twitter instagram YouTube

2018-05-15
20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

20 maja 2018 – ważny termin dla „starych” stowarzyszeń zwykłych!

Do 20 maja 2018r. stowarzyszenia zwykłe powstałe do maja 2016 roku zobowiązane są do zgłoszenia się do nowej ewidencji – brak aktualizacji oznacza rozwiązanie organizacji z mocy prawa.

Ponownie przypominamy, że tylko do dnia 20 maja 2018 r. stowarzyszenia zwykłe mają jeszcze czas na dokonanie ponownej rejestracji swojego stowarzyszenia u Prezydenta Miasta Leszna. W razie braku dokonania zmian, stowarzyszenie zostanie rozwiązane z mocy prawa i wykreślone z rejestru bez możliwości odwołania się od takiego wykreślenia, ani też możliwości przywrócenia działalności stowarzyszenia.

Stowarzyszenia zwykłe założone i działające na podstawie przepisów obowiązujących przed nowelizacją ustawy czyli przed dniem 20 maja 2016r. są obowiązane dokonać wpisu do nowej ewidencji stowarzyszeń zwykłych w terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie nowelizacji, ostateczny więc termin na uzyskanie wpisu upływa z dniem 20 maja 2018r. 

Stowarzyszenia zwykłe, które chcą po dniu 20 maja 2018r. prowadzić dalej swą działalność i uniknąć rozwiązania z mocy prawa,  muszą dostosować swoje regulaminy i zasady działania do nowych przepisów i uzyskać  wpis  do  nowej  ewidencji stowarzyszeń zwykłych  prowadzonej  przez  Prezydenta  Miasta.

Jak dostosować stowarzyszenie zwykłe założone przed 20 maja 2016r. do nowych przepisów zawartych  w rozdziale  6  znowelizowanej ustawy- Prawo o stowarzyszeniach?

1.    Regulamin stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin zgodny z nowymi przepisami wynika z art. 40 ust. 2 ww. ustawy i powinien określać w szczególności:
•    nazwę stowarzyszenia
•    cel lub cele i środki działania
•    teren działania i siedzibę
•    przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo zarząd
•    zasady dokonywania zmian regulaminu działalności
•    sposób nabycia i utraty członkostwa
•    sposób rozwiązania stowarzyszenia zwykłego.

Do dnia 20 maja 2016r. zapisy regulaminów nie musiały zawierać takich informacji jak np. zasady zmiany regulaminu sposobu nabycia i utraty członkostwa czy też sposobu rozwiązania stowarzyszenia zwykłego. Po nowelizacji jest to obowiązkowe. Działające stowarzyszenia muszą sprawdzić, czy w regulaminie są takie zapisy. Jeśli w regulaminie stowarzyszenia zwykłego nie ma wszystkich wymaganych ustawowo zapisów – należy je wprowadzić. Dodatkowo w regulaminie powinny znaleźć się informacje o możliwych środkach na działalność, jeżeli stowarzyszenie chce z nich korzystać. Zgodnie   z art. 42 ust. 2 i 3 ww. ustawy środki na działalność stowarzyszenia zwykłego mogą pochodzić nie tylko ze składek członkowskich (jak dotychczas) ale także darowizn, spadków, zapisów, dochodów z majątku stowarzyszenia, ofiarności publicznej (zbiórek publicznych) oraz z dotacji. Jeżeli stowarzyszenie chce pozyskać dochody z tych źródeł, musi to zapisać w regulaminie.

2.    Przedstawiciel albo zarząd stowarzyszenia zwykłego
Stowarzyszenie zwykłe może być zarządzane, reprezentowane przez przedstawiciela (tak jak dotychczas) albo przez zarząd.
Jeśli stowarzyszenie zwykłe chce zamiast przedstawiciela powołać zarząd, to w regulaminie muszą się znaleźć odpowiednie zapisy (art. 40 ust. 3):
•    tryb wyboru i uzupełniania składu zarządu
•    kompetencje zarządu
•    warunki ważności uchwał zarządu
•    sposób reprezentowania stowarzyszenia zwykłego, w szczególności zaciągania zobowiązań majątkowych.

3.    Komisja rewizyjna
Stowarzyszenie zwykłe może powołać komisję rewizyjną (art. 40 ust. 4). Komisja rewizyjna w stowarzyszeniu zwykłym jest organem nieobowiązkowym. Jeśli stowarzyszenie zwykłe się na to zdecyduje, to w regulaminie muszą się znaleźć zapisy:
•    o trybie wyboru i uzupełniania składu
•    oraz kompetencjach tego organu.

Aby wypełnić ustawowy obowiązek wpisu stowarzyszenia zwykłego do nowej ewidencji, dotychczasowy przedstawiciel stowarzyszenia powinien zwołać zebranie członków  aby podjąć uchwałę o zmianie regulaminu bądź o potwierdzeniu dotychczasowego. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się na zarząd – należy także podjąć uchwałę o wyborze zarządu. Jeśli stowarzyszenie zwykłe pozostaje przy przedstawicielu i będzie to nowa osoba – należy podjąć uchwałę o wyborze przedstawiciela.


Stowarzyszenie zwykłe może być nadal reprezentowane przez przedstawiciela działającego do tej pory, ale taką informacje należy zapisać w protokole zebrania członków. Jeśli stowarzyszenie zwykłe zdecydowało się powołać organ kontroli wewnętrznej (komisję rewizyjną)– należy podjąć uchwałę o wyborze komisji rewizyjnej. Z zebrania członków stowarzyszenia zwykłego należy sporządzić protokół. Protokół oraz uchwały podpisuje przewodniczący/ca zebrania oraz protokolant/ka. Przewodniczący i protokolant są wybierani na początku zebrania.

Dla przypomnienia:

Sprawa przerejestrowania nie dotyczy stowarzyszeń z pełną osobowością prawną, wpisanych do KRS-u prowadzonego przez sądy.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych. Jego członkowie razem realizują wspólny cel, który samodzielnie określają w statucie.

W uproszczeniu stowarzyszenia można podzielić na:

• stowarzyszenia zwykłe
• stowarzyszenia zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS)
• związki stowarzyszeń
• kluby sportowe, tzw. stowarzyszenia kultury fizycznej, które działają na podstawie odrębnej ustawy.

Informacje, jakie dokumenty należy złożyć w urzędzie do ponownego wpisu do ewidencji stowarzyszeń zwykłych dostępne są  TUTAJ

Ewidencja stowarzyszeń zwykłych publikowana jest w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Leszna. Wszelkich dodatkowych informacji udziela Pan Maciej Kuchel (tel. 65 529-82-30, e-mail: mkuchel@leszno.pl).

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw

Art. 10.

1. W terminie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, stowarzyszenia zwykłe działające na podstawie przepisów dotychczasowych są obowiązane dokonać wpisu do ewidencji, o której mowa w art. 40 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. Brak wpisu skutkuje rozwiązaniem stowarzyszenia zwykłego z mocy prawa.

2. Do dnia dokonania wpisu do ewidencji, o którym mowa w ust. 1, stowarzyszenia zwykłe działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas