twitter instagram YouTube

2020-10-29
Badanie polskich strat wojennych

Badanie polskich strat wojennych

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych

O PROGRAMIE:

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych.

CEL KONKURSU:

Strategicznym celem programu jest wsparcie działalności instytucji w kwestii badań proweniencyjnych odnośnie do strat wojennych poniesionych w zakresie zbiorów artystycznych należących do kolekcji publicznych i związków wyznaniowych. Wyniki realizowanych w ramach programu badań będą wzbogacać prowadzoną przez ministerstwo bazę strat wojennych.

• Celem programu jest wykształcenie dobrych praktyk i wysokich standardów prowadzenia badań proweniencyjnych poświęconych zagadnieniom wojennych losów kolekcji i strat poniesionych przez instytucje w wyniku II wojny światowej. Pośrednim celem programu ma być również weryfikacja aktualnych zbiorów pod kątem obecności ewentualnych strat wojennych innych instytucji/podmiotów z kraju lub z zagranicy, a także skompletowanie przez instytucje/podmioty rozproszonej dotąd dokumentacji koniecznej do badań historii kolekcji.

• Ze względu na potrzebę wykształcenia wysokich i jednolitych standardów badań proweniencyjnych w polskich instytucjach kultury, priorytetem będą projekty kompleksowe, realizowane ponad standardowymi ramami bieżącej działalności wnioskodawców, umożliwiające miarodajne ustalenie skali i zakresu strat wojennych poszczególnych instytucji. Projekty istotne dla realizacji celów programu, mają wprowadzać nową jakość dotyczącą badania polskich strat wojennych, ze szczególnym naciskiem na ich multidyscyplinarność, w tym analiza konserwatorska zachowanych obiektów, badanie źródeł pod kątem pochodzenia obiektu, jego wojennych i powojennych losów oraz zachowanej ikonografii. Integralną częścią programu będą również działania z zakresu popularyzacji wyników przeprowadzonych badań poprzez ich publikację oraz organizację konferencji naukowych.

• Dalekosiężnym zadaniem programu jest wzmocnienie wśród pracowników instytucji kultury potrzeby badania pochodzenia obiektów, nie tylko w kontekście strat wojennych, ale również w przypadku nowych nabytków oraz istniejących zbiorów instytucji.

• Do zadań programu nie należy wspieranie zadań dotyczących badania historii obiektów powstałych po 1945 roku oraz strat wojennych zarejestrowanych uprzednio w bazie strat wojennych ministerstwa (z wyłączeniem weryfikacji oraz dodatkowych kwerend dot. uprzednio zarejestrowanych strat). Program nie przewiduje dofinansowania badań z zakresu zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, a także przyrodniczych.

• Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• państwowe instytucje kultury;

• samorządowe instytucje kultury;

• organizacje pozarządowe;

• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;

• państwowe uczelnie wyższe oraz ich osoby prawne.

Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: 

Do 300 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do 30 listopada 2020 r.

KONTAKT:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Dziedzictwa Kulturowego za Granicą i Strat Wojennych,
ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,
00-071 Warszawa


Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

-w kwestiach formalnych - Krystyna Sałańska, tel. (22) 42-10-569, ksalanska@mkidn.gov.pl  
-w kwestiach merytorycznych – Pani Małgorzata Zając tel. (22) 4210170 mzajac@mkidn.gov.pl  
Uprzejmie informujemy, iż dla poprawności złożenia odwołania nie są wymagane żadne dodatkowe czynności - poza kliknięciem przycisku odwołania w EBOI. Dostępne przy składaniu odwołania pole uzasadnienia można wypełnić opcjonalnie. Brak uzasadnienia nie wpływa na poprawność złożenia odwołania oraz tryb jego rozpatrzenia.

Adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:

tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16 wnioski@eboi.sputnik.pl 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas