twitter instagram YouTube

2015-03-03
Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”. Jego celem jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych.

OPIS RODZAJU ZADAŃ:

Celem konkursu jest wybór ofert, w ramach, których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej, a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych. Projekty stanowiące przedmiot oferty konkursowej dotyczą dwóch zadań:

Zadanie nr 1 - rok 2015– polegające na przeprowadzeniu działań przygotowujących grupę osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, które zostały skierowane w 2015 r. w ramach kontraktów socjalnych do udziału w zajęciach reintegracji społeczno-zawodowej, a następnie do udziału w 2016 r. w jednej z proponowanych form zatrudnienia wspieranego, bądź podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej. Działania przygotowujące obejmują m.in. zorganizowanie dla uczestników projektu cyklu edukacyjno-szkoleniowego, ukierunkowanego na przyszłą aktywność zawodową, a także zakupy materiałów niezbędnych do zorganizowania jednej z form zatrudnienia wspieranego, realizowanego w II etapie projektu.

Zadanie nr 2 – rok 2016– polegające na zorganizowaniu i wykonaniu jednej z form zatrudnienia wspieranego, lub udzieleniu pomocy w uzyskaniu zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub w podjęciu własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

ZAKRES MERYTORYCZNY OFERT:

Oferty konkursowe winny zawierać opis propozycji działań, jakie przewiduje się zrealizować w ramach wyżej wymienionych dwóch zadań, w tym:

W ramach zadania nr 1:

1)      wybór grupy osób, z którymi zawarte zostaną w 2015 r. kontrakty socjalne lub indywidualne programy zatrudnienia socjalnego (liczebność, charakterystyka dysfunkcji, kryteria doboru grupy itp.) i które zostaną skierowane do uczestnictwa w zajęciach;

2)      opracowanie schematu działań, które zostaną ujęte w kontrakcie socjalnym lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, czas jego trwania oraz planowany końcowy rezultat (schemat dla całej grupy uczestników), który zostanie uzupełniony indywidualnie dla każdego uczestnika;

3)      rodzaj tematyki cyklu edukacyjno-szkoleniowego dla uczestników projektu; 

4)      propozycja rodzaju materiałów, narzędzi i sprzętu technicznego, który zostanie zakupiony
i wykorzystany na potrzeby projektu;

5)      propozycję zastosowania jednej z form zatrudnienia wspieranego lub działań w kierunku podjęcia zatrudnienia na otwartym rynku pracy lub własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej;

6)      zawiązanie partnerstwa projektowego, z określeniem zakresu zadań, funkcji i czasu trwania.

W ramach zadania nr 2:

1)      harmonogram przebiegu wybranych form zatrudnienia wspieranego;

2)      harmonogram działań zmierzających do zatrudnienia uczestników projektów na otwartym rynku pracy, bądź podjęcia własnej działalności gospodarczej, w tym w formie spółdzielni socjalnej.

KWOTA DOFINANSOWANIA:

W bieżącym roku na realizację konkursu „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych”, Minister Pracy i Polityki Społecznej przeznaczył kwotę 1.400.000 złotych. 

Projekt może być dofinansowany przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej w maksymalnej wysokości 100,0 tys. zł., przy czym kwota ta nie może być wyższa niż 80% kwoty całkowitej przeznaczonej na realizację projektu.

Kwotę 20% udziału własnego stanowią środki finansowe podmiotu, w tym koszt organizacji prac społecznie użytecznych lub robót publicznych w 2016 roku.

Na udział własny (20% kosztu projektu) nie mogą składać się:

- środki pochodzące z Funduszu Pracy przeznaczone na refundację świadczeń integracyjnych dla uczestników centrum integracji społecznej;

- środki obliczone w oparciu o wkład osobowy pracy wolontariuszy.

WYDATKI KWALIFIKOWALNE – WYDATKI JAKIE MOŻNA ZAPLANOWAĆ W BUDŻECIE:

Środki finansowe stanowiące kwotę dofinansowania muszą być wykorzystane do dnia 31 grudnia 2015 r., i mogą zostać przeznaczone przez Oferenta na:

1)      dofinansowanie kosztów zajęć reintegracji społeczno-zawodowej uczestników projektu, w tym: kosztów cyklu edukacyjno-szkoleniowego;

2)      dofinansowanie kosztów zakupu materiałów, narzędzi lub sprzętu technicznego do organizacji jednej z form zatrudnienia wspieranego (w klasyfikacji księgowej nie może to być środek trwały);

3)      dofinansowanie kosztów obsługi administracyjnej projektu (w tym wynagrodzenia osób zaangażowanych w projekt – koordynacja, obsługa księgowa, materiały biurowe) –
przy warunku nie przekroczenia 10 % kwoty dotacji,

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert upływa 20 marca 2015 r. (o zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data stempla pocztowego), zaś rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej od adresem:: http://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2015/ogloszenie-o-otwartym-konkursie/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas