twitter instagram YouTube

2014-02-14
Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza samorządy gmin oraz organizacje pozarządowe do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach, których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań:

Zadanie nr 1 - rok 2014 – polegające na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2014 r. w ramach kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2015 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a także zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanego w II etapie projektu

Zadanie nr 2 – rok 2015 – polegające na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

 

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2014 r., i mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

1) dofinansowanie kosztów zajęć reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu, w tym: kosztów cyklu edukacyjno-szkoleniowego;

2) dofinansowanie kosztów zakupu materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego do organizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały);

3) dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) – przy warunku nie przekroczenia 10 % kwoty dotacji,

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

-  instytucje tworzące centra i kluby integracji społeczne, samorządy gmin oraz organizacje pozarządowe

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

 Na  realizację konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 1.400.000 złotych.

Projekt może być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100,0 tys. zł., przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu

Kwotę 20% udziału własnego stanowią środki finansowe podmiotu, w tym koszt organizacji prac społecznie użytecznych lub robót publicznych w 2015 roku. Na udział własny (20% kosztu projektu) nie mogą składać się środki obliczone w oparciu o wkład osobowy pracy wolontariuszy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać w  terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2014/podmiot-zatrudnienia-socjalnego-partnerem-osrodka-pomocy-spolecznej-i-powiatowego-urzedu-pracy-w-realizacji-kontraktow-socjalnych---edycja-2014/

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o konkursie  (294.8 KB)

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas