twitter instagram YouTube

2014-06-27
Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 r. zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanego w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Wnioski należy nadsyłać do 17 lipca 2014 r.

Priorytetowo traktowane będą projekty zawierające koncepcję programu, która spełniać będzie następujące kryteria:

- zasięg ogólnopolski,

- wsparcie organizacji regularnej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem promocji prozdrowotnych, społecznych, edukacyjnych i wychowawczych wartości sportu,

- wspieranie rozwoju wolontariatu w sporcie, budowania partnerstw i sieci współpracy na rzecz sportu dla wszystkich, z uwzględnieniem współpracy z organizacjami pozarządowymi, klubami sportowymi, samorządami, szkołami, mediami, biznesem i współpracy międzynarodowej,

- kompleksowe wsparcie i systematyczne podnoszenie kompetencji lokalnych liderów sportu i animatorów,

- oparte na diagnozie potwierdzonej wynikami badań dostępności sportu powszechnego, a także zawierające komponent badawczy jako działanie projektowe,

- oparte o metodykę projektową, w szczególności posiadające wskaźniki i mierniki realizacji celów, efektywny sposób raportowania, monitorowania i kontroli,

- integracja i zaangażowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy europejskich, sponsorów i inne.

 Warunki realizacji zadania:

- Wymagane jest, aby wnioskodawca, przedstawił koncepcję realizacji projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, którą będzie w stanie wdrożyć jako ogólnopolski operator projektu.

- Projekt „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” może być realizowany wyłącznie w okresie od 1 września do 31 grudnia 2014 roku, wyłącznie z udziałem uczniów klas I-III szkół gimnazjalnych.

- Przedsięwzięcie musi mieć charakter ogólnopolski – projekt będzie realizowany we wszystkich województwach.

- „Animatorem” może być osoba, wytypowana przez jednostkę samorządu terytorialnego do inicjowania, organizowania i prowadzenia zajęć sportowych, która posiada odpowiednie umiejętności, kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Program zajęć sportowych musi uwzględniać przeprowadzenie testów oceniających sprawność fizyczną uczestników przed rozpoczęciem i po zakończeniu realizacji zajęć.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Konkurs adresowany jest do organizacji spoza sektora finansów publicznych, których podstawowym celem statutowym jest prowadzenie działalności w zakresie sportu, w szczególności do polskich związków sportowych i ogólnopolskich organizacji kultury fizycznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

W 2014 roku, na realizację ww. projektu – zgodnie z projektem planu budżetowego, przeznaczono kwotę 4 000 000 zł. Ostateczna wysokość dostępnych środków będzie uzależniona od bieżących wpływów na konto FRKF i może ulec zmianie.

Dopuszczalny rodzaj wydatków podlegających dofinansowaniu ze środków funduszu:

Przy realizacji projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” możliwe jest dofinansowanie ze środków MSiT:

- wydatków związanych z pokryciem kosztów obsługi instruktorskiej (trenerskiej) dla osób bezpośrednio realizujących zadanie – nie więcej niż 350 zł miesięcznie, przez okres 4 miesięcy w 2014 r. (wrzesień-grudzień), przy założeniu, że kwotę co najmniej w tej samej wysokości zadeklaruje samorząd lokalny, lub zostanie ona wypłacona animatorowi z innych źródeł (np. sponsor, środki własne organizacji itp.)

- wydatki związane z promocją projektu,

- inne koszty bezpośrednie (niezbędne do realizacji przedsięwzięcia, które należy określić w preliminarzu finansowym) – do akceptacji MSiT.

Wnioskodawca musi złożyć deklarację i wykazać w rozliczeniu zadania, udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 50% kosztów bezpośrednich realizacji zadania.

Suma kosztów obsługi zadania „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” (koszty pośrednie) nie może przekroczyć wartości 9% sumy kosztów bezpośrednich.

Środki zatwierdzone jako koszty pośrednie mogą być przeznaczone w szczególności na:

- pokrycie kosztów wynajmu lokalu biurowego,

- zakup niezbędnego sprzętu, materiałów i urządzeń biurowych,

- pokrycie kosztów łączności (połączeń telefonicznych), Internetu i korespondencji,

- opłaty bankowe,

- opłaty za nośniki energii,

- koszty realizacji zamówień publicznych,

- koszty niezbędnych podróży służbowych, np. wizytacji, kontroli w zakresie realizowanej umowy itp.,

- wynagrodzenie osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy nadsyłać do 17 lipca 2014 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (022) 24 43 215, 24 43 266, 24 43 165.

Na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki w zakładce „Sport powszechny” zamieszczono dokument pn. „Zasady dobrej praktyki w zakresie rozliczania środków publicznych otrzymanych na realizację zadania”, w którym zawarto wiele wskazówek i uwag, które mogą być pomocne przy planowaniu zadania, tworzeniu oferty oraz przy rozliczaniu zadania.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony wyłącznie na formularzach zamieszczonych w systemie elektronicznym Ministerstwa Sportu i Turystyki. Wypełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną. Jednocześnie po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać pocztą na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

Departament Sportu dla Wszystkich

ul. Senatorska 14

00-082 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży” - konkurs na 2014 r.”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane; analogicznie, w przypadku przesłania oferty wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas