twitter instagram YouTube

2021-03-01
14. Edycja konkursu "Seniorzy w Akcji"

14. Edycja konkursu

Konkurs „Seniorzy w akcji” jest organizowany przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. - nabór do 22 marca 2021 r.

CEL KONKURSU:
Celem Konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Formuła Konkursu jest przyjazna również dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych działań.
Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:
· zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
· wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
· rozwój wolontariatu osób starszych,
· włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
· promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
Zgłaszane pomysły powinny realizować cele programu i mieścić się w co najmniej jednym z czterech obszarów:
1.Działania wzmacniające uczestnictwo osób starszych w życiu społecznym
· Wspierające pokonywanie skutków izolacji, budowanie na nowo relacji międzyludzkich i odbudowywanie lokalnych wspólnot, a także poszukiwanie nowych sposobów budowania relacji międzyludzkich,
· promujące postawy i wartości obywatelskie,
· wzmacniające głos osób starszych w decydowaniu o sprawach ważnych dla lokalnej społeczności oraz ponadlokalnie,
· na rzecz udziału osób starszych w rozwiązywaniu lokalnych i ponadlokalnych problemów,
· włączające osoby starsze do aktywnej i długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi,
· na rzecz reprezentowania interesów i potrzeb osób starszych, tworzenie przestrzeni przyjaznych osobom starszym w środowiskach lokalnych. 2. Działania edukacyjne i kulturalne
· o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze. 3. Działania na rzecz środowiska
· propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym,
· podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. 4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym
· propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.
2.Działania edukacyjne i kulturalne

· o charakterze kulturalnym, artystycznym i edukacyjnym – aktywnie angażujące osoby starsze.
3. Działania na rzecz środowiska
· propagujące i utrwalające zasady harmonijnego współżycia człowieka/społeczności lokalnej z jego naturalnym środowiskiem przyrodniczym,
· podnoszące wiedzę społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych.
4. Działania nakierowane na tworzenie i wykorzystanie nowych technologii w kreowaniu świata przyjaznego osobom starszym
· propagujące twórcze podejście do nowoczesnych technologii ułatwiających i usprawniających życie osób starszych, a także wpływające na wzrost wiedzy i umiejętności w tym zakresie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
O wsparcie mogą ubiegać się osoby 60+ lub pary międzypokoleniowe (osoba 60+ i osoba młodsza o co najmniej 25 lat) – zwani animatorami – we współpracy z organizacją pozarządową/instytucją, która pełni rolę podmiotu starającego się o wsparcie (organizacja wspierająca). Jedna organizacja/instytucja może być organizacją wspierającą dla maksymalnie dwóch pomysłów zgłoszonych na Konkurs. Jedna osoba może zgłosić tylko jeden pomysł na Konkurs.
Kryteria, które powinni spełniać animatorzy:
1) Spełniają kryterium wieku: animator starszy to osoba w wieku 60+. W przypadku pary międzypokoleniowej różnica wieku między animatorem 60+ i animatorem młodszym wynosi co najmniej 25 lat. Animator młodszy powinien być osobą pełnoletnią.
2) Chcą podjąć się roli liderów w projekcie, aktywnie działać na rzecz dopracowania i realizacji projektu.
3) Znają lokalną społeczność i jej mieszkańców, wiedzą jakich partnerów i sojuszników warto pozyskać do realizacji przygotowywanego projektu. Potrafią korzystać ze wsparcia innych.
4) Chcą aktywnie działać na rzecz społeczności także po zakończeniu realizacji projektu.
5) Dysponują czasem i możliwościami, aby podjąć aktywną pracę nad rozwojem swojego pomysłu. Chcą pogłębić swoją wiedzę i umiejętności z zakresu realizacji projektów społecznych z udziałem osób starszych, realizacji projektów międzypokoleniowych, pracy z lokalną społecznością.
6) Zobowiązują się do aktywnego uczestnictwa w warsztatach, które są integralną i obowiązkową częścią Konkursu. Uczestnicy nie ponoszą kosztów związanych z udziałem i dojazdami na warsztaty, natomiast w przypadku rezygnacji później niż 7 dni przed warsztatami mogą zostać zobowiązani do pokrycia kosztów poniesionych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” zapewniających udział w warsztatach (z wyłączeniem nieprzewidzianych zdarzeń losowych).
7) Są otwarci na korzystanie ze zindywidualizowanych form wsparcia w trakcie realizacji projektu, proponowanych przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę, takich jak: wizyta studyjna, wizyty Latających Animatorów Kultury i Socjologów, systematyczna współpraca z tutorem przez cały okres realizacji projektu (koszty tutoringu i wizyt pokrywa organizator Konkursu). 

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
1. Minimalna kwota wsparcia finansowego na realizację projektu, o którą można ubiegać się w ramach Konkursu, wynosi 9 tys. zł, a maksymalna 15 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:
Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 22 marca 2021 roku (do godz. 23:59), korzystając z formularza on-line dostępnego na stronie www.formularz.seniorzywakcji.pl.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Realizacja projektów w ramach Konkursu może się rozpocząć najwcześniej 1 września 2021, a zakończyć najpóźniej 30 czerwca 2022.

DODATKOWE INFORMACJE:
Informacji na temat programu udziela: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” od poniedziałku do piątku telefonicznie pod numerem: (22) 396 55 16 w godzinach: 10.00–14.00 Pytania można także kierować na adres e-mail: listy@seniorzywakcji.pl
regulamin konkursu mozna znaleźć na stronie: https://seniorzywakcji.pl/pierwsze-warsztaty-online/

KONTAKT:
Towarzystwo Inicjatyw Twórczych “ę”
ul. Mokotowska 55
00-542 Warszawa
biuro@e.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas