twitter instagram YouTube

2016-04-25
Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

Program ma uczyć określania potrzeb lokalnych społeczności, definiowania celów, tworzenia wspólnot zadaniowych, rozwiązywania problemów i realizowania zadań na poziomie lokalnym przez młodych ludzi kształtujących swoje postawy społeczne. Jednym z celów jest zdefiniowanie cech jednostki potrzebnych do efektywnego funkcjonowania w społeczeństwie obywatelskim takich jak: wiedza, komunikacja interpersonalna, wrażliwość społeczna, zdolności przywódcze oraz umiejętność budowania pozycji lidera. Warunkiem postawy prospołecznej jest zakorzenienie jednostki w historii i kulturze, tak w wymiarze lokalnym jak i narodowym.

Fundacja wspiera inicjatywy realizowane w ramach trzech głównych obszarów tematycznych:

 • rozwój i edukacja,
 • aktywność gospodarcza,
 • społeczna, obywatelska,
 • kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

1. Rozwój i edukacja

Wsparcie zadań w zakresie nauki, edukacji i oświaty, w tym projektów związanych z organizacją specjalistycznych kursów, szkoleń, staży naukowych i zawodowych w Polsce i za granicą; szczególnie z zakresu matematyki, informatyki, ekonomii. Różne formy interaktywnych zajęć promujących wiedzę, kształtujących umiejętności, rozwijających indywidualne talenty i zdolności.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Udział w ogólnopolskich i międzynarodowych olimpiadach przedmiotowych
 • Organizacja warsztatów tematycznych
 • Organizacja imprez edukacyjnych, szkoleń, konkursów
 • Kursy dokształcające
 • Inne

2. Aktywność gospodarcza, obywatelska, społeczna.
Dofinansowanie działalności wspomagającej wkład młodzieży w rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; upowszechnianie zasad określających prawa człowieka, swobody obywatelskie, a także działania wspomagające rozwój i rozumienie zasad demokracji. Ponadto działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy młodzieży z różnych krajów. Kursy i warsztaty uczące młodych przedsiębiorczości i aktywności społecznej.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Warsztaty, projekty aktywizujące młodzież z małych miejscowości
 • Współpraca młodzieży z lokalnymi samorządami
 • Organizacja debat, spotkań, szkoleń
 • Kursy, szkolenia
 • inne

3. Kultura, historia i dziedzictwo narodowe.

Pomoc w sfinansowaniu przedsięwzięć służących wzmacnianiu więzi młodych ludzi z Ojczyzną, podtrzymywaniu i pielęgnowaniu polskich tradycji narodowych oraz przybliżaniu wiedzy historycznej. Promocja wybitnych postaci, zasłużonych dla polskiej kultury i ważnych wydarzeń, kształtujących dzieje Polski.

Główne przedmioty dofinansowania:

 • Koncerty, wystawy, spotkania
 • Gry terenowe
 • Inscenizacje i rekonstrukcje historyczne
 • Tworzenie szkolnych izb pamięci, upamiętniające bohaterów naszych czasów
 • Konkursy historyczne
 • inne

Kto może ubiegać sięo dofinansowanie:

Instytucje oraz organizacje społeczne o charakterze non profit posiadające osobowość prawną, które zajmują się pracą z młodzieżą lub na rzecz młodzieży.

 

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 15 000 zł.

 

Termin składania dokumentów:

Aplikacje należy składać wyłącznie drogą internetową, za pośrednictwem specjalnego formularza on-line w terminie do 16 maja 2016r. UWAGA: W celu uwiarygodnienia wnioskodawcy, Fundacja rozsyła złożone wnioski do dyrektorów oddziałów Banku Zachodniego WBK, którzy opiniują wnioskodawców i ich projekty. W związku z tym wszyscy wnioskujący, przed złożeniem wniosku powinni skontaktować się z dyrektorem najbliższego oddziału Banku Zachodniego WBK, w celu zapoznania go z organizacją i planowaną inicjatywą.

Szczegółowe informacje oraz Regulamin Programu dostępne są na stronie organizatora: Fundacja BZ WBK

źródło: http://fundacja.bzwbk.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas