twitter instagram YouTube

2020-11-06
Aktualne Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021

Aktualne Programy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2021

MKIDN ogłosiło aż 33 programy! Warto się z nimi zapoznać

Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego ogłosiło programy na rok 2021.

Badanie polskich strat wojennych

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Edukacja artystyczna

Celem programu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Edukacja kulturalna

Celem programu jest wspieranie zadań z zakresu edukacji kulturalnej, ważnych dla rozwoju kapitału społecznego.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r.

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Film

Celem programu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Groby i cmentarze wojenne w kraju

Celem programu jest wspieranie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, stanowiącymi materialne świadectwo kluczowych wydarzeń z historii Polski związanych z walką i męczeństwem, a także wspieranie prowadzenia działań naukowych upowszechniających wiedzę na temat tych wydarzeń.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Infrastruktura domów kultury

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Infrastruktura kultury

Celem programu jest zatem stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Celem programu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Kultura cyfrowa

Celem programu jest udostępnianie i umożliwianie ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych i naukowych, uwzględniające opracowanie i digitalizację zasobów dziedzictwa kulturowego.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Kultura Dostępna

Celem programu jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Kultura ludowa i tradycyjna

Celem programu jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Literatura

Strategicznym celem programu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieł mierzących się z zadaniem utrwalenia tożsamości kulturowej i narodowej poprzez odniesienie się do ważnych dla polskiej kultury rocznic, jubileuszy czy wydarzeń historycznych. W programie szczególnie uwzględnia się debiuty pisarskie, czyli pierwsze publikacje w formie książkowej (drukowanej lub w formie e-booka) autorów piszących w języku polskim, oraz twórczość adresowaną do dzieci i młodzieży. Istotnym celem programu jest zwiększenie dostępności do efektów realizowanych zadań osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności poprzez dofinansowanie publikacji dla osób niewidomych i słabowidzących.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju

Celem programu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Miejsca pamięci narodowej za granicą

Celem programu jest dążenie do zapewnienia godnego miejsca spoczynku naszym poległym i pomordowanym oraz troska i opieka nad miejscami pochówku znajdującymi się poza granicami kraju.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Muzyczny ślad

Celem programu jest utrwalanie i wprowadzanie do obiegu wartościowych, niekomercyjnych nagrań utworów muzycznych, publikacji nutowych oraz naukowych i popularno-naukowych dotyczących muzyki oraz tańca.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Muzyka

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Narodowa Kolekcja Sztuki Współczesnej

Celem programu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem programu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Ochrona zabytków

Celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

Termin składania wniosków: 31 marca 2021 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Ochrona zabytków archeologicznych

Celem programu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących rozpoznanie i dokumentację zasobów dziedzictwa archeologicznego oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Partnerstwo dla książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Promesa dla Kultury

Strategicznym celem programu jest zwiększenie efektywności wykorzystania funduszy europejskich na rzecz rozwoju kultury poprzez zapewnienie środków na dofinansowanie tzw. wkładu własnego dla zadań realizowanych przy udziale programów europejskich, a także poprzez dofinansowanie kosztów niekwalifikowanych związanych bezpośrednio z celami kulturalnymi ujętych w umowie o dofinansowanie ze środków europejskich.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Promocja czytelnictwa

Celem programu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Promocja kultury polskiej za granicą

Strategicznym celem programu jest wykreowanie pozytywnego wizerunku Polski poza granicami kraju oraz trwałe zakorzenienie wśród zagranicznych odbiorców znajomości dorobku artystycznego i intelektualnego Polaków. Istotne dla realizacji celów programu jest pokazanie polskiej kultury w różnorodnej formie, poprzez prezentację dokonań wybitnych polskich artystów, w ramach prestiżowych przedsięwzięć kulturalnych. Zadania wsparte w ramach programu staną się swego rodzaju wizytówką polskiej kultury, budującą wizerunek Rzeczpospolitej Polskiej jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog, a także świadomego swojego wielowiekowego wkładu w kulturę europejską. Działania na rzecz promowania polskiej kultury mają szczególne znaczenie w czterech równorzędnych geograficznych obszarach priorytetowych: Europa, państwa Kaukazu Południowego (Gruzja, Azerbejdżan, Armenia), Azja Wschodnia (Japonia, Chiny, Republika Korei, Wietnam), kraje istotne w kształtowaniu dialogu polsko-żydowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem Izraela i Stanów Zjednoczonych. Powyższy katalog państw, nie ma charakteru zamkniętego, jednak wybór kraju priorytetowego będzie skutkował wyższą oceną strategiczną wniosku.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Rozwój sektorów kreatywnych

Celem programu jest wsparcie rozwoju polskich sektorów kultury i kreatywnych oraz wzmacnianie ich konkurencyjności na arenie międzynarodowej. Program obejmuje wszystkie branże kreatywne, jednak priorytet będą miały działania dedykowane sektorom wzornictwa, muzyki, gier wideo oraz nowych mediów.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Sztuki wizualne

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Taniec

Celem programu jest wspieranie najbardziej wartościowych zjawisk i trendów w tańcu – zarówno przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć tańca, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Teatr

Celem programu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów we współczesnym teatrze.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Wspieranie działań muzealnych

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży

Celem programu jest wspieranie wartościowych i w pełni profesjonalnych wydarzeń artystycznych o zasięgu regionalnym, krajowym, jak i międzynarodowym, powstających z myślą o dzieciach i młodzieży do 18 roku życia.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

Zamówienia kompozytorskie

Celem programu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej.

Termin składania wniosków: 30 listopada 2020 r. 

Szczegółowe informacje znajdziesz tutaj.

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas