twitter instagram YouTube

2017-12-17
Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu pn.: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020"

  1. „Nowe horyzonty aktywnej integracji w środowisku lokalnym – animacja, edukacja, aktywizacja na rzecz zmniejszenia wykluczenia społecznego”- edycja 2018 r.”
  2. „Partnerstwa przeciw wykluczeniu społecznemu – profesjonalne formy pomocy, ze szczególną rolą zatrudnienia socjalnego – edycja 2018”.
  3. „Aktywne postawy młodzieży – podnoszenie kompetencji, przedsiębiorczości i odpowiedzialności w wymiarze środowiska – edycja 2018”.

Oferty można składać z zakresu pomocy środowiskowej dla młodzieży, jak również aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej oraz osób wykluczonych społecznie i zawodowo.
Nabór do 2 stycznia 2018 r.

Szczegóły  dotyczące konkursu ma stronie: https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/ogloszenie-o-otwartych-konkursach-ofert-w-ramach-programu-aktywne-formy-przeciwdzialania-wykluczeniu-spolecznemu--nowy-wymiar-2020/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas