twitter instagram YouTube

2018-12-10
Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - zadanie "Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach".

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest: prowadzenie działalności minimum 25 godzin tygodniowo
w przystosowanym lokalu polegającej na:
- zagospodarowaniu czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej,
- integracji społecznej seniorów,
- działalności prozdrowotnej, kulturalnej i edukacyjnej,
- realizacja pasji i zainteresowań seniorów,
- tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w
trudnościach życia codziennego,
- udostępnianiu informacji dotyczących codziennego funkcjonowania osób starszych
(np. sprawy administracyjne, konsumenckie, zdrowotne),
- przekazywaniu informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych
przez instytucje miejskie i prywatne.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- zagospodarowaniu czasu wolnego osobom po zakończeniu aktywności zawodowej,
- integracji społecznej seniorów,
- działalności prozdrowotnej, kulturalnej i edukacyjnej,
- realizacja pasji i zainteresowań seniorów,
- tworzenie grup samopomocowych, których członkowie będą wzajemnie się wspierać w
trudnościach życia codziennego,
- udostępnianiu informacji dotyczących codziennego funkcjonowania osób starszych
(np. sprawy administracyjne, konsumenckie, zdrowotne),
- przekazywaniu informacji o usługach skierowanych do seniorów, oferowanych
przez instytucje miejskie i prywatne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych
w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 100 000,00 zł (kwota może ulec zmianie).
Wkład własny organizacji: minimum 10%, z tego minimum 5% wkładu finansowego.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 grudnia 2018r. do godz. 14:00 w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lesznie ul. Janusza Korczaka 5 lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Ośrodka (liczy się data i godzina wpływu do Ośrodka).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Termin realizacji zadania: od 01.01.2019r. do 31.12.2019 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Programów i Organizacji Pozarządowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie, przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131,ngo@moprleszno.pl .

KONTAKT:

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lesznie przy ulicy Gabriela Narutowicza 73, tel.661 213 131, ngo@moprleszno.pl .

ŹRÓDŁO:

http://www.bip.moprleszno.pl

 

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas