twitter instagram YouTube

2014-04-28
Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs pn. ‘Bank Dziecięcych Uśmiechów” (BDU) dla instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty i to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów. Nabór wniosków do 11 maja 2014 r.

GŁÓWNE CELE PROGRAMU:

- inwestowanie w edukację, wychowanie i rozwój talentów poszczególnych dzieci, których rodziny znalazły się w trudnej sytuacji materialnej,

- wspieranie  inicjatyw,  w których widać indywidualne podejście do dzieci,

- wskazywanie młodym ludziom pozytywnych wzorców, uczenie dzieci wrażliwości społecznej, aktywności obywatelskiej, odpowiedzialności za siebie, za innych, za swoją ojczyznę.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacje ubiegające się o mikro granty w programie BDU mogą złożyć wniosek na dowolny projekt, który według nich najlepiej odpowiada na potrzeby dzieci.

Zadania mogą dotyczyć różnych dziedzin – od kultury i dziedzictwa narodowego, poprzez nauki ścisłe i techniczne, środowisko naturalne, zdrowie i aktywność fizyczną aż do wyrównujących szansę zajęć edukacyjnych lub profilaktycznych.

Organizacje składające wniosek powinny położyć nacisk nie tylko na wiedzę dzieci, ale także na ich wychowanie, pracę nad sobą, zaszczepianie wartości, kształtowanie wrażliwości na otaczający świat, kulturę i drugiego człowieka. Oprócz walorów edukacyjnych wszystkie działania powinny być dopasowane do konkretnej grupy beneficjentów

Projekty mogą wykorzystywać bardzo różne formy, np: warsztaty, wyjazdy edukacyjne (do 3 dni), spacery, wycieczki, konkursy, zajęcia sportowe, turnieje, konsultacje ze specjalistami etc. Ważnym elementem jest nauka przez doświadczenie.

Zmiana w dofinansowaniu.

Nadrzędnym celem Fundacji jest wspomaganie długofalowych i edukacyjnych działań organizacji pozarządowych. Stąd konieczność zrezygnowania z dofinansowywania wyjazdów wakacyjnych oraz zimowych, a także wyjazdów na Zielone Szkoły. Przed przystąpieniem do programu prosimy zapoznać się dokładnie z Regulaminem programu BDU oraz z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ).

Kryteria oceny wniosków

  1. Każdy wniosek oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów.
  2. Grant przyznawany jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen ekspertów.
  3. Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
  • Potrzeba realizacji projektu dla danych dzieci – 0-10 pkt.
  • Adekwatność sposobów realizacji projektu do rozpoznanych potrzeb – 0-10 pkt.
  • Innowacyjność i atrakcyjność form realizacji projektu – 0-10 pkt.
  • Wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji projektu – 0-10 pkt.
  • Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-7 pkt.
  • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O GRANT:

W programie grantowym BDU mogą wziąć udział placówki statutowo zajmujące się opieką nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych, ubogich lub bezrobotnych oraz instytucje wspierające takie placówki:
organizacje pozarządowe, świetlice środowiskowe, urzędy gminne, szkoły.

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 5 tys. zł.

NABÓR WNIOSKÓW : 

Nabór wniosków do  11 maja 2014 r.

Szczegóły dostępne są na stronie: http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-dzieciecych-usmiechow/faq/

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas