twitter instagram YouTube

2021-03-04
Aktualne konkursy dla NGO

Aktualne konkursy dla NGO

Przygotowaliśmy zestawienie kolejnych 24 konkursów dla Organizacji Pozarządowych.

[HISTORIA/WYCHOWANIE/KULTURA]
Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 2a. Dotacje operacyjne na wsparcie budowy początkowych kapitałów żelaznych - Edycja 2021.  Priorytet 2a zakłada wsparcie projektów, których celem będzie przygotowanie i realizacja działań zmierzających do zbudowania po okresie przygotowawczym, w oparciu o lokalne środowisko organizacji, jej partnerów społecznych i publicznych, początkowych kapitałów żelaznych organizacji obywatelskich. Wsparciem będą mogły zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań przygotowawczych do utworzenia kapitału żelaznego. Istotnym elementem, który będzie brany pod uwagę przy wyborze wniosków do dofinansowania będzie gotowość aplikujących podmiotów do zbudowania międzysektorowej koalicji na rzecz utworzenia kapitału żelaznego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 marca 2021 r. godz. 14:00
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Dotacje_operacyjne_na_wsparcie_budowy_poczatkowych_kapitalow_zelaznych

[EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/DYPLOMACJA/PANDEMIA]
Celem Konkursu jest wyzwolenie potencjału społecznego członków lokalnych organizacji pozarządowych oraz jednostek publicznych prowadzących działalność kulturalną, edukacyjną, wychowawczą, charytatywną i społeczną, zainspirowanie ich do działania na rzecz dobra wspólnego w przestrzeni publicznej, w lokalnym środowisku. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw ekologicznych, mających na celu aranżację przestrzeni lokalnej poprzez m.in. nasadzenie roślin i drzew przez podmioty je realizujące we współpracy z właścicielami/dysponentami terenu i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 8 marca 2021 r.
Więcej:http://ngo.leszno.pl/300_tysiecy_zlotych_z_grantu_Fundacji_Santander_Tu_mieszkam__tu_zmieniam_EKO.html

[POMOC SPOŁECZNA/EKONOMIA SPOŁECZNA/REWITALIZACJA/AKTYWIZACJA]
Celem otwartego konkursu ofert jest wyłonienie podmiotu, zwanego dalej Operatorem, który przeprowadzi konkurs na realizację projektów, zwanych dalej mikrodotacjami z zakresu pomocy społecznej, mające na celu zwiększenie liczby inicjatyw polegających na rozwoju ekonomii społecznej oraz rozwoju działań związanych z włączaniem obywateli i organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna, ze szczególnym uwzględnieniem aktywizacji mieszkańców obszaru rewitalizacji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r. do godziny 12:00.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wspieranie_rozwoju_wspolnot_lokalnych_i_inicjatyw_wlaczajacych_obywateli_w_prace_na_rzecz_Miasta

[HISTORIA/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/KULTURA]
Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło Otwarty Konkurs Zdalnie na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.  Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych wniosków, zapewniających realizację przedsięwzięcia, ukierunkowanych w szczególności na: 1)rozwijanie kontaktów oraz współpracy pomiędzy podmiotami z Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej; 2)prowadzenie dialogu i budowanie więzi międzykulturowych w poszanowaniu odrębności narodowej i kulturowej; 3)wzajemne przezwyciężanie barier, stereotypów i uprzedzeń; 4)rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich, historii, kulturze i dziedzictwie obu narodów.

 Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r.
Więcej:  http://ngo.leszno.pl/Dotacje_na_projekty_wspolpracy_polsko-rosyjskiej

[POMOC SPOŁECZNA/WYRÓWNANIE SZANS/EKONOMIA SPOŁECZNA]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r. godz. 23:59.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wspieranie_dzialan_na_rzecz_przeciwdzialania_przemocy_w_wojewodztwie_wielkopolskim

[POMOC SPOŁECZNA/EKONOMIA SPOŁECZNA/PORADY SPECJALISTÓW]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r. do godz. 23:59.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wielkopolska_INFOlinia_Wsparcia

[EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/PSZCZELARSTWO]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie realizacji, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, określonego w “Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”.
Na co można otrzymać dofinansowanie:
Zakres zadania w ramach „Programu poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich” obejmuje zakup ciast, past cukrowych stosowanych w dokarmianiu rodzin pszczelich produkowanych pod nadzorem weterynaryjnym oraz ze stosownym certyfikatem do stosowania dla gatunku Apis Meliffera oraz dystrybucja zakupionych pokarmów wśród pszczelarzy na terenie Województwa Wielkopolskiego. W ramach realizacji zadania wymaga się, aby dostawca do każdej dostarczonej partii paszy dla pszczół okazał stosowne dokumenty obrazujące dopuszczenie do stosowaniu w dokarmianiu pszczół.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: 12 marca 2021 roku do godz. 15:30
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_poprawy_warunkow_fitosanitarnych_rodzin_pszczelich_poprzez_wsparcie_zakupu_pokarmow_pszczelich

[EDUKACJA/WOLONTARIAT/INTEGRACJA]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: 12 marca 2021 r. do godz. 23:59.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Realizacja_przedsiewziec_na_rzecz_integracji_miedzypokoleniowej

[EDUKACJA/ZDROWIE/INTEGRACJA/WSPARCIE]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: 12 marca 2021 r. do godz. 23:59.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Realizacja_dzialan_na_rzecz_wsparcia_rodzin_i_opiekunow_osob_niesamodzielnych__ze_szczegolnym_uwzglednieniem_osob_starszych_

[EDUKACJA/ZDROWIE/INTEGRACJA/WSPARCIE]
Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) do realizacji poniższych zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej wpisujących się w cele strategiczne Strategii Polityki Społecznej dla Województwa Wielkopolskiego do roku 2030 zmierzających do wyrównywania szans i możliwości mieszkańców Wielkopolski oraz wyrównywania różnic między subregionami województwa wielkopolskiego.

Ostateczny termin składania wniosków upływa: 12 marca 2021 r. do godz. 23:59.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Promowanie_pozytywnego_wizerunku_seniora__np__wolontariat_senioralny__kampanie_spoleczne

[POMOC SPOŁECZNA/WYCHOWANIE/BEZPIECZEŃSTWO]
Na co mozna otrzymać dofinansowanie:
A. prowadzenia 7 dni w tygodniu ogólnopolskiego, bezpłatnego telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
B. udzielania pomocy osobom małoletnim poprzez zapewnienie możliwości wyrażania ich trosk, porozmawiania o sprawach bezpośrednio ich dotyczących, a zagrażających ich bezpieczeństwu;
C. rozwijanie współpracy z instytucjami profesjonalnie zaangażowanymi w udzielanie pomocy osobom małoletnim;
D. prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych na terenie Polski dotyczących funkcjonowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży;
E. rozwijania współpracy z Policją w zakresie działań mających na celu udzielenie jak najszybszej pomocy dzieciom i młodzieży w sytuacjach zagrażających ich zdrowiu lub życiu.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_MSWiA_Prowadzenie_telefonu_interwencyjnego_w_sprawie_zaginionych_dzieci

[WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/DEMOKRACJA/WYCHOWANIE/PRZEMIANY SPOŁECZNE]
Program RITA jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Celem konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie najlepszych projektów realizowanych wspólnie przez partnerów z Polski oraz z co najmniej jednego z krajów objętych programem, tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu. 

Najbliższy termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r. godz. 12:00
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_na_projekty_partnerskie_programu_RITA_-_Przemiany_w_regionie_w_2020_

[HISTORIA/EDUKACJA/WYCHOWANIE/KULTURA NARODOWA]
Celem programu jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 15 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Nabor_wnioskow_w_programie_pn__Kultura_-_Interwencje_2021

[DEMOKRACJA/EDUKACJA/PRAWORZĄDNOŚĆ/KULTURA]
Celem Konkursu jest wsparcie organizacji pozarządowych pracujących na rzecz wzmocnienia demokracji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa:
15 marca 2021 (e-mail), 26 marca 2021 (portal);
11 czerwca 2021 (e-mail), 25 czerwca 2021 (portal). 
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Dotacje_dla_organizacji_pozarzadowych_pracujacych_na_rzecz_wzmocnienia_demokracji

[KULTURA/OŚWIATA/SZTUKA/LITERATURA]
Program Translatorski ©POLAND ma na celu promocję polskiej literatury na świecie. Jest adresowany do zagranicznych i polskich wydawców zainteresowanych wydawaniem polskich książek w tłumaczeniach na inne języki. Programem objęte są: literatura piękna – proza, poezja i dramat; utwory szeroko rozumianej humanistyki dawnej i współczesnej (ze szczególnym uwzględnieniem książek poświęconych kulturze i literaturze Polski); literatura faktu (reportaż literacki, biografie, wspomnienia, eseistyka); utwory historyczne (eseistyczne i popularyzatorskie, z wyłączeniem utworów o charakterze typowo specjalistyczno-naukowym); literatura dla dzieci i młodzieży;

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Nabor_wnioskow_Instytutu_Ksiazki

[RELACJE MIĘDZYLUDZKIE/WSPARCIE SENIORÓW POMOC SPOŁECZNA]
Celem Konkursu „Seniorzy w akcji” jest wsparcie osób po 60. roku życia i par międzypokoleniowych (osoba 60+ wraz z osobą młodszą o co najmniej 25 lat) w realizacji projektów wzmacniających uczestnictwo i sprawczość osób starszych w życiu lokalnych społeczności. Formuła Konkursu jest przyjazna również dla osób i organizacji, które nie mają dużego doświadczenia w przygotowywaniu i realizacji projektów. Wsparcie ma charakter zindywidualizowany, dopasowany do potrzeb realizatorów poszczególnych działań.
Cele Konkursu „Seniorzy w akcji” to:
· zaangażowanie i wzmocnienie potencjału osób starszych w działaniach na rzecz swojego otoczenia,
· wzmacnianie uczestnictwa i sprawczości osób starszych w życiu lokalnych społeczności,
· rozwój wolontariatu osób starszych,
· włączanie osób starszych w dialog i współpracę ze społecznością lokalną,
· promowanie społecznego zaangażowania seniorów, zwłaszcza w relacjach międzypokoleniowych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 22 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/14__Edycja_konkursu_Seniorzy_w_Akcji.html

[RELACJE MIĘDZYLUDZKIE/WSPARCIE SENIORÓW/POMOC SPOŁECZNA]
Głównym celem Programu jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego poprzez wspieranie aktywności organizacji pozarządowych działających na rzecz seniorów.
Cel główny Programu będzie realizowany przez cele szczegółowe:
-wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania ich czasu wolnego;
-zwiększenie zaangażowania osób starszych w procesy partycypacyjne zachodzące
w życiu publicznym;
-podnoszenie kompetencji cyfrowych seniorów oraz kształtowanie postaw sprzyjających wykorzystywaniu nowych technologii w życiu codziennym;
-budowanie pozytywnego wizerunku starości i starzenia się oraz rozwijanie kompetencji społecznych (wiedzy, umiejętności, postaw) wobec starości u osób w każdym wieku.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 marca 2021 r. do godz. 16.00
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Dotacje_na_rzecz_Osob_Starszych_Aktywni_.html

[EDUKACJA/WYCHOWANIE/KULTURA/SZTUKA]
Celem Programu jest szerzenie i wspieranie idei pedagogiki teatru ze szczególnym uwzględnieniem działań pedagogiczno-teatralnych, w których grupa docelowa ma utrudniony dostęp do kultury oraz działań realizowanych z częściowym udziałem grup defaworyzowanych – osób z niepełnosprawnościami, mieszkańców obszarów o najniższym PKB.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 26 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/14__edycja_Lata_w_teatrze.html

[EDUKACJA/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/KULTURA]
Już można wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”, w którym IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. - nabór do 31 marca 2021 r.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 31 marca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Konkurs_Grantowy_IKEA_Zabawa_to_powazna_sprawa.html

[EDUKACJA/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/WYMIANA KULTUROWA]
Program ma na celu intensyfikację pozarządowej, obywatelskiej współpracy między naszymi krajami i lepsze wzajemne poznanie się.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 5 kwietnia 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Wegiersko-polski_program_wspolpracy_pozarzadowej_-_konkurs_grantowy.html

[PANDEMIA/WYCHOWANIE/OŚWIATA/POMOC SPOŁECZNA]
Celem konkursu jest wsparcie inicjatyw obywatelskich podejmowanych przez organizacje pozarządowe na rzecz łagodzenia lub przeciwdziałania skutkom negatywnego wpływu pandemii COVID-19 w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości, a także ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym. Celem konkursu jest także wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji pozarządowych i pomoc w przystosowaniu do pracy w warunkach pandemii i po jej zakończeniu poprzez wzmocnienie ich zasobów kadrowych.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 10 kwietnia 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Fundusz_Pomocowy_2020_-_Otwarty_konkurs_grantowy_2021.html

[POMOC SPOŁECZNA/EKONOMIA/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA]
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 kwietnia 2021 r. godz. 16:00
Więcej: http://ngo.leszno.pl/FRSE_Program_Edukacja_-_II_nabor

[POŻYCZKI/POMOC EKONOMICZNA/GOSPODARKA/PANDEMIA]
Podmioty ekonomii społecznej (PES) mogą ubiegać się o nową, preferencyjną pożyczkę na finansowanie bieżącej działalności. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Celem Programu jest zmniejszanie różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Polską a Państwami-Darczyńcami (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) w obszarze edukacji.

Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2021 r.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Pozyczka_plynnosciowa_dla_podmiotow_ekonomii_spolecznej_bfe

[EDUKACJA/WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA/KULTURA]
Głównym założeniem ścieżki grantowej jest współfinansowanie realizacji wysokiej jakości projektów, które otrzymały dotację na realizację zasadniczej części planowanych działań z innych źródeł –publicznych, prywatnych, polskich lub zagranicznych. Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Projekty powinny być zbieżne pod względem obszaru geograficznego i tematycznego z celami i zakresem działania programu RITA. Współfinansowanie ze środków programu może dotyczyć wyłącznie współpracy z podmiotami i osobami z krajów objętych programem: tj.: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdawii, Rosji, Ukrainy, Uzbekistanu, Tadżykistanu. 

Ostateczny termin składania wniosków upływa: Nabór ma charakter ciągły do wyczerpania puli środków.
Więcej: http://ngo.leszno.pl/Program_RITA_-_Przemiany_w_regionie_.html

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas