twitter instagram YouTube

2017-01-23
Bank Młodych Mistrzów Sportu

Ruszył nabór do nowego programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Młodych Mistrzów Sportu". Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Fundacja chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Program umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Wnioski można składać do 13 lutego 2017 r.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież. Młodzieżą w ramach tego programu są określane osoby między 10, a 26 rokiem życia. Konkurs polega na wyborze najciekawszych inicjatyw sportowych, edukacyjnych przygotowanych przez podmioty je realizujące i przyznaniu najlepszym z nich wsparcia finansowego w postaci grantu na realizację podjętych działań.

W edycji odbywającej się od 23 stycznia do 13 lutego 2017 r. pierwszeństwo będą miały Projekty związane ze sportem, promujące młode talenty w różnych zespołowych dyscyplinach sportowych. 


Na co można otrzymać dofinansowanie:

 • Drużynowe zawody sportowe
 • Olimpiady
 • Paraolimpiady
 • Turnieje sportowe

Fundacja nie finansuje:

 •  Zagranicznych wyjazdów drużyn
 •  Indywidualnych udziałów w zawodach sportowych / treningach
 • Wyposażenia hal sportowych, boisk itp.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie:

Granty przyznawane są tylko tym instytucjom lub organizacjom pozarządowym, które posiadają osobowość prawną.

Kwota dofinansowania:

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000,00 zł. Fundacja nie finansuje w całości planowanych Projektów, ale je dofinansowuje

Terminy naboru wniosków oraz wyniki

 1. Nabór wniosków konkursu „Bank Młodych Mistrzów Sportu” potrwa w terminie od 23 stycznia do 13 lutego 2017 r.
 2. Wszystkie zgłoszone Projekty zostaną ocenione przez komisję konkursową składającą się z trzech niezależnych ekspertów.
 3. Spośród zgłoszonych Projektów komisja konkursowa wybierze te, które otrzymają najwyższą punktację oraz pozytywne oceny i opinie ekspertów.
 4. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do dnia 21 marca 2017 r. na stronie internetowej Fundacji pod adresem www.fundacja.bzwbk.pl
  1. Granty zostaną wypłacone przez Fundację w formie darowizny.

 

Aplikacja

 1. W programie grantowym rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone przy użyciu specjalnej aplikacji internetowej znajdującej się na stronie Fundacji - http://granty.fundacja.bzwbk.pl/.
 2. Warunkiem rozpatrzenia wniosku o grant jest wypełnienie wszystkich wymaganych pól i załączenie skanów wszystkich wymaganych dokumentów.
 3. Wypełnienie wniosku nie jest równoznaczne z przyznaniem grantu.

 

Wymagane dokumenty

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest do załączenia statutu i aktualnego odpisu z KRS, celem poświadczenia wiarygodności reprezentowanego przez siebie podmiotu. Organizacje nie posiadające numeru KRS prosimy o przedstawienie dokumentów poświadczających uprawnienia do zawierania umów cywilno–prawnych oraz zaciągania zobowiązań finansowych (np. szkoły – upoważnienia nadane przez gminę). Fundacja zastrzega sobie prawo wglądu do oryginałów załączonych dokumentów.
 2. Udział Organizacji w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przekazanie danych kontaktowych mediom promującym konkurs, wskazanym przez Fundację lub Bank, w celu przygotowania materiału filmowego, prasowego, internetowego bądź radiowego z realizacji zgłoszonego przez Organizację Projektu oraz zobowiązania się do współpracy z tymi mediami w celu promocji konkursu.
 3. Organizacje biorące udział w Konkursie pozyskają zgody na wykorzystanie wizerunku osób biorących udział w przygotowaniu i realizacji zgłoszonych Projektów.
 4. Organizacje, którym zostaną przyznane granty są zobowiązane do przekazania Fundacji i Bankowi materiałów w postaci zdjęć lub materiałów video dokumentujących i podsumowujących Projekt z prawem do ich użytkowania w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Przekazując materiały Organizacja oświadcza, że uzyskała zgodę osób w nich przedstawionych do nieodpłatnego udostępnienia wizerunku Fundacji i Bankowi. Fundacja i Bank mają prawo do korzystania z przekazanych materiałów bezterminowo, na terenie RP oraz poza jej granicami poprzez w szczególności: Internet, Intranet, portale społecznościowe, ulotki, itp.

Komisja konkursowa i kryteria oceny wniosków

 1. Każdy wniosek oceniany jest przez trzy osobowy zespół. W skład zespołu wejdą przedstawiciele Fundacji oraz zaproszeni przez Fundację zewnętrzni eksperci.
 2. Grant przyznawany jest na podstawie punktów wynikających ze średniej ocen oraz opinii ekspertów.
 3. Projekty będą oceniane wg poniższych kryteriów i w ramach poniższej skali punktowej:
 • Potrzeba realizacji Projektu na danym terenie, we wskazanym środowisku – 0-10 pkt.
 • Zgodność Projektu z aktualnym priorytetem edycji – 0-7 pkt.
 • Pomysłowość, innowacyjność i atrakcyjność form realizacji Projektu – 0-10 pkt.
 • Wartości wychowawcze i edukacyjne płynące z realizacji Projektu – 0-10 pkt.
 • Wiarygodny i rzetelny kosztorys – 0-7 pkt.
 • Pozyskanie środków finansowych z dodatkowych źródeł – 0-3 pkt.
 • Rekomendacja wybranego dyrektora oddziału BZWBK – 0-3 pkt
 • Dodatkowo brana jest pod uwagę opinia ekspertów na temat wniosku.

 

Rozliczenie
Wszystkie podmioty, które uzyskały darowiznę na realizację zadań w ramach programu grantowego Bank Młodych Mistrzów Sportu są zobowiązane do złożenia sprawozdania merytorycznego i finansowego w elektronicznej aplikacji Fundacji Banku Zachodniego w ciągu 30 dni od daty zakończenia projektu.

Więcej informacji dostępnych jest w Regulaminie konkursu na stronie:

http://fundacja.bzwbk.pl/programy-grantowe/bank-mlodych-mistrzow-sportu/

Organizatorem konkursu grantowego „Bank Młodych Mistrzów Sportu” jest Fundacja Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły z siedzibą w Warszawie,

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas