twitter instagram YouTube

2020-08-03
A Ty jakie znasz fundacje korporacyjne?

A Ty jakie znasz fundacje korporacyjne?

Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Jedną z ważniejszych grup darczyńców, która wspomaga organizacje pozarządowe nie tylko finansowo, są tzw. fundacje bankowe (KORPORACYJNE), czyli fundacje ufundowane przez instytucje bankowe.

Znajdź odpowiedni program i zrealizuj swój pomysł! Gubienie się w gąszczu informacji o programach dotacyjnych zawsze jest uciążliwe, czasochłonne i zniechęcające.

W przygotowanych informacjach znajdziecie  link odsyłający do strony internetowej podmiotu udzielającego dofinansowania, na której zamieszczone są informacje dotyczące reguł uczestnictwa oraz możliwości otrzymania grantu.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga >>>

Fundacja Kronenberga wspiera działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego. W ramach Programu udzielane jest dofinansowanie instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach dwóch głównych obszarów programowych:

 • Innowacje w edukacji
 • Edukacja ekonomiczna
 • Dziedzictwo kulturowe i tradycje
 • Twórczość artystyczna dzieci i młodzieży
 • Priorytety ochrony zdrowia,
 • Polityka społeczna

W ramach wszystkich obszarów programowych, finansowane są takie działania, jak m.in.: warsztaty, szkolenia, konkursy i olimpiady.
O dotacje mogą wnioskować: fundacje, stowarzyszenia, szkoły, uczelnie wyższe, domy kultury, biblioteki, jednostki samorządu terytorialnego działające na rzecz dobra publicznego.

Więcej informacji na stronie: http://www.citibank.pl/poland/kronenberg/polish/6138.htm

 

Fundacja Santander >>>

Misja Fundacji jest następująca: „Myślimy o przyszłości naszego kraju i dlatego inwestujemy w młodych, ambitnych i odpowiedzialnych ludzi. Promujemy postawy społeczne, inspirujemy do działania, stwarzamy możliwości.”
Fundacja prowadzi cztery programy grantowe:

 • Bank Ambitnej Młodzieży,
 • Bank Młodych Mistrzów Sportu,
 • Tu mieszkam, tu zmieniam Eko,
 • Program dla seniorów.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.santander.pl/programy-grantowe/

 

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego >>>

Fundacja BGK im. J.K. Steczkowskiego została założona w 2004 roku z okazji 80 rocznicy powstania Banku Gospodarstwa Krajowego.
Misją Fundacji jest aktywizowanie i wspieranie obywateli na różnych etapach ich życia.
Fundacyjne programy:

 • Generacja 6.0
 • Dzieci Kapitana Nemo
 • Skrzydła dla Mamy
 • Małe Miasto
 • Były Sobie Pieniądze
 • Na Dobry Początek
 • Moja Mała Ojczyzna
 • Wolontariaty

Informacje o poszczególnym konkursie znajdują się na stronie: https://www.fundacja.bgk.pl/programy/


Fundacja KGHM Polska Miedź >>>

Celem Fundacji KGHM Polska Miedź jest troska o lokalną tożsamość, tradycje i wsparcie finansowe tych obszarów, które są dla ludzi ważne. Wspierane są szpitale i przychodnie, szkoły, teatry, opery, filmy, imprezy i obiekty sportowe. Podstawą działania Fundacji KGHM Polska Miedź są darowizny, które udzielane są osobom fizycznym oraz instytucjom.
Osoby fizyczne mogą uzyskać wsparcie w zakresie ochrony zdrowia, a instytucje wspierane są w realizacji inicjatyw, projektów i przedsięwzięć w czterech obszarach:

 • Zdrowie i bezpieczeństwo,
 • Sport i rekreacja,
 • Nauka i edukacja,
 • Kultura i tradycje.

Termin składania wniosków: dotacje są przyznawane na bieżąco

Więcej informacji: http://www.fundacjakghm.pl/

Osoby fizyczne mogą starać się o darowizny w zakresie ochrony zdrowia, działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych. Wniosek o darowiznę złożyć może:

 • osoba pełnoletnia;
 • opiekun prawny;
 • rodzic osoby niepełnoletniej.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-osob-fizycznych

Wszystkie instytucje, które ubiegają się o przyznanie darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź muszą poprawnie wypełnić wniosek zawierający szczegółowe dane o przeprowadzanym projekcie. Do każdego wniosku trzeba dołączyć:

 • szczegółowy opis projektu;
 • szczegółowy budżet projektu;
 • statut organizacji lub inny dokument określający zasady działalności wnioskodawcy;
 • kserokopię aktualnego wypisu z właściwego rejestru sądowego lub innego dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie działalności.

http://www.fundacjakghm.pl/web/guest/dla-instytucji


Fundacja LOTTO Milion Marzeń >>>

Fundacja LOTTO Milion Marzeń powstała w 2009 roku, aby wypełniać misję społeczną fundatora – Totalizatora Sportowego.
Do jednych z najważniejszych inicjatyw i projektów fundacji należy program sportowy, mający na celu popularyzację aktywności fizycznej wśród młodzieży gimnazjalnej, a także program kulturalny, wspierający młodych twórców i animatorów. Fundacja aktywnie promuje ideę wolontariatu i angażuje pracowników Totalizatora Sportowego w działania na rzecz potrzebujących. W ramach statutowo określonych programów udziela też różnym podmiotom pomocy filantropijnej.


PROGRAM GRANTÓW

Fundacja angażuje się we współpracę z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspiera także inicjatywy innych organizacji non-profit  ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury. Obszary działań, na które można uzyskać Wsparcie:

 • sport,
 • kultura, dziedzictwo narodowe
 • edukacja,
 • pomoc społeczna.


Fundacja udziela wsparcia organizacjom non-profit. Są to m.in: stowarzyszenia, fundacje, szkoły, przedszkola, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego, domy kultury, biblioteki, szpitale, domy dziecka oraz inne organizacje/instytucje działające na rzecz dobra publicznego.
Warunkiem uzyskania Wsparcia jest złożenie poprzez informatyczny system składania wniosków znajdujący się na stronie http://www.fundacjalotto.pl/program-grantow/ kompletnego i poprawnego pod względem merytorycznym „Wniosku o wsparcie”.
Termin składania wniosków: O wsparcie można się ubiegać przez cały rok kalendarzowy.

Więcej informacji: https://www.fundacjalotto.pl/nasze-programy/


Fundacja Orange >>>

Fundacja Orange działa na rzecz nowoczesnej edukacji dzieci i młodzieży. Poprzez twórcze inicjatywy zachęca młodych do zdobywania wiedzy, udziału w kulturze, budowania społeczności przy wykorzystaniu nowych technologii. W ten sposób zyskują liczne kompetencje, w tym kompetencje cyfrowe niezbędne do funkcjonowania w społeczeństwie XXI wieku.
Realizuje autorskie programy oparte na wynikach badań i konsultacjach z ekspertami w danej dziedzinie, takie jak:

 • Lekcja: Enter,
 • MegaMisja,
 • #SuperKoderzy,
 • Pracownie Orange

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.orange.pl/


Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza >>>

Została powołana w listopadzie 2004 roku przez PGNiG SA – jedynego założyciela i donatora.
Zakres działalności fundacji obejmuje szeroko rozumiane wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Fundacja ma również na celu poznawanie historii ojczystej, budowanie tożsamości narodowej oraz czczenie pamięci polskich bohaterów. Szczególną rolę w obecnie realizowanych programach Fundacji stanowią:

 • poznawanie historii ojczystej,
 • edukacja i nauka – historyczna, techniczna,
 • upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży,
 • realizowanie projektów edukacyjnych dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie szkół im. Ignacego Łukasiewicza,
 • wspieranie działań kulturowo-historycznych poświęconych pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Więcej informacji na stronie: https://fundacja.pgnig.pl/czym-sie-zajmujemy/


Fundacja PZU >>>

Do celów Fundacji należy: promowanie edukacji dzieci i młodzieży, wspieranie talentów oraz wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, a także zwiększanie dostępu do dóbr kultury i życia społecznego, czyli szeroko rozumiany rozwój społeczeństwa obywatelskiego. Strategicznymi obszarami dla fundacji są:

 • edukacja,
 • kultura i historia,
 • zdrowie i pomoc społeczna,
 • bezpieczeństwo.

O dofinansowanie mogą się ubiegać instytucje publiczne i organizacje pozarządowe.
Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą online. Harmonogramy konkursów oraz szczegółowe informacje o warunkach ubiegania się o dotację zawarte są w regulaminach poszczególnych konkursów. Więcej informacji znajduje się w zakładce „Konkursy i dotacje”.

Więcej: https://fundacja.pzu.pl/konkursy-i-dotacje

Nabór na dotacje pozakonkursowe trwa przez cały rok!


Kulczyk Foundation >>>

Pomaga organizacjom i ludziom efektywnie pomagać. Wspiera projekty infrastrukturalne i inwestycje społeczne w krajach rozwijających się. Dba o to, by ci, którzy otrzymują pomoc, dostali również wsparcie i wiedzę niezbędną do tego, by dalej samodzielnie zmieniać swój los.
W każdym roku kalendarzowym odbywają się dwie edycje Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation. Więcej informacji na stronie: https://kulczykfoundation.org.pl/co-robimy/pomocowe/polska-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation

Fundacja Bankowa im. dr. Mariana Kantona (Grupa Pekao S.A.) >>>
Cele statutowe Fundacji obejmują wspieranie działań w zakresie: oświaty i wychowania dzieci i młodzieży, przedsięwzięć naukowo-badawczych oraz dydaktycznych instytucji naukowych i szkół, popularyzowania wiedzy bankowej, niesienia pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym, upowszechniania kultury fizycznej i sportu, ochrony środowiska, realizacji projektów i działalności organizacji charytatywnych, upowszechniania kultury.

Fundacja Kredyt Banku >>>
Fundacja skupia się obecnie na realizacji strategii zaangażowania społecznego „Przyjazny rozwój dziecka”, zgodnie z którą chce tworzyć przyjazne środowiska dla rozwoju społeczności, w których działa, ze szczególnym wsparciem bezpiecznego rozwoju dzieci.
Z racji zaangażowania w programy strategiczne i długofalowe w 2012 r. Fundacja nie udziela wsparcia finansowego podmiotom, które zgłaszają się z własnymi projektami lub prośbami o wsparcie. Jak jest w 2013? Tego nie ma na stronie.

Fundacja BNP Paribas >>>
Głównym realizowanym przez fundację zadaniem jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży.
Fundacja realizuje własne projekty oraz wspiera w formie finansowej i rzeczowej inicjatywy innych organizacji, które są zgodne z przyjętymi celami statutowymi.

Fundacja PKO Banku Polskiego >>>
Fundacja angażuje się w projekty z różnych obszarów programowych. Poniżej prezentujemy nazwy własne dla działań wspieranych przez Fundację wraz z zakresem, jaki obejmują:

 • EDUKACJA oświaty i nauki
 • TRADYCJA wychowania, w tym wychowania patriotycznego
 • NADZIEJA pomocy społecznej
 • ZDROWIE ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej
 • KULTURA opieka nad sztuką i zabytkami, w tym ochrona dziedzictwa narodowego
 • EKO ochrona środowiska naturalnego
 • SPORT osób niepełnosprawnych (w tym ich aktywizacja)

Fundacja ING Dzieciom >>>
Misją Fundacji jest wyrównywanie szans dzieci z ubogich obszarów, zarówno tych geograficznych, jak i społecznych. Fundacja realizuje programy edukacyjne tj. Świetlice internetowe ING. Pomaga dzieciom przewlekle chorym, zapewnia pomoc finansową szkołom kształcącym dzieci i młodzież o szczególnych potrzebach oraz organizuje rehabilitacyjno-edukacyjne Turnusy Uśmiechu dla podopiecznych tych placówek. Fundacja bierze udział w realizacji programów z zakresu pedagogiki specjalnej np. „W towarzystwie Lwa”.

Fundacja Narodowego Banku Polskiego >>>

Głównym statutowym celem Fundacji NBP jest wspieranie działań dotyczących promocji i rozwoju nauk ekonomicznych. Fundacja realizuje cele statutowe zarówno poprzez własne projekty, jak też poprzez wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć innych instytucji.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich >>> 
Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (właściciel wielu banków, np. Getin Noble Bank) to:
– Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
– Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
– Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

Aktualne zestawienie  fundacji bankowych wraz z opisem znajdziecie [klik...] tutaj

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas