twitter instagram YouTube

2020-08-05
Aktualne konkursy

Aktualne konkursy

Jako biuro od wielu lat działamy, by podzielić się z Wami wiedzą o konkursach, w ramach których możecie ubiegać się o dofinansowanie Waszych pomysłów. Co ważne, nie tylko prowadzimy bazę konkursów, ale również świadczymy doradztwo z zakresu pozyskiwania funduszy, a także raz w miesiącu przygotowujemy zestawienie wszystkich aktualnych grantów.

Organizacje Pozarządowe mają możliwość korzystania z różnych źródeł finansowania swoich pomysłów. Gubienie się w gąszczu informacji o programach dotacyjnych zawsze jest uciążliwe, czasochłonne i zniechęcające, dlatego przygotowaliśmy dla Was zestawienie najważniejszych z nich.

[BEZZWROTNE MIKROPOŻYCZKI  DLA NGO]

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie prowadzi nabór wniosków o bezzwrotne mikropożyczki do kwoty 5 tys. dla organizacji pozarządowych ( zarówno tych prowadzących działalność statutową , jak i działalność gospodarczą)

Organizacje pozarządowe m.in.: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, Stowarzyszenia pszczelarzy, Stowarzyszenia Ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła wędkarskie i kluby sportowe (kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych np. jako stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, spółka akcyjna, spółka z o.o.) posiadające stosowny wpis w ewidencji/rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy.
Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Bezzwrotne_pozyczki_dla_NGO.html[Program PROO  – Priorytet 5 Wsparcie doraźne Edycja 2020]

W ramach otwartego konkursu organizacje mogą uzyskać wsparcie na:

  1. pokrycie wydatków wynikających z nagłych potrzeb organizacji, powstałych w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń, mogących mieć istotny wpływ na skuteczność działania organizacji i realizacji jej celów statutowych – POMOC DORAŹNA,
  2. pokrycie kosztów uczestnictwa przedstawicieli organizacji w wydarzeniach z życia publicznego o charakterze ogólnopolskim, ponadregionalnym, a także międzynarodowym, istotnych z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – ŻYCIE PUBLICZNE,
  3. pokrycie kosztów związanych z członkostwem w podmiotach zrzeszających organizacje pozarządowe o charakterze międzynarodowym (między innym kosztów składek członkowskich, kosztów uczestnictwa w gremiach, posiedzeniach i innych wydarzeniach wynikających z członkostwa w organizacji) istotnych zarówno z punktu widzenia sektora pozarządowego lub związanych z branżą, w której działa dana organizacja – CZŁONKOSTWO.

Wysokość dotacji do 10 000 zł na każdy ww. obszarów.. Wartość środków przeznaczonych na Konkurs wynosi 1 800 000 zł.  Nabór wniosków w ramach Konkursu ma charakter ciągły, tzn. wnioski można składać od 28 lutego 2020 r. do 30 listopada 2020 r. lub do wyczerpania środków przewidzianych na realizację konkursu. Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Wsparcie_dorazne

 

[OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI] [MRPiPS]
Rusza program Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnościami" - edycja 2020-2021 - konkurs dla organizacji, które posiadają statutowy zapis o prowadzeniu działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz prowadzą działalność na rzecz tych osób przez okres co najmniej 3 lat przed dniem złożenia oferty.
Nabór ofert trwa do 7 sierpnia 2020 r. Rozstrzygnięcie ma nastąpić do dnia 7 września 2020 r. Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_Asystent_osobisty_osoby_z_niepelnosprawnosciami_

 

[SPORT]

Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach Małe granty na działania podejmowane na rzecz walki z dyskryminacją na stadionach Program małych grantów Fare (Small grants) ma na celu finansowanie działań realizowanych na poziomie lokalnym i regionalnym, w klubach i społecznościach lokalnych. Inicjatywy te powinny przeciwdziałać dyskryminacji, promować włączenie społeczne i jednoczyć ludzi pochodzących z różnych środowisk za pomocą piłki nożnej. Ostateczny termin składania wniosków upływa 23 sierpnia 2020 roku.

Więcej informacji: [http://ngo.leszno.pl/Male_granty_na_dzialania_podejmowane_na_rzecz_walki_z_dyskryminacja_na_stadionach_i_poza_nimi_w_trakcie_Football_People_Weeks_.html

 

[SPORT] [OBOZY]

 „Sportowe Wakacje z Fundacją LOTTO” – to konkurs skierowany do organizacji pozarządowych, powołanych do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, tj. do związków stowarzyszeń, stowarzyszeń, fundacji, zarejestrowanych na terenie RP. Chcąc przeciwdziałać skutkom epidemii COVID-19 zarówno w sferze zdrowia indywidualnego i społecznego, a także szerokorozumianej gospodarki Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej postanawia wesprzeć organizację obozów sportowych dla dzieci i młodzieży. Konkurs jest realizowany w terminie od 3 lipca do 31 października 2020 r. Wnioski o dofinansowanie można składać w każdym momencie trwania konkursu, a dofinansowanie może być przeznaczone na refundację już poniesionych wydatków. W ramach konkursu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów obozów sportowych odbywających się w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2020 roku. Termin zakończenia konkursu może ulec zmianie w zależności od rozdysponowania budżetu przeznaczonego na jego realizację.

Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Sportowe_Wakacje_z_Fundacja_LOTTO.html

 

[Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020]

Program „Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji, który wspiera organizacje i działania podejmowane w odpowiedzi na kryzysową sytuację związaną z pandemią COVID-19.
Do składania wniosków o dofinansowanie zaproszone są organizacje pozarządowe zarejestrowane nie później niż 31.12.2017 roku, mogące wykazać się doświadczeniem w realizacji przynajmniej trzech projektów (na łączną kwotę min. 60 000 zł) w jednym z obszarów tematycznych zgodnych z misją Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, tj.:
- wyrównywanie szans edukacyjnych oraz podnoszenie jakości oświaty;
- rozwój potencjału społeczności lokalnych i sektora organizacji pozarządowych;
- przeka­zywanie polskich doświadczeń na Wschód.
Nabór trwa do 11 sierpnia br.

Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Fundusz_Pomocowy_2020

 

[OŚRODEK DLA REPATRIANTÓW]

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 15 listopada 2020 r. do 15 listopada 2023 r.”Oferty można składać do 24 sierpnia 2020 r. do godz. 11:00.

Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_ofert_dotyczacy_prowadzenia_osrodka_dla_repatriantow_

 

[EDUKACJA HISTORYCZNA]

Trwa konkurs w ramach akcji „Moje Archiwum”. Zadaniem uczestników konkursu jest przesłanie zdjęcia najlepszego eksponatu, pamiątki związanej z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, w szczególności związanych z wojną polsko-bolszewicką 1920 roku.
Organizatorami akcji są: Polskie Radio S.A. oraz Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 24 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji:  https://www.polskieradio.pl/447/8794

 

[EDUKACJA MATEMATYCZNA]

Dotacje Fundacji mBanku można przeznaczyć na realizację projektów dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.
Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną i prowadzące działalność statutową ponad 1 rok, uczelnie wyższe, biblioteki, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, a także inne placówki oświatowo-naukowe.
Najbliższe terminy składania wniosków upływają 26 sierpnia oraz 23 września 2020 r.

Więcej informacji: https://www.mbank.pl/mfundacja/dotacje/

 

[EUROPA DLA OBYWATELI]

Do 1 września 2020 można składać wnioski w programie Europa dla Obywateli, w trzech tematach:
- Projekty społeczeństwa obywatelskiego: kilkunastomiesięczne projekty NGO i innych organizacji i instytucji
- Sieci miast: Długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu
- Sieci miast: Długofalowe projekty współpracy samorządów i organizacji wokół wspólnego tematu
Więcej informacji: https://europadlaobywateli.pl/

http://ngo.leszno.pl/Europa_dla_obywateli_Dzialanie_2_1__Partnerstwo_miast

 

[OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ] [SENIORZY]

Program: Dobre Innowacje:
Masz pomysł, jak pomóc osobom z niepełnosprawnościami albo seniorom o ograniczonej mobilności lub percepcji w Twoim otoczeniu? Jak ułatwić im codzienne, samodzielne funkcjonowanie?
Możemy pomóc rozwinąć twój pomysł, zapewniając wsparcie merytoryczne i organizacyjne, a także finansowe w formie grantu do 50 000 zł.
Nabór potrwa od 1 lipca do 30 września 2020.

Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Program_Dobre_Innowacje

 

[APLIKACJE I USŁUGI OPARTE NA DRONACH]

Nawet 100 tysięcy euro można wygrać w „MyGalileoDrone” - europejskim konkursie na innowacyjne rozwiązania oparte na dronach. Zgłoszenia można wysyłać do 31 sierpnia.

Więcej informacji: https://www.gsa.europa.eu/mygalileodrone

 

[OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3]

7 września ruszy nabór wniosków do programu „Maluch+” w edycji 2021. W ramach programu na dofinansowanie do tworzenia i funkcjonowania już istniejących miejsc opieki dla dzieci do lat 3 przeznaczonych zostanie 450 mln zł.
Więcej informacji:

http://ngo.leszno.pl/Maluch___-_we_wrzesniu_rusza_nabor_wnioskow_do_edycji_2021.html

 

[DZIAŁANIA SZKÓŁ ŁAGODZĄCE ZMIANY KLIMATU]

Trwa nabór wniosków pn. „Prowadzenie przez szkoły działań podnoszących świadomość na temat łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do ich skutków”.
Nabór jest organizowany w ramach obszaru programowego „Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do ich skutków” Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”.
Program jest finansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.
W ramach naboru można uzyskać dotacje na realizację kompleksowych projektów dotyczących podnoszenia świadomości na temat łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do ich skutków poprzez realizację działań edukacyjno-informacyjnych równolegle z powiązanymi działaniami adaptacyjnymi oraz mitygacyjnymi, obejmującymi inwestycje w zakresie m.in. zielono-niebieskiej infrastruktury.
Projekty złożone w partnerstwie z podmiotem z Państw-Darczyńców (Norwegia, Islandia, Liechtenstein) otrzymują dodatkowe punkty.
Operatorem programu jest Minister Klimatu.
Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/klimat/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-prowadzenie-przez-szkoly-dzialan-podnoszacych-swiadomosc-na-temat-lagodzenia-zmian-klimatu-i-przystosowania-sie-do-ich-skutkow

 

[KODOWANIE] [EDUKACJA]

Meet and Code 2020 wraca, online!
Meet and Code wraca z wirtualnym programem przygotowanym na 2020 rok. Prześlij swój pomysł na wirtualne wydarzenie z zakresu kodowania i robotyki pomiędzy 1 czerwca a 10 września i razem z Meet and Code i SAP zadbaj o przyszłe pokolenie!
Już po raz czwarty, Meet and Code zaprasza organizacje non profit pragnące zorganizować wydarzenie online z zakresu kodowania dla dzieci i młodzieży pomiędzy 8 a 24 rokiem życia, w terminie września i października 2020. Organizacje non profit z 35 krajów mogą aplikować do 10 września 2020. Każdy zatwierdzony pomysł otrzyma 400 euro na zrealizowanie wydarzenia online.
Więcej informacji: https://www.meet-and-code.org/pl/pl/news-show/89

 

[BADANIA PRZEMYSŁOWE; PRACE ROZWOJOWE; PRACE PRZEDWDROŻENIOWE]
Konkurs Rzeczy są dla ludzi Konkurs Rzeczy są dla ludzi Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Rzeczy są dla ludzi”. Termin składania wniosków upływa 25 września 2020 r. (godz.16:00).
Więcej informacji: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_Rzeczy_sa_dla_ludzi_ce6.html

 

[BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY DLA NGO PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ]

 --> Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków w ramach programu pn. „Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy”.
Program przewiduje dotacje dla firm (mikro, małych, średnich oraz dużych) przeznaczone na projekty dotyczące poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
Wnioski o dofinansowanie są przyjmowane od 27 lipca do 31 sierpnia 2020

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2020.01

 

Baza wszystkich konkursów dostępna jest na stronie:

http://ngo.leszno.pl/Baza_NGO.html

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas