twitter instagram YouTube

Konkursy

2020-07-31

Konkurs grantowy „Moja Mała Ojczyzna”

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła IV edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”. Wnioski można składać do 31.07.2020 r. do godz. 13:00

więcej
2020-07-31

Innowacje społeczne. Konkurs na metainkubator, Wiedza Edukacja Rozwój

Alokacja na konkurs wynosi 6 000 000 PLN.

więcej
2020-07-31

Konkurs „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2020 zdalnie”

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło coroczny konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży”.

więcej
2020-07-28

Program Erasmus+: „Europejska młodzież razem 2020”

Celem Programu jest wsparcie ogólnoeuropejskich sieci organizacji młodzieżowych działających na poziomie lokalnym.

więcej
2020-07-24

Otwarte konkursy z obszaru sportu

Prezydent Miasta Leszna za pośrednictwem Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna ogłosił otwarte konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2020 r. w obszarze sportu.

więcej
2020-07-22

Konkurs ofert MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.

więcej
2020-07-21

Historyczny Mural – 1920 polskie zwycięstwo dla wolności Europy

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

więcej
2020-07-20

Konkurs ofert dotyczący festiwalu pieśni

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020.

więcej
2020-07-15

Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 01 lipca 2020 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2020 r. w zakresie wspierania działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna.

więcej
2020-07-15

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2020

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 01 lipca 2020 r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2020 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Leszna - II tura 2020. Oferty należy składać przez generator online www.leszno.engo.org.pl.

więcej
2020-07-10

Konkurs ofert ''Przez sport do wojska''

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska.

więcej
2020-07-10

Konkurs ofert ''Przez sport do wojska''

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Wspierania i upowszechniani kultury fizycznej i sportu pn. Przez sport do wojska.

więcej
2020-07-10

Upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. XXV Ogólnopolski Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej Wojska Polskiego – Hrubieszów 2020

więcej
2020-07-09

Nabór do programu Wspólnie dla dziedzictwa 2020

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2020”.

więcej
2020-07-05

Konkurs grantowy Patroni Roku 2020

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin.

więcej
2020-07-05

Konkurs grantowy Patroni Roku 2020

W związku z ustanowieniem przez Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej patronów roku 2020, Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej, ogłasza konkurs grantowy „Patroni Roku 2020” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci, wydarzeń i dziedzin.

więcej
2020-07-05

Sportowe Wakacje +

Minister Sportu ogłosiło otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w ramach programu „Sportowe Wakacje +”.

więcej
2020-07-01

Dotacje na wspieranie inicjatyw edukacyjnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym".

więcej
2020-06-30

Ruszył konkurs na projekty sektorowe

Uruchomiony został konkurs dotacyjny na projekty sektorowe. Wnioski wstępne przesyłać można od 6 maja (od godz. 12.00 w południe) do 30 czerwca (do godz. 12.00 w południe). Za konkurs odpowiada Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich.

więcej
2020-06-30

Zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i możliwości podnoszenia poziomu sportowego młodzieży uzdolnionej sportowo - konkurs Ministra Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanego ze szkoleniem i współzawodnictwem zawodników kadry wojewódzkiej oraz związanego z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych, halowych i letnich”.

więcej
2020-06-30

Konkurs zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży – dotacje z Ministerstwa Sportu

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2020”.

więcej
2020-06-30

Konkurs na szkolenie młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

Minister Sportu ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2020 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”.

więcej
2020-06-30

Polska - Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Nabór wniosków o dofinansowanie odbywa się w terminie od 31 marca do 30 czerwca 2020 r.

więcej
2020-06-30

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

więcej
2020-06-30

Konkurs ofert dotyczący ratownictwa wodnego

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2020 roku.

więcej
2020-06-27

Konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Demograficznej ogłosili I otwarty konkurs ofert w zakresie promocji rodziny „Po pierwsze Rodzina!” na rok 2020.

więcej
2020-06-23

3 konkursy w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej
2020-06-23

Dotacje w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych RP

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej
2020-06-22

Konkurs ofert „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim.

więcej
2020-06-22

Konkurs ofert „Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Wielkopolskim”

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Powstańcom Warszawskim.

więcej
2020-06-22

Konkurs ofert MON

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pn. I Ty możesz służyć Ojczyźnie.

więcej
2020-06-19

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny- Oś priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego

Celem Konkursu jest wsparcie rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

więcej
2020-06-18

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych III

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej
2020-06-15

„Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs pt. „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”.

więcej
2020-06-07

Konkurs grantowy Zielona Ławeczka

W konkursie przewidziane są nagrody pieniężne i rzeczowe w postaci grantów i ławek parkowych za najlepsze przesłane projekty.

więcej
2020-06-03

Granty na działania związane z ochroną ekosystemów

Minister Klimatu jako Operator Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu” ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów na “Działania związane z ochroną ekosystemów prowadzone przez organizacje pozarządowe (Fundusz Małych Grantów)” w ramach obszaru programowego „Środowisko naturalne i ekosystemy" finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

więcej
2020-06-03

Fundusze na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Zwiększenie ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi gatunkami obcymi”.

więcej
2020-06-03

Dotacje na "Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”

Ministerstwo Klimatu jako Operator Programu "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu" ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów na „Wdrażanie planów zarządzania ekosystemami”.

więcej
2020-05-31

„Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

Ministerstwo Sportu i Turystyki organizuje konkurs „Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży”

więcej
2020-05-31

Węgiersko-Polski Program Współpracy Pozarządowej

W 2020 r. pula do rozdysponowania na dofinansowanie zakwalifikowanych projektów wynosi 30.000 EUR.

więcej
2020-05-31

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

więcej
2020-05-30

Rozwój ekonomii społecznej

Dofinansowane zostaną 3 najlepsze projekty

więcej
2020-05-29

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu zdrowia publicznego

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego.

więcej
2020-05-29

Konkurs dotyczący organizacji szkoleń dla osób z grup ryzyka

Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ogłosiła konkurs na finansowanie realizacji szkoleń dla osób z grup ryzyka.

więcej
2020-05-28

Nabór wniosków dla organizacji pozarządowych II

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie ogłosił nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

więcej
2020-05-26

Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Alokacja przewidziana na konkurs wynosi 40 500 000 zł

więcej
2020-05-21

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna!

Wnioski mogą składać leszczyńskie organizacje pozarządowe działające w obszarze pomocy społecznej, które działają i planują działać na rzecz mieszkańców Miasta Leszna.

więcej
2020-05-20

Fundacja mBanku pomoże sfinansować Twój pomysł

Budżet programu wynosi 660 000zł.

więcej
2020-05-18

Konkurs Czuwamy! Pamiętamy!

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego Czuwamy! Pamiętamy!

więcej
2020-05-17

Konkurs grantowy Zielona Ławeczka

Udział w konkursie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez Zespoły Sąsiedzkie projektu aranżacji zieleni (mini ogrodu) na zaniedbanym lub niezagospodarowanym terenie w miejscu zamieszkania.

więcej
2020-05-15

Konkurs “Dzieci Kapitana Nemo”

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat.

więcej
2020-05-15

Dzieci Kapitana Nemo

„Dzieci Kapitana Nemo” to projekt historyczny dla dzieci i młodzieży od 12 do 18 lat.

więcej
2020-05-11

Kolejna edycja programu grantowego ''mPotęga''

Fundacja mBanku ogłosiła VII edycję programu grantowego „mPotęga”.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, wsparcie w reformowaniu polityk

Akcja promuje aktywny udział osób młodych w życiu demokratycznym.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

więcej
2020-05-07

Erasmus +, mobilność osób w dziedzinie młodzieży

Akcja umożliwia rozwój umiejętności i podniesienie kwalifikacji osób, które pracują z młodzieżą.

więcej
2020-05-07

Europejski Korpus Solidarności

Europejski Korpus Solidarności pomaga młodym ludziom w rozwoju zawodowym i odnalezieniu się na rynku pracy.

więcej
2020-05-07

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych

Wsparcie przysługuje na okres do 3 miesięcy, a jego wartość uzależniona jest od wartości spadku przychodów z działalności statutowej.

więcej
2020-05-05

Nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020

Polska Akcja Humanitarna ogłosiła nabór do programu Pajacyk na wakacje 2020.

więcej
2020-05-04

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony do 4 maja 2020 roku

więcej
2020-04-30

Wiem jak w banku. Konkurs PAP dla nauczycieli i uczniów

Polska Agencja Prasowa SA. zaprasza uczniów i nauczycieli do konkursu „Wiem jak w banku” współfinansowanego przez Narodowy Bank Polski. Do wygrania nagrody pieniężne – w sumie ponad 10 tys. zł.

więcej
2020-04-30

E-administracja i otwarty rząd” Działanie 2.4 „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących e-usługi publiczne i informacje sektora publicznego”

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 10 000 000,00 zł.

więcej
2020-04-30

Konkurs w ramach PO WER 4.2. na programy mobilności ponadnarodowej

Wnioski w ramach konkursu należy składać elektronicznie do 30 kwietnia 2020 r.

więcej
2020-04-30

Konkurs #zostańwdomu i daj przepisa!

Kulczyk Foundation zaprasza dzieci i rodziców do wzięcia udziały w konkursie "Zostań w domu i daj przepisa".

więcej
2020-04-28

Konkurs Grantowy Projektu „Lekcja:Enter”

Fundacja Orange w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz Instytutem Spraw Publicznych zaprasza do składania wniosków w ramach Projektu „Lekcja:Enter”.

więcej
2020-04-24

Program Erasmus +, partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia

Organizacje działające w dziedzinach kształcenia, szkolenia i pracy z młodzieżą otrzymają wsparcie z programu Erasmus+ w celu realizacji projektów promujących różne rodzaje mobilności.

więcej
2020-04-22

Fundacja ING dzieciom

Wsparcie dla organizacji nawet do 10 000 zł w czasie epidemii

więcej
2020-04-21

Progam Erasmus +, niekomercyjne europejskie imprezy sportowe

Erasmus+ oferuje wsparcie dla organizacji prowadzących działalność, która: wspiera wdrażanie unijnych strategii w dziedzinie sportu promuje sport i aktywność fizyczną wspiera realizację Europejskiego Tygodnia Sportu.

więcej
2020-04-21

Program Erasmus +, współpraca partnerska na mniejszą skalę

Współpraca partnerska na mniejszą skalę ma promować tworzenie i rozwój europejskich sieci w dziedzinie sport.

więcej
2020-04-21

Współpraca partnerska, Program Erasmus +

Współpraca partnerska ma charakter transnarodowy i bierze w niej udział co najmniej pięć organizacji z pięciu różnych krajów programu.

więcej
2020-04-20

Kultura w sieci

Trwa nabór wniosków w ramach programu „Kultura w sieci”. Wnioski należy składać do 20 kwietnia.

więcej
2020-04-16

Konkurs w ramach programu „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych”

Departament Muzyki Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił Program „Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych” edycja 2020.

więcej
2020-04-15

Konkurs dotacyjny w programie Aktywni Obywatele - Fundusz Krajowy

Fundacja im. Stefana Batorego w konsorcjum z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” i Fundacją Akademia Organizacji Obywatelskich zapraszają do składania wniosków na projekty tematyczne w pierwszym konkursie dotacyjnym w programie Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanym ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021.

więcej
2020-04-15

Granty na "Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich"

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich.

więcej
2020-04-15

Dotacje na Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosił nabór wniosków w ramach tegorocznej edycji Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 4 Rozwój instytucjonalny Think Tanków Obywatelskich.

więcej
2020-04-14

Fundusze na „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty, zatytułowany „Tworzenie zestawów narzędzi edukacyjnych, scenariuszy lekcji i zajęć dla każdego etapu edukacyjnego”.

więcej
2020-04-10

Nabór do Programu ''Certyfikacji Szkółek Piłkarskich'

Ministerstwo Sportu ogłosiło nabór wniosków na realizację w 2020 r. Programu „Certyfikacji Szkółek Piłkarskich”.

więcej
2020-04-06

„Edukacja muzyczna” – konkurs wniosków

Komisja Europejska ogłosiła konkurs wniosków na realizację zadania „Edukacja muzyczna” w ramach działania pilotażowego Music Moves Europe.

więcej
2020-04-03

Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Minister Sportu ogłosił Program: Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej - EDYCJA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć do 3 kwietnia 2020 r.

więcej
2020-03-31

Wyjątkowy program grantowy "Moje miejsce na Ziemi"

Fundacja ORLEN rozpoczęła nabór do trzeciej edycji programu grantowego dla społeczności lokalnych „Moje miejsce na Ziemi”. Do 31 marca br. organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to aż 3 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 podmiotów.

więcej
2020-03-31

Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

Wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

więcej
2020-03-31

Konkurs ofert ''Weterani są wśród nas''

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie działalności na rzecz weteranów i weteranów poszkodowanych pn. Weterani są wśród nas.

więcej
2020-03-31

Dotacje na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.

więcej
2020-03-25

Edukacja Globalna konkurs

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej.

więcej
2020-03-24

Konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na terapeutyczne Turnusy Uśmiechu. Nagrodą w konkursie jest udział 50-cio osobowej grupy - dzieci i młodzież, wraz z kadrą pedagogiczną i terapeutyczną, w 12-dniowym turnusie terapeutycznym i realizacja własnego programu dydaktyczno-terapeutycznego.

więcej
2020-03-23

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom 1920 r.Oferty należy składać do dnia 23 marca 2020 r.

więcej
2020-03-22

„NieBezpieczni w sieci – konkurs na najlepszą kampanię edukacyjną”

Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa – Państwowy Instytut Badawczy ogłosiła konkurs „NieBezpieczni w sieci – konkurs dla NGO na najlepszą kampanię edukacyjną”. Partnerami Konkursu są: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Agencja Kreatywna .bringMore advertising.

więcej
2020-03-20

Program „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa wielkopolskiego

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2020 pn. Program „Szkolny Klub Sportowy” na terenie województwa wielkopolskiego.

więcej
2020-03-16

ORLEN dla Strażaków

Fundacja ORLEN wraz ze swoim fundatorem PKN ORLEN ogłasza kolejną edycję programu ORLEN dla Strażaków. Jest to inicjatywa skierowana jest do Ochotniczych i Państwowych jednostek Straży Pożarnej. Wnioski należy składać w terminie do 16 marca 2020 r.

więcej
2020-03-16

I ETAP OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU GRANTOWEGO 2020!

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłasza Ogólnopolski Konkurs Grantowy 2020!

więcej
2020-03-16

Nabór wniosków w programie ''Kultura - Interwencje''

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2020.

więcej
2020-03-16

EOG Program Kultura: Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako Operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym”, Poddziałania 1.1. Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego oraz Poddziałania 1.2. Innowacyjne wykorzystanie infrastruktury do prezentacji dziedzictwa kulturowego.

więcej
2020-03-16

Program Kultura – Działanie 2: „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jako operator Programu „Kultura”, ogłosiło nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2 „Poprawa dostępu do kultury i sztuki”.

więcej
2020-03-15

Konkurs dotacyjny ''Seniorzy w akcji''

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” ogłosiło konkurs „Seniorzy w akcji”, organizowany w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku – Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

więcej
2020-03-15

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 15 marca 2020r.

więcej
2020-03-13

950 000 na pomoc społeczną

Zarząd województwa ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań publicznych województwa wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w 2020 roku, na łączną kwotę 950 000 złotych.

więcej
2020-03-12

Nabór wniosków w programie Kreatywna Europa

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Edukacja filmowa. Ostateczny termin składania wniosków upływa 12 marca 2020 r.

więcej
2020-03-09

Wielkopolska Wiara 2020

Stowarzyszenie Centrum PISOP ogłosiło konkurs mikrodotacji „Wielkopolska Wiara 2020”. Nabór ofert w generatorze prowadzony będzie do 09 marca 2020 roku do godz. 12.00.

więcej
2020-03-04

Priorytet 1a w ramach PROO 2020 właśnie wystartował! Wnioski można składać do 4 marca!

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ogłosiło konkurs w którym można pozyskać fundusze na wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości. Na realizację programu przeznaczono środki finansowe w wysokości 100.000 - 700.000 zł.

więcej
2020-03-02

Nabór do programu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

Fundacja Santander ogłasiła nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W tegorocznej edycji 68 najlepszych projektów może liczyć na dofinansowanie o łącznej wartości 500 tysięcy złotych.

więcej
2020-03-01

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 – 2021

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego organizuje Program „Kultura” - Wizyty studyjne.

więcej
2020-02-29

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 Oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła konkurs, którego celem jest wsparcie projektów, których celem będzie wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i eksperckiego organizacji pozarządowych i partnerów społecznych do prowadzenia monitoringu w zakresie tworzenia i stosowania przepisów prawa regulującego obowiązki związane ze stosowaniem zasad dostępności.

więcej
2020-02-28

Otwarty konkurs ofert na 2020 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłasza konkurs na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

więcej
2020-02-27

Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020

Minister Sportu ogłosił Program budowy zadaszeń boisk piłkarskich - EDYCJA PILOTAŻOWA 2020. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 17 lutego do 27 lutego 2020 r.

więcej
2020-02-24

Trwa konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2020.

więcej
2020-02-20

Program dotacyjny Fundacji mBanku

Fundacja mBanku ogłosiła program dotacyjny projekty dotyczących edukacji matematycznej oraz okołomatematycznych projektów rozwojowych.

więcej
2020-02-14

Konkurs ofert Ministerstwa Obrony Narodowej

Ministerstwo Obrony Narodowej ogłosiło Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej pn. Wdzięczni Bohaterom – Żołnierzom Niezłomnym.

więcej
2020-02-14

Lato w teatrze po raz 13-sty!

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego ogłasza w roku 2020 nabór wniosków do udziału w programie LATO W TEATRZE.

więcej
2020-02-12

Fundusz zalążkowy (seed money) na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego

Instytut Szwedzki ogłosił konkurs "Fundusz zalążkowy (seed money)" na współpracę w regionie Morza Bałtyckiego.

więcej
2020-02-09

Granty w konkursie „CSR MASTERS – Działaj z Henklem!”

Agencja Solski Communications Sp. z o.o. organizuje konkurs grantowy "„CSR Masters – działaj z Henklem". Jest to szansa na stworzenie i wcielenie w życie autorskiego projektu!

więcej
2020-01-31

Otwarty konkurs ofert Programu ASOS Edycja 2020 wystartował. Zapraszamy do składania ofert!

Wspieranie aktywności seniorów, edukacja, integracja wewnątrz i międzypokoleniowa, usługi społeczne dla osób starszych – to główne cele Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania ofert upływa 31 stycznia 2020 r.

więcej
2020-01-31

Zabytek Zadbany

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił tegoroczną edycję konkursu „Zabytek Zadbany”, którego celem jest promocja opieki nad zabytkami i upowszechnianie najlepszych wzorów właściwego utrzymania i zagospodarowania obiektów. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 31 stycznia 2020 r.

więcej
2020-01-31

Konkurs grantowy “Razem możemy więcej”

Fundacja "Dbam o Zdrowie" ogłosiła konkurs grantowy "Razem możemy więcej".

więcej
2020-01-31

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020.

więcej
2020-01-31

Fajne Granty 2019

Najfajniejszy program grantowy dla pasjonatów nowych technologii. Zapraszają Fundacja CoderDojo Polska i T-Mobile Polska.

więcej
2020-01-24

Trwa nabór do Programu Rozwoju Turystyki do 2020 roku

Minister Rozwoju ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie realizacji zadań publicznych z zakresu turystyki w 2020 roku i zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert.

więcej
2020-01-20

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”

W ramach upowszechniania sportu dzieci i młodzieży Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło projekt „Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży”. Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

więcej
2020-01-20

„WSPIERANIE PROJEKTÓW UPOWSZECHNIANIA SPORTU DZIECI I MŁODZIEŻY REALIZOWANYCH PRZEZ POLSKIE ZWIĄZKI SPORTOWE”

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Zadanie polega na dofinansowaniu systemowych rozwiązań ukierunkowanych na upowszechnianie aktywności fizycznej wśród uczniów szkół podstawowych. Termin składania wniosków do 20 stycznia 2020r.

więcej
2020-01-07

Konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020

Wspieranie promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2020 . Dotacja w ramach ww. konkursu może być przyznana na dofinansowanie mistrzostw świata lub Europy w kategorii seniorów i młodzieżowców, organizowanych na terenie Polski. Termin składania wniosków do 07 stycznia do 2020r.

więcej
2019-12-31

Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy ogłosiła konkurs na "Program Dotacji Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy". Nabór wniosków trwa do 31 grudnia.

więcej
2019-12-23

Konkurs FIO 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do udziału w konkursie FIO 2020 w Priorytetach 2-4. W ramach konkursu dofinansowanych zostanie około 300 ofert. Wnioski można składać do 23 grudnia 2019r.

więcej
2019-12-19

Konkurs Partnerstwo dla Wolontariatu – Edycja Lokalna 2020

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Partnerstwo dla Wolontariatu – edycja lokalna 2020” w ramach rządowego programu "Korpus Solidarności - Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030

więcej
2019-12-16

Kulturalne pomosty- Promocja Polski za granicą

Organizatorem programu jest Instytut Adama Mickiewicza. Program jest prowadzony w ramach Priorytetu 3, Schemat 3B, Programu Wieloletniego Niepodległa na lata 2017-2022. W jego ramach IAM wspiera wydarzenia kulturalne realizowane w związku z obchodami setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Strategicznym celem programu jest budowanie i umacnianie pozytywnego wizerunku naszego kraju poza granicami poprzez prezentację i promocję kultury polskiej. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

więcej
2019-12-16

Dofinansowanie sportu akademickiego

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki (MSiT). Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). PROGRAM „SPORT AKADEMICKI” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019r.

więcej
2019-12-16

PROGRAM „SPORT AKADEMICKI”

Program ma na celu Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim. Termin składania wniosków do 16 grudnia 2019 r

więcej
2019-12-13

Konkurs „Europa z naszej ulicy” - wygraj wyjazd do Brukseli

Poszukaj europejskich śladów w swojej okolicy... Ruszyła trzecia edycja konkursu "Europa z naszej ulicy"!

więcej
2019-12-09

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa” na 2020 rok

Biuro Programu „Niepodległa” otwiera nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń w 2020 roku, które nawiązują do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości.

więcej
2019-12-09

NOWATORSKIE DZIAŁANIA ANIMACYJNE

Program wspiera nowatorskie działania animacyjne ukierunkowane na bezpośrednią i bliską współpracę z przedstawicielami społeczności lokalnej.

więcej
2019-12-06

Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży- „Lokalny animator sportu”

Organizatorem programu jest Ministerstwo Sportu i Turystyki. Projekt „Lokalny Animator Sportu” jest systemowym rozwiązaniem, którego głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie udziału w sportowych zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych, dofinansowanych ze środków MSiT, w ramach zadań realizowanych przez Ministra Sportu i Turystyki. Projekt jest uzupełnieniem opracowanych i wdrożonych przez MSiT projektów aktywizacyjnych kierowanych do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych. Termin składania wniosków do 6 grudnia 2019r.

więcej
2019-12-02

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +”

Projekt „Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra – Dostępność +” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV , Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, 4.1 Innowacje społeczne.

więcej
2019-11-30

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs pn. "Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2019 r.". Nabór wniosków trwa do 30 listopada.

więcej
2019-11-30

„Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2020 roku"

W ramach Programu można uzyskać dofinansowanie na przygotowania i udział zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy w 2020 roku. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 30 listopada 2020 r.

więcej
2019-11-29

Dotacje dla kultury! - Nabór wniosków w programie MKiDN 2020

Wciąż trwa nabór na składanie wniosków w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

więcej
2019-11-29

PROGRAM „KULTURA LUDOWA I TRADYCJA”

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór do programu Kultura ludowa i tradycyjna. Celem jest wspieranie zjawisk związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przekształceniami i przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania. Termin składania wniosków do 29 listopada 2019r.

więcej
2019-11-28

KONKURS DiscoverEU: DARMOWE BILETY NA PODRÓŻ PO EUROPIE

Trwa kolejna runda konkursu DiscoverEU organizowanego przez Komisję Europejską. Konkurs jest przeznaczony dla osiemnastolatków będących obywatelami Unii Europejskiej. Dla zwycięzców konkursu przygotowano 20.000 biletów umożliwiających im odbycie podroży po Europie. Termin składania wniosków do 28 listopada 2019r.

więcej
2019-11-21

Program Kreatywna Europa – nabór do obszaru grantowego Festiwale filmowe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła otwarcie naboru wniosków w programie Kreatywna Europa – podprogram MEDIA obszaru grantowego Festiwale filmowe.

więcej
2019-11-16

Konkursy z zakresu kultury

Jeśli szukacie ciekawych programów, w ramach których możecie pozyskać dofinansowanie na realizację Waszych działań przygotowaliśmy zestawienie konkursów i programu MKiDN.

więcej
2019-11-12

IV edycja akcji "Dzieciaki do rakiet"

„Dzieciaki do rakiet” to ogólnopolska akcja banku BNP Paribas promująca aktywność fizyczną wśród dzieci, ich rodziców i nauczycieli. W ramach inicjatywy BNP Paribas zachęca szkoły podstawowe z całej Polski do udziału w konkursie, w którym nagrodą jest profesjonalny sprzęt tenisowy do nauki dzieci, a także specjalne szkolenia dla nauczycieli.

więcej
2019-10-31

Konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją

Fundacja „Razem Zmieniamy Świat” ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów edukacyjnych wspierających opiekunów oraz rodziny osób z demencją. Nabór wniosków trwa do 31 października.

więcej
2019-10-31

Konkurs o stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2020

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło konkurs „Stypendia z Programu Młoda Polska na rok 2020 w imieniu którego czynności związane z konkursem prowadzi Narodowe Centrum Kultury.”. Nabór wniosków trwa do 31 października.

więcej
2019-10-31

Wsparcie doraźne dla organizacji pozarządowych – startuje Priorytet 5 PROO!

Narodowy Instytut Wolności uruchamiało kolejny konkurs w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO! Tym razem nasze działania kierujemy do organizacji potrzebujących wsparcia doraźnego oraz planujących udział w wydarzeniach z życia publicznego. Wnioski będą przyjmowane do 31.10.2019

więcej
2019-10-31

Enea Akademia Talentów

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów.

więcej
2019-10-31

Zabytkomania

ZABYTKOMANIA to konkurs skierowany do pasjonatów sztuki filmowej oraz historii, którzy poprzez swoje prace chcą pokazywać i popularyzować dorobek materialny oraz duchowy poprzednich pokoleń.

więcej
2019-10-16

Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs pn. "Priorytet inwestycyjny 9v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej i integracji zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia". Nabór wniosków trwa do 16 października.

więcej
2019-10-15

Scena dla tańca

Instytut muzyki i tańca ogłosił program „Scena dla tańca”. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października.

więcej
2019-10-10

Konkurs „Kierunek AKTYWNOŚĆ”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski przyjmowane będą do 10 października.

więcej
2019-10-08

Start Priorytetu 1b PROO

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

więcej
2019-10-08

Dotacje dla organizacji na pokrycie wkładu własnego

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018–2030 PROO – Priorytet 1b. Dotacje na wkład własny, edycja 2019.

więcej
2019-10-07

Regionalny Konkurs Grantowy „Równać szanse”

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła regionalny konkurs grantowy "Równać szanse”. Nabór wniosków trwa do 7 października.

więcej
2019-10-04

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „ Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych dot. współpracy zagranicznej w trybie małych grantów w roku 2019 w formie tzw. „małych grantów”. Nabór wniosków będzie prowadzony do 4 października.

więcej
2019-10-01

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

Rada Europy - Europejskie Centrum Młodzieży ogłosiła granty na międzynarodowe działania młodzieżowe.

więcej
2019-10-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 października 2019 r.

więcej
2019-09-30

Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Eksperyment Wymiana

Eksperyment Wymiana to Program wspierania projektów o tematyce STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics (nauki ścisłe, technologia, inżynieria, matematyka) w międzynarodowej wymianie młodzieży.

więcej
2019-09-30

„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „„Z Fundacją PZU po lekcjach” edycja 2019”. Nabór wniosków będzie trwał od 2 do 30 września.

więcej
2019-09-30

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

więcej
2019-09-26

Konkurs „Bezpiecznie z DHL”

DHL Parcel Polska ogłosiła konkurs "Bezpiecznie z DHL". Wnioski przyjmowane będą do 26 września.

więcej
2019-09-16

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. ogłasza konkurs "Fundusz Inicjatyw Obywatelskich – Priorytet I: Małe inicjatywy". Nabór wniosków trwa do 16 września.

więcej
2019-09-16

Program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”

Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce ogłosił program „Pamięć o lokalnych społecznościach żydowskich”. Nabór wniosków trwa do 16 września.

więcej
2019-09-15

Pierwszy nabór wniosków w Programie Edukacja już otwarty!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE), pełniąca rolę Operatora Programu Edukacja, zaprasza do składania wniosków w trybie konkursowym. Na realizację działań edukacyjnych można otrzymać grant w wysokości nawet 250 000 EUR. To pierwszy z trzech naborów ogłaszanych w ramach Programu Edukacja.

więcej
2019-09-15

Adamed Pharma S.A. ogłosiło konkurs Adamed dla Seniora

Adamed dla Seniora to konkurs dla organizacji działających na rzecz aktywizacji Seniorów – organizacji pozarządowych, jednostek samorządowych czy uniwersytetów trzeciego wieku.

więcej
2019-09-09

„Moje miejsce na Ziemi” - granty na lokalne inicjatywy

Fundacja „ORLEN DAR-SERCA” rozpoczęła nabór wniosków do drugiej edycji programu dla społeczności lokalnych - „Moje miejsce na Ziemi”.

więcej
2019-09-06

Mądrzy Cyfrowi

Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom” ogłosiła konkurs "Mądrzy Cyfrowi", którego nabór wniosków trwa do 6 września.

więcej
2019-09-06

Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe.

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs w ramach WPRO na zadanie „Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe” Składanie projektów odbywa się od 27 czerwca do 16 sierpnia.

więcej
2019-08-30

„Fundacja PZU z Kulturą”

Nabór na konkurs „Fundacja PZU z Kulturą” trwa o 1 do 30 sierpnia 2019 roku.

więcej
2019-08-16

Konkurs PFRON pn. „Stażysta Plus”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił konkurs nr 1/2019 pn. „Stażysta Plus” w ramach modułu II „Staże zawodowe” programu „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”. Nabór wniosków trwa do 16 sierpnia.

więcej
2019-08-16

Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Programu dofinansowania działań skierowanych na utrzymanie zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej, prowadzonych przez płatników składek.

więcej
2019-08-14

Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu”. Wnioski można składać od 29 lipca do 14 sierpnia do godziny 15:30.

więcej
2019-08-12

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs „Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne”. Nabór wniosków trwa do 12 sierpnia.

więcej
2019-08-11

Football People Event Grants

Football People Event Grants to granty (do 2,5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej.

więcej
2019-08-08

Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie

​Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego pt.: Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

więcej
2019-07-31

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.

więcej
2019-07-31

Przeciwdziałanie Narkomanii - granty

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs wniosków na realizację w 2019 r. i w 2020 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych pozostających w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

więcej
2019-07-31

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – ogłoszono nowy program

„1939-1989-2019: historia do (prze)myślenia” – nowy program Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej finansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Federalnej Niemiec.

więcej
2019-07-24

Konkurs Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu „ABSOLWENT”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza szkoły wyższe, organizacje pozarządowe bądź zawiązane przez nich partnerstwa do udziału w konkursie o zlecenie realizacji wsparcia osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujące ostatni lub przedostatni semestr nauki w szkole wyższej. Wnioski mogą być składane do dnia 24 lipca 2019 roku.

więcej
2019-07-19

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019. Nabór wniosków trwa do 19 lipca.

więcej
2019-07-17

Aktywni dla Leszna - granty dla NGO

Leszczyńskie organizacje pozarządowe mają szansę zdobyć pieniądze na swoje działania. Umożliwia to ogłoszony właśnie przez Stowarzyszenie Centrum PISOP we współpracy z Urzędem Miasta Leszna Konkurs Mikrodotacji - Aktywni dla Leszna.

więcej
2019-07-16

Otwarty konkurs ofert na Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2019

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno. Termin składania wniosków do 16 lipca 2019 roku do godziny 14:00.

więcej
2019-07-15

Nabór w ramach programu dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Biuro Programu Niepodległa ogłosiło nabór „Koalicje dla Niepodległej” 2019 w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022. UWAGA! NABÓR WNIOSKÓW ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY DO 15 LIPCA 2019 r. DO GODZINY 15.59

więcej
2019-07-15

Rozwój ekonomii społecznej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs „Rozwój ekonomii społecznej”. Nabór wniosków trwa do 15 lipca do godziny 12:00.

więcej
2019-07-14

Konkurs „Na dobry początek”

Fundacja BGK ogłasza konkurs „Na dobry początek”. Wnioski można składać do 14 lipca.

więcej
2019-07-01

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Fundacja Santander Bank Polska ogłosiła V edycję konkursu grantowego: Tu mieszkam, tu zmieniam.

więcej
2019-06-28

Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu ogłasza konkurs w ramach WPRO na zadanie „Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody” Składanie projektów odbywa się do 28 czerwca.

więcej
2019-06-28

Dotacje - Współpraca ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ogłosiło konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-002/19 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER. Wnioski można składać w terminie od 30 kwietnia 28 czerwca 2019 roku.

więcej
2019-06-28

Konkurs Pozytywnie Otwarci 2019

Rusza dziewiąta edycja konkursu grantowego Pozytywnie Otwarci dla organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Jego celem jest szerzenie profilaktyki HIV/AIDS oraz zwiększanie w społeczeństwie wiedzy o życiu z tym wirusem. Jest o co walczyć – autorzy najlepszych projektów otrzymają od firmy Gilead Sciences Poland granty w wysokości do 20 tysięcy złotych.

więcej
2019-06-28

Nabór wniosków w ramach Programu Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci

Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 28 czerwca 2019 roku.

więcej
2019-06-16

Moja Mała Ojczyzna - konkurs grantowy

Fundacja BGK im. J. K. Steczkowskiego ogłosiła 3 edycję konkursu grantowego „Moja Mała Ojczyzna”

więcej
2019-06-14

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Fundacja PZU ogłosiła konkurs „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” promujący zwiększające samodzielność i aktywność niepełnosprawnych dzieci, młodzieży oraz dorosłych. Nabór wniosków do 14 czerwca

więcej
2019-06-13

Konkurs Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia dla następującego rodzaju zadania: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

więcej
2019-06-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 czerwca 2019 r.

więcej
2019-05-31

Startuje rekrutacja do stypendium Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Krajowy Fundusz na rzecz Dzieci pomaga w rozwoju uzdolnień uczniom liceum i innych szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych. Trwa rekrutacja na kolejny rok szkolny.

więcej
2019-05-22

odLOTTOwa jazda

Program „odLOTTOwa jazda”ma na celu przede wszystkim promowanie aktywności fizycznej i zaangażowania społecznego.Ideą akcji jest aktywizacja sportowa Polaków poprzez umożliwienie im włączania się do akcji i wyjeżdżanie kilometrów na rowerze, na rzecz jednej z organizacji zakwalifikowanej do konkursu.

więcej
2019-05-20

Konkurs na projekty zakładające szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłosił konkurs nr POWER.02.01.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.1 Równość szans mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym w dostępie do zatrudnienia, rozwoju, kariery, godzenia życia zawodowego i prywatnego.

więcej
2019-05-17

Program grantowy "Zielona ławeczka"

"Zielona Ławeczka" to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań.

więcej
2019-05-15

mPotęga- program grantowy

Fundacja mBanku finansuje projekty, których celem jest innowacyjne, nieszablonowe podejście do nauki matematyki. Organizatorzy preferują projekty rozszerzające zakres tematów poza program szkolny i pokazujące praktyczne zastosowanie matematyki w życiu codziennym. Wnioski o dofinansowanie mogą składać organizacje pozarządowe, szkoły publiczne, uczelnie wyższe, biblioteki publiczne oraz grupy nieformalne.Termin składania wniosków upływa 15 maja 2019 r.

więcej
2019-05-10

Konkurs ofert Ministra Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia na następujący rodzaj zadania: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

więcej
2019-05-08

Fundacja mBanku ogłosiła nabór wniosków do VI edycji Programu mPotęga

mPotęga to program grantowy, który popularyzuje matematykę wśród młodych ludzi i pokazuje im, że matematyka to super przygoda i przydatna w codziennym życiu umiejętność. Program ma także zachęcić nauczycieli, rodziców i pasjonatów matematyki do przezwyciężenia rutyny i schematów w nauczaniu tego przedmiotu. Termin składania wniosków upływa w dniu 8 maja 2019 roku.

więcej
2019-05-07

Konkurs grantowy - pomagamy pszczołom

Nikogo nie trzeba przekonywać, że pszczoły pełnią ważną rolę w środowisku. Zawdzięczamy im owoce, warzywa, kawę, oleje, a także ubrania i kosmetyki.

więcej
2019-05-07

Edukacyjne Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ogłosiła konkurs na bezpłatne 12-dniowe turnusy edukacyjne w Wiśle dla 50-cio osobowych grup (uczniowie wraz z kadrą pedagogiczno-wychowawczą).

więcej
2019-05-07

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Międzynarodowa wymiana młodzieży". Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert dotyczących realizacji zadań z zakresu wspierania wymiany młodzieży z następującymi krajami: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia i Izrael.

więcej
2019-05-04

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze.

więcej
2019-04-30

Nabór do programu Pajacyk na wakacje 2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2019r. w ramach programu Pajacyk.

więcej
2019-04-30

Konkurs Ministra Edukacji Narodowej

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w realizacji skutecznych działań wychowawczych i profilaktycznych”.

więcej
2019-04-30

Narodowy Instytut Dziedzictwa ogłosił nabór do programu „Wspólnie dla dziedzictwa 2019”

Głównym celem Programu jest tworzenie warunków do zrównoważonej ochrony dziedzictwa kulturowego i wykorzystania jego wartości dla rozwoju społecznego obecnych i przyszłych pokoleń Polaków.

więcej
2019-04-30

Konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor)

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs z zakresu wspierania kolarstwa w Polsce pn. MSiT (MTB, Szosa i Tor). Dotacja w ramach konkursu może zostać przyznana na dofinansowanie działań z obszaru wspierania kolarstwa (konkurencje objęte programem Igrzysk Olimpijskich) w Polsce.

więcej
2019-04-29

TESCO Decydujesz, pomagamy - ruszyła VI edycja programu!

Masz pomysł, jak zmienić świat wokół Ciebie? Weź udział w programie „Decydujesz, pomagamy”, w którym Tesco wraz z Fundacją Tesco wesprze inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności i przyzna granty aż 375 organizacjom z całego kraju na łączną sumę 1 125 000 zł. Patronat nad konkursem objął Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak.

więcej
2019-04-29

Konkurs Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej ogłosiła konkurs grantowy „Patroni Roku” skierowany do organizacji non-profit chcących wziąć udział w uhonorowaniu i umocnieniu historycznego znaczenia wyróżnionych postaci: Gustawa Herling-Grudzińskiego, Anny Walentynowicz, Stanisława Moniuszki.

więcej
2019-04-26

Ruszył konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Od 05 kwietnia br. młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego!

więcej
2019-04-18

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”. Termin składania wniosków mija 18 kwietnia br.

więcej
2019-04-17

Małe granty dla zrównoważonego rozwoju

Fundusz Małych Grantów EKO-UNII ogłosił V edycję konkursu „Małe granty dla zrównoważonego rozwoju” Uczestnikami konkursu mogą być: fundacje; stowarzyszenia; przedszkola; szkoły; instytucje publiczne. Jedna instytucja może nadesłać tylko jeden projekt. Wnioski będą przyjmowane w terminie od 8 kwietnia do 17 kwietnia 2019 roku.

więcej
2019-04-16

Wielkopolska Wiara

Od 25 marca br. młode organizacje pozarządowe i grupy nieformalne mogą składać projekty w ramach Konkursu Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2019!

więcej
2019-04-15

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport dla Wszystkich”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Termin ostateczny składania ofert upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

więcej
2019-04-15

Wspólnie o Funduszach Europejskich

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłosiło kolejną edycje konkursu ofert pod nazwą „Wspólnie o Funduszach Europejskich”. Do udziału w konkursie uprawnione są władze miejskie, instytucje publiczne, partnerzy społeczno-gospodarczy, organizacje pozarządowe, w tym także Koła Gospodyń Wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze KGW.

więcej
2019-04-15

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019 - dotacje

Celem programu jest wspieranie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z Polski i Ukrainy mogą nawiązać znajomości, poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice kultur, w których funkcjonują. Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej obu krajów, zarówno w aspekcie historii dalszej jak i dziejów najnowszych. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

więcej
2019-04-12

Podwórko Talentów Nivea

NIVEA już po raz 5. buduje wyjątkowe Podwórka w całej Polsce. Pielęgnując wartościowe i wspólne spędzanie czasu, marka zachęca do zabawy dzieci i rodziców,

więcej
2019-04-09

Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w 2019 r. zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.Termin składania wniosków upływa w dniu 9 kwietnia 2019 roku.

więcej
2019-04-05

Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu – edycja 2019”. Wnioski inwestycyjne należy złożyć do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

więcej
2019-04-01

Narodowe Centrum Kultury – nabory wniosków

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabory wniosków o dofinansowanie w ramach programów Kultura – Interwencje 2019 oraz Ojczysty – dodaj do ulubionych 2019, a także Dom Kultury+ Inicjatywy lokalne 2019. Programy skierowane są m.in. do organizacji pozarządowych.

więcej
2019-03-31

MKiDN ogłosiło II nabór wniosków w Programie Ochrona Zabytków

Strategicznym celem programu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne

więcej
2019-03-29

Dotacje na działania z zakresu turystyki i rekreacji

Ruszył kolejny otwarty konkurs na realizację w 2019 zadań publicznych Miasta Leszna. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

więcej
2019-03-29

Konkurs Dyrektora Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi.

więcej
2019-03-29

Konkurs MON w temacie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ostateczny termin składania ofert upływa w dniu 29 marca 2019 roku.

więcej
2019-03-29

40000 zł za wykorzystanie nowych technologii

Nabór wniosków do 6. edycji nagrody PAFW – “Sektor 3.0”! 40000 zł za wykorzystanie nowych technologii.

więcej
2019-03-28

Dotacje - wspieranie działań archiwalnych

Do 28 marca br. można składać oferty w ogłoszonym przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych konkursie „Wspieranie działań archiwalnych 2019”, mającym na celu ochronę bezcennych materiałów archiwalnych wchodzących w skład ewidencjonowanego niepaństwowego zasobu archiwalnego.

więcej
2019-03-27

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”. Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 27 marca 2019 roku.

więcej
2019-03-27

Nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty”

Instytut Adama Mickiewicza ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Kulturalne pomosty” na lata 2018-2022 realizowanego w ramach 3 Priorytetu Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA „Projekty zagraniczne”.

więcej
2019-03-26

PROO 2019 - Priorytet 3 Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 3 - Rozwój instytucjonalny lokalnych organizacji strażniczych i mediów obywatelskich. Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

więcej
2019-03-26

PROO 2019 - Priorytet 4 - Rozwój think tanków obywatelskich

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 4 - Rozwój think tanków obywatelskich. Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

więcej
2019-03-26

Trwa nabór wniosków o dotacje z programu „Niepodległa” 2019

Biuro Programu „Niepodległa” uruchomiło nabór wniosków na dofinansowanie wydarzeń nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości. O środki mogą ubiegać się samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe. Nabór wniosków potrwa do 26 marca do godz. 15.59.

więcej
2019-03-25

Otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

więcej
2019-03-21

Od wykluczenia do aktywizacji - ogłoszenie o konkursie uzupełniającym

Ogłoszenie o uzupełniających konkursach ofert w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo – edycja 2019”. Do rozdysponowania pozostało: 1,95 mln zł. Oferty można składać do 21 marca 2019 r.

więcej
2019-03-20

Otwarty konkurs ofert na zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

więcej
2019-03-18

Konkurs MS: Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Minister Sprawiedliwości zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert na zadania w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.

więcej
2019-03-15

Granty na kulturę, edukację i sport

Fundacja PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosiła Program na wspieranie dziedzictwa narodowego i kultury, ale także działania na rzecz nauki i edukacji w zakresie nauk podstawowych, technicznych oraz sportu. Ponadto oferuje wsparcie projektów dotyczących poznawania historii ojczystej, budowania tożsamości narodowej oraz czci oddawanej pamięci polskich bohaterów. Wnioski można składać raz na kwartał tj. do 15 marca,15 czerwca, 15 września oraz do 15 listopada każdego roku realizacji programu.

więcej
2019-03-15

Wspieranie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 8 marca 2019r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach klubach kręglarskich, szermierczych, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki.

więcej
2019-03-15

Wspieranie rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

W dniu 8 marca 2019r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno w zakresie wspierania rozwoju sportu kręglarskiego, szermierczego, boksu i kick-boxingu oraz koszykówki

więcej
2019-03-15

Program KLUB

Ruszył nabór wniosków na realizację w 2019 r. programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 15 marca 2019 r.

więcej
2019-03-12

PROO 2019 - nowe dotacje dla NGO

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 1a tj. wsparcie zadań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Wnioski można składać do 12 marca 2019 do godz. 12:00.

więcej
2019-03-07

Dotacje z dziedziny pomocy społecznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2019. Termin składania wniosków mija 7 marca br.

więcej
2019-03-04

Dotacje z dziedziny pomocy społecznej 2

Ryszył otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w latach 2019 - 2021. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą Generatora Ofert i Sprawozdań w terminie do 4 marca 2019 r., wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć w terminie do 7 marca 2019 roku do godziny 15:30.

więcej
2019-03-01

Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłasza „Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) EDYCJA 2019”. Termin naboru wniosków upływa 1 marca 2019 r.

więcej
2019-02-28

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.12.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

więcej
2019-02-26

Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom ma świetną propozycję na wakacje! Robi się coraz cieplej, warto już pomyśleć o wakacjach. Organizacjo! Do 26 lutego możesz złożyć wniosek z Twoim pomysłem na turnus wakacyjny!

więcej
2019-02-25

Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/18 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Termin naboru wniosków upływa 25 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-24

Dotacje na działania wzmacniające kobiety

Fundacja Ashoka ogłosiła nabór do drugiej edycji programu WzmocniONE. Jego celem jest wspieranie inicjatyw wzmacniających kobiety i dziewczęta a ideą jest budowanie społeczeństwa, w którym godność obu płci jest równie ważna. W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe i doradcze, cztery z nich zostaną także dofinansowane kwotą 40.000 zł każda. Wnioski można składać w terminie do 24 lutego 2019 roku.

więcej
2019-02-22

Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 22 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-18

Zadania dotyczące rewitalizacji

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2019 r. dotyczących rewitalizacji. Termin naboru wniosków upływa 18 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-15

Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.- zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Termin naboru wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-15

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i incjatyw włączajacych obywateli w prace na rzecz miasta Leszna. Termin naboru ofert upływa dnia 15 lutego 2019r.

więcej
2019-02-15

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży oraz sport osób niepełnosprawnych- NOWY

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 1 lutego 2019r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna oraz sport osób niepełnosprawnych . Termin naboru wniosków upływa 15.02.2019 do godz. 14:00.

więcej
2019-02-15

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – I Tura 2019 NOWY

W dniu 1 lutego 2019r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

więcej
2019-02-11

Wiedza Edukacja Rozwój

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-001/19 na realizację projektów w ramach Działania 2.9 Rozwój ekonomii społecznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Termin naboru wniosków upływa 11 lutego 2019 r.

więcej
2019-02-01

Konkurs grantów

International Visegrad Fund ogłasza Konkurs Grantów na rok 2019. Termin naboru wniosków upływa 1 lutego 2019 r.

więcej
2019-01-31

Uczenie się przez całe życie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 26.11.2018 r. ogłasza konkurs w ramach Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie. Termi naboru wniosków upływa 31 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-31

Razem możemy więcej

Fundacja DOZ „Dbam o Zdrowie” organizuje program Razem możemy więcej. Nabór wniosków trwa do 31 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-30

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

więcej
2019-01-30

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

więcej
2019-01-30

Innowacje społeczne

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych w temacie dostępności, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Termin naboru wniosków upływa 30 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-29

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu.

więcej
2019-01-24

Erasmus

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ogłasza nabór w konkursie Erasmus+ Akcja 2 Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 24 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-24

Kibice razem

Minister Sportu i Turystyki ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w latach 2019-2021 zadania publicznego: „Program Ministra Sportu i Turystyki KIBICE RAZEM dotyczący poprawy organizacji i bezpieczeństwa imprez sportowych w Polsce poprzez budowę struktur dialogu i współpracy ze środowiskiem kibiców na lata 2019 – 2021”. Wnioski należy składać do 24 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-21

FIO 2019

Kolejna edycja Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wystartowała. Zapraszamy wszystkie organizacje pozarządowe oraz instytucje prowadzące działalność pożytku publicznego do konkursu FIO 2019. W tej edycji planowane dofinansowanie to kwota ok. 57 mln zł na ponad 500 projektów, których celem jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne.

więcej
2019-01-20

Dotacje na turystykę

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 stycznia 2019r.

więcej
2019-01-11

Sport Wszystkich Dzieci

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do dnia 11 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-11

Weekend na Szlaku Piastowskim

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - Organizacja akcji „Weekend na Szlaku Piastowskim". Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-11

Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa oraz upowszechnianie wiedzy o walorach turystycznych województwa wielkoposkiego

Ogłoszenie w sprawie zlecania organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w trybie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie turystyki i krajoznawstwa w roku 2019 - POPULARYZACJA TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ UPOWSZECHNIANIE WIEDZY O WALORACH TURYSTYCZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. Termin składania wniosków upływa 11 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-09

Polska pomoc rozwojowa

Minister Spraw Zagranicznych działając na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) ogłasza otwarty konkurs ofert: „Polska pomoc rozwojowa 2019”. Termin naboru wniosków upływa 9 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-07

Startuje program „Od wykluczenia do aktywizacji”

3,34 mln zł Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przeznaczyło w 2019 roku na konkursy w ramach „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Oferty można składać do 7 stycznia 2019 r.

więcej
2019-01-07

Od wykluczenia do aktywizacji

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków w otwartych konkursach ofert w ramach Programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program pomocy osobom wykluczonym społecznie i zawodowo”. Termin naboru wniosków upływa 7 stycznia 2019 r.

więcej
2018-12-31

WRPO: Usługi społeczne i zdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 7.2.2.Usługi społeczne i zdrowotne. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2018 o godz 15.30.

więcej
2018-12-29

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Urząd Miasta Poznania ogłasza konkurs dotyczący działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Termin składania wniosków upływa 29 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-28

Ochrona i promocja zdrowia, w tym działalność lecznicza

Urząd Miasta Poznania ogłasza konkurs na realizację projektu w ramach ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej. Termin składania wniosków upływa 28 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

ASOS 2019

Ruszyła najnowsza edycja programu ASOS. Budżet tegorocznego naboru wynosi 40 milionów złotych.

więcej
2018-12-21

Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej - zadanie "Aktywizacja seniorów w klubach, świetlicach i innych punktach".

więcej
2018-12-21

Specjalistyczne wsparcie osób niesłyszacych i niedosłyszących

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji - Specjastyczne wsparcie dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

więcej
2018-12-21

Pomoc osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Działania na rzecz osób paliatywnie chorych, ich rodzin i opiekunów

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - działania na rzecz osób paliatywnie chorych, ich rodzin i opiekunów. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Program Edukacja ekologiczna II nabór na organizację konferencji

Program Edukacja Ekologiczna - II nabór na organizację konferencji. Termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych / treningowych

Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - Pomoc dla kobiet z dziećmi w mieszkaniach wspomaganych / treningowych.

więcej
2018-12-21

Zajęcia dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU.

więcej
2018-12-21

Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA. Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Pomoc w OIR

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresiepomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W OŚRODKU INTERWENCYJNO-READAPTACYJNYM. Termin naboru wnoisków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Pomoc w Domu Dziecka

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W DOMU DZIECKA. Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-21

Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY. Termin naboru wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-17

Rozwój sportu na terenie miasta Leszna

W dniu 3 grudnia 2018r. Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno.

więcej
2018-12-17

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 03 grudnia 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna. Termin naboru wniosków upływa 17.12.2018 do godz. 14:00.

więcej
2018-12-17

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 03 grudnia 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie organizacji znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-17

Wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

Prezydent miasta Leszna ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r.- Zadania z zakresu kultury i sztuki – wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego . Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-17

Wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert w obszarze kultury - wspieranie lokalnych inicjatyw wydawniczych. Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-17

Wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs na realizację zadań z zakresu kultury i sztuki – wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-14

Organizowanie kolonii i innych form wypoczynku letniego

MEN ogłosiło konkurs na organizowanie kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej oraz doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzących nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim za granicą w roku 2019. Termin składania ofert upływa dnia 14 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-14

Sport dla wszystkich

MSiT ogłosił program „Sport dla Wszystkich” w ramach upowszechniania sportu w społeczeństwie poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Termin składania wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-14

Szkolny Klub Sportowy

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków na realizację w 2019 roku Programu "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin naboru wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-14

Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii.

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na działania z zakresu ochrony zdrowia. Termin naboru wniosków upływa 14 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-11

Otwarty konkurs ofert w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadań publicznych w zakresie powierzenia prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Leszna. Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r. o godz 8:00.

więcej
2018-12-11

Kreatywna Europa

16 października otwarto nowy nabór wniosków w obszarze Projektów współpracy europejskiej . Termin składania wniosków upływa 11 grudnia 2018 r.

więcej
2018-12-07

Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r.

Konkurs na prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 29 stycznia 2019 r. do 29 stycznia 2021 r. Termin składania ofert upływa w dniu 7 grudnia 2018 r.

więcej
2018-11-30

Programy MKiDN na rok 2019

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił dwadzieścia osiem programów dotacyjnych na 2019 rok. Termin naboru wniosków na każdy z nich upływa 30 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-30

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Termin składania wniosków zeleży od zakresu działania, pierwszy upływa 9 listopada 2019 r.

więcej
2018-11-30

Program MKiDN – Edukacja kulturalna

Ruszył program MKiDN – Edukacja kulturalna. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-30

Program MKiDN – Promocja czytelnictwa

Ruszył program MKiDN – Promocja czytelnictwa. Termin składania wniosków upływa 30 .11.2018 r.

więcej
2018-11-30

Program MKiDN – Czasopisma

Ruszył program MKiDN – Czasopisma. Nabór wniosków trwa do 30.11.2918 r.

więcej
2018-11-30

Program MKiDN – Kultura dostępna

Ruszył program MKiDN – Kultura dostępna. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-30

Konkurs o Polską Nagrodę Krajobrazową Krajobrazowe inspiracje IV

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w Konkursie o Polską Nagrodę Krajobrazową „Krajobrazowe inspiracje IV”. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-30

Europejska Współpraca Terytorialna Program Polska – Saksonia

Wspólny sekretariat PL ogłasza konkurs w zakresie działalności : Europejska Współpraca Terytorialna Program Polska – Saksonia. Termin składania wniosków upływa 30 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-28

Ty decydujesz, my pomagamy

Tesco Polska ogłasza program grantowy „Decydujesz, pomagamy" . Przedłużono termin naboru wniosków upływa 18 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-23

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Termin składania wniosków zeleży od zakresu działania, pierwszy upływa 9 listopada 2019 r.

więcej
2018-11-22

WRPO: Działania prozdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs w ramach Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne. Termin składadnia wniosków upływa 22 listopada 2018 r. o 15.30.

więcej
2018-11-20

Program ROHiS

Pierwszy otwarty konkurs dotacyjny w ramach Rządowego Programu Wsparcia Rozwoju Organizacji Harcerskich i Skautowych na lata 2018-2030. Wnioski można składać od 7 listopada 2018 r. do 20 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-16

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” - zmiany klimatu

Program grantowy IKEA „Zabawa to poważna sprawa” w temacie zmian klimatu. Termin składania wniosków upływa 16 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-16

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Termin składania wniosków zeleży od zakresu działania, pierwszy upływa 9 listopada 2019 r.

więcej
2018-11-12

Mamy Wspólne Cele

Santander Bank Polska S.A. oraz Fundacja Santander Bank Polska im. Jana Paderewskiego ogłosiły konkurs dotacyjny, którego celem jest promocja zdefiniowanych przez ONZ Celów Zrównoważonego Rozwoju. Termin składania wniosków upływa 12 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-09

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Termin składania wniosków zeleży od zakresu działania, pierwszy upływa 9 listopada 2019 r.

więcej
2018-11-07

MRPiPS Pokonać bezdomność

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza dodatkowy otwarty konkurs ofert w ramach programu Pokonać bezdomność. Program pomocy osobom bezdomnym. Termin składania wniosków upływa 7 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-06

Szansa - Rozwój - Niezależność

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza konkurs Szansa - Rozwój - Niezależność. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2018 r.

więcej
2018-11-05

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Fundacja Edukacja dla Demokracji ogłasza konkurs pod tytułem "Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!"

więcej
2018-11-05

Tydzień Edukacji Globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) ogłasza konkurs, który stanowi element projektu „Edukacja globalna – 2018".

więcej
2018-11-02

MSiT: Sport dla Wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”. Wnioski można składać do 2 listopada 2018 r.

więcej
2018-10-31

Konkurs MSiT: Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.”. Oferty można składać do 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-31

Konkurs MSiT: Program dofinansowania zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór ofert w ramach „Programu dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników kadry narodowej do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2018 roku”. Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-31

Konkurs MSiT: Program wspierania sportów nieolimpijskich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił "Program wspierania sportów nieolimpijskich poprzez dofinansowanie przygotowania i udziału zawodników we współzawodnictwie międzynarodowym w 2018 r.". Oferty należy składać do 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-31

Współpraca Ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-31

Program Dofinanasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r.

Program Dofinanasowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2018 r. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-31

Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Program dofinansowania zadań z obszru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży. Termin składania wniosków upływa 31 października 2018 r.

więcej
2018-10-29

Konkurs Mikrodotacji Młodzieżowe Inicjatywy Wielkopolskiej Wiary

Centrum PISOP zaprasza młodzież (14-19 lat) uczącą się w leszczyńskich szkołach wraz z aktywnymi nauczycielami do udziału w pilotażowej edycji Konkursu Mikrodotacji na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

więcej
2018-10-28

Minigranty z Fem Fund

Fundusz Feministyczny Fem Fund ogłosił kolejny nabór wniosków o minigranty. Macie pomysł na feministyczne działanie?

więcej
2018-10-28

Konkurs minigrantów

Fundacja Fem Fund ogłasza konkurs minigrantów. Temin składania wniosków upływa 28 listopada 2018 r.

więcej
2018-10-27

Wiem, czym oddycham

Fundacja Aviva ogranizuje drugą edycję akcji Wiem czym oddycham. Termin składania wniosków upływa 27 października 2018 r.

więcej
2018-10-26

Cyfrowa dostępnpność i użyteczność informacji sektora publicznego

Polska cyfrowa ogłasza konkurs dotyczący cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Termin składania wniosków upływa 26 października 2018 r.

więcej
2018-10-25

Dobro Wspólne

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych Świąteczne wsparcie dla kombatantów. Termin składania wniosków upływa 25.11.2018r.

więcej
2018-10-21

Program Edukacja ekologiczna IV nabór

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza IV nabór w 2018 r. wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego. ”Edukacja ekologiczna”. termin składania wniosków upływa 21 grudnia 2018 r.

więcej
2018-10-19

Konkurs PO Polska Cyfrowa: Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w dniach: od 20 sierpnia 2018 r. do 19 października 2018 r.

więcej
2018-10-19

WRPO: Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza konkurs na rewitalizację miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych. Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r.

więcej
2018-10-19

Cyfrowe kompetencje społeczeństwa

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłasza konkurs dotyczący podnoszenia cyfrowych kompetencji społeczeństwa. Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r.

więcej
2018-10-19

Konkurs na opracowanie informatora o nowej ustawie chroniącej zwierzęta

Konkurs na opracowanie informatora o nowej ustawie chroniącej zwierzęta. Termin składania wniosków upływa 19 października 2018 r.

więcej
2018-10-18

Natura i kultura. Program Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Do 18 października 2018 r. trwa nabór projektów w Programie Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska. Dofinansowanie można otrzymać na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego oraz na ochronę i przywrócenie różnorodności biologicznej, ochronę i rekultywacje gleby, a także na wspieranie usług ekosystemowych, rówinież poprzez program „Natura 2000” i zieloną infrastrukturę.

więcej
2018-10-18

Europejska Współpraca Terytorialna Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska

Wspólny sekretariat Interreg V A ogłasza konkurs w zakresie działalności: Europejska Współpraca Terytorialna Program Meklemburgia - Pomorze Przednie - Brandenburgia – Polska. Termin składania wniosków upływa 18 października 2018 r.

więcej
2018-10-16

Morze EKStra możliwości - rusza Europejski Korpus Solidarności

11 września 2018 Parlament Europejski przegłosował ostateczny kształt Europejskiego Korpusu Solidarności, inicjatywy ogłoszonej w grudniu 2016 r. Rusza program, który zintegruje działania wolontariackie, dotychczas dostępne w różnych programach europejskich. W programie umieszczono również działania związane z miejscami pracy, stażami i projektami lokalnymi. Pierwszy termin składania wniosków: 16 października 2018 r.

więcej
2018-10-16

Europejski Korpus Solidarności: Lokalne działania zmienią Europę

Europejski Korpus Solidarności otwiera się na działania lokalne. W ramach Programu możliwe będą Projekty Solidarności - Działania na rzecz społeczności lokalnej (ang. solidarity projects) to działania realizowane w kraju zainicjowane, opracowane i wdrażane samodzielnie przez młodych ludzi przez okres od dwóch do dwunastu miesięcy. Młodzi ludzie mogą wprowadzić dzięki realizowanym przez siebie działaniom pozytywne zmiany w społeczności lokalnej.

więcej
2018-10-16

Europejski Korpus Solidarności: Komisja ogłasza nowy konkurs na projekty

Komisja Europejska zaprasza zainteresowane strony do składania propozycji projektów w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Z budżetu UE przeznaczono na ten cel 44 mln euro. Dzięki tym środkom sfinansowane zostaną wybrane projekty, w których uczestniczyć może młodzież z całej Europy i spoza niej. To pierwsze z serii zaproszeń do składania wniosków, które umożliwią udział w akcjach Korpusu co najmniej 100 tys. młodych ludzi do końca 2020 r.

więcej
2018-10-16

FLEX 2019/2020 - rekrutacja do programu

Rusza rekrutacja do udziału w Programie FLEX 2019/2020! Jeśli chcesz spędzić rok szkolny 2019/2020 w amerykańskim high school i spełniasz określane warunki to ten Program jest dla Ciebie. Program FLEX jest w całości finansowany przez Departament Stanu USA, w związku z tym nie ponosisz żadnych kosztów związanych z uczestnictwem w nim. Rekrutacja trwa do 16 października 2018.

więcej
2018-10-15

Konkurs MKiDN: Moniuszko 2019 – Promesa

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Moniuszko 2019 – Promesa. Termin skłdania wniosków upływa 15 października 2018 r.

więcej
2018-10-15

Konkurs grantowy programu RITA – Przemiany w regionie, edycja jesienna

Fundacja Edukacja dla Demokracji zaprasza do składania wniosków do konkursu grantowego programu RITA – Przemiany w regionie. Nabór wniosków w edycji jesiennej trwa do 15 października, do godz. 16.00.

więcej
2018-10-15

Akademia Talentów Enea

Enea Akademia Talentów to inicjatywa Enei i Fundacji Enea, której celem jest wspieranie rozwoju młodych talentów.

więcej
2018-10-15

Nabór wniosków w IV edycji konkursu grantowego Tu mieszkam, tu zmieniam

Wyjątkowa inicjatywa społeczna Fundacji Santander Bank Polska pod hasłem “Tu mieszkam, tu zmieniam”, po raz kolejny wyciąga pomocną dłoń w kierunku działań oddolnych i realizacji projektów społecznych. Nabór wniosków będzie trwać do 15 października 2018 r.

więcej
2018-10-14

Szkolny Klub Sportowy

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach programu “Szkolny Klub Sportowy”. Wnioski można składać do 14 grudnia 2018 r.

więcej
2018-10-09

Program - Turnusy Uśmiechu

Fundacja ING Dzieciom od trzynastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Termin składania wniosku upływa 9 października 2018 r.

więcej
2018-10-08

Program Fajne Granty T-Mobile

​Fundacja CoderDojo rozpoczęła nabór wniosków do programu Fajne Granty T-Mobile. Jego celem jest wspieranie osób, organizacji i instytucji, angażujących się w popularyzowanie odpowiedzialnego korzystania z nowych technologii przez dzieci oraz młodzież. Projekty można zgłaszać do 8 października 2018 r.

więcej
2018-10-07

Konkurs dotacyjny w obszarze "Edukacja"

W dniach od 2 lipca do 7 października 2018 Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej przyjmuje wnioski na projekty w priorytecie „edukacja”.

więcej
2018-10-05

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii z terminem naboru ofert do 5 października 2018 r.

więcej
2018-10-04

Program Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych

O granty, w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą” można obiegać się do 4 października 2018 r.

więcej
2018-10-04

Program Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 4 października 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej. Fundusze są przyznawane na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

więcej
2018-10-04

Program Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 4 października 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”. Celem wymian jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Umożliwiają one poznanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań.

więcej
2018-10-03

Kreatywna Europa – komponent "Kultura"

Program Kreatywna Europa rozwija i wspiera konkurencyjność sektorów: audiowizualnego, kultury i kreatywnego. Dofinansowuje projekty, które przyczyniają się do promocji europejskiej różnorodności kulturowej i dziedzictwa. Najbliższy termin składania wniosków mija 3 października 2018 r.

więcej
2018-10-01

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności. Termin przesyłania wniosków upływa 1 października 2018 r. Składanie wniosków odbywa się online w języku angielskim.

więcej
2018-10-01

Visegrad Grants

VisegradGrants to program finansowania współpracy między partnerami z krajów GrupyWyszechradzkiej.

więcej
2018-09-30

MultiSport angażuje społecznie swoich użytkowników. Program Dobry MultiUczynek

Ruszyła pierwsza edycja programu wolontariacko-filantropijnego Dobry MultiUczynek. Użytkownicy kart MultiSport, którzy mają pomysł na społeczne przedsięwzięcie wspierające lub promujące aktywność fizyczną, mogą zgłosić do programu swoją inicjatywę i otrzymać środki finansowe na jej realizację. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2018 r.

więcej
2018-09-30

Program MSiT: Dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2018 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego”. Termin składania ofert mija 30 września 2018 r.

więcej
2018-09-30

Otwarty konkurs na realizację spektaklu w ramach programu „Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy” w 2019 roku

Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Starym Browarem Nowy Taniec/Art Stations Foundation ogłosił otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2019 roku. Termin składania ofert mija 30 września 2018 r.Instytut Adama Mickiewicza wraz z Instytutem Muzyki i Tańca, Centrum Kultury w Lublinie oraz Starym Browarem Nowy Taniec/Art Stations Foundation ogłosił otwarty konkurs na stworzenie i realizację spektaklu tańca zbudowanego wokół sylwetki i twórczości Poli Nireńskiej w ramach programu Terytoria choreografii – nowe szlaki awangardy w 2019 roku. Termin składania ofert mija 30 września 2018 r.

więcej
2018-09-28

Dodatkowy nabór do konkursu dotacyjnego „Niepodległa 2018”

Do 28 września, do 15:59 samorządowe instytucje kultury i organizacje pozarządowe mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów w ramach programu dotacyjnego „Niepodległa”. Zadania mogą być realizowane między 1 października a 20 listopada 2018 r. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 15 000 zł brutto. Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 150 000 zł brutto.

więcej
2018-09-15

Dotacje instytucjonalne Fundacji Batorego

Fundacja ogłosiła terminy składania wniosków wstępnych w programie "Demokracja w Działaniu" w 2018 roku.

więcej
2018-09-07

Pilotażowy program PFRON: „Rehabilitacja 25 plus”

Zarząd PFRON przyjął procedury realizacji pilotażowego programu „Rehabilitacja 25 plus”. Program adresowany jest do podmiotów prowadzących OREW (Ośrodki rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawcze) i ORW (ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze). Wnioski o przyznanie środków finansowych przyjmowane będą od 7 września 2018 r. do 8 października 2018 r.

więcej
2018-08-27

„Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza trzeci otwarty konkurs pt. "Innowacje społeczne i technologiczne w procesie aktywizacji osób niepełnosprawnych" na finansowanie badań, ekspertyz i analiz dotyczących rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w module B, w ramach art. 47 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

więcej
2018-08-27

„Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii zaprasza do udziału w projekcie „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych”.

więcej
2018-08-26

Dotacje na działania o charakterze proobronnym i historycznym.

PRO DEFENSIONE, PRO HISTORIA – jest ogólnopolskim Programem mającym na celu wzmocnienie rozwoju społeczności lokalnych poprzez wsparcie oddolnych inicjatyw obywatelskich o charakterze proobronnym i historycznym.

więcej
2018-08-20

„Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do nowego programu dotacyjnego: „Kultura-Interwencje 2018. EtnoPolska”. Termin składania wniosków mija 20 sierpnia 2018 r.

więcej
2018-08-10

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wsparcia w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej. Termin składania ofert mija 10 sierpnia 2018 r.

więcej
2018-08-10

Projekty z zakresu edukacji globalnej

Fundacja Edukacja dla Demokracji prowadzi nabór wniosków w tegorocznej edycji konkursu dla polskich organizacji pozarządowych na dofinansowanie projektów z zakresu edukacji globalnej. Termin zakończenia naboru to 10 sierpnia 2018 r.

więcej
2018-08-08

Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs na projekty w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej
2018-08-07

Konkurs Mikrodotacji Inicjatywa dla Leszna

Miasto Leszno oraz Stowarzyszenie Centrum PISOP zapraszają:

więcej
2018-08-06

Konkurs MSWiA: Ratownictwo wodne

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił drugi otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu ratownictwa wodnego w 2018 roku. Termin składania ofert mija 4 sierpnia 2018 r.

więcej
2018-08-06

Konkurs MSWiA

Konkurs MSWiA: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej

więcej
2018-08-06

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2018”. Wniosek inwestycyjny należy złożyć w okresie od 16 lipca do 6 sierpnia 2018 r.

więcej
2018-08-03

Bomba Inicjatyw 2

Prezydent Miasta Leszna i Fundacja Centrum Aktywności Twórczej ogłaszają drugi nabór ofert na otwarty konkurs z zakresu wspierania realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w dziedzinie pomocy społecznej.

więcej
2018-08-01

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

Centrum PISOP zaprasza do składania wniosków w Konkursie Mikrodotacji Wielkopolska Wiara 2018

więcej
2018-07-31

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Program Bank Młodych Mistrzów Sportu ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play.

więcej
2018-07-31

Wspieranie działalności klubów sportowych

Wspieranie działalności klubów sportowych prowadzących sekcje dziecięce i młodzieżowe na terenie Miasta Leszna

więcej
2018-07-26

Nabór projektów w Programie Erasmus+: „Wymiany i mobilność w sporcie”

Komisja Europejska ogłosiła zaproszenia do składania wniosków na realizację projektów w ramach Programu Erasmus+. Termin składania wniosków do powyższych zaproszeń to 26 lipca 2018 roku (godz. 12:00 czasu obowiązującego w Brukseli).

więcej
2018-07-10

Pajacyk - dożywianie dzieci w roku szkolnym 2018/2019

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w ramach programu Pajacyk na rok szkolny 2018/2019. Od 15 maja do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2018/2019. O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

więcej
2018-07-10

III konkurs MSiT

Minister Sportu i Turystyki ogłosił III konkurs na dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich i zawodów z cyklu pucharu świata w Polsce w roku 2018. Termin składania ofert mija 10 lipca 2018 r.

więcej
2018-07-10

Rekrutacja stypendystów Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci

Stowarzyszenie naukowców i twórców ogłasza kolejną rekrutację utalentowanej młodzieży do programu pomocy zdolnym. Organizacja od ponad 35 lat organizuje dla młodych naukowców, muzyków i plastyków obozy naukowe, warsztaty badawcze, staże w najlepszych laboratoriach, spotkania, koncerty i wystawy. Udział w programie jest całkowicie bezpłatny, zgłoszenia przyjmowane są do 10 lipca 2018.

więcej
2018-07-10

Zmieniaj świat - 50 lat Budimex

Z okazji 50 - lecia istnienia Firma Budimex S.A. ogłosiła konkurs grantowy.

więcej
2018-07-05

My Polacy – niepodlegli, przedsiębiorczy

Jest to konkurs grantowy z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 5 lipca 2018 r

więcej
2018-06-30

Dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej

Minister Sportu i Turystyki przyznaje w 2018 roku, w ramach posiadanych środków z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, dofinansowanie na realizację zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego.

więcej
2018-06-29

Bomba Inicjatyw 2

Ruszył nabór wniosków na otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu pomocy społecznej. Dotacje będą przyznawane w ramach regrantingu "Bomba Inicjatyw 2. Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna".

więcej
2018-06-20

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna II tura 2018

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 06 czerwca 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2018 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Leszna - II tura 2018.

więcej
2018-06-15

Konkurs MSiT: „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił „Program inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu - edycja 2018”. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu zadania do Planu Rocznego, wnioski inwestycyjne składa się do 15 czerwca 2018 r.

więcej
2018-06-15

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert.

więcej
2018-06-15

odLOTTOwa jazda

Zgłoś swoją inicjatywę, wykręć kilometry na rowerze i wygraj nagrodę w konkursie „odLOTTOwa jazda” - dofinansowanie Twojego projektu w wysokości 100 000 zł. Nie czekaj, przygotuj swój projekt i zgłoś go! Start: 4 czerwca 2018 r., godz. 12.00

więcej
2018-06-12

Dotacje na zadania w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujących mieszkańców, integrujących i budujących relacje międzysąsiedzkie oraz wzmacniających więzi z miejscem zamieszkania. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

więcej
2018-05-28

Sieć FARE - granty na wydarzenia

Football People Event Grants to granty (do 5 tys. euro) na organizację imprez odbywających się w ramach Tygodni Aktywności FARE, związanych z podnoszeniem świadomości o rasizmie i dyskryminacji towarzyszącej piłce nożnej. Termin składania wniosków: 28 maja 2018 r.

więcej
2018-05-25

Promocja i ochrona zdrowia - konkurs ofert

Urząd Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 r. zadań publicznych z zakresu promocji i ochrony zdrowia. Wnioski należy składać do 25.05.2018r.

więcej
2018-05-21

Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Wnioski można składać do 21 maja 2018 r.

więcej
2018-05-11

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018 (współpraca międzynarodowa)

Ogłasza się otwarty konkursy ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w roku 2018 w dziedzinie kultury fizycznej pn. „Współpraca międzynarodowa w sporcie. Międzynarodowa wymiana młodzieży. Wymiana młodych sportowców między Wielkopolską a regionem partnerskim Województwa Wielkopolskiego – Krajem Związkowym Dolną Saksonią (Niemcy)”.

więcej
2018-05-11

Konkurs dotacyjny: Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym)

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2018.

więcej
2018-05-08

III edycja Rządowego Programu KLUB

Kluby sportowe mogą składać wnioski o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu KLUB – edycja 2018. W tym roku na ten cel Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło rekordową kwotę 40 mln zł. Pozwoli to na dofinansowanie około 3 700 klubów w całej Polsce!

więcej
2018-05-07

Otwarte konkursy ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia

Tematyka konkursów nawiązuje do zapisów Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2014 - 2020. Jego celem jest wyłonienie ofert oraz zlecenie organizacjom pozarządowym i innym podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) opracowania i przeprowadzenie dla mieszkańców Wielkopolski działań z zakresu promowania idei krwiodawstwa oraz poprawy jakości życia osób chorych przewlekle.

więcej
2018-05-04

Otwarty konkurs ofert - wsparcie na realizację zadań publicznych 2018

Ruszył kolejny otwarty konkurs na realizację w 2018 zadań publicznych Miasta Leszna. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego.

więcej
2018-05-02

Konkurs Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia ogłasza uzupełniający konkurs ofert na wybór realizatorów zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Programu współpracy Ministerstwa Zdrowia z organizacjami pozarządowymi w 2018 roku.

więcej
2018-04-30

Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami

Konkurs ogłasza się na podstawie Uchwały Nr 5107/2018 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 27 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia Konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”. Jest to już ósma edycja konkursu „Wielkopolska Otwarta dla Osób z Niepełnosprawnościami”

więcej
planowany nabór

Power 2.15 Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki, Wiedza Edukacja Rozwój

Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie prowadziło nabór wniosków w okresie od 5 kwietnia 2018 r. do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie lub do zawieszenia/zamknięcia konkursu.

więcej
2018-04-30

4. edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie"

rusza 4. już edycja programu „Polskie Nadzieje Olimpijskie”, którego celem jest udzielanie wsparcia klubom sportowym, w których trenuje młodzież oraz dzieci, zarówno zdrowe, jak i chore i niepełnosprawne. Program jest wspólną inicjatywą Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Telewizji Polsat, firmy Procter & Gamble oraz agencji reklamowej Grey Group Poland. W tym roku do partnerów wspierających program dołączyła także Fundacja LOTOS.

więcej
2018-04-30

PO Polska Cyfrowa: „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Kolejna runda składania wniosków trwa do 30 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-30

Konkurs MSWiA: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej

Konkurs MSWiA: Opracowanie i wydanie materiałów edukacyjnych dotyczących prawidłowej diety dostosowanej do rodzaju aktywności zawodowej

więcej
2018-04-30

Dyplom z Marzeń!

Ruszył konkurs „Dyplom z Marzeń” dla lokalnych organizacji pozarządowych i grup nieformalnych o udział w Programie Stypendiów Pomostowych. Jeśli chcesz wspierać zdolnych i niezamożnych maturzystów z małych miejscowości i spełnić ich marzenia o studiowaniu, zgłoś się do konkursu! Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 30 kwietnia.

więcej
2018-04-30

„Wspólnie dla dziedzictwa”

Narodowy Instytut Dziedzictwa w 2018 r. rozpoczyna realizację nowego Programu dotacyjnego pn. „Wspólne dla dziedzictwa”. O dofinansowanie w ramach Programu mogą ubiegać się wyłącznie organizacje pozarządowe będące podmiotami prawa polskiego.

więcej
2018-04-27

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2018r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

więcej
2018-04-27

Konkurs PO Polska Cyfrowa: „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, ogłosiła w trybie konkursowym nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Działania 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Konkurs trwa do 27 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-26

Nabór wniosków w Trzecim programie działań UE w dziedzinie zdrowia

Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) zaprasza do składania wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Trzeciego programu działań Unii Europejskiej w dziedzinie zdrowia. Celem programu jest promowanie zdrowia w Europie poprzez zachęcanie państw członkowskich do podejmowania współpracy w celu ulepszania polityki zdrowotnej z korzyścią dla obywateli. Program ma wspierać i uzupełniać inicjatywy w zakresie zdrowia podejmowane przez kraje UE.

więcej
2018-04-26

Program Erasmus+ Młodzież – Mobilność pracowników młodzieżowych

O granty, w ramach zaplanowanego na lata 2014–2020, unijnego programu Erasmus+ Młodzież, Akcja 1 – „Mobilność osób pracujących z młodzieżą” można obiegać się do 26 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-26

Program Erasmus+ Młodzież - Wolontariat Europejski

Wolontariat Europejski umożliwia osobom w wieku od 17 do 30 lat podjęcie pracy społecznej za granicą. Trwa od 2 do 12 miesięcy. Program pokrywa koszty uczestnictwa w projekcie. Najbliższy termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-26

Program Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 26 kwietnia 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Rozwój polityki młodzieżowej. Fundusze są przyznawane na międzynarodowe i krajowe seminaria umożliwiające dialog z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunku polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą.

więcej
2018-04-26

Program Erasmus+, Akcja 2: „Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe”

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury prowadzi nabór wniosków do programu edukacyjnego Erasmus+ Młodzież, Akcja 2, Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk, „Międzynarodowe inicjatywy młodzieżowe”. Termin składania wniosków mija 26 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-26

Program Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury do 26 kwietnia 2018 r. prowadzi nabór wniosków do programu Erasmus+ Młodzież – Akcja 1, Mobilność edukacyjna: „Wymiany młodzieżowe”. Celem wymian jest wsparcie wszechstronnego rozwoju młodzieży. Umożliwiają one poznanie nowych kultur, zdobywanie nowych umiejętności, zrozumienie zasad demokracji, idei zjednoczonej Europy, różnorodności kulturowej, współpracy zespołowej oraz rozwój zainteresowań.

więcej
2018-04-26

Inicjatywy po stronie natury - program grantowy

Kolejna edycja konkursu grantowego “Inicjatywy Po Stronie Natury”, organizowanego przez Żywiec - Zdrój S.A., rozpoczęta!

więcej
2018-04-25

Zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

PREZYDENT MIASTA LESZNA ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2018 r. na zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

więcej
2018-04-23

Konkurs Fundacji EY „30 Maja – Świętujemy Razem” na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego

Ruszył konkurs Fundacji EY „30 Maja – Świętujemy Razem” na projekty obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego! Do udziału w konkursie zapraszamy rodzinne formy pieczy zastępczej, organizacje pozarządowe, działające na ich rzecz oraz instytucje samorządowe (PCPR-y, MOPR-y, MOPS-y).

więcej
2018-04-20

Dodatkowy nabór wniosków w programie MSiT „Sport Wszystkich Dzieci” - przedłużenie terminu

Minister Sportu i Turystyki informuje o przedłużeniu do 20 kwietnia 2018 r. terminu składania wniosków w dodatkowym naborze w ramach programu „Sport Wszystkich Dzieci” w zakresie zadania nr 3: „Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe”.

więcej
2018-04-20

Nabór w PO WER: Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych (2.9)

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs nr POWR.02.09.00-IP.03-00-003/18 „Przygotowanie i wdrożenie modeli przedsiębiorstw społecznych, m.in. o charakterze usługowym, świadczących tzw. „wiązki” usług społecznych użyteczności publicznej, kierowanych w szczególności w zindywidualizowany i kompleksowy sposób do osób niepełnosprawnych i niesamodzielnych oraz rodzin, w tym dla rodzin posiadających dzieci z niepełnosprawnością i realizujących zadania użyteczności publicznej w zakresie rozwoju lokalnego”.

więcej
2018-04-18

Otwarty konkurs ofert na Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Ruszył nabór wniosków w ramach otwartego konkursu ofert na zadania z zakresu wspierania rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna. Termin składania wniosków mija 18.04.2018r.

więcej
2018-04-12

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Termin składania ofert mija 12 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-10

Erasmus+: Europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA) ogłosiła nabór wniosków w programie Erasmus+ na europejskie eksperymenty polityczne w obszarze edukacji i szkoleń pod kierownictwem organów władzy publicznej wysokiego szczebla. Chodzi o projekty współpracy transnarodowej wspierające realizację programów politycznych Unii Europejskiej w obszarze edukacji i szkoleń, w tym programów sektorowych, takich jak proces boloński.

więcej
2018-04-10

Pajacyk na dożywianie dzieci w wakacje 2018

Polska Akcja Humanitarna zaprasza do składania wniosków na dofinansowanie dożywiania w okresie wakacji letnich 2018 w ramach programu Pajacyk. Od 1 marca do 10 kwietnia można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu letnich wakacji 2018.

więcej
2018-04-10

Konkurs MZ: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Edukacja pracowników ochrony zdrowia w zakresie zasad zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Termin składania ofert mija 10 kwietnia 2018 r.

więcej
2018-04-10

Decydujesz, pomagamy

Aktywni mieszkańcy, instytucje i organizacje pozarządowe już po raz czwarty mają okazję wziąć udział w programie „Decydujesz, pomagamy” i otrzymać finansowe wsparcie na realizację lokalnych projektów społecznych. Tesco wraz z Fundacją Tesco przekażą na ten cel aż 1 125 000 złotych.

więcej
2018-04-09

Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP zaprasza: - organizacje pozarządowe, - grupy nieformalne we współpracy z Patronami, z terenu subregionu leszczyńskiego, tj. powiatów: gostyńskiego, grodziskiego, kościańskiego, leszczyńskiego i miasta Leszna, międzychodzkiego, nowotomyskiego, rawickiego, wolsztyńskiego oraz gminy Żerków, do udziału w konkursie pn. Konkurs Mikrodotacji Wielkopolska Wiara na terenie subregionu leszczyńskiego na realizację projektów mieszczących się w Sferze Pożytku Publicznego (art. 4 UDPPW).

więcej
2018-04-07

Wiosenny Inkubator Innowacji - ruszył trzeci nabór

Ruszył ostatni, trzeci nabór do konkursu grantowego, w którym można otrzymać środki o wartości do 80 tys zł na realizację innowacyjnych pomysłów, które przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku pracy jednej z trzech grup osób (osób niepełnosprawnych, osób 50+ i osób młodych bez doświadczenia zawodowego). Przyjmowanie zgłoszeń potrwa do 7 kwietnia.

więcej
2018-04-06

Konkurs ofert: Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów”. Termin składania ofert mija 6 kwietnia 2018 r. o godz. 11:00.

więcej
2018-04-06

Nabór w POWER: Programowanie strategiczne - przeciwdziałanie ubóstwu i wykluczeniu społecznemu

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-017/18 „Opracowanie narzędzia do programowania strategicznego w obszarze przeciwdziałania ubóstwu i wykluczeniu społecznemu na poziomie lokalnym dla jednostek samorządu terytorialnego”.

więcej
2018-04-05

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich FIO 2018

Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych dofinansowanych w 2018 r. ze środków krajowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020 (P FIO).

więcej
2018-04-05

Otwarty konkurs ofert na działania rewitalizacyjne

Wystartował konkurs ofert dotyczący zadań dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujące mieszkańców, integrujące i budujące relacje międzysąsiedzkie, wzmacniające więzi z miejscem zamieszkania.

więcej
2018-04-05

Konkurs: Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska

Komisja Europejska - Dyrekcja ds. Edukacji i Kultury prowadzi nabór wniosków w programie Erasmus+ Sport - Współpraca partnerska do 5 kwietnia 2018 roku. Celem programu jest wypracowanie lub powielenie i wdrożenie innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią.

więcej
2018-04-04

Konkurs grantowy Programu Równać Szanse z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła konkurs grantowy „100-lecie odzyskania niepodległości”. Organizacje z miejscowości do 20 tys. mieszkańców, które otrzymały dotychczas co najmniej jedną dotację w Programie Równać Szanse (stowarzyszenia, fundację, domy kultury i biblioteki) mogą ubiegać się o grant w wysokości 8,5 tys. złotych na projekty, w którym młodzi ludzie będą mogli uczcić setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.

więcej
2018-04-04

Dodatkowy nabór wniosków w ramach Programu „Sport Wszystkich Dzieci”

Program „Sport Wszystkich Dzieci” został ogłoszony w Biuletynie Informacji Publicznej w dniu 22 grudnia 2017 roku. Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 4 kwietnia 2018r.

więcej
2018-03-31

Konkurs grantowy "Na 100 Niepodległa"

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego ogłosiła konkurs grantowy na projekty patriotyczne dedykowane dla dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 31 marca 2018 r.

więcej
2018-03-31

Duże pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Do 100 tys. zł i do 500 tys. złotych – na taką pożyczkę mogą liczyć podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu „Wsparcie inżynierii finansowej na rzecz ekonomii społecznej”. Projekt – na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – realizuje Bank Gospodarstwa Krajowego.

więcej
2018-03-31

Nabór wniosków do programu IMiT: „Myśli w ruchu” na rok 2018

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Myśl w ruchu" (VI edycja). W ramach "Myśli w ruchu" wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

więcej
2018-03-31

Nabór wniosków do programu IMiT: "Zamówienie choreograficzne" - VI edycja na rok 2018

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Zamówienie choreograficzne" (VI edycja). W ramach "Zamówień choreograficznych" wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

więcej
2018-03-31

Zostań stypendystą programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

Edukacyjna Fundacja im. prof. Romana Czerneckiego EFC rusza z kolejną, ósmą już, rekrutacją do programu „Marzenie o Nauce”. Wniosek zgłoszeniowy I fazy rekrutacji należy wypełnić online w terminie od 15 lutego do 31 marca 2018 roku za pośrednictwem strony ww.efc.edu.pl.

więcej
2018-03-31

Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program "Sportowa Polska - Program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej" Wnioski można składać od 1 do 31 marca 2018r.

więcej
2018-03-30

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadania z zakresu zdrowia publicznego

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego wynikającego z Wojewódzkiego Programu Profilaktyki I Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2018-2020, pn.: „Przygotowanie szczegółowej koncepcji oraz realizacja kampanii społeczno-edukacyjnej dotyczącej ryzyka szkód wynikających z picia alkoholu przez kobiety”. Oferty należy składać do 30 marca 2018 r.

więcej
2018-03-30

Konkurs w ramach inicjatywy Urban Innovative Actions

Rozpoczął się trzeci nabór wniosków projektowych dotyczących działań innowacyjnych na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich, tzw. Urban Innovative Actions – UIA. Do 30 marca 2018 r. miasta i obszary miejskie mogą ubiegać się o wsparcie swoich działań w obszarze adaptacji do zmian klimatu, jakości powietrza, mieszkalnictwa, miejsc pracy i umiejętności w lokalnych gospodarkach.

więcej
2018-03-30

Konkurs wniosków w Programie Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs wniosków na realizację w latach 2018-2019 zadań ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w ramach w ramach Narodowego Programu Zdrowia z zakresu Programu Przeciwdziałania Uzależnieniom Behawioralnym. Oferty należy składać do 30 marca 2018 r.

więcej
2018-03-28

Konkurs MZ: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Podejmowanie inicjatyw upowszechniających prawidłowe żywienie. Oferty należy składać do 28 marca 2018 r.

więcej
2018-03-28

Seniorzy w akcji

Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę" i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności zapraszają do udziału w ogólnopolskim konkursie „Seniorzy w akcji” inkubator + dotacje na działania społeczne osób starszych i inicjatywy międzypokoleniowe.

więcej
2018-03-26

Nabór wniosków w programie MKiDN: "Literatura"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie "Literatura". Wnioski można składać do 26 marca 2018 r.

więcej
2018-03-26

Nabór w programie MKiDN: Rozwój sektorów kreatywnych

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłasza nabór w programie "Rozwój sektorów kreatywnych". Wnioski można składać do 26 marca 2018 r.

więcej
2018-03-26

Nabór w programie MKiDN: "Muzyczny ślad"

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił nabór w programie Muzyczny ślad. Wnioski można składać do 26 marca 2018 r.

więcej
2018-03-26

TEATR POLSKA 2018

Program TEATR POLSKA ułatwia dostęp do oferty teatralnej mieszkańcom miejscowości oddalonych od teatru instytucjonalnego. O dofinansowanie objazdu spektaklu ubiegać mogą się teatry instytucjonalne, samorządowe instytucje kultury oraz NGO. Termin składania wniosków mija 26 marca 2018 r.

więcej
2018-03-26

II edycja konkursu grantowego "Wspieramy Rozwój" Grupy Cedrob

Konkurs grantowy "Wspieramy Rozwój" organizowany jest już po raz drugi przez Cedrob S.A. Celem inicjatywy jest wsparcie podmiotów prowadzących działalność społecznie użyteczną. W tym roku zostanie wyłonionych 75 laureatów w pięciu kategoriach, a łączna suma nagród wyniesie 1 mln złotych. Termin składania ofert mija 26 marca 2018 r.

więcej
2018-03-23

Uzupełniające konkursy ofert w programie MRPiPS: Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020

Ponad 1 mln 288 tys. złotych – to łączna pula dofinansowania, o które podmioty działające na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mogą ubiegać się w uzupełniających trzech konkursach ogłoszonych przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu "Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020". Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

więcej
2018-03-23

Konkurs MZ: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Prowadzenie działań na rzecz zapobiegania zaburzeniom odżywiania o podłożu psychicznym w populacji generalnej oraz populacjach o zwiększonym ryzyku. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

więcej
2018-03-23

Konkurs MZ: Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne

Minister Zdrowia ogłosił konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach wynikających z kontaktu dzieci i młodzieży z materiałami zawierającymi treści pornograficzne, uprzedmiatawiające i seksualizujące od 2018 r. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

więcej
2018-03-23

Konkurs MZ: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych

Minister Zdrowia ogłasza konkurs ofert na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego: Rozwijanie oferty i upowszechnianie programów profilaktycznych opartych na podstawach naukowych, które zapobiegają zagrożeniom związanym z dostępem dzieci i młodzieży do treści pornograficznych, uprzedmiatawiających i seksualizujących od 2018 r. Oferty należy składać do 23 marca 2018 r.

więcej
2018-03-20

Konkurs dotacyjny: Realizacja zadań w dziedzinie kultury fizycznej

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018.

więcej
2018-03-05

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny pomocy społecznej w roku 2018.

więcej
2018-03-02

Nabór wniosków do III edycji Konkursu im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w III Edycji Konkursu im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i/lub młodzieży, który będzie prezentowany w placówkach oświatowych wraz z towarzyszącymi mu działaniami edukacyjnymi.

więcej
2018-02-28

Konkurs POWER 2.9 "Rozwój ekonomii społecznej"

Konkurs służy wyłonieniu czterech projektów, których celem będzie dostosowanie idei franczyzy do zasad ekonomii społecznej. Efektem projektów będzie powstanie czterech systemów franczyzy społecznej, opartych na franczyzie biznesowej, z powodzeniem funkcjonującej na terenie Polski.

więcej
2018-02-16

Na 100 Niepodległa

Z okazji 100 lecia odzyskania Niepodległości Fundacja BGK organizuje konkurs grantowy dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 18 lat. Konkursu ma zachęcać do poszerzania wiedzy o historii Polski i budować poczucie tożsamości narodowej wśród młodych osób.

więcej
2018-02-15

Program rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA)

Otwarte Strefy Aktywności OSA to nowy program po raz pierwszy dedykowany w całości rozwojowi małej infrastruktury w Polsce. Celem Programu jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej.

więcej
2018-02-09

WRPO 4.5.1. Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów konkurs nr RPWP.04.05.01-IZ -00 - 30 - 001/17 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Oś Priorytetowa IV Środowisko Działanie 4.5 Ochrona przyrody Poddziałanie 4.5.1 Ochrona gatunków i siedlisk przyrodniczych na obszarach parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody

więcej
2018-02-09

WRPO 4.5.2. Opracowanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28 listopada 2017 r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.04.05.02‑IZ‑00‑30‑001/17 w ramach Poddziałania 4.5.2 Opracowywanie planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.

więcej
2018-02-05

Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych - trzecia edycja

Projekt „Inkubacja innowacji społecznych w obszarze kształcenia ustawicznego osób dorosłych” realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2016 roku do 31 lipca 2019 roku przez Stowarzyszenie Instytut Nowych Technologii.

więcej
2018-02-04

FEM FUND Fundusz Feministyczny

Feministyczne organizacje i grupy nieformalne do 4 lutego mogą zgłaszać się do udziału w konkursie na mini-granty w ramach Funduszu Feministycznego.

więcej
2018-02-01

Program dotacyjny: Ojczysty - dodaj do ulubionych.

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło nabór wniosków do programu dotacyjnego Ojczysty – dodaj do ulubionych.

więcej
2018-01-31

Otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ogłosił otwarty konkurs ofert na 2018 rok na powierzenie lub wsparcie wykonywania zadania publicznego w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

więcej
2018-01-31

POWER 2.17 Centra Arbitrażu i Mediacji

Ministerstwo Sprawiedliwości - Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.17 Skuteczny wymiar sprawiedliwości w ramach Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój – ogłasza konkurs nr POWR.02.17.00-IP.04-00-010/17 pn. „Centra Arbitrażu i Mediacji”.

więcej
2018-01-31

VI Konkurs Grantowy DOZ Fundacji dbam o zdrowie

DOZ Fundacja dbam o zdrowie po raz szósty uruchamia projekt zakładający współpracę organizacji pozarządowych w zakresie pomocy w finansowaniu farmakoterapii dla najbardziej potrzebujących. Pula środków przeznaczonych na realizację tej edycji konkursu wynosi 1 milion złotych!

więcej
2018-01-31

POWER 2.4 Modernizacja publicznych i niepublicznych służb zatrudnienia oraz lepsze dostosowanie ich do potrzeb rynku pracy na „Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.04.00-IP.03-00-001/18 "Szkolenia pracowników Ochotniczych Hufców Pracy w zakresie świadczenia usług w ramach sieci EURES"

więcej
2018-01-29

Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Realizacja kampanii społecznej - Bezpieczny senior – świadomy senior”.

więcej
2018-01-22

Program dotacyjny Europeans For Peace

Fundacja „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft” ogłosiła nowe zaproszenie do składania wniosków w programie dotacyjnym „Europeans For Peace” dla projektów w 2018 i 2019 roku. Z nowym tematem świętujemy różnorodność! Wymiana młodzieży dla wszystkich. Fundacja zaprasza organizacje wymiany młodzieży z Niemiec, a także z Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej oraz Izraela, aby złożyć wniosek u jednego lub kilku partnerów międzynarodowych.

więcej
2018-01-22

Sport wszystkich dzieci - Wspieranie organizacji imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-22

Sport wszystkich dzieci - Wspieranie projektów upowszechniania sportu dzieci i młodzieży realizowanych przez polskie związki sportowe.

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-19

POWER 2.5 Skuteczna pomoc społeczna

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza konkurs nr POWR.02.05.00-IP.03-00-015/17 "Wypracowanie i upowszechnienie modelu współpracy instytucji zatrudnienia socjalnego z innymi podmiotami realizującymi usługi społeczne"

więcej
2018-01-15

Program "Szkolny Klub Sportowy"

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program "Szkolny Klub Sportowy" w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-15

Sport akademicki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków do Programu "Sport Akademicki" w 2018 r. w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-08

Telefon Zaufania AIDS

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn.: Telefon Zaufania AIDS na lata 2018-2020

więcej
2018-01-08

Prowadzenie Punktów Konsultacyjno - Diagnostycznych

Krajowe Centrum ds. AIDS ogłosiło otwarty konkurs ofert na zadanie publiczne pn. Punkty Konsultacyjno - Diagnostyczne prowadzące anonimowo i bezpłatnie badania w kierunku HIV połączone z poradnictwem okołotestowym

więcej
2018-01-05

sport wszystkich dzieci - Lokalny Animator Sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-05

Sport wszystkich dzieci - Lokalny Animator Sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił program „Sport Wszystkich Dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2018-01-04

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniam psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

więcej
2018-01-02

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu – nowy wymiar 2020

Minister Rodziny,Pracy i Polityki Społecznej ogłasza otwarte konkursy ofert w ramach Programu pn.: "Aktywne formy przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – nowy wymiar 2020"

więcej
2017-12-31

Pierwsza edycja konkursu Grantowego „DOBRO WSPÓLNE”

Wsparcie MasterMind dlaTwojej organizacji na obsługę kampanii reklamowej - Pierwsza edycja programu grantowego - "Dobro Wspólne" MasterMind Media

więcej
2017-12-29

WRPO 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.07.02.02-IZ-00-30-004/17 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

więcej
2017-12-22

Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym) w roku 2018 pn.: „Organizacja zimowego wypoczynku wakacyjnego (w okresie ferii zimowych), połączonego z oddziaływaniem socjoterapeutycznym, w ramach profilaktyki selektywnej dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemem uzależnień"

więcej
2017-12-22

WRPO 8.1.1 Edukacja przedszkolna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 30.10.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.01‑IZ‑00‑30‑004/17 w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna.

więcej
2017-12-20

Sport dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku

więcej
2017-12-20

Program "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r."

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków do Programu "Upowszechniania Sportu Osób Niepełnosprawnych w 2018 r." w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych.

więcej
2017-12-20

WRPO 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 30.10.2017 ogłasza nabór wniosków nr RPWP.08.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 8.1.2 Kształcenie ogólne – projekty konkursowe.

więcej
2017-12-19

Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna I tura 2018

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 05 grudnia 2017r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2018 r. w zakresie rozwoju sportu na terenie Miasta Leszna - I tura 2018. Treść ogłoszenia oraz formularze do pobrania w załączeniu.

więcej
2017-12-19

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo rekreacyjnych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 05 grudnia 2017r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2018 r. w zakresie organizacji znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. Treść ogłoszenia oraz formularze do pobrania w załączeniu.

więcej
2017-12-19

Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 05 grudnia 2017r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2018 r. w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w klubach sportowych Miasta Leszna. Treść ogłoszenia oraz formularze do pobrania w załączeniu

więcej
2017-12-18

Ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań roku 2018

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018r. w obszarze działania: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii. Termin składania ofert mija 18 grudnia 2017r. o godzinie 15.00

więcej
2017-12-18

Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło II otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości na rok 2018 (Program II, Priorytet I).

więcej
2017-12-15

"Zabawa to poważna sprawa" - granty od IKEA

Nowy konkurs grantowy IKEA w Polsce jest częścią międzynarodowej kampanii społecznej „Zabawa to poważna sprawa”, której celem jest pomoc dzieciom w zagrożonych wykluczeniem społecznościach na całym świecie.

więcej
2017-12-14

Otwarty konkurs ofert na działania w obszarze kultury fizycznej

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2018

więcej
2017-12-01

Świąteczne wsparcie dla kombatantów

Minister Obrony Narodowej ogłasza Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych pn. Świąteczne wsparcie dla kombatantów

więcej
2017-12-01

Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

więcej
2017-12-01

Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

więcej
2017-11-30

Moja Mała Ojczyzna

Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego rozpoczęła ogólnopolski program realizowany poprzez konkurs grantowy skierowany do społeczności lokalnych "Moja Mała Ojczyzna".

więcej
2017-11-30

Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra

Projekt grantowy " Inkubator Innowacji Społecznych Wielkich Jutra" Temat: Usługi opiekuńcze dla osób zależnych, jest wdrażany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1:Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

więcej
2017-11-30

Program Społeczny "Siła kobiet"

Siła kobiet jest różnorodna, tak jak one same, i często stoi za sukcesem ważnych projektów społecznych. To dlatego marka Vichy rozpoczyna program „Siła Kobiet”, w ramach którego wybranym organizacjom pożytku publicznego zostaną przekazane dotacje i mikrodotacje, które pomogą im w realizacji takich właśnie projektów.

więcej
2017-11-24

WRPO 9.1.2 Infrastruktura społeczna

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 z dniem 29.08.2017r. ogłasza nabór wniosków nr RPWP.09.01.02-IZ-00-30-001/17 w ramach Poddziałania 9.1.2 „Infrastruktura społeczna”.

więcej
2017-11-15

Spółdzielnia Pomysłów

Jeśli masz pomysł na remont osiedlowego skwerku (ale brak Ci umiejętności technicznych), chcesz założyć klub językowy dla dzieci (ale władasz biegle tylko językiem polskim) albo masz w głowie plan organizacji świetlicy dla seniorów (ale brak Ci funduszy na remont lokalu) dołączenie do platformy Społecznik 2.0 znacznie zwiększy szanse na realizację Twoich pomysłów, wyposażając Cię w wiedzę i potrzebne do osiągnięcia celu środki! A także dając możliwość spotkania ludzi myślących podobnie jak Ty – może zechcą dołączyć do projektu?

więcej
2017-11-15

Konkurs POWER 4.3 Współpraca ponadnarodowa

Centrum Projektów Europejskich ogłasza konkurs numer POWR.04.03.00-IP.07-00-003/17 na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej
2017-11-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków o realizację projektów służących wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej.

więcej
2017-11-13

Eko Odkrywcy

Projekt może mieć charakter stacjonarny lub terenowy. Powinien angażować i aktywizować dzieci oraz młodzież do eksperymentowania, odkrywania, doświadczania i poznawania różnych zjawisk przyrodniczych.

więcej
2017-11-08

Samodzielni i skuteczni

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłasza otwarty konkurs o zlecenie realizacji zadań publicznych w formie wsparcia nr 4/2017 pn. „Samodzielni i skuteczni”

więcej
2017-10-31

Dofinansowanie sportu osób niepełnosprawnych

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa osób niepełnosprawnych w 2017 r.

więcej
2017-10-31

Dofinansowanie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2017 roku

więcej
2017-10-20

Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w latach 2017-2018 pn.: „Programy wsparcia dla osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych utrzymujących abstynencję i ich rodzin."

więcej
2017-10-12

Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych

Otwarty nabór uzupełniający pomysłów na innowacje społeczne w ramach projektu grantowego „Przepis na wielkopolską innowację społeczną – usługi opiekuńcze dla osób zależnych”

więcej
2017-10-01

Granty na międzynarodowe działania młodzieżowe

Europejska Fundacja Młodzieży wspiera międzynarodowe działania realizowane przez krajowe lub międzynarodowe organizacje młodzieżowe. Celem programu jest dofinansowanie działań służących promowaniu idei pokoju, zrozumienia i współpracy w duchu poszanowania praw człowieka, demokracji, tolerancji i solidarności.

więcej
2017-09-30

Dofinansowanie szkolenia sportowego młodzieży

Program dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2017 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

więcej
2017-09-30

Tu mieszkam, tu zmieniam - trzecia edycja

Trzecia edycja konkursu grantowego "Tu mieszkam, tu zmieniam" ogłaszanego przez Fundację Banku Zachodniego WBK S.A. im. Stefana Bryły

więcej
2017-09-01

Dotacje na zadania Opiekuńcze Wykonywane Na Rzecz Środowiska Kombatanckiego

Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych Na Rzecz Środowiska Kombatanckiego

więcej
2017-09-01

Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

więcej
2017-09-01

Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

więcej
2017-08-31

Konkurs Mikrograntów Centrum Dla Rodziny

Konkurs na najlepsze projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół zadań związanych z rodziną, macierzyństwem i rodzicielstwem o charakterze dobra wspólnego.

więcej
2017-08-16

Program dotacyjny "Niepodległa"

Biuro Programu „Niepodległa” wspiera regionalne obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie wydarzeń wpisujących się w obchody.

więcej
2017-08-07

POWER 2.8

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, ogłasza konkurs nr POWR.02.08.00-IP.03-00-002/17 na realizację projektów w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym PO WER. „Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań z zakresu zarządzania systemem opieki na poziomie lokalnym”

więcej
2017-08-01

Fundusz na rzecz Zatrudnienia Młodzieży

Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli ogłosiło nabór wstępnych koncepcji projektów do Funduszu na rzecz Zatrudnienia Młodzieży. Będzie on finansowany ze środków norweskich i EOG na lata 2014-2021. Pula środków do wykorzystania to 60,6 mln euro.

więcej
2017-07-31

Inicjatywy Obywatelskie 25+ od FWPN

Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej wspiera relacje między Polakami i Niemcami. Przez ponad 20 lat istnienia FWPN dofinansowała prawie 15 tysięcy wspólnych projektów i współtworzyła tym samym podstawy zasad porozumienia polsko-niemieckiego.

więcej
2017-07-14

Program Klub 2017 II nabór

Celem Programu „Klub” jest wsparcie działalności prowadzonej przez kluby sportowe, które stanowią lokalne centra aktywności społecznej.

więcej
2017-07-10

Program Pajacyk

Celem Konkursu jest dożywienie dzieci w szkołach. Beneficjentami Programu są dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu ubóstwa, niezaradności życiowej rodziców, niepełnosprawności lub innych przyczyn.

więcej
2017-07-03

Inicjatywa "Wolontariusze pomocy UE"

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków, którego celem jest wzmocnienie zdolności organizacji wysyłających i przyjmujących zamierzających uczestniczyć w inicjatywie „Wolontariusze pomocy UE” i zapewnienie zgodności ze standardami i procedurami odnoszącymi się do kandydatów na wolontariuszy i wolontariuszy pomocy UE.

więcej
2017-06-30

Dofinansowanie zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program dofinansowania zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego współzawodnictwa młodzieży.

więcej
2017-06-30

Pilotażowy program ABSOLWENT

Celem Konkursu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych posiadających wyższe wykształcenie.

więcej
2017-06-30

Konkurs Pozytywnie Otwarci

Konkurs Pozytywnie Otwarci jest skierowany do organizacji pozarządowych, organów samorządów lokalnych i publicznych placówek ochrony zdrowia. Celem Konkursu jest promowanie wiedzy oraz zachęcenie jak największej liczby osób do podjęcia działań w dwóch ogólnych Obszarach: • Edukacja i aktywizacja w obszarze HIV/AIDS, jako przejaw wsparcia dla osób zakażonych HIV i chorych na AIDS. • Profilaktyka, jako podstawowy element zapobiegania zakażeniom HIV wśród ogółu społeczeństwa, a w szczególności wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych.

więcej
2017-06-30

Granty od Kulczyk Foundation

Kulczyk Foundation prowadzi I nabór wniosków w ramach konkursu grantowego 2017.

więcej
2017-06-30

III edycja programu "Decydujesz, pomagamy"

15 maja 2017 ruszyła rejestracja do programu TESCO "Decydujesz, pomagamy". Organizatorem programu jest firma Tesco Polska. Partnerem strategicznym programu oraz fundatorem grantów jest Fundacja Tesco Dzieciom. Partnerem merytorycznym programu jest natomiast Fundacja Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia". Wnioski mogą składać: organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne lub grupy mieszkańców, które aktywnie działają w lokalnej społeczności.

więcej
2017-06-23

Adamed dla seniora

Wiemy, że zachęcenie Seniorów do aktywności poza domowym zaciszem i zmotywowanie ich do korzystania z pełni życia jest wyzwaniem! Dlatego Adamed Sp. z o.o. jako firma odpowiedzialna społecznie oferuje wsparcie finansowe na ten cel. Wystarczy przedstawić swój plan na aktywizację Seniorów, a trzy najciekawsze pomysły zostaną nagrodzone kwotą po 10 tysięcy złotych każdy.

więcej
2017-06-19

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: "Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym"

więcej
2017-06-15

Granty od Fundacji Velux

Fundacje Velux właśnie ogłosiły nabór wniosków w ramach programu wspierającego projekty w Polsce, Słowacji, Czechach i na Węgrzech. Do 15 czerwca br. polskie organizacje pozarządowe, działacze społeczni, instytucje oraz władze publiczne mogą składać wnioski do FUNDACJI VELUX o przyznanie grantu na realizację projektów związanych z poprawą możliwości kształcenia i zatrudniania młodych ludzi, którzy nie ukończyli szkoły średniej.

więcej
2017-06-14

odLOTTOwa jazda z OSHEE

Fundacja LOTTO wraz z OSHEE Polska Sp. z o.o. zapraszają do wzięcia udziału w projekcie „odLOTTOwa jazda z OSHEE”.

więcej
2017-06-13

Międzynarodowa wymiana młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłasił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Międzynarodowa wymiana młodzieży

więcej
2017-06-01

Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

więcej
2017-06-01

Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

więcej
2017-05-31

Konkurs Potrafisz Polsko!

Głównym celem działań Fundacji Potrafisz Polsko! jest aktywizacja środowisk lokalnych poprzez wsparcie inicjatyw charytatywnych, z myślą o budowie kapitału społecznego, opartego na współpracy i zaufaniu.

więcej
2017-05-31

Otwarty konkurs KBPN- krótki termin składania wniosków!!

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłasza konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określonych w Narodowym Programie Zdrowia na lata 2016-2020 w ramach celu operacyjnego nr 2: Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi, z terminem naboru wniosków do 31 maja 2017 r.

więcej
2017-05-31

Zielona ławeczka

Zielona Ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Wystarczy zarejestrować zespół do 30 kwietnia 2017 r. a do 31 maja przesłać swój projekt.

więcej
2017-05-25

Konkurs grantowy TransferHUB

Konkurs grantowy TransferHUB od edukacji do zatrudnienia jest częścią projektu „TransferHUB –generowanie, wsparcie grantowe i inkubacja innowacji społecznych. Przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej”, który realizują: Fundacja Inicjatyw Społeczno -Ekonomicznych w partnerstwie z PwC Sp. z o.o. oraz Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, finansowanego z Funduszy Europejskich.

więcej
2017-05-21

Konkurs grantowy "To dla mnie ważne"

Piąta edycja konkursu grantowego ma na celu wsparcie dzieci w ich rozwoju, pomoc w edukacji oraz wzmacnianie ich pasji i talentów. Zgłoszenia pomysłów na działania dla najmłodszych przyjmowane są do 21 maja.

więcej
2017-05-12

Konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework

Centrum Projektów Europejskich (CPE), pełniące rolę Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na projekty z komponentem ponadnarodowym realizowane poza Common Framework, w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa PO WER.

więcej
2017-05-10

Nabór do czwartej edycji programu mPotęga.

Trwa nabór do najnowszej, czwartej edycji programu mPotęga. Pozyskaj pieniądze na pokazanie dzieciom piękna matematyki.

więcej
2017-04-30

Konkurs Pajacyk Polskiej Akcji Humanitarnej.

Jeśli Twoja organizacja prowadzi placówkę wsparcia dziennego i planujesz działania wspierające dzieci w okresie wakacji letnich 2017, możesz ubiegać się o dofinansowanie posiłków. Nabór trwa do 30 kwietnia 2017

więcej
2017-04-28

Prowadzenie Lokalnych Ośrodków Wiedzy i Edukacji

Związek Powiatów Polskich ogłasza nabór dla organów prowadzących szkoły, które uczynią je Lokalnymi Ośrodkami Wiedzy i Edukacji.

więcej
2017-04-28

Grant na innowacje społeczne - aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnościami

Fundacja „Merkury” wraz ze Wspólnotą Roboczą Związków Organizacji Socjalnych WRZOS zapraszają do zgłaszania pomysłów na działania innowacyjne, wspierające osoby niepełnosprawne w procesie aktywizacji zawodowej. UWAGA: Karty zgłoszenia innowacji należy przesyłać w wersji elektronicznej (skan) na adres granty@mekrury.org.pl do dnia 28.04.2017 r.

więcej
2017-04-27

Inicjatywy społeczne po stronie natury

Konkurs grantowy „Inicjatywy Społeczne PSN” w jednej z trzech kategorii a) ochrona lokalnych zasobów wodnych b) segregacja surowców wtórnych c) ekoinnowacje.

więcej
2017-04-24

Konkurs pn. „Aktywność i wiedza”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
2017-04-24

Konkurs pn. „Jesteśmy razem! – zmiana postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

więcej
2017-04-21

Granty na realizację projektu społecznie użytecznego.

Organizatorem konkursu „Wspieramy Rozwój” jest Cedrob S.A.

więcej
2017-04-20

Konkurs-Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs na podnoszenie kompetencji kadr planowania przestrzennego w zakresie technik zapisu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i prognozowania realnego zapotrzebowania na tereny i formy jego zagospodarowania, Działanie 2.19 Usprawnienie procesów inwestycyjno-budowlanych i planowania przestrzennego.

więcej
2017-04-13

Konkurs grantowy na rzecz Ukrainy

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasiła konkurs grantowy na rzecz Ukrainy. Konkurs jest częścią programu „Wsparcie Demokracji 2017”.W ramach planowane jes dofinansowanie projektów na rzecz Ukrainy.

więcej
2017-03-31

Dotację na muzykę z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z muzyką. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

więcej
2017-03-31

Edukacja artystyczna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z edukacją artystyczną. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z wydarzeniami artystycznymi przeznaczonymi dla dzieci i młodzieży do18 roku życia. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

więcej
2017-03-31

Film - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z kinematografią. (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

więcej
2017-03-31

Sztuki wizualne - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną ze sztukami wizualnymi. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Teatr i Taniec - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną twórczością teatralną oraz tańcem. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Program " Partnerstwo dla książki"

PROGRAM MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2017 - Partnerstwo dla książki

więcej
2017-03-31

Literatura - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z literaturą. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Wspieranie działań muzealnych - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną zwspieraniem działń muzealnych. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Czasopisma - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z prowadzeniem działalności wydawniczej czasopism. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Promocja czytelnictwa - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promocją czytelnictwa. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

więcej
2017-03-31

Rozwój sektorów kreatywnych - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs na „Rozwój sektorów kreatywnych” w ramach „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Miejsca Pamięci Naroodowej za granicą - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Wsparcie od Fundacji im. Stefana Batorego

Konkurs dotacyjny na działania strażnicze dla organizacji zajmujących się sprawowaniem obywatelskiej kontroli nad różnymi aspektami funkcjonowania instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego, głównie organizacji spoza Warszawy

więcej
2017-03-31

Conrad 2017 - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu literatury i promocji czytelnictwa”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promocją twórczości Josepha Conrada Korzeniowskiego. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Kultura ludowa i tradycyjna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z wspieraniem zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Nowowiejski 2017 - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z promowaniem twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Edukacja kulturalna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z edukacją kulturalną. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Kultura dostępna - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z dostępnością kultury. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Dotację na zamówienia kompozytorskie z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na zamówienia kompozytorskie. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą - dotacje z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego”. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-03-31

Dotacje na realizację programu z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

Drugi nabór dotyczący programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej

więcej
2017-03-27

Program dotacyjny Kultura - Interwencje 2017

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego Kultura – Interwencje 2017

więcej
2017-03-24

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
2017-03-24

Konkurs edukacja globalna 2017 - Regranting dla organizacji pozarządowych

Konkurs„Edukacja globalna –2017. Regranting dla organizacji pozarządowych” jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji (zwaną dalej „FED”) i współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP (zwanego dalej„MSZ”) w 2017r.

więcej
2017-03-21

Nabór wniosków na realizację w 2017 roku programu "Klub"

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w Programie „Klub”. PROGRAM „KLUB”w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży na rok 2017

więcej
2017-03-08

Regranting: wsparcie działań lokalnych na rzecz edukacji dla rozwoju

Związek Gmin Wiejskich RP proponuje wsparcie Państwa działań w ramach regrantingu z projektu "LADDER-Władze lokalne jako promotorzy edukacji rozwojowej i podnoszenia świadomości".

więcej
2017-03-06

Dotacje na realizację programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłasza Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Wielkopolskiego, w formie wspierania, z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2017 pn.: Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka

więcej
2017-03-01

Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

więcej
2017-03-01

Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

więcej
2017-02-28

Program Modernizacji Infrastruktury Sportowej

Informujemy, iż Minister Sportu i Turystyki ogłosił Program modernizacji infrastruktury sportowej na rok 2017. Nabór wniosków przewidziany został na okres od 1 do 28 lutego 2017 r. Celem programu jest poprawa warunków treningowych dla sportowców, w tym przeciwdziałanie procesom utraty wartości użytkowej obiektów sportowych znajdujących się w niedostatecznym stanie techniczno-funkcjonalnym, służących przede wszystkim uprawianiu sportów olimpijskich, jak również obiektów umożliwiających szerokie upowszechnianie sportu.

więcej
2017-02-28

Realizacja przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Zapewnienie wkładów własnych na realizację przedsięwzięć humanitarnych na Bliskim Wschodzie ze źródeł innych niż budżet RP 2017 I edycja”. Ofery należy składać do 28 lutego 2017 r.

więcej
2017-02-22

Granty i Mikrogranty od Lecha

Kompania Piwowarska S.A. ogłosiła konkurs na granty oraz mikrogranty z programu LECHSTARTER. Celem programu jest usprawnianie życia w mieście i łączenie mieszkańców. Zwycięzców wyłoni ogólnopolskie głosowanie na 15 najciekawszych inicjatyw.

więcej
2017-02-20

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 20 lutego 2017 r.

więcej
2017-02-15

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań w dziedzinie Edukacji w roku 2017

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwartego konkursu ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2017. Oferty należy składać do 15 lutego 2017 r. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze.

więcej
2017-02-14

Inwestycja w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej-OSI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego. Działanie 9.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej .Poddziałanie 9.3.1. Inwestowanie w rozwój infrastruktury przedszkolnej - OSI

więcej
2017-02-13

Bank Młodych Mistrzów Sportu

Ruszył nabór do nowego programu grantowego Fundacji Banku Zachodniego WBK „Bank Młodych Mistrzów Sportu". Program ma na celu krzewienie idei sportowej rywalizacji wśród młodzieży oraz zasad fair play. Fundacja chce zachęcić młodych ludzi do drużynowej aktywności sportowej oraz aktywnego stylu życia. Program umożliwia popularyzowanie dyscyplin sportowych wśród lokalnej społeczności. Wnioski można składać do 13 lutego 2017 r.

więcej
2017-02-06

Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadania publicznego pn. „Ochrona dzieci i młodzieży przed zagrożeniami – przemocą, hejtem w internecie oraz uzależnieniami”

więcej
2017-02-06

Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: Realizacja kampanii społecznej - Twoje bezpieczne przejście. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

więcej
2017-02-06

260 tys. zł na poprawę bezpieczeństwa

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło cztery konkursy dla organizacji pozarządowych na realizuję zadań z zakresu zwalczania nienawiści w Internecie, poszukiwania osób zaginionych i bezpieczeństwa na drogach. Oferty należy składać do 6 lutego 2017 r.

więcej
2017-01-27

Dotacje na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił konkurs na zachowanie, ochronę, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego, w ramach Programu Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020; Oś Priorytetowa 4 Środowisko Działanie 4.4. Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego Poddziałanie 4.4.1. Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu.Termin składania wniosków upływa z dniem 27 stycznia br.

więcej
2017-01-09

FIO 2017, Priorytet 3 i 4

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania ofert w Konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

więcej
2016-12-31

Konkurs Grantowy Fundacji Kulczyka

Kulczyk Foundation prowadzi II nabór wniosków w ramach konkursu grantowego.

więcej
2016-12-31

Konkurs Grantowy Kulczuk Foundation

Ruszyła druga edycja konkursu grantowego Kulczyk Foundation w 2016 roku.

więcej
2016-12-05

Tworzenie e-materiałów dydaktycznych

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs w ramach PO WER na Tworzenie e-materiałów dydaktycznych do kształcenia ogólnego służących rozwijaniu kompetencji kluczowych Działanie/Typ operacji Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty Termin naboru wnioskówod 31 października 2016 r. do 5 grudnia 2016 r.

więcej
2016-12-01

Wyszehradzki Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów

więcej
2016-12-01

Granty Funduszu Wyszehradzkiego

Konkurs Standardowych Grantów

więcej
2016-12-01

Konkurs Małych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-11-30

Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Polska Cyfrowa ogłasza konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej, Programu Polska Cyfrowa.

więcej
2016-11-30

Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.16 Usprawnienie procesu stanowienia prawa konkurs Podnoszenie kompetencji przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz partnerów społecznych w zakresie niezbędnym do udziału w procesie stanowienia prawa.

więcej
2016-11-30

Wnioski na przyznanie akredytacji „AKSES”

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków o przyznanie akredytacji „AKSES” Ośrodkom Wsparcia Ekonomii Społecznej, zwanym dalej: „OWES”.

więcej
2016-11-30

Rozwój elektronicznych usług publicznych

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych

więcej
2016-11-30

Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków w ramach: Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych Poddziałanie 2.1.1. Rozwój elektronicznych usług publicznych - OSI

więcej
2016-11-25

Wspieranie przedsiębiorczości społecznej w ramach PO WER

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.9. Rozwój ekonomii społecznej, Priorytet inwestycyjny 9 v Wspieranie przedsiębiorczości społecznej zawodowej w przedsiębiorstwach społecznych oraz ekonomii społecznej i solidarnej w celu ułatwiania dostępu do zatrudnienia.

więcej
2016-11-25

Otwarty Konkurs Ofert na zadania z zakresu turystyki w roku 2017

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2017 r. Oferty należy składać do 25 listopada 2016 r.

więcej
2016-11-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 listopada br.

więcej
2016-11-15

Ruszyła VII edycja konkursu grantowego Fundusz Naturalnej Energii

Rozejrzyj się wokół siebie! Masz pomysł, jak zadbać o kondycję ekologiczną Twojego regionu? Czy w Twojej okolicy brakuje skwerów zieleni, parków, a Twoja placówka chciałaby założyć ogród? A może wiecie, że segregacja śmieci to za mało, aby chronić środowisko i macie plan na coś więcej? Jeśli bliska jest Ci idea ochrony środowiska zapraszamy do udziału w ciekawym konkursie grantowym realizowanym przez Gaz-System S.A. i Fundację Nasza Ziemia.

więcej
2016-11-09

Eko-odkrywcy

Fundacja Nasza Ziemia, Persie oraz Rossman zapraszają do włączenia się do akcji pn. Eko Odkrywcy.

więcej
2016-11-08

Edukacja Ekologiczna

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków na dofinansowanie w ramach Programu Edukacja ekologiczna.

więcej
2016-11-07

V edycja konkursu Spółdzielnia Pomysłów

Spółdzielcza Grupa Bankowa ogłosiła V edycję konkursu Spółdzielnia Pomysłów.

więcej
2016-11-07

Bank Ambitnej Młodzieży - Konkurs Fundacji BZ WBK

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w ramach kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży. Wnioski będzie można składać w dniach od 17 października 2016 r. do 7 listopada 2016 r.

więcej
2016-11-04

Promowanie równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększania szans na zatrudnienie w ramach PO WER

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs na nabór wniosków w ramach Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.5. Skuteczna pomoc społeczna, Priorytet inwestycyjny 9i: Aktywne włączenie, w tym z myślą o promowaniu równych szans oraz aktywnego uczestnictwa i zwiększaniu szans na zatrudnienie

więcej
2016-10-31

Ochrona Zabytków

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił konkurs w ramach Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017, Priorytet Dziedzictwo kulturowe, Ochrona zabytków

więcej
2016-10-31

Innowacje społeczne w ramach PO WER

Ministerstwo Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWR.04.01.00-IZ.00-00-007/16 na makro-innowacje: Ścieżka A – Akcelerator w temacie: Obligacje społeczne jako narzędzie zwiększenia efektywności świadczenia usług społecznych w obszarach wsparcia EFS ,Działanie 4.1 Innowacje społeczne.

więcej
2016-10-31

Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków funduszy rozwoju kultury fizycznej w 2016 r.

więcej
2016-10-31

Wspieranie szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w roku 2016 zadań z obszaru wspierania szkolenia sportowego i współzawodnictwa młodzieży związanych ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego

więcej
2016-10-27

Usługi społeczne i zdrowotne w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 7 Włączenie społeczne Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe

więcej
2016-10-25

Konkurs Grantowy w ramach Programu Równać Szanse

Polsko – Amerykańska Fundacja Wolności prowadzi nabór wniosków w regionalnym konkursie grantowym w ramach Programu Równać Szanse

więcej
2016-10-24

Kształcenie zawodowe młodzieży w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy Poddziałanie 8.3.1 Kształcenie zawodowe młodzieży – OSI Leszno, Konin, Gniezno

więcej
2016-10-21

Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.2 Inwestowanie w rozwój infrastruktury kształcenia zawodowego dla Gnieźnieńskiego i Leszczyńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji

więcej
2016-10-21

Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej w ramach WRPO

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Infrastruktura dla kapitału ludzkiego Działanie 9.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej Poddziałanie 9.3.3 Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

więcej
2016-10-20

Wkrętak! Wkręć siebie i innych w działanie

Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiło nabór wniosków w ramach III już edycji konkursu Wkrętak!

więcej
2016-09-30

Dodatkowy nabór w konkursie z "Programu wspierania sportów nieolimpijskich"

Celem Konkursu jest realizacja zadań publicznych związanych z przygotowaniem i udziałem we współzawodnictwie międzynarodowym w sportach/konkurencjach nieolimpijskich, w tym do mistrzostw świata lub Europy.

więcej
2016-09-28

FIO 2017, Priorytet 1 i 2

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania ofert w Konkursie Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

więcej
2016-09-16

Kompetence w szkolnictwie wyższym - Konkurs

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 w ramach rozwoju oferty uczelni w zakresie realizacji trzeciej misji jako forum aktywności społecznej, konkurs nr 4/SK2.0/POWER/3.1/2016

więcej
2016-09-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 września br.

więcej
2016-09-15

Konkurs Standardowych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-09-01

Konkurs Małych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-08-19

Dodatkowy nabór w programie "Sport Wszystkich Dzieci"

Minister Sportu i Rekreacji ogłosił dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Sport wszystkich dzieci”.

więcej
2016-08-08

Otwarty konkurs ofert na realizację zdań z dziedziny edukacji w UMWW

Marszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016

więcej
2016-07-29

Programy mobilności ponadnarodowej PO WER.

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło konkurs w Ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój na typ projektu Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznej w ramach osi priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działania 4.2 Program mobilności ponadnarodowej.

więcej
2016-07-29

Ogłoszono konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych działając na podstawie porozumienia z Ministrem Środowiska ogłosziła konkurs w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko z działania Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna w zakresie dobrych praktyk, związanych z ochroną zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych.

więcej
2016-07-27

Wolontariat w szkołach i placówkach

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Wolontariat w szkołach i placówkach”

więcej
2016-07-07

Program pomocy Strażom Pożarnym Fundacji Orlen

PKN ORLEN od wielu lat współpracuje z jednostkami straży pożarnych działającymi w najbliższym otoczeniu Zakładu Produkcyjnego w Płocku i Terminali Paliw, ale nasze wsparcie otrzymują jednostki z całego kraju. Doceniamy kompetencje strażaków, ich zaangażowanie w podnoszenie poziomu bezpieczeństwa nas wszystkich, wkład w rozwój społeczności lokalnych.

więcej
2016-06-30

Z PZU po lekcjach

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Z PZU po lekcjach” promujący przedsięwzięcia które rozbudzają w uczniach ciekawość świata, pasję i aktywność, a także poprawiają standard nauczania i rozwijają zdolności uczniów.

więcej
2016-06-21

PZU z Kulturą

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „PZU z Kulturą” promujący życie kulturalne wśród dzieci i młodzieży małych miasteczek i wsi.

więcej
2016-06-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 czerwca br.

więcej
2016-06-14

Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU

Fundacja PZU ogłosiła trzy konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Jednym z nich jest „Młodzi niepełnosprawni – sprawni z PZU” promujący zwiększające samodzielność i aktywność niepełnosprawnych dzieci i młodzieży.

więcej
2016-06-03

Konkurs grantowy 2016-2017

Fundacja Dzieci Niczyje zaprasza do udziału w programie grantowym „Bezpieczne dzieciństwo”. O granty mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, które wspierają społeczność lokalną w polepszaniu standardów bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Wnioski można składać do 3 czerwca 2016 roku.

więcej
2016-06-01

Konkurs Małych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-05-31

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Minister Sportu i Rekreacji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży, realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego i w Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2016.

więcej
2016-05-31

Konkurs Grantowy „Po stronie natury”

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego „Po stronie natury” organizowanego przez Fundację Nasza Ziemi.

więcej
2016-05-16

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK chce być partnerem dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego.

więcej
2016-05-10

Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program wspierania rozwoju uczniów wybitnie uzdolnionych”. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert na realizację ogólnopolskich lub ponadregionalnych programów wspierających rozwój uczniów wybitnie uzdolnionych.

więcej
2016-05-10

Konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2016”

więcej
2016-05-10

Zmiana terminów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska.

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

więcej
2016-05-05

Konkurs na realizację zadania publicznego „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielofunkcyjnym”

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego Pt.: „Wspieranie inicjatyw edukacyjnych w szkolnym środowisku wielokulturowym”.

więcej
2016-04-29

Rusza kolejna edycja Akcji Podwórko NIVEA.

W ubiegłym roku w drodze internetowego głosowanie wyłoniono 40 miejscowości w których powstały „Podwórka NIVEA”. Miejsca zabawy i integracji dla najmłodszych i nie tylko. W tym roku ogłoszono kolejną edycję akcji, w wyniku której powstanie następnych 40 „Podwórek NIVEA”

więcej
2016-04-29

Wystartowała MegaMisja Fundacji Orange

MegaMisja to nauka poprzez zaangażowaną zabawę w cyfrowe laboratorium, w którym na dzieci czeka: przygoda, rozwijająca się akcja i historia, której bohaterami są animowane bliźniaki oraz pewien cyfrowy wynalazek. W programie nie ma mowy o nudzie czy typowych lekcjach – każde zadanie jest prawdziwą misją do wykonania. Właśnie wystartowała jej druga edycja.

więcej
2016-04-21

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.7. Zwiększenie szans na zatrudnienie osób szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym Celem Konkursu jest realizacja kompleksowych działań na rzecz poprawy wykształcenia i zatrudnienia członków społeczności romskiej, a także działania na rzecz likwidacji barier, które utrudniają zatrudnianie Romów i integrację ze społecznością większościową.

więcej
2016-04-15

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór na dofinansowania w ramach programu KLUB

Program KLUB został ogłoszony w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

więcej
2016-04-15

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy , przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r.

więcej
2016-04-15

Program rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej – edycja 2016

Minister Sportu i Turystyki wydał decyzję w sprawie wprowadzenia "Programu rozwoju infrastruktury lekkoatletycznej - edycja 2016". Jednocześnie ogłoszono konkurs na uzyskanie dofinansowania z funduszu Programu.

więcej
2016-04-15

RegioStars 2016

Celem Konkursu jest identyfikacja dobrych praktyk w obszarze rozwoju regionalnego oraz wyróżnienie oryginalnych i innowacyjnych projektów, które mogą być atrakcyjne i inspirujące dla innych regionów.

więcej
2016-04-15

Wystartował ASOS 2016

Ruszyła kolejna edycja konkursu w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia się oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. . Obecnie osoby starsze, w porównaniu do innych grup wieku, w ograniczonym stopniu angażują się w działalność społeczną. Przyczyny tego są złożone, a często wynikają z braku oferty, która umożliwiałaby aktywne spędzanie wolnego czasu. Program pozwoli na zwiększenie aktywności osób po 60 roku życia przez edukację i uczenie się przez całe życie oraz działania na rzecz solidarności i integracji wewnątrz-i międzypokoleniowej.

więcej
2016-04-15

Zaproś sąsiada na „Zieloną Ławeczkę”

Zielona ławeczka to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 10 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 kwietnia 2016r.

więcej
2016-04-06

Konkurs MRPiPS „Opieka to też praca”

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych pod hasłem „Opieka to też praca” na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

więcej
2016-04-04

Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 4 kwietnia 2016 r.

więcej
2016-04-04

Granty i Mikrogranty w ramach Programu LECHSTARTER

Kompania Piwowarska S.A. ogłosiła konkurs na granty oraz mikrogranty z programu LECHSTARTER. Celem programu jest inspirowanie oraz wspieranie pozytywnych, oddolnych i prospołecznych (społecznie pożytecznych) zmian w polskich miastach, przy udziale marki głównego fundatora, w ramach projektu wspierającego społeczną odpowiedzialność biznesu.

więcej
2016-04-03

Granty w ramach programu „Decydujesz, pomagamy”

Tesco Polska przy wsparciu Fundacji Tesco Dzieciom oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” ogłosiło nabór do pierwszej edycji programu „Decydujesz, pomagamy”.

więcej
2016-03-31

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs pn.” Bank Dziecięcych Uśmiechów” dla instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wnioski można składać w terminie od 1 marca do 31 marca 2016 r.

więcej
2016-03-31

Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 3 Energia. Działanie 3.2. Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej Instytucją organizującą konkurs jest Zarząd Województwa Wielkopolskiego z siedzibą w Poznaniu. Termin składania wniosków upływa 31 marca 2016 r.

więcej
2016-03-31

Obserwatorium Kultury

Celem Programu „Obserwatorium Kultury ” jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

Wydarzenia Artystyczne, działanie 2.1 Muzyka

Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

Wydarzenia Artystyczne, działanie 2.2 Teatr i Taniec

Celem Konkursu ogłoszonego jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r

więcej
2016-03-31

Wydarzenia Artystyczne, działanie 2.3 Film

Celem Konkursu jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

3.1. DZIEDZICTWO KULTUROWE - OCHRONA ZABYTKÓW

Celem priorytetu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

3.2 DZIEDZICTWO KULTUROWE - KULTURA LUDOWA I TRADYCYJNA

Celem Konkursu jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane będą zadania dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami (przemianami) poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2016-03-31

3.3. DZIEDZICTWO KULTUROWE - OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO ZA GRANICĄ

Celem Konkursu jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

3.4. DZIEDZICTWO KULTUROWE - OCHRONA ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

3.6.DZIEDZICTWO KULTUROWE - WSPIERANIE DZIAŁAŃ MUZEALNYCH

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

4.1. KOLEKCJE - NARODOWE KOLEKCJE SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. Wnioski należy składać do 31 marca 2016r.

więcej
2016-03-31

Konkurs w ramach dzialania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020 ogłosiło konkurs w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

więcej
2016-03-31

Zachować pamięć - program dotacji na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) oferuje specjalny program dotacji na polsko-niemieckie i trójstronne projekty w miejscach pamięci.

więcej
2016-03-31

Konkurs na asystenta rodziny i koordynatora pieczy zastępczej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił program Asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2016.

więcej
2016-03-31

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego Ministerstwa Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie powierzenia w zakresie Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą Organizacja i przeprowadzenie Sztafety Pamięci generała broni Tadeusza Buka. Celem zadania jest uczczenie pamięci poległego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem generała broni Tadeusza Buka – Dowódcy Wojsk Lądowych poprzez kształtowanie postaw proobronnych w duchu sportowej rywalizacji.

więcej
2016-03-30

Konkurs Ofert: Rok Sienkiewicza 2016.

Przypadająca w 2016 roku 170 rocznica urodzin i 100 rocznica śmierci Henryka Sienkiewicza skłoniła Senat i Sejm RP do podjęcia uchwał o Sienkiewiczu jako patronie 2016 roku. W nawiązaniu do tego wydarzenia Instytut Książki mając na celu promocję dorobku literackiego Henryka Sienkiewicza oraz wiedzy o nim samym, ogłosił konkurs ofert na projekty w różnorodny i nowatorski sposób popularyzujące spuściznę pisarza.

więcej
2016-03-25

Włączenie społeczne- dotacje

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do wzrostu liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym korzystających z usług społecznych. Termin składania wniosków upływa 25 marca 2016 r.

więcej
2016-03-25

Rusza IV edycja konkursu grantowego!

Ruszyła kolejna edycja konkursu grantowego w ramach edukacyjnego programu „1000 pierwszych dni dla zdrowia”. Do wygrania jest 10 grantów finansowych w wysokości 5 000 zł brutto każdy. Najlepsi, którzy wygrają granty, będą mogli promować w swoim regionie prawidłowe nawyki żywieniowe wśród kobiet ciężarnych, kobiet karmiących piersią oraz rodziców i opiekunów dzieci w pierwszym roku życia.

więcej
2016-03-21

Fundusz Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014

Minister Środowiska będący Operatorem Programu Operacyjnego PL02 pn.:„Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów” ogłosił nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 na poziomie Programu na dofinansowanie projektów partnerskich na kwotę 150 207,35 euro.

więcej
2016-03-20

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach realizowanego Programu Pomocy Dzieciom

Stowarzyszenie na Rzecz Niepełnosprawnych SPES do 20 marca br. przyjmuje wnioski o stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym w ramach realizowanego Programu Pomocy Dzieciom.

więcej
2016-03-18

Edukacja przedszkolna

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna, Działania 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020(WRPO 2014+), przyczyniające się do zwiększania dostępności do dobrej jakości edukacji przedszkolnej. Termin składania wniosków upływa 18 marca 2016 r.

więcej
2016-03-18

Ruszył nabór do programu „Sąsiedzi 3.0”

Sąsiedzi 3.0 to polsko-ukraińsko-białoruski program pozaformalnej edukacji obywatelskiej, którego celem jest wspieranie osób działających na rzecz solidarności oraz budowa społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, na Ukrainie i Białorusi.

więcej
2016-03-17

Ruszył konkurs „Seniorzy w akcji” - inkubator + dotacje

Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na działania w swojej społeczności, pasje i doświadczenia, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś pomysł na projekt społeczny.

więcej
2016-03-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 marca br.

więcej
2016-03-15

Konkurs Standardowych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-03-15

V edycja Otwartego Konkursu Centrum Polsko - Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza co roku konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich.

więcej
2016-03-10

Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu „Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

więcej
2016-03-09

Dotacje na działania informacyjne

Ministerstwo Rozwoju ogłosiło kolejną edycję „Konkursu dotacji na działania informacyjne dotyczące Funduszy Europejskich”. Jego celem jest wybór i dofinansowanie najlepszych projektów popularyzujących tematykę Funduszy Europejskich. Wnioski można składać do 9 marca 2016 r.

więcej
2016-03-07

IV edycja konkursu Spółdzielnia Pomysłów

Spółdzielcza Grupa Bankowa ogłosiła IV edycję konkursu Spółdzielnia Pomysłów.

więcej
2016-03-07

Współpraca instytucji i społeczności. Zmiana terinów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska.

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

więcej
2016-03-04

Dotacje na zadania zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania: „Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. Termin składania wniosków upływa dnia 4 marca 2016 r.

więcej
2016-03-01

Konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków

Samorząd Województwa Wielkopolskiego w 2016 r. przeznacza na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach 902 000 złotych. Termin składania wniosków upływa 1 marca 2016 r.

więcej
2016-03-01

Konkursy na realizację zadań Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
2016-03-01

Konkurs Małych Grantów m.in. na współpracę kulturalną, edukację, promocję turystyki

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: współpraca kulturalna, badania i wymiana naukowa, edukacja, wymiana młodych, współpraca transgraniczna, promocja turystyki.

więcej
2016-03-01

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
2016-03-01

Nabór wniosów w Programi współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020

Ministerstwo Rozwoju ogłasza nabór wniosków w programie współpracy Interreg Polska–Saksonia 2014-2020: oś priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny

więcej
2016-02-29

Dotacje na edukację

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 r.

więcej
2016-02-29

Dotacje na usługi społeczne

Przedmiotem naboru są projekty określone dla Osi Priorytetowej 7 Włączenie społeczne, Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 r.

więcej
2016-02-29

Wsparcie dla projektów poprawiających efektywność zarządzania usługami ważnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs w ramach 2 Osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” działania 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. W ramach konkursu planowane jest wsparcie w administracji publicznej projektów poprawiających efektywność zarządzania usługami ważnymi dla prowadzenia działalności gospodarczej.

więcej
2016-02-29

Dzieciństwo bez próchnicy

Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Zdrowia zaprosił dzieci i przedszkola uczestniczące w Projekcie „Edukacja, promocja i profilaktyka w kierunku zdrowia jamy ustnej skierowana do małych dzieci, ich rodziców, opiekunów i wychowawców" do udziału w Konkursie Dzieciństwo bez próchnicy.

więcej
2016-02-29

Konkurs na wspieranie działań archiwalnych 2016

Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Wspieranie działań archiwalnych 2016”

więcej
2016-02-29

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków zatytułowany Implementing the Paris Climate Change Agreement

Komisja Europejska ogłosiła nabór wniosków nr 001/2015/CLIMA/A1/ zatytułowany Implementing the Paris Climate Change Agreement („Wdrażanie Porozumienia Paryskiego w zakresie zmian klimatu") w ramach Thematic Programme for Environment and Sustainable Management of Natural Resources, including Energy ("Programu Tematycznego na rzecz środowiska i zrównoważonego gospodarowania zasobami naturalnymi, w tym energią").

więcej
2016-02-29

Edukacja. Zmiana terinów konkursów w ramach Programu Interreg Czechy – Polska

Ponad 226 mln euro czeka na beneficjentów Programu Interreg Czechy-Polska 2014-2020. To najwięcej wśród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska.

więcej
2016-02-28

Zachowanie tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

Dotacje na realizację w 2016 r. zadań mających na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój języka regionalnego.

więcej
2016-02-26

Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. Minimalna kwota dotacji na realizację jednego projektu wynosi 30.000 zł.

więcej
2016-02-26

Dotacje w ramach Programu wspierania rozwiązywania problemu bezdomności

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu wspierającego rozwiązywanie problemu bezdomności na zadania z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością.

więcej
2016-02-26

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

więcej
2016-02-26

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
2016-02-26

III nabór do Funduszu Grantowego

Fundacja Partnerstwo dla Środowiska zaprasza do składania wniosków w ramach III naboru do Funduszu Grantowego w ramach projektu Nr URP/SPPW/1.1/KIK/09 „PRODUKT LOKALNY MAŁOPOLSKA – rozwój lokalnej przedsiębiorczości i przetwórstwa w oparciu o partnerską inicjatywę edukacji ekonomicznej mieszkańców oraz regionalny system marketingu produktów z Małopolski".

więcej
2016-02-24

Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży.

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program „Sport wszystkich dzieci” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Nabór ofert do 24 lutego 2016 r.

więcej
2016-02-22

Konkursy na realizację zadań Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

więcej
2016-02-22

Otwarte konkursy na realizację zdań Ministerstwa Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację trzech zadań publicznych w formie wspierania w zakresie.

więcej
2016-02-22

Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu wspierania promocji sportu

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło II konkurs na dofinansowanie ze środków budżetu państwa zadań z zakresu wspierania promocji sportu poprzez dofinansowanie organizacji imprez mistrzowskich w Polsce w roku 2016

więcej
2016-02-19

Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku

więcej
2016-02-15

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016 r.

Prezydent Miast Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016r. pod nazwą: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób/rodzin w trudnych sytuacjach życiowych

więcej
2016-02-15

Konkurs na Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niesłyszących

Prezydent Miasta Leszno ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin w 2016r.: Świadczenie specjalistycznego poradnictwa dla osób niesłyszących.

więcej
2016-02-12

Nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło dodatkowy nabór wniosków w ramach programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (FZSdU). Do rozdysponowania pozostają środki finansowe w wysokości 2 201 741,00 zł. Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach dodatkowego naboru wniosków mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 10 grudnia 2016 roku. Wnioski na dofinansowanie wskazanego powyżej zadania należy składać do dnia 12 lutego 2016 roku. Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi do dnia 14 marca 2016 roku

więcej
2016-02-12

Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 6.6.1 Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Działania 6.6Wspieranie aktywności zawodowej pracowników poprzez działania prozdrowotne, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy, przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych dezaktywacją zawodową z powodu wieku lub stanu zdrowia. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r.

więcej
2016-02-12

Kształcenie zawodowe dorosłych

Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych – tryb konkursowy, Działania 8.3 Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, Osi Priorytetowej 8 Edukacja, Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+), przyczyniające się do podniesienia kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, w szczególności w wieku 25-64 lat. Termin składania wniosków upływa 12 lutego 2016 r.

więcej
2016-02-02

Dotacje na działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych

Centrum Projektów Polska Cyfrowa jako Instytucja Pośrednicząca w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wnioski należy składać w terminie: od 2 listopada 2015 r. do 2 lutego 2016 r.

więcej
2015-12-01

Współpraca dwustronna

Fundacja im. Stefana Batorego oraz Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży w ramach Programu „Obywatele dla Demokracji” zaprasza do ubiegania się o dotacje na wzmacnianie stosunków dwustronnych między Polską (czyli Państwem Beneficjentem) a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią (czyli Państwami Darczyńcami). Składanie wniosków: do 1 dnia każdego miesiąca w okresie 3 lutego 2014-1 grudnia 2015r.

więcej
2015-10-31

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków FRKF

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy”. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

więcej
2015-10-31

Dotacje - Ministerstwo Sportu i Turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy”. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

więcej
2015-10-31

Nabór wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków budżetu państwa

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2015 roku. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

więcej
2015-10-31

Dofinansowanie zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży

Dofinansowanie zadań w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży. Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w zakresie szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży realizowanego w Akademickich Centrach Szkolenia Sportowego, Wojskowych Centrach Szkolenia Sportowego, Ośrodkach Szkolenia Sportowego Młodzieży Ludowych Zespołów Sportowych w roku 2015. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

więcej
2015-10-31

Dotacje – sport osób niepełnoprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki zaprasza do udziału w Programie dofinansowania ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2015 roku zadań związanych z przygotowaniem i udziałem zawodników niepełnosprawnych w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

więcej
2015-10-19

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła kolejny konkurs w ramach programu "Bank Dziecięcych Uśmiechów", kierowanego na rzecz rozwoju talentów dzieci, szczególnie tych, pochodzących z rodzin w trudnej sytuacji materialnej.Najbliższy nabór wniosków upływa 19 października.

więcej
2015-10-02

Granty na edukację i rozwój lokalny

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga dofinansowuje wnioski na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach powyższych obszarów programowych. Najbliższy termin składania wniosków upływa z dniem 2 października br.

więcej
2015-09-30

Trwa nabór do programu Chrzest 966

Narodowe Centrum Kultury, w związku z przypadającą w 2016 roku tysiąc pięćdziesiątą rocznicą przyjęcia chrztu przez Mieszka I, ogłasza nabór do programu Chrzest966. Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 3 mln zł. Nabór wniosków trwa do 30 września 2015.

więcej
2015-09-30

Dotacje na piłkę ręczną

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło nabór wniosków na zadania związane ze szkoleniem młodzieży uzdolnionej sportowo w piłce ręcznej w ośrodkach działających ze wsparciem jednostek samorządu terytorialnego. Termin składania wniosków upływa 30 września 2015 r.

więcej
2015-09-15

Konkurs Standardowych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: -Współpraca kulturalna, -Badania i wymiana naukowa, -Edukacja, -Wymiana młodych, -Współpraca transgraniczna, -Promocja turystyki.

więcej
2015-09-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 września br.

więcej
2015-09-14

Konkurs Ekobiuro

Fundacja AERIS FUTURO organizuje Konkurs Ekobiuro adresowany do pracowników biurowych firm, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, szkół zainteresowanych wdrażaniem zasad zrównoważonego rozwoju w swoim miejscu pracy. Termin składania wniosków mija 14 września 2015r.

więcej
2015-09-14

Ogólnopolski konkurs Generalnego Konserwatora Zabytków na projekt edukacyjny o dziedzictwie kulturowym

Jesteś właścicielem, posiadaczem lub zarządcą zabytkowego obiektu wpisanego do rejestru zabytków? Przeprowadziłeś w 2014 roku interesujący projekt edukacyjny promujący wiedzę o dziedzictwie kulturowym? Jeśli na oba pytania odpowiedziałeś twierdząco – ten konkurs adresowany jest właśnie co Ciebie!

więcej
2015-09-10

Konkurs na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, pełniące funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój, ogłasza konkurs nr POWER.04.01.00-IZ.00-00-001/15 na inkubację innowacji społecznych, Działanie 4.1 Innowacje społeczne. Wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku.

więcej
2015-09-10

Dotacje na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 września 2015.

więcej
2015-09-10

Konkurs grantowy "Na dobry początek"

Fundacja BKG rozpoczyna nabór wniosków w VIII edycji konkursu grantowego „Na dobry początek”. Termin zgłaszania wniosków upływa 10 września 2015 roku

więcej
2015-08-31

Konkurs grantowy „Pracownia Talentów” Fundacji Tesco Dzieciom

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym pn. „Pracownia Talentów” ogłoszonym przez Fundację Tesco Dzieciom. Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży dotyczących walki z marnowaniem żywności. Sfinansowanych zostanie około 25 projektów w całym kraju. Wnioski należy składać do 31 sierpnia 2015 roku.

więcej
2015-08-25

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie” w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów itp. Oferty należy składać: do 25.08.2015 r.

więcej
2015-08-25

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do dnia 25.08.2015r.

więcej
2015-08-21

Skuteczna pomoc społeczna – dotacje POWER

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pełniący funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER), ogłosił konkurs nr POWER.02.05.00-IP.03-00-001/15 na realizację projektów w ramach II Osi priorytetowej Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER – Działanie 2.5 Skuteczna pomoc społeczna PO WER 2014-2020. Termin składania wniosków do dnia 21.08.2015 r.

więcej
2015-08-21

Konkurs im. Jana Dormana

Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego zaprasza teatry, samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe do udziału w Konkursie im. Jana Dormana na produkcję i eksploatację spektaklu dla dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 21.08.2015 r.

więcej
2015-07-31

Global Junior Challenge

Celem Konkursu jest zastanowienie się nad wagą wyzwań edukacji XXI wieku i roli technologii w nowoczesnej dydaktyce, innowacjach społecznych, rozwoju i redukcji światowego ubóstwa. Konkurs nagradza projekty we wszystkich dziedzinach edukacji młodych, nie tylko te adresowane do szkół. Nie istnieją żadne geograficzne ograniczenia czy limity wielkości projektu godnego nagrodzenia – od strony internetowej stworzonej przez uczniów szkół średnich do międzynarodowych projektów wykorzystujących najnowsze technologie do szkolenia on-line.

więcej
2015-07-26

Tu mieszkam, tu zmieniam

Masz dobry pomysł, chcesz coś zmienić, poprawić, zorganizować? Teraz możesz działać. Zapraszamy do udziału w konkursie grantowym "Tu mieszkam, tu zmieniam", który organizuje Bank Zachodni WBK. Łączna kwota grantów to 1,5 miliona złotych! Konkursowe wnioski można składać do 26 lipca br.

więcej
2015-07-22

II nabór do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży”

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło II nabór wniosków do X edycji Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2015. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Termin składania wniosków: do dnia 22 lipca 2015 r.

więcej
2015-07-17

Konkurs MPiPS: „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Już można składać oferty konkursowe w ramach programu „Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu”. W tym roku na ten cel przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty można składać do 17 lipca 2015 r.

więcej
2015-07-13

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna – projekty konkursowe, Regionalnego Programu dla województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Edukacja, Działanie 8.1 Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Edukacja przedszkolna.

więcej
2015-07-10

Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 poz. 1118 z późn. zm.) – ogłasił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego”. W ramach zadania mogą być realizowane projekty w szczególności w formie konkursów, programów, kampanii, akcji informacyjnych, szkoleń, zgrupowań sportowych, publikacji materiałów edukacyjnych oraz imprez sportowych.

więcej
2015-07-10

Konkurs Pajacyk

Zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania na rok szkolny 2015/2016. Do 10 lipca można składać wnioski o dofinansowanie dożywiania w ciągu roku szkolnego 2015/2016 (decyduje data stempla pocztowego). O pomoc w sfinansowaniu posiłków mogą zwracać się szkoły podstawowe, gimnazja i samodzielne świetlice.

więcej
2015-06-30

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Ruszył III nabór wniosków w ramach Funduszu Współpracy Dwustronnej w Programie "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" Fundusz ma na celu rozwój partnerstw oraz ułatwienie tworzenia sieci, wymiany, dzielenia się i przekazywania wiedzy, technologii, doświadczeń i najlepszych praktyk między beneficjentami i podmiotami z Państw-Darczyńców: Norwegii, Islandii i Lichtensteinu. Wnioski należy składać do 30 czerwca 2015 r. do godz. 16:15.

więcej
2015-06-30

Bezpiecznie tu i tam

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wnioski należy składać do 30 czerwca br.

więcej
2015-06-30

Konkurencyjny i zrównoważony wzrost w sektorze turystyki

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w zakresie turystyki seniorów i osób młodych, ponadnarodowych produktów turystycznych oraz turystyki dostępnej.

więcej
2015-06-30

Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Termin składania wniosków upływa 30 czerwca 2015 r.

więcej
2015-06-01

Konkurs Małych Grantów

Konkurs Małych Grantów- na realizację projektów poruszających różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy. Najbliższy termin składania wniosków to 1 czerwiec 2015r.

więcej
2015-06-01

Program dotacyjny "Kultura Dostępna"!

Celem programu dotacyjnego „Kultura Dostępna” jest wspieranie zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej. Jego budżet wynosi 5 mln zł. Wnioski należy składać do 1 czerwca br. Program został ogłoszony przez Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Małgorzatę Omilanowską.

więcej
2015-06-01

Program Biblioteki Publiczne 2020

Celem Konkursu jest sfinansowanie projektów rzeczniczych, które mogą być realizowane na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym. Celem tych projektów powinno być nagłaśnianie działań bibliotek publicznych prowadzonych w wymienionych trzech dziedzinach (edukacja cyfrowa, uczenie się przez całe życie, włączenie społeczne) oraz pokazywanie – w przekonujący sposób - efektów tych działań.

więcej
2015-06-01

Program Biblioteki Publiczne 2020 – granty na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek

Rozpoczął się nabór wniosków do międzynarodowego konkursu grantowego na projekty rzecznicze na rzecz bibliotek, będącego elementem programu „Biblioteki Publiczne 2020”.

więcej
2015-05-14

Erasmus + sport - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu niepowiązana z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu współpracy partnerskiej w dziedzinie sportu niepowiązanej z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 14 maja 2015r.

więcej
2015-05-14

Erasmus + sport - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe niepowiązane z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu niekomercyjnych europejskich imprez sportowych niepowiązanych z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 14 maja 2015r.

więcej
2015-05-11

mPotęga - program grantowy

Łamigłówki, warsztaty, gry planszowe, blogi edukacyjne, quizy, filmiki, gry terenowe i wiele innych – tak może wyglądać nauka matematyki! Jeśli jesteś zwolennikiem edukacji przez zabawę, pasjonują cię nauki ścisłe i masz swój pomysł na niebanalne i skuteczne uczenie matematyki, zgłoś się do konkursu grantowego „mPotęga” . Termin nadsyłania wniosków - 11 maja 2015 r. Organizatorem konkursu jest Fundacja mBanku w partnerstwie z Fundacją Dobra Sieć.

więcej
2015-05-08

Wsparcie finansowe społecznych szkół polonijnych - nabór wniosków do 8 maja 2015

Zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji programu „Szkoła.PL”! To program Fundacji Edukacja dla Demokracji (FED) dla społecznych szkół polonijnych działających w następujących krajach: Belgii, Francji, Holandii, Hiszpanii, Islandii, Norwegii oraz we Włoszech. Projekt ma na celu finansowe wsparcie szkół polonijnych, które nauczają języka polskiego, w języku polskim i o Polsce. Wnioski przyjmowane są do 8 maja br.

więcej
2015-05-04

Kulthurra! Zajęcia artystyczne w szkole.

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej ogłosiła konkurs pn „Kulthurra!” Jest to program edukacji kulturalnej, w którym uczniowie pod opieką nauczyciela przygotowują projekty artystyczne pod hasłem „Moje miejsce, moja historia”. Termin składania wniosków upływa 4 maja 2015 r.

więcej
2015-04-30

Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych i umysłowych w roku 2015

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych i umysłowych w roku 2015”. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2015 r.

więcej
2015-04-29

Dotacje na „Wolontariat harcerski”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: Wolontariat harcerski. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w terminie do 29 kwietnia br.

więcej
2015-04-27

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”. Termin składania ofert: 27 kwietnia 2015 r.

więcej
2015-04-27

III edycja konkursu "Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej POKL 2007-2013"

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić Państwa do wzięcia udziału w III edycji konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Termin składania wniosków upływa 27 kwietnia 2015 r.

więcej
2015-04-22

Pomoc humanitarna 2015

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs pn. „Pomoc humanitarna 2015” na realizację działań humanitarnych na rzecz osób wewnętrznie przesiedlonych na Ukrainie oraz na rzecz uchodźców syryjskich przebywających na terytorium Libanu i Jordanu. Wnioski należy składać do 22 kwietnia br.

więcej
2015-04-17

Konkurs mikrodotacji Wielkopolska Wiara

Centrum PISOP ogłosiło kolejną edycję Konkursu Mikrodotacji „Wielkopolska Wiara aktywnie działa”. Młode organizacje pozarządowe, grupy nieformalne oraz grupy samopomocowe mogą pozyskiwać do 5 tys. zł na działania mieszczące się w sferze pożytku publicznego. Oferty należy składać do 17 kwietnia br. Pozyskane środki powinny zostać przeznaczone m.in. na inicjatywy edukacyjne, ekologiczne, sportowe bądź kulturalne skierowane do społeczności lokalnej, dzieci, młodzieży, seniorów czy osób bezrobotnych. Oprócz tego, młode organizacje pozarządowe otrzymają szansę pozyskania środków na własny rozwój.

więcej
2015-04-07

Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r.

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych w 2015 r. na najlepsze projekty z obszaru wyrównywania szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty należy składać do 7 kwietnia br.

więcej
2015-03-31

Wsparcie dla lokalnych inicjatyw o tematyce ekologicznej Eko-starter

Jeśli masz pomysł na działanie, które oparte jest na zaangażowaniu swojej społeczności lokalnej i współpracy z nią, a w rezultacie zmierza do wprowadzania zmian w przestrzeni społecznej i postrzeganiu potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego – nie czekaj, weź udział w programie Eko-starter! Organizatorem programu promującego i wspierającego działania animacyjne Eko-starter jest Fundacja Greenpeace Polska. Listy intencyjne należy składać najpóźniej do 31 marca 2015.

więcej
2015-03-31

Ruszyła II edycja Programu "Wolontariat Rodzinny"

Kto może chcieć poświęcić swój wolny czas innym? Ten, komu zależy na wspólnych przeżyciach. Dokładnie taki ma być „Wolontariat Rodzinny - lokalnie”. Program „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” to działania „z rodzinami” i „przez rodziny”, nie tylko „dla rodzin”. Właśnie ruszył nabór wniosków do programu Fundacji PZU realizowanego we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce. Organizacje i instytucje społeczne mogą zdobyć grant w wysokości do 7 tys. zł na realizację projektu angażującego całe rodziny. Nabór potrwa do końca miesiąca.

więcej
2015-03-31

Promocja literatury i czytelnictwa - MKiDN

Program „Promocja literatury i czytelnictwa” ogłoszony przez Ministerstwo Kultury dziedzictwa Narodowego wspiera rozwój i promocję literatury, czytelnictwo, wydawanie i popularyzację wartościowych czasopism kulturalnych oraz partnerstwa publiczno-społeczne. Wnioski można składać do 31 marca br.

więcej
2015-03-31

Promocja literatury i czytelnictwa - Promocja czytelnictwa -MKiDN

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Wnioski należy składać do 31 marca 2015r.

więcej
2015-03-31

Promocja literatury i czytelnictwa – Partnerstwo publiczno-społeczne-MKiDN

Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. Wnioski należy składać do 31marca 2015r.

więcej
2015-03-31

Promocja literatury i czytelnictwa – Literatura - MKiDN

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Wnioski należy składać do 31 marca 2015r.

więcej
2015-03-31

Promocja literatury i czytelnictwa – Czasopisma - MKiDN

Celem priorytetu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Wnioski należy składać do 31 marca 2015r.

więcej
2015-03-27

Program Biblioteki Publiczne 2020 – drugi nabór wniosków w konkursie grantowym na projekty rzecznicze

Do 27 marca 2015 roku można składać wnioski w konkursie grantowym, organizowanym przez fundację Stichting Lezen & Schrijven (ang. Reading and Writing Foundation), w ramach programu "Biblioteki Publiczne 2020". Konkurs umożliwia sfinansowanie projektów rzeczniczych na rzecz bibliotek, adresowanych do instytucji i osób sprawujących władzę na różnych szczeblach: lokalnym, narodowym lub międzynarodowym.

więcej
2015-03-27

Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił konkurs ofert na realizację programu pn. Prowadzenie kompleksowego, specjalistycznego wsparcia dla dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnością. Wnioski należy składać do 27 marca.

więcej
2015-03-27

Granty na projekty z zakresu edukacji i rozwoju lokalnego

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiła kolejne nabory wniosków na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej. W ramach Programu udziela dofinansowań instytucjom non-profit na przedsięwzięcia mieszczące się w ramach powyższych obszarów programowych. Najbliższy termin składania wniosków upływa z dniem 27 marca br.

więcej
2015-03-26

Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz bezpiecznego korzystania z internetu” i zaprasza organizacje pozarządowe do składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r.

więcej
2015-03-26

Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych” i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 roku.

więcej
2015-03-20

Dotacje na zadania z zakresu pomocy społecznej

Prezydent Miasta Leszna ogłosił konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 r. na działania w zakresie pomocy społecznej. Oferty należy składać w terminie do 20 marca 2015 r. do godziny 15:30.

więcej
2015-03-20

Aktywne Formy Przeciwdziałania Wykluczeniu Społecznemu

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert pt.: „Podmiot zatrudnienia socjalnego partnerem Ośrodka Pomocy Społecznej i Powiatowego Urzędu Pracy w realizacji kontraktów socjalnych – edycja 2015 r.”. Jego celem jest wybór ofert, w ramach których zostaną zaproponowane dwuletnie projekty współpracy pomiędzy instytucjami tworzącymi centra i kluby integracji społecznej a ośrodkami pomocy społecznej i powiatowymi urzędami pracy w realizacji kontraktów socjalnych.

więcej
2015-03-20

Konkurs "Świetlica – Dzieci – Praca" - MPIPS

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło kolejną edycję konkursu ofert na dofinansowanie zadań w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015". Przeznaczono na niego 800 tys. zł. Dotacje, w wysokości 40 tys. zł, będzie mogło otrzymać maksymalnie 20 podmiotów, które prowadzą placówkę wsparcia dziennego, podejmują w niej nowe działania programowe, organizują wsparcie dla osób bezrobotnych, a także zatrudniają wolontariuszy. Oferty należy składać do 20 marca 2015 roku.

więcej
2015-03-20

Nakręć spot promujący program “Gwarancja dla Młodzieży” i wygraj wizytę studyjną w Parlamencie Europejskim!

Celem konkursu jest popularyzacja wiedzy wśród ludzi młodych na temat dedykowanych im narzędzi w programie „Gwarancje dla Młodzieży”. Konkurs organizowany jest przez Biuro Poselskie Posła do Parlamentu Europejskiego Michała Boniego i Forum Młodych Lewiatan. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Michał Boni, Poseł do Parlamentu Europejskiego oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Termin nadsyłania prac upływa dnia 20 marca 2015r.

więcej
2015-03-20

Nabór wniosków na dofinansowanie projektów w ramach węgiersko-polskiego Programu współpracy pozarządowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Węgier i Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej ogłaszają Program współpracy. Program ten ma na celu przybliżenie do siebie społeczeństw obywatelskich obu krajów, lepsze wzajemne poznanie się. Termin składania wniosku: 20 marca 2015 r.

więcej
2015-03-17

Seniorzy w akcji - edycja 2015

„Seniorzy w akcji” to konkurs wspierający działania osób starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową. Jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś się do konkursu „Seniorzy w akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańską Fundację Wolności. Listy intencyjne należy wypełnić i złożyć do 17 marca 2015 r.

więcej
2015-03-16

Konkurs grantowy programu RITA - Przemiany w regionie

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego programu RITA - Przemiany w regionie. Program RITA - Przemiany w regionie jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Oferty w można składać do 16 marca 2015, do godz. 16.00.

więcej
2015-03-16

Ruszył nabór do X edycji Programu "Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży"

W ramach Programu ogłoszonego przez Narodowe Centrum Kultury możliwe jest dofinansowanie projektów obejmujących pobyt w Polsce grupy młodzieży ukraińskiej wraz z opiekunami. Program skierowany jest do dzieci i młodzieży w wieku 12 – 18 lat. Wnioski można składać do dnia 16 marca 2015 r. .

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych.Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 15 marca 2015 r.

więcej
2015-03-15

Dotacje na programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, następujących zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015 pn.„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2015r.

więcej
2015-03-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza z zakresu kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia, nauk podstawowych i technicznych. Termin nadsyłania wniosków do 15 marca br.

więcej
2015-03-13

Konkurs: 1000 pierwszych dni dla zdrowia

Fundacja Nutricia oraz oraz Federacja Polskich Banków Żywności ogłaszają konkurs grantowy w ramach edukacyjnego programu pn. „1000 pierwszych dni dla zdrowia”, którego celem jest edukacja i upowszechnianie pozytywnych nawyków żywieniowych dotyczących kobiet w ciąży, dzieci do lat trzech oraz zmiana negatywnych trendów w żywieniu kobiet w ciąży oraz dzieci do lat trzech. Wnioski należy składać do dnia 13 marca 2015r.

więcej
2015-03-13

Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu ogłosił konkurs ofert na realizację programu pn. Prowadzenie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wnioski należy składać do 13 marca.

więcej
2015-03-10

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu "Równać Szanse 2015" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła Ogólnopolski Konkurs Grantowy w ramach Program "Równać Szanse". Celem konkursu jest wsparcie projektów organizacji pozarządowych, których celem ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie mija 10 marca 2015 roku, o godzinie 12:00.

więcej
2015-03-02

"Nabory wniosków w programie "Europa dla obywateli" w 2015 r

Informujemy o ogłoszeniu naborów w obu komponentach Programu "Europa dla obywateli". Termin składania wniosków to 2 marca 2015, godz. 12:00 czasu brukselskiego.

więcej
2015-03-01

Program Małych Grantów Funduszu Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów z Grupy Wyszehradzkiej

Celem Funduszu jest wspierania współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji oraz integrację tych państw z Unią Europejską. Najbliższy termin składania wniosków 1 marca 2015r.

więcej
2015-03-01

Równe Szanse – lokalny program stypendialny Fundacji im. Stefana Batorego

Celem programu realizowane go przez Fundację im. Stefana Batorego jest upowszechnianie systemu pomocy stypendialnej dla młodzieży szkolnej, opartego na zasobach i aktywności społeczności lokalnych. Fundacja wspiera sieć organizacji pozarządowych, które prowadzą lokalne programy stypendialne dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, pochodzących z niezamożnych środowisk, szczególnie z mniejszych miejscowości. Wnioski o stypendia na rok akademicki 2015/2016 należy składać do 1 marca 2015 roku.

więcej
2015-03-01

Konkurs na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron www do potrzeb osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów informatycznych tj. na dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych. O dofinansowanie swoich działań mogą się ubiegać m.in. jednostki samorządu terytorialnego, ich organy oraz samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej. Na realizację konkursu MAC planuje przekazać środki w wysokości 10 mln zł.

więcej
2015-02-27

Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży”. Celem konkursu jest wyłonienie ofert na realizację zadania z zakresu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne oraz organizowanie w Polsce kolonii, obozów lub innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży polonijnej. Termin składania ofert: 27 lutego 2015 r.

więcej
2015-02-25

Startuje program Maluch 2015 - dofinansowanie żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. Na Program przeznaczono w 2015 roku kwotę 151 000 000 zł.

więcej
2015-02-25

Wspieranie platform europejskich- Komponent Kultura

Do 25 lutego 2015 r. trwa nabór aplikacji na międzynarodowe projekty realizowane w ramach obszaru Platformy Europejskie.

więcej
2015-02-24

Erasmus+: Europejskie projekty współpracy w obszarze kształcenia, szkolenia, młodzieży

Do 24 lutego 2015 trwa nabór wniosków w ramach Akcji 3. Wsparcie w reformowaniu polityk – przyszłe inicjatywy w Programie Erasmus+: "Europejskie projekty przyszłej współpracy w obszarze kształcenia i szkolenia oraz w obszarze działań na rzecz młodzieży". Nabór prowadzi Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA). Wśród uprawnionych wnioskodawców wskazano m.in. organizacje społeczeństwa obywatelskiego i organizacje kulturalne.

więcej
2015-02-23

Otwarty konkurs ofert w ramach "Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności" Edycja 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs w ramach „Programu wspierającego powrót osób bezdomnych do społeczności”, Edycja 2015 i zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Termin składania wniosków do 23 lutego 2015r.

więcej
2015-02-20

Konkurs "Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015"

Ministerstwo Spraw Zagranicznych ogłosiło konkurs na realizację zadania publicznego „Forum Polsko-Czeskie na rzecz zbliżenia społeczeństw, pogłębionej współpracy i dobrego sąsiedztwa 2015”. Konkurs ma na celu zacieśnienie szeroko pojętej współpracy w stosunkach polsko-czeskich, obejmującej różne dziedziny: polityczną, gospodarczą, samorządową, medialną, kulturalną, naukowo-techniczną i młodzieżową. Termin składania wniosków do 20 lutego br.

więcej
2015-02-15

Fundusz dla Przyrody

Fundacja Przyrodnicza “pro Natura” oraz Grupa ENERGA zapraszają do udziału w konkursie grantowym “Fundusz dla Przyrody”. Fundusz dla Przyrody ma za zadanie wspierać działania z zakresu czynnej ochrony przyrody, przyczyniające się bezpośrednio do ochrony cennych gatunków. Wnioski należy przesyłać do dnia 15.02.2015

więcej
2015-02-04

Tłumaczenia literackie - Komponent Kultura

Do 4 lutego 2015 r. wydawnictwa mogą aplikować o granty na tłumaczenia literackie w ramach Komponentu Kultura, który jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych.

więcej
2015-02-02

ASOS 2015 - dotacje rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 – edycja 2015. Nabór potrwa do 2 lutego br.

więcej
2015-02-02

Patriotyzm Jutra – nabór wniosków na 2015 rok

Muzeum Historii Polski ogłosiło VII edycję ogólnopolskiego Programu Patriotyzm Jutra. O dotacje na realizację projektów z zakresu edukacji historycznej, patriotycznej i obywatelskiej mogą ubiegać się organizacje pozarządowe i samorządowe instytucje kultury z całej Polski. W tegorocznej edycji Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przeznaczy na ten cel 2 mln zł. Zgłoszenia będą przyjmowane do 2 lutego 2015 r.

więcej
2015-02-02

Ogłoszenie pierwszej edycji otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił I edycję otwartego konkursu ofert na realizację w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury w roku 2015. Celem Konkursu jest wyłonienie i dofinansowanie projektów na realizacje w formie powierzenia lub wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury, określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015”.

więcej
2015-02-02

Program "Edukacja ekologiczna"

NFOŚiGW wspiera inicjatywy lokalne na rzecz zrównoważonego rozwoju. Część II programu priorytetowego „Edukacja ekologiczna” odpowiada na potrzebę rozwoju aktywności społeczeństwa obywatelskiego oraz wzmocnienia zaangażowania pozarządowych organizacji ekologicznych w podnoszeniu świadomości ekologicznej. Pobudza do aktywności w celu rozwiązywania lokalnych problemów związanych z ochroną środowiska. Pozwala on na realizację ekologicznych inicjatyw obywatelskich zgłaszanych przez osoby fizyczne, grupy nieformalne (np. koła gospodyń czy też koła przyjaciół wsi, miasteczek, osad itp.), małe lokalne fundacje czy stowarzyszenia we współpracy z dużymi organizacjami, działającymi na poziomie co najmniej regionalnym. Termin naboru wniosków do 2 lutego br.

więcej
2015-02-02

Europejska Nagroda im. Karola Wojtyły dla Młodzieży

Już po raz ósmy otwarto konkurs o Europejską Nagrodę im. Karola Wielkiego dla Młodzieży, przeznaczony dla młodych ludzi realizujących projekty ułatwiające porozumienie między obywatelami krajów europejskich. Termin wysyłania zgłoszeń upływa 2 lutego 2015 roku.

więcej
2015-01-31

Inicjatywa Obywatelska dla Środowiska

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu pn.„Wzmocnienie działań społeczności lokalnych na rzecz zrównoważonego rozwoju” ogłosił konkurs na realizację co najmniej 200 lokalnych ekologicznych inicjatyw obywatelskich. Wnioski należy składać do 31 stycznia 2015r.

więcej
2015-01-31

Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Trwa nabór wniosków w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej pn. „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”

więcej
2015-01-23

Ogłoszenie otwartych konkursów ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 - 2017

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 - 2017. Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” w dziedzinie kultury fizycznej.

więcej
2015-01-23

Dotacje na sport

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 – 2017. Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” w dziedzinie kultury fizycznej.

więcej
2015-01-22

Erasmus + sport - Współpraca partnerska w dziedzinie sportu związana wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport.

więcej
2015-01-22

Erasmus + sport - Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe związane wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015

Erasmus+ oferuje wsparcie finansowe dla instytucji i organizacji działających w obszarze edukacji i szkoleń młodzieży. Inicjatywy związane ze sportem są wspierane w ramach Erasmus+ sport. Wnioski na realizację projektów z zakresu niekomercyjnych europejskich imprez sportowych związanych wyłącznie z Europejskim Tygodniem Sportu 2015 należy składać do 22 stycznia 2015r.

więcej
2015-01-19

Ruszył konkurs FIO 2015

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Realizacja programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Wnioski należy składać do 19 stycznia 2015 r.

więcej
2015-01-13

Nabór do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

Nabór do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" został właśnie ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Aplikować mogą samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 13 stycznia 2015 r.

więcej
2015-01-12

Poprawa bezpieczeństwa imprez sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił konkurs ofert na dofinansowanie w 2015 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa.

więcej
2015-00-00

Mobilność edukacyjna młodzieży – ERASMUS +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015. Erasmus+ Młodzież to sektor realizujący działania programu Erasmus+ skierowane do młodzieży, osób z nią pracujących oraz organizacji działających na jej rzecz, a także do firm i instytucji mogących mieć wpływ na rozwój edukacji pozaformalnej. Kontynuuje tradycje programu „Młodzież w działaniu”, realizowanego w latach 2007-2013. Podstawą działań podejmowanych w ramach tego sektora jest edukacja pozaformalna, czyli to czego uczy się młody człowiek w czasie wolnym od obowiązkowej nauki.

więcej
2015-00-00

Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk - ERASMUS +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015r. w zakresie współpracy na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk.

więcej
2015-00-00

Wsparcie reform w edukacji. Rozwój polityki młodzieżowej. Erasmus +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015. Akcja 3 – na działania w obszarze młodzieży i edukacji formalnej, wspierające dialog i budowanie relacji między młodymi ludźmi, a instytucjami oraz osobami odpowiedzialnymi za politykę dotyczącą młodzieży. Możliwe jest uzyskanie wsparcia na organizację spotkań, debat, seminariów, konsultacji oraz warsztatów dotyczących polityki i działań instytucji unijnych wobec młodzieży. Akcja wspiera też działania służące rozwijaniu usystematyzowanego dialogu.

więcej
2015-00-00

Granty dla szkół wyższych w ramach Erasmus +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży Erasmus+ na rok 2015. Jest to wsparcie działań podejmowanych głównie przez szkoły wyższe w zakresie szeroko pojętej integracji europejskiej i popularyzacji wiedzy o Unii Europejskiej.

więcej
2015-00-00

Granty na rozwój sportu w ramach Erasmus +

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu Erasmus + na rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi na rok 2015.

więcej
2015-00-00

Erasmus + zaproszenie do składania wniosków oraz "Przewodnik po programie"

Komisja Europejska opublikowała zaproszenie do składania wniosków w ramach unijnego programu na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu Erasmus+ na rok 2015. Największy nacisk w nowym programie został położony na edukację formalną i pozaformalną służącą rozwijaniu umiejętności uczniów, nauczycieli i pracowników oraz poprawy ich sytuacji na rynku pracy. W programie podkreśla się szczególnie znaczenie współpracy międzysektorowej (różne sektory edukacji, instytucje na różnym szczeblu i o różnym profilu) i wzmacnianie efektu synergii pomiędzy sektorami edukacji a środowiskiem pracy. Działania w obrębie sportu mają przede wszystkim wspierać inicjatywy mające na celu zwalczanie przemocy, dyskryminacji i dopingu. Na dofinansowanie będą mogły liczyć również międzynarodowe imprezy sportowe typu non-profit.

więcej
2014-12-31

Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło Program upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych. Nabór do 31 grudnia 2014 r.

więcej
2014-12-29

Konsumenckie centrum e-mailowe "e-poradnictwo"

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku, w zakresie upowszechniania i ochrony praw konsumentów przez organizacje pozarządowe (np. fundacje, stowarzyszenie, kluby sportowe, spółdzielnie socjalne ). Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi w formie ich powierzenia lub wspierania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie realizacji zadań. Oferty należy składać do dnia 29 grudnia 2014 roku.

więcej
2014-12-22

Konkursy - promowanie rozwoju sportu dla wszystkich

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu dla wszystkich, realizowanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. Nabór wniosków trwa do 22 grudnia br.

więcej
2014-12-16

Konkurs z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło otwarty konkurs z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych w 2015 r. Nabór ofert potrwa do 16 grudnia 2014.

więcej
2014-12-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 grudnia br.

więcej
2014-12-10

Program Pajacyk –nabór wniosków.

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w ramach programu PAJACYK- nabór wniosków do 10 grudnia br.

więcej
2014-12-04

Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r.

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2014 r.” Termin składania wniosków upływa w dniu 4 grudnia 2014 r.

więcej
2014-12-01

Konkurs Małych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: • Współpraca kulturalna, • Badania i wymiana naukowa, • Edukacja, • Wymiana młodych, • Współpraca transgraniczna, • Promocja turystyki. Jednak projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne - MUZYKA

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Obserwatorium kultury - projekty badawcze oraz interpretujące dane o kulturze

Celem Programu „Obserwatorium Kultury ” ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zdiagnozowanie szczególnie istotnych obszarów działania polityki kulturalnej poprzez dofinansowywanie projektów badawczych oraz projektów interpretujących dane o kulturze. W ramach programu przewiduje się przeprowadzenie dwóch naborów wniosków w terminach do 30 listopada 2014 roku oraz do 31 marca 2015 roku.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne - MUZYKA

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie najwartościowszych zjawisk i trendów w polskiej i światowej kulturze muzycznej. Celem priorytetu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne - Teatr i Taniec

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne - Film

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe - Kultura ludowa i tradycyjna

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim, które występują zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Dofinansowywane będą zadania dotyczące przedsięwzięć związanych ze spuścizną kultur tradycyjnych, transformacjami poszczególnych elementów oraz współczesnymi kontekstami ich występowania, w tym odnoszących się także do kultur mniejszości narodowych i etnicznych, tradycji środowiskowych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest poprawa stanu zachowania i wzmocnienie ochrony dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz upowszechnianie wiedzy na jego temat. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona zabytków archeologicznych

Celem priorytetu jest ochrona dziedzictwa archeologicznego poprzez wspieranie kluczowych dla tego obszaru zadań, obejmujących nieinwazyjne badania archeologiczne, ewidencję i inwentaryzację zabytków archeologicznych oraz opracowanie i publikację wyników przeprowadzonych badań archeologicznych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe - Ochrona i cyfryzacja dziedzictwa kulturowego

Celem priorytetu jest zainicjowanie kompleksowego procesu cyfryzacji materialnych zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym zabytków, obiektów muzealnych, archiwalnych, bibliotecznych i audiowizualnych, znajdujących się pod opieką podmiotów spoza sfery finansów publicznych, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, lub uczelni publicznych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe - Wspieranie działań muzealnych

Celem priorytetu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także - prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Kolekcje - Narodowe kolekcje sztuki współczesnej

Celem priorytetu jest tworzenie i rozwój reprezentatywnych, międzynarodowych kolekcji sztuki współczesnej o randze zbiorów narodowych, dla wzmocnienia systemu wystawienniczego i obszaru sztuk wizualnych w Polsce. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Kolekcje - Regionalne kolekcje sztuki współczesnej

Celem priorytetu jest wspieranie polskiego systemu wystawienniczego poprzez rozbudowę już istniejących wartościowych regionalnych kolekcji sztuki współczesnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Kolekcje - Kolekcje muzealne

Celem priorytetu jest wspieranie działalności muzeów poprzez tworzenie oraz systematyczne wzbogacanie zbiorów i kolekcji o randze narodowej i regionalnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Promocja literatury i czytelnictwa - Literatura

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu świadomości literackiej i uzupełnienie rynku wydawniczego poprzez dofinansowywanie wartościowych, niekomercyjnych publikacji literatury polskiej i światowej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Promocja literatury i czytelnictwa - Promocja czytelnictwa

Celem priorytetu jest wspieranie wartościowych form promowania czytelnictwa, zarówno poprzez dofinansowywanie innowacyjnych szeroko zakrojonych programów promujących powszechne praktyki czytelnicze, jak i poprzez wsparcie dla przedsięwzięć promujących najbardziej znaczące zjawiska literatury współczesnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Promocja literatury i czytelnictwa -Partnerstwo publiczno-społeczne

Celem priorytetu jest aktywizacja społeczności wokół biblioteki publicznej jako ważnej instytucji kultury w gminie oraz wzmocnienie znaczenia biblioteki publicznej jako miejsca integracji życia społeczności lokalnej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Edukacja - Edukacja artystyczna

Celem priorytetu jest podnoszenie poziomu polskiej edukacji artystycznej poprzez wsparcie finansowe dla najciekawszych projektów, skierowanych do uczniów, studentów oraz absolwentów szkół i uczelni artystycznych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Edukacja - Edukacja medialna i informacyjna

Celem priorytetu jest wspieranie zadań z obszaru edukacji medialnej i informacyjnej, której istotą jest przygotowanie do świadomego korzystania z nowych mediów oraz rozwój kompetencji związanych ze stymulowaniem działań twórczych obywateli w posługiwaniu się nimi. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne – Promocja kultury polskiej za granicą

Celem Konkursu jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Wydarzenia artystyczne – Sztuki wizualne

Celem Konkursu jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Kolekcje – Zamówienia kompozytorskie

Celem priorytetu jest tworzenie nowych dzieł muzycznych, ich prawykonanie, popularyzacja i udostępnianie w przestrzeni publicznej. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Promocja literatury i czytelnictwa - Czasopisma

Celem priorytetu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Edukacja - Edukacja kulturalna

Celem priorytetu jest rozwijanie ekspresji twórczej i kreatywności obywateli oraz wspieranie wydarzeń artystycznych adresowanych do dzieci i młodzieży. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Dziedzictwo kulturowe – Miejsca Pamięci Narodowej

Celem priorytetu jest wspieranie samorządów w zapewnianiu stabilnej opieki nad najważniejszymi miejscami pamięci, stanowiącymi materialne świadectwo wydarzeń kluczowych dla narodowej tożsamości. Wnioski należy składać do 30 listopada 2014r.

więcej
2014-11-30

Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura szkolnictwa artystycznego

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury szkół, placówek i uczelni artystycznych.

więcej
2014-11-30

Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura kultury

Celem priorytetu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.

więcej
2014-11-30

Rozwój infrastruktury kultury - Infrastruktura domów kultury

Celem priorytetu jest zapewnienie optymalnych warunków dla działalności domów i ośrodków kultury oraz centrów kultury i sztuki w zakresie edukacji kulturalnej i animacji kultury poprzez modernizację i rozbudowę ich infrastruktury.

więcej
2014-11-28

Fundusz Współpracy Dwustronnej

Minister Zdrowia jako Operator Programu pn. "Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych" ogłosił II nabór wniosków w trybie konkursowym na dofinansowanie projektów ze środków Funduszu Współpracy Dwustronnej Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Nabór projektów do programu odbywa się w okresie od dnia 30.04.2014 r. do dnia 28.11.2014 r. do godz. 16:15 lub zakontraktowania całej dostępnej alokacji.

więcej
2014-11-24

Konkurs „Akcja bez nienawiści”

Pracujesz z młodzieżą? Dostrzegasz problemy przemocy werbalnej, nietolerancji wobec „Innych”, rasizmu w Internecie i poza nim? Weź udział w Konkursie Kampanii Rady Europy „Bez nienawiści” w Polsce! Opracuj scenariusz zajęć, zrealizuj go z młodzieżą, a potem razem przeprowadźcie akcję w swoim otoczeniu! Twoja instytucja lub grupa zdobędzie certyfikat „Działamy bez nienawiści”, a Ty możesz wziąć udział w wizycie studyjnej w instytucjach europejskich. Uczestniczyć w Konkursie może każda osoba pracująca z młodzieżą, która najpóźniej do 24 listopada 2014 r. wyśle Kartę Zgłoszenia Konkursowego.

więcej
2014-11-24

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki , Departament Turystyki ogłosiło konkurs na realizacje zadań publicznych w zakresie turystyki w 2015 roku. Wnioski należy składać do 24 listopada 2014r

więcej
2014-11-24

Dotacje na zadania z zakresu turystyki w 2015 roku

Ministerstwo Sportu i Turystyki Departament Turystyki ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2015 roku. Oferty należy składać do dnia 24 listopada 2014 roku.

więcej
2014-11-23

Konkurs grantowy "Tu mieszkam, tu zmieniam"

Fundacja Banku Zachodniego WBK we współpracy z Bankiem Zachodnim WBK S.A. ogłosiła konkurs grantowy pod nazwą „ Tu mieszkam, tu zmieniam”. Wnioski przyjmowane są do 23 listopada 2014 roku.

więcej
2014-11-21

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej

Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji. Wnioski należy składać do 21 listopada 2014r.

więcej
2014-11-15

Dotacje na naukę pływania

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2014r.

więcej
2014-11-14

II nabór wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło II nabór wniosków na współorganizację wydarzeń informacyjnych na temat Funduszy Europejskich. Termin składania wniosków mija 14 listopada 2014r.

więcej
2014-11-14

Konkurs Grantowy "To dla mnie ważne" na rzecz inicjatyw społecznych

Masz ciekawy pomysł, który pomoże rodzicom w wychowaniu małych dzieci? Zgłoś swój pomysł do konkursu, zdobądź dla niego poparcie i uzyskaj środki na jego realizację. Celem Konkursu jest wsparcie inicjatyw społecznych pomagających rodzicom w wychowaniu małych dzieci w wieku od 0 do 13. roku życia włącznie. Organizatorem konkursu jest Fundacja Aviva. Pierwszy etap Konkursu trwa od dnia 15 września do dnia 14 listopada 2014 roku.

więcej
2014-11-10

Eko Odkrywcy

Konkurs Eko Odkrywcy II organizowany jest przy wsparciu Fundacji Nasza Ziemia i skierowany jest dla szkół, przedszkoli, wszystkich placówek oświatowych i wychowawczych oraz organizacji pozarządowych w Polsce. Termin składania wniosków upływa dnia 10.11.2014 r. o godz. 15.00.

więcej
2014-11-06

Konkurs grantowy "Równać szanse"

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła rregionalny konkurs grantowy w ramach Programu "Równać Szanse 2014" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Termin składania wniosków upływa 6 listopada 2014 roku, o godzinie 12.00.

więcej
2014-11-04

Polska pomoc rozwojowa 2015

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs: „Polska pomoc rozwojowa 2015”. Oferty można składać do 4 listopada 2014 r.

więcej
2014-10-31

Dotacje na remont budynków wpisanych do rejestru zabytków

Jest szansa na dofinansowanie remontu budynków wpisanych do rejestru zabytków. Do 31 października można składać projekty w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet I Ochrona zabytków. Pula środków 80 mln zł.

więcej
2014-10-31

Nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020

Otwarty został nabór koncepcji projektów flagowych dla Programu Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2014-2020.

więcej
2014-10-31

Dotacje na przygotowanie zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży

Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z przygotowaniem zawodników kadry wojewódzkiej młodzików do współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży.

więcej
2014-10-31

Dotacje na zadania związane z udziałem reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata

Konkurs wniosków na dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z udziałem reprezentacji Polski w Akademickich Mistrzostwach Świata

więcej
2014-10-31

Dotacje na szkolenia i współzawodnictwo sportowe młodzieży

Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych ze szkoleniem i współzawodnictwem sportowym młodzieży

więcej
2014-10-31

Dotacje na Kluby sportowe Orange

Jesteś trenerem, nauczycielem, rodzicem lub po prostu pasjonatem sportu? Zależy Ci na tym, aby dzieci i młodzież wszechstronnie się rozwijały? Chcesz pomóc w realizacji ich sportowych pasji? Zainspiruj innych i wspólnie zgłoście pomysł na lokalną inicjatywę sportową! Koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna czy lekkoatletyka? Możesz zdobyć wsparcie w rozwoju każdej z tych dyscyplin dla swojej społeczności. Zgłoś się do programu Orange Polska. Wnioski uczestnictwa w programie można składać od 31 października br.

więcej
2014-10-21

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs na wybór organizacji partnerskich

Minister Pracy i Polityki Społecznej, jako instytucja zarządzająca w systemie realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (PO PŻ) finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, ogłosiła konkurs na wybór organizacji partnerskich o zasięgu ogólnopolskim lub ponadregionalnym celem udziału w dystrybucji żywności dla osób najbardziej potrzebujących i prowadzenia działań towarzyszących. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 15 do 21 października.

więcej
2014-10-20

Przedsiębiorcza Szkoła

Fundacja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs pn. "Przedsiębiorcza szkoła" dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych popularyzujący innowacyjne metody nauczania przedsiębiorczości w szkołach. Głównym celem projektu jest inspirowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów do poszukiwania innych niż podręcznik form edukacji przedsiębiorczości oraz do zwiększenia udziału dzieci i młodzieży w decydowaniu o tym, w jaki sposób zdobywają wiedzę z tego zakresu. Do wygrania 5000 zł na realizację własnego projektu! Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 20.10.2014r.

więcej
2014-10-15

Dobre praktyki EFS 2014

Już po raz ósmy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju zaprasza do udziału w konkursie „Dobre praktyki EFS 2014”. Konkurs jest adresowany do beneficjentów realizujących projekty z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Kapitał Ludzki (PO KL), Instytucji Pośredniczących PO KL oraz Instytucji Pośredniczących II stopnia PO KL. Termin składania wniosków upływa 15 października 2014 r

więcej
2014-10-15

Przemiany w Regionie - RITA

Trwa nabór wniosków do konkursy grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Program jest przedsięwzięciem Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności (PAFW), realizowanym przez Fundację Edukacja dla Demokracji (FED). Celem Programu jest wsparcie demokratycznych i systemowych przemian w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez dzielenie się polskim doświadczeniem w tym zakresie, oraz udział w kształtowaniu nowych liderów i elit zdolnych do działania na rzecz demokracji, gospodarki rynkowej oraz społeczeństwa obywatelskiego. Termin składania wniosków do 15 października 2014r.

więcej
2014-10-15

Obywatele dla Demokracji – projekty tematyczne

Fundacja im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży zaprasza do składania wniosków w drugiej edycji konkursu na projekty tematyczne w ramach programu dla organizacji pozarządowych Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

więcej
2014-10-15

Prozdrowotny projekt grantowy „Sklepiki szkolne - zdrowa reaktywacja"

Projekt pn. „Sklepiki szkolne – zdrowa reaktywacja” polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu przez szkoły projektów promocji zasad zdrowego odżywiania oraz projektów przebudowy sklepików szkolnych w bufety ze zdrowym drugim śniadaniem, tak aby zapewnić uczniom dostęp do zdrowych i pełnowartościowych produktów. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie Zespołu składającego się z ok. 10 uczniów jednej szkoły do 15 października 2014 roku oraz złożenie projektu w terminie do 30 listopada 2014 roku.

więcej
2014-10-13

Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Nabór wniosków trwa do 13 października 2014 r.

więcej
2014-10-13

Stypendia z budżetu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Przedmiotem konkursu są stypendia - świadczenia finansowe, przyznawane osobom fizycznym zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami. Nabór trwa do 13 października 2014r. – wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium na 2015r., zachęcamy do składania wniosków.

więcej
2014-10-06

Uwolnij pomysł! Zgarnij dotację z Akademii Orange

Pracujesz z dziećmi lub młodzieżą i lubisz dzielić z nimi twórczą energię? Internet i nowe technologie są dla Ciebie przestrzenią spotkania z kulturą? Masz pomysł na działania, dzięki którym młodzi staną się twórcami? Jeśli tak, najwyższy czas, by go uwolnić! Stwórz krótki film dowolną techniką, w którym opowiesz o swoim pomyśle i zgłoś go do Akademii Orange. Autorzy najciekawszych projektów otrzymają granty na ich realizację. Termin pierwszego etapu składania wniosków przez Wnioskodawców upływa 6 października 2014 r.

więcej
2014-10-03

Granty na edukację i rozwój lokalny

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiła kolejne nabory wniosków na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej.

więcej
2014-10-01

Kreatywna Europa - KULTURA

Komponent Kultura jest częścią programu Kreatywna Europa skierowaną do instytucji, organizacji i innych podmiotów działających w sektorach kultury i kreatywnych. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

więcej
2014-10-01

Zawalcz o nagrodę Fundacji Evens z dziedziny edukacji medialnej!

Trwa nabór zgłoszeń w konkursie o Nagrodę Fundacji Evens za projekt propagujący mądre korzystanie z mediów społecznościowych. Celem nagrody jest wyróżnienie inicjatyw z obszaru edukacji medialnej dzieci i młodzieży (9-16 lat), które uczą ich świadomego, odpowiedzialnego i bezpiecznego używania mediów społecznościowych.

więcej
2014-09-30

Edukacja teatralna i promocja teatru

W maju ruszy konkurs ogłoszony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego celem będzie zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie.

więcej
2014-09-30

Edukacja teatralna i promocja teatru

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zwrócenie uwagi na skalę i znaczenie publicznego mecenatu nad kulturą w Polsce, poprzez wspieranie działań o charakterze artystycznym, edukacyjnym, naukowym, popularyzacyjnym i wydawniczym, korespondujących z tradycją i osiągnięciami polskiego teatru oraz poszerzających jego oddziaływanie. Konkurs ogłoszony jest w ramach programu Teatr 2015- Promesa. Priorytet 250-lecie teatru publicznego w Polsce. Edukacja teatralna i promocja teatru. Termin składania wniosków upływa 30 września 2014 r.

więcej
2014-09-30

Program Teatr 2015 - Priorytet Tadeusz Kantor

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zwrócenie uwagi na znaczenie twórczości i postaci Tadeusza Kantora dla kultury współczesnej oraz poszukiwanie i wspieranie inicjatyw, inspirowanych jego sztuką i biografią, w tym postrzegających jego postać w kontekście historycznym i artystycznym XX wieku. Tadeusz Kantor pochodził ze świata, w którym krzyżowały się wpływy kultury polskiej, żydowskiej, niemieckiej i ukraińskiej, a któremu koniec położyła katastrofa II wojny światowej. Pamięć oraz zagłada dawnego porządku rzeczy stały się głównymi tematami jego twórczości. Biografię twórczą Tadeusz Kantor rozpoczął jako malarz, jednak już w czasie wojny organizował w Krakowie konspiracyjne przedstawienia teatralne. Następnie zajmował się projektowaniem scenografii, rysunkiem, instalacją, tworzył happeningi, pisał manifesty artystyczne. Uznawany jest za jednego z prekursorów sztuki performance w Polsce. W 1955 r. stworzył Teatr Cricot 2, który zyskał światową sławę. W 1975 r. wraz z premierą spektaklu „Umarła klasa” jego twórczość uznana zostały za fenomen, a kolejne spektakle odbywały triumfalne światowe tournée. Termin składania wniosków: upływa 30 września 2014 r.

więcej
2014-09-30

Nabór wniosków - BOCIAN

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

więcej
2014-09-25

Mini-granty Schumana

Polska Fundacja im. Roberta Schumana ogłosiła konkurs na mini-granty na upamiętnienie 100lecia wybuchu I Wojny Światowej oraz 25lecia upadku Muru Berlińskiego. Konkurs przeznaczony jest dla Klubów Europejskich oraz szkół. Nabór aplikacji trwa do 25 września.

więcej
2014-09-25

Dotacje na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii

Dyrektor Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadań w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w dziedzinie narkomanii. Termin składania ofert upływa dnia 25 września 2014 r. o godz. 17.

więcej
2014-09-25

Program UE w dziedzinie zdrowia: Nabór wniosków

Unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia i Żywności (Chafea) ogłosiła nabór wniosków w ramach trzeciego programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020). Termin składania wniosków upływa 25 września 2014.

więcej
2014-09-22

Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa w środowisku cyfrowym poprzez rozwijanie świadomości zagrożeń, kształtowanie odpowiednich postaw oraz rozwijanie umiejętności wykorzystywania dostępnych narzędzi”. Termin składania ofert upływa 22 września br.

więcej
2014-09-22

Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Działania na rzecz poprawy dostępności zasobów i serwisów internetowych dla osób niepełnosprawnych i seniorów”. Wnioski należy składać do 22 września br.

więcej
2014-09-22

Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą „Tworzenie usług i aplikacji wykorzystujących informacje sektora publicznego (ISP)”. Wnioski należy składać do 22 września br.

więcej
2014-09-15

Dotacje w ramach programu "Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii"

Minister Środowiska w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 (Funduszy EOG 2009-2014) ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów dot. termomodernizacji budynków w ramach Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii”. Tym razem do wykorzystania z funduszy EOG jest ponad 14,9 mln zł. Wnioski można składać do 15 września 2014 roku. Celem Programu jest redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza oraz zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie zużycia energii.

więcej
2014-09-15

Konkurs Standardowych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: -Współpraca kulturalna, -Badania i wymiana naukowa, -Edukacja, -Wymiana młodych, -Współpraca transgraniczna, -Promocja turystyki.

więcej
2014-09-15

Zwyczajnie Aktywni

Do 15 września br. organizacje i stowarzyszenia pacjentów z trzech obszarów: dermatologii, reumatologii oraz gastroenterologii mogą przesyłać swoje zgłoszenia do tegorocznej edycji projektu „Zwyczajnie Aktywni”. Celem inicjatywy jest aktywizacja zawodowa osób dotkniętych Autoimmunologicznymi Chorobami Zapalnymi.

więcej
2014-09-15

Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych

Wystartował drugi nabór wniosków do Programu "Współpraca w obszarze Schengen oraz walka z przestępczością transgraniczną i zorganizowaną, w tym przeciwdziałanie handlowi ludźmi oraz migracjom grup przestępczych"

więcej
2014-09-10

Ruszyły zgłoszenia do programu edukacyjnego dla szkół - Mistrzowie Kodowania

Mistrzowie Kodowania" to program edukacyjny, który ma na celu popularyzację nauki programowania w polskich szkołach. Program prowadzony jest ze środków Samsung Electronics Polska w partnerstwie z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Ośrodkiem Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów oraz Stowarzyszeniem „Rodzice w Edukacji”. Celem programu jest popularyzacja nauki programowania w polskich szkołach.

więcej
2014-09-10

Trwa rekrutacja do programu stypendialnego na rok szkolny 2014/2015

Fundacja PKM Duda im. Maksymiliana Duda ogłosiła nabór do dziewiątej edycji programu stypendialnego na rok szkolny 2014/2015. O Stypendium Fundacji mogą się ubiegać uczniowie szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz studenci.

więcej
2014-09-08

Rusza nabór wniosków w II edycji konkursu w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji Ekologicznych

Od 9 sierpnia 2014 r. do 8 września 2014 r. będzie trwał nabór wniosków w ramach II edycji Programu Gekon - Generator Koncepcji Ekologicznych. Wnioski konkursowe mogą składać konsorcja naukowe, przedsiębiorcy oraz grupy przedsiębiorców. Budżet obecnego naboru wniosków wynosi blisko 100 000 000 zł. Organizują go Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

więcej
2014-09-08

Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji

Fundacja Solidarności Międzynarodowej ogłasza pierwszą edycję Konkursu Grantowego "Polsko-Kanadyjski Program Wsparcia Demokracji".

więcej
2014-09-01

Konkurs Małych Grantów

Celem Konkursu jest realizacja projektów skupionych wokół jednej z poniższych kategorii: • Współpraca kulturalna, • Badania i wymiana naukowa, • Edukacja, • Wymiana młodych, • Współpraca transgraniczna, • Promocja turystyki. Jednak projekty mogą poruszać różne sfery aktywności (np. ochrona środowiska, sprawy społeczne, media, sport i wypoczynek). Maksymalny czas trwania projektów do 6 miesięcy.

więcej
2014-09-01

Europa dla Obywateli

Program „ Europa dla Obywateli” ma na celu zwiększenie świadomości obywateli o historii i integracji europejskiej oraz pomoc obywatelom w lepszym zrozumieniu polityki UE i jej wpływie na ich codzienne życie. Do 1 września 2014 r. prowadzone są nabory w Działaniu 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.

więcej
2014-08-31

Program stypendiów edukacyjnych Fundacji „Pocztowy dar”

Fundacja „Pocztowy Dar” po raz kolejny wesprze edukację i rozwój uzdolnionych dzieci i młodzieży. Wnioski o przyznanie stypendium można składać do 31 sierpnia br.

więcej
2014-08-25

Nabór wniosków na realizację zadań w ramach inicjatywy lokalnej

Urząd Miasta Leszna ogłosił ponowny nabór wniosków na realizację inicjatyw lokalnych. Inicjatywa lokalna to nowa forma współpracy Miasta Leszna z mieszkańcami, w celu realizowania zadań publicznych na rzecz społeczności naszego Miasta. Wnioski o realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych należy składać w Urzędzie Miasta Leszna, ul. K. Karasia 15, 64-100 Leszno w terminie do 25 sierpnia 2014r. do godziny 14:30.

więcej
2014-08-25

Konkurs na mikrodotacje "Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa"

Od 4 sierpnia 2014r. można składać oferty w konkursie na mikrodotacje Wielkopolska Wiara Aktywnie Działa, dofinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. W ramach konkursu będziemy przyznawać mikrodotacje nawet do 5 tys. zł.

więcej
2014-08-18

Ruszył konkurs grantowy Pracownia Talentów Fundacji Tesco Dzieciom

Zapraszamy organizacje pozarządowe do udziału w konkursie grantowym pn. „Pracownia Talentów” ogłoszonym przez Fundację Tesco Dzieciom. Pula nagród – 250 tys. złotych zostanie przeznaczona na dofinansowanie projektów skierowanych do dzieci i młodzieży w jednym z następujących obszarów: tworzenie możliwości dla młodych ludzi, walka z marnowaniem żywności, promocja zdrowego trybu życia. Sfinansowanych zostanie około 25 projektów w całym kraju. Wnioski należy składać do 18 sierpnia 2014 roku.

więcej
2014-08-18

Nabór wniosków do Programu „Polsko – Ukraińska Wymiana Młodzieży"

Narodowe Centrum Kultury ogłasza II nabór wniosków do IX edycji Programu „Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2014. Termin składania wniosków: 18 sierpnia 2014 r.

więcej
2014-08-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin składania wniosków do rozpatrzenia w najbliższym konkursie upływa 15 sierpnia 2014.

więcej
2014-08-05

Minigranty na Twoją Akcję Lokalną

Fundacja Aktywności Lokalnej w ramach II OGÓLNOPOLSKIEGO TYGODNIA WORK - LIFE BALANCE, który odbędzie się 25 - 31 sierpnia 2014r ogłosiła konkurs, w którym można ubiegać się o minigranty na działania promujące ideę godzenia życia zawodowego z prywatnym. Zgłoszenia przyjmowane są do 5 sierpnia 2014r.

więcej
2014-08-01

Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza instytucje tworzące centra i kluby integracji społecznej do składania ofert na wsparcie finansowe projektu „Konwent Centrów i Klubów Integracji Społecznej”. W bieżącym roku na realizację konkursu przeznaczono kwotę 69.000 zł. Oferty konkursowe należy składać do 1 sierpnia 2014 r.,

więcej
2014-07-31

Global Junior Challenge

Celem Konkursu jest nagrodzenie najbardziej innowacyjnych projektów wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne (ICT) w dziedzinie edukacji i szkolenia młodzieży oraz na rzecz solidarności i współpracy międzynarodowej osób młodych. Termin składania wniosków upływa 31 lipca 2014 r.

więcej
2014-07-31

Dotacje dla lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu

Konkurs Lider Animator ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Konkurs skierowany jest do lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu realizujących różnego rodzaju programy zajęć rekreacyjnych, programy szkolne i imprezy sportowe. Najlepsze projekty zostaną uhonorowane grantami pieniężnymi w wysokości od 5 000PLN do 15 000PLN przeznaczonymi na rozpoczęcie, rozszerzenie lub kontynuowanie działalności. Organizatorem konkursu Lider Animator jest SPORT SUPPORT - Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Projekty rejestrować można do 31 lipca 2014r.

więcej
2014-07-27

Bezpieczniejszy Internet

Celem Konkursu jest wzrost gospodarczy i wsparcie funkcjonowania rynku wewnętrznego, wzmocnienie konkurencyjności europejskiej gospodarki, w tym małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz wprowadzanie ulepszeń w życiu codziennym dla obywateli, przedsiębiorstw i administracji na każdym poziomie poprzez promocję i interoperacyjność. Termin składania wniosków upływa 27 sierpnia 2014 r.

więcej
2014-07-25

Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych. Oferty konkursowe należy składać do dnia 25 lipca 2014 r.

więcej
2014-07-22

Granty na projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży

Fundusz Społeczny Notariatu zaprasza organizacje pozarządowe, które uzyskały osobowość prawną co najmniej na 6 miesięcy przed datą złożenia Wniosku Aplikacyjnego do udziału w IV edycji konkursu na najlepsze projekty dotyczące zwalczania wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży w 2014 roku. Termin składania wniosków upływa 22 lipca 2014 r.

więcej
2014-07-21

Polsko-ukraińska współpraca młodzieży

Minister Edukacji Narodowej ogłosił konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt.: Polsko-ukraińska współpraca młodzieży. Wnioski należy składać do 21 lipca 2014r.

więcej
2014-07-17

Animator Sportu Dzieci i Młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie w 2014 r. zadania z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanego w ramach projektu „Animator Sportu Dzieci i Młodzieży”, dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Wnioski należy nadsyłać do 17 lipca 2014 r.

więcej
2014-07-16

Konkurs na rozwój dla portali matematycznych

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez mFundację na rozwój dla istniejących portali matematycznych! Wnioski można składać do 16 lipca 2014 roku. Do wygrania szansa na dalszy rozwój działalności z budżetem w wysokości 500 tys. złotych. Misją mFundacji jest wspieranie programów służących podnoszeniu poziomu edukacji i jakości życia społeczeństwa poprzez działania spójne z wizerunkiem i polityką mBanku.

więcej
2014-07-15

Festiwal wielkopolskich smaków – dziedzictwo i tradycja

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert pn. „Festiwal wielkopolskich smaków – dziedzictwo i tradycja”. Zadaniem konkursu jest organizacja festiwalu, na którym zostanie zaprezentowana różnorodność produktów regionalnych, tradycyjnych i ekologicznych oraz potraw wywodzących się z Wielkopolski, poprzez zaprezentowanie m.in. członków Sieci Dziedzictwa Kulinarnego Wielkopolski i wytwarzanej przez nich żywności, rękodzieła regionalnego oraz innych wyrobów związanych kulturowo z Wielkopolską.

więcej
2014-07-15

Dotacje na staże i praktyki studenckie

Do 15 lipca br. można składać wnioski i ubiegać się o dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

więcej
2014-07-15

SAP i Social Impact rozszerzają swój program stypendialny na Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią

Od teraz o stypendium w ramach programu Social Impact Start mogą ubiegać się przedsiębiorcy społeczni z Polski oraz Bułgarii, Czech, Węgier i Rosji. Termin składania wniosków mija 15 lipca 2014 roku.

więcej
2014-07-11

Dotacje na przeciwdziałanie uzależnieniom

Trwa nabór wniosków na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2014. Wnioski należy składać do 11 lipca br.

więcej
2014-07-11

Bezpieczne dzieciństwo

Fundacja Dzieci Niczyje ogłasza konkurs grantowy „Bezpieczne dzieciństwo” 2014/2015. Wnioski należy składać do 11 lipca 2014r.

więcej
2014-07-11

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w ramach zadania „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej”. Oferty należy składać: do 11.07.2014 r.

więcej
2014-07-10

Program Pajacyk

Pajacyk to nazwa programu dożywiania dzieci w szkołach, który prowadzi Polska Akcja Humanitarna. Celem Programu Pajacyk jest wyrównanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych. W ramach programu placówki oświatowe mogą starać się o dofinansowanie na dożywianie dzieci.

więcej
2014-07-10

Program Pajacyk –nabór wniosków

Polska Akcja Humanitarna zaprasza szkoły i świetlice środowiskowe do składania wniosków o dofinansowanie dożywiania uczniów w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu PAJACYK- nabór wniosków do 10 lipca br.

więcej
2014-06-30

Stypendium im. Leopolda Ungera

Stypendium w wysokości 5 tys. zł będzie przyznawane jednej osobie na realizację tematu publicystycznego w dowolnej formie dziennikarskiej.

więcej
2014-06-27

Młodzieżowy Festiwal Filmowy PLURAL+

Festiwal PLURAL+ został stworzony z myślą o młodych ludziach – jako narzędzie wyrażania opinii o migracjach i różnorodności etnicznej i kulturowej. Jego celem jest również pokazanie, że młodzi ludzie potrafią być kreatywnymi ambasadorami i inicjatorami zmian społecznych na świecie, a ich aktywność może na te zmiany oddziaływać.

więcej
2014-06-26

ERASMUS+ Sport - Współpraca partnerska i wydarzenia sportowe

Komisja Europejska ogłosiła konkurs na dofinansowanie działań w w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Projekty, które ubiegać się będą o dofinansowanie muszą dotyczyć przede wszystkim rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Wnioski należy składać do 26 czerwca.

więcej
2014-06-15

Program stypendialny wyrównujący szanse edukacyjne młodzieży, pochodzącej z małych miejscowości

Zapraszamy do składania wniosków o stypendium fundowane przez Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia

więcej
2014-06-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 czerwca br.

więcej
2014-06-09

Ogłoszenie o naborze wniosków o dofinansowanie do działania 2.1. POIiŚ – IX runda konkursowa

Minister Środowiska, jako Instytucja Pośrednicząca dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych (konkurs nr 9/POIiŚ/2.1/04/2014).

więcej
2014-06-01

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki - Konkurs Małych grantów

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki został utworzony w celu finansowego wspierania międzynarodowych inicjatyw. Najbliższy termin składania wniosków przypada na 1 czerwca 2014 r.

więcej
2014-06-01

Dotacje na organizację zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2014 r.

Konkurs wniosków na dofinansowanie w roku 2014 zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w 2014 roku.

więcej
2014-06-01

Bezpieczeństwo drogowe

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

więcej
2014-05-30

Edukacja Ekologiczna

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami I naboru konkursowego wniosków w ramach programu priorytetowego "Edukacja ekologiczna" w 2014 r.

więcej
2014-05-19

Rusza IV edycja Konkursu na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku

Przedsiębiorcy z całej Polski mogą rywalizować o łącznie 65 tysięcy złotych i prestiżowe doradztwo biznesowe ekspertów firmy doradczej PwC Polska. Zgłosić można się już dzisiaj.

więcej
2014-05-16

II edycja konkursu „Regaty Rozwoju: Liderzy Innowacji i Współpracy Ponadnarodowej PO KL 2007-2013”

Krajowa Instytucja Wspomagająca – Centrum Projektów Europejskich ma przyjemność zaprosić do udziału w II edycji Konkursu przeznaczonego dla realizatorów projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL.

więcej
2014-05-15

Współpraca w dziedzinie szkolnictwa wyższego i szkolenia między UE a Australią, Japonią i Republiką Korei

ICI ECP ma na celu przede wszystkim lepsze poznanie się obywateli UE i obywateli Australii, Japonii i Republiką Korei Południowej. Zaproszamy do składania wniosków EACEA/24/13.

więcej
2014-05-15

Najpierw Rodzina 2014

Towarzystwo Nasz Dom ogłasza konkurs grantowy „Najpierw Rodzina 2014” skierowany do rodzinnych form opieki zastępczej i małych placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach konkursu udzielamy wsparcia finansowego na realizację projektów dot. pracy z rodzinami biologicznymi, pomocy specjalistycznej, podniesienia standardów życia dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej.

więcej
2014-05-15

Erasmus + SPORT

Od tego roku w Europie funkcjonuje program ERASMUS +, który łączy dotychczasowe programy takie jak: młodzież w działaniu, Erasmus, Leonardo czy Grundtvig. Nowym elementem jest program Sport wspierający rozwój sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Stanowi wsparcie działań w zakresie popularyzacji sportu masowego i amatorskiego. Akcja realizowana tylko przez projekty centralne.

więcej
2014-05-13

Stypendia dla uczniów romskich

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego na stypendia dla uczniów romskich szczególnie uzdolnionych. Termin składania wniosków upływa 13 maja br.

więcej
2014-05-13

Stypendia dla studentów pochodzenia romskiego

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego na stypendia dla studentów pochodzenia romskiego. Wnioski należy składać 13 maja 2014r.

więcej
2014-05-13

Stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego na stypendia dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych należących do romskiej mniejszości etnicznej. Wnioski należy składać do 13 maja br.

więcej
2014-05-11

Bank Dziecięcych Uśmiechów

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłosiła konkurs pn. ‘Bank Dziecięcych Uśmiechów” (BDU) dla instytucji i organizacji społecznych pracujących na co dzień z dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych lub ubogich. Wiele dzieci nie ma zapewnionych odpowiednich warunków do prawidłowego rozwoju i wzrastania w świecie wartości we własnych rodzinach. Część odpowiedzialności za ich wychowanie biorą na siebie instytucje państwowe i organizacje społeczne. To one najlepiej znają swoich podopiecznych, ich potrzeby, marzenia, talenty i to one mogą się ubiegać o wsparcie swoich projektów. Nabór wniosków do 11 maja 2014 r.

więcej
2014-05-10

Uczmy kodować – konkurs MAC

Minister Administracji i Cyfryzacji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Nowatorskie inicjatywy na rzecz rozwoju umiejętności programowania oraz budowania kapitału społecznego z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych”. Celem jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu oraz wyrównywanie szans edukacyjnych.

więcej
2014-05-09

Nabór do programu „Ojczysty – dodaj do ulubionych”

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków do programu dotacyjnego "Ojczysty – dodaj do ulubionych". Program realizowany jest wraz z kampanią społeczno-edukacyjną o tej samej nazwie jako część Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2014-2020.

więcej
2014-04-30

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – edukacja dorosłych

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze edukacji dorosłych, utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

więcej
2014-04-30

Erasmus+ Partnerstwa strategiczne – szkolnictwo wyższe

Dofinansowanie partnerstw instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego, utworzonych w celu podnoszenia jakości studiów i wprowadzania innowacji na uczelniach.

więcej
2014-04-30

Obronność Państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie obronności Państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski należy składać do dnia: 30.04.2014r.

więcej
2014-04-30

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Wnioski należy składać do dnia: 30.04.2014 r.

więcej
2014-04-30

Odkryj e-wolontariat

Chcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś dobrego? Podziel się swoim pomysłem i zdobądź grant na jego realizację! Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła szóstą edycję konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Wnioski należy składać do 30 kwietnia br.

więcej
2014-04-30

Erasmus+ Międzysektorowe partnerstwa strategiczne

Dofinansowanie partnerstw podmiotów działających w różnych sektorach i obszarach (edukacja, biznes, polityka, sektor samorządowy, pozarządowy, społeczny etc.), utworzonych w celu podnoszenia jakości edukacji i wprowadzania innowacji.

więcej
2014-04-28

Konkurs Heritage Plus

Celem Konkursu jest sfinansowanie interdyscyplinarnych i innowacyjnych projektów badawczych, które będą przykładem doskonałej międzynarodowej pracy zespołowej i których przedmiot badań będzie koncentrował się na materialnym dziedzictwie kulturowym, nie wykluczając jednak powiązanych aspektów dziedzictwa niematerialnego i dziedzictwa cyfrowego (tzw. podejście zintegrowane).

więcej
2014-04-25

Wokół nas - Provident wspiera rodzinę

"Wokół nas" to program ogólnopolski, skierowany do lokalnych społeczności, zwłaszcza tych żyjących w mniejszych miejscowościach.

więcej
2014-04-22

Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn.: „Program pomocy wybitnie uzdolnionym uczniom”.

więcej
2014-04-18

Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz w postaci plików dźwiękowych

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), art. 8 ust. 1 pkt 2 i art. 45 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt. „Zapewnienie uczniom niewidomym i słabowidzącym czasopism przeznaczonych dla dzieci i młodzieży wykonanych odpowiednio w systemie Braille’a i w druku powiększonym oraz w postaci plików dźwiękowych”

więcej
2014-04-16

Organizacja Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji Mistrzostw Wojska Polskiego w Szachach. Wnioski należy składać do dnia: 16.04.2014 r.

więcej
2014-04-15

Program dotacyjny Fundacji im. Stefana Batorego - Obywatele dla Demokracji

Celem programu zaplanowanego na lata 2013-2016 jest wsparcie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego i zwiększenie udziału organizacji pozarządowych w budowaniu sprawiedliwości społecznej, demokracji i zrównoważonego rozwoju. Program o budżecie 150 mln zł, finansowany jest ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

więcej
2014-04-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 marca br.

więcej
2014-04-15

Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca organizacje działające w obszarze edukacji do udziału w otwartym konkursie ofert „Letnia szkoła młodzieżowych animatorów środowisk polskich za granicą ". Nabór ofert trwa do 15 kwietnia br.

więcej
2014-04-15

Szansa na stypendia

Zachęcamy do ubiegania się o stypendia dla osób zajmujących się twórczością lub prowadzących badania naukowe w następujących dziedzinach: archeologia, architektura, filologia klasyczna, taniec, film lub video, historia, architektura krajobrazu, literatura, muzyka, filozofia, teatr, sztuka wizualna. Stypendia są przyznawane bez względu na narodowość.

więcej
2014-04-11

Promocja aktywności fizycznej i rozwoju sportu

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu. Oferty konkursowe należy składać do dnia 11 kwietnia 2014 r.

więcej
2014-04-11

Wolontariat polska pomoc 2014

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Wolontariat polska pomoc 2014”. Termin składania wniosków projektowych upływa w dniu 11 kwietnia 2014 r. o godz. 15.00.

więcej
2014-04-10

PZU z kulturą - edycja 2014

Celem konkursu jest ułatwienie dzieciom i młodzieży szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) z małych miejscowości (do 30 tys. mieszkańców) dostępu do szeroko pojętej kultury, w szczególności kultury tzw. wysokiej.

więcej
2014-04-04

Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014

Międzynarodowa organizacja NESsT oraz J.P. Morgan organizują wspólnie „Konkurs na Przedsiębiorstwo Społeczne – 2014”, którego celem jest wsparcie rozwoju przedsiębiorstw społecznych w Polsce. Konkurs ogłaszany jest po raz pierwszy w Polsce i ma charakter pilotażowy. W konkursie mogą brać udział wszystkie podmioty i osoby indywidualne, które są zainteresowane możliwością założenia bądź rozwoju już istniejącego przedsiębiorstwa społecznego. Nabór wniosków trwa do 4 kwietnia 2014.

więcej
2014-04-04

Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłosiło VI edycję konkursu dotacji pt.:„Fundusze Europejskie na poziomie Narodowej Strategii Spójności”. Konkurs skierowany jest do środowisk naukowych oraz organizacji pozarządowych, które chcą się zaangażować we wspieranie procesu wdrażania Narodowej Strategii Spójności na lata 2007-2013. Wnioski można składać do 4 kwietnia 2014 r.

więcej
2014-04-04

Europejskie Nagrody Promocji Przedsiębiorczości 2014

Celem Konkursu jest wyróżnienie najlepszych promotorów przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Europie, przedstawienie najlepszych przykładów zasad i praktyk w tej dziedzinie, zwiększanie świadomości społecznej na temat jej roli oraz zachęcanie i inspirowanie potencjalnych przedsiębiorców.

więcej
2014-04-04

Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do składania wniosków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora, Poddziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego, Konkurs zamknięty nr DWF_5.4.2_14_2013 pt. „Rozwój sieci organizacji pozarządowych jako formy wzmacniania potencjału zrzeszonych w nich organizacji.

więcej
2014-04-03

Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej

Granty Unii Europejskiej na realizację projektów współpracy międzynarodowej opartej na wielostronnym partnerstwie między organizacjami aktywnymi w dziedzinie młodzieży, edukacji, szkoleń a sektorem społeczno-ekonomicznym w krajach programu i państwach partnerskich.

więcej
2014-04-01

Konkurs "Mały mistrz" - nabór dodatkowy

Otwarty konkurs wniosków na dofinansowanie projektów w ramach projektu „Mały Mistrz”, realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży”. Nabór dodatkowy.

więcej
2014-03-31

Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami

Celem Konkursu jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego organizacji międzynarodowego obozu dla dzieci i młodzieży z terenu województwa wielkopolskiego oraz z regionów partnerskich i innych regionów współpracujących z Samorządem Województwa Wielkopolskiego w ramach programu międzynarodowej wymiany młodzieży. Termin składania wniosków: upływa 31 marca 2014 r.

więcej
2014-03-31

Wydarzenia artystyczne - MUZYKA

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Wydarzenia artystyczne - Teatr i Taniec

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i nawiązujących do najwybitniejszych osiągnięć teatru dramatycznego lub baletu klasycznego, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości, nastawionych na, nierzadko krytyczny, dyskurs o współczesnej rzeczywistości i poszukiwanie oryginalnych środków ekspresji artystycznej. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Wydarzenia artystyczne - Sztuki wizualne

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest wspieranie najwartościowszych zjawisk w polskiej sztuce współczesnej oraz popularyzacja najciekawszych zjawisk sztuki polskiej i światowej w Polsce. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Wydarzenia artystyczne - Film

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promowanie wiedzy na temat osiągnięć kinematografii, jej roli we współczesnej kulturze, a także wsparcie dla działań sprzyjających rozwojowi kultury filmowej i upowszechniających ambitny, niekomercyjny repertuar filmowy. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Wydarzenia artystyczne - Promocja kultury polskiej za granicą

Celem Konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jest promocja na arenie międzynarodowej najwartościowszych zjawisk polskiej kultury - zarówno poprzez wspieranie znaczących projektów skupionych na kompleksowej, różnorodnej prezentacji polskiej twórczości, jak również poprzez promocję dokonań wybitnych polskich artystów w ramach prestiżowych światowych przedsięwzięć kulturalnych. Wnioski należy składać do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Dziedzictwo kulturowe - Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Uprzejmie informujemy, że Departament Dziedzictwa Kulturowego prowadzi II nabór wniosków na 2014 r. do programu „Dziedzictwo kulturowe, priorytet 4. Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”

więcej
2014-03-31

Konkurs dotacyjny 25 lat wolności

Celem Konkursu jest wsparcie działań związanych z 25 rocznicą wydarzeń, które zapoczątkowały w Polsce i w innych krajach naszego regionu procesy demokratycznych przemian. Mogą to być działania upamiętniające rocznicę wolnych wyborów 1989 roku, przypominające historyczne wydarzenia i osoby, które przyczyniły się do zmiany systemu oraz inicjatywy poświęcone refleksji nad minionym 25-leciem, pokazujące, co zmieniło się od tamtego czasu, co osiągnęliśmy przez te 25 lat, a czego nie udało się osiągnąć.

więcej
2014-03-31

Zaproś sąsiada na "Zieloną Ławeczkę"

ZIELONA ŁAWECZKA to ogólnopolski, prospołeczny projekt grantowy adresowany do mieszkańców otwartych osiedli (zarządzanych przez spółdzielnie i wspólnoty) w miastach powyżej 50 tys. mieszkańców. Projekt ma umożliwić przemianę zaniedbanych terenów na osiedlach w zielone zakątki, mini-ogrody z ławeczką. Pozwoli to ożywić miejsca wokół bloków, stworzyć przestrzeń do odpoczynku i spotkań. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2014r.

więcej
2014-03-31

Dzieciństwo bez próchnicy - konkurs UM w Poznaniu

Celem Konkursu jest objęcie edukacją i profilaktyką stomatologiczną ponad 300 tysięcy dzieci w wieku 0-5 lat oraz osób dorosłych, od których postawy najbardziej zależy stan zdrowia jamy ustnej najmłodszych – rodziców i opiekunów dzieci, nauczycieli i wychowawców przedszkolnych oraz pielęgniarek, położnych i lekarzy pediatrów.

więcej
2014-03-31

Dotacje na Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaje dotacje na „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” (dodatkowy nabór wniosków). Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

więcej
2014-03-28

Wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Oferty można zgłaszać do 28 marca 2014 r.

więcej
2014-03-28

Stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Jeśli Twoje dziecko znajduje się w ciężkim stanie klinicznym, wymaga całodobowych zabiegów opiekuńczych i pielęgnacyjnych, a Twoja rodzina znajduje się w niedostatku, jesteś potencjalnym adresatem stypendium fundowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych SPES w ramach programu Pomocy Dzieciom. Wnioski o stypendia na lata 2014/2015 przyjmowane są do dnia 28 marca 2014 roku.

więcej
2014-03-28

Konkurs inicjatyw organizacji pozarządowych 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert Konkurs Inicjatyw Organizacji Pozarządowych na najlepsze projekty z obszaru: wyrównywanie szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy.

więcej
2014-03-26

Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu do dnia 26 marca 2014r. przyjmuje wnioski o dofinansowanie projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

więcej
2014-03-26

Edukacja globalna 2014

Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego, zgodnie z poniższą specyfikacją:

więcej
2014-03-21

Pomoc postpenitencjarna dla potrzebujących

Minister Sprawiedliwości ogłosił otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego: „Pomoc postpenitencjarna osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin” realizowanego w okresie od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. w ramach dotacji celowej z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Nabór wniosków trwa do 21 marca 2014.

więcej
2014-03-21

„Świetlica – Dzieci – Praca”

Otwarty konkurs w ramach Programu „Świetlica – Dzieci – Praca” na rzecz wsparcia dziecka i rodziny w gminie, w latach 2011 -2015. Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 marca 2014 r.

więcej
2014-03-20

Gmina przyjazna turyście

Pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” wraz z Polskim Towarzystwem Turystyczno-Krajoznawczym, firmą 3Step Sp. z o. o. oraz Fundacją Miejsc i Ludzi Aktywnych ogłosiło ogólnopolski konkurs na gminę najbardziej przyjazną turystom. Patronem Honorowym Konkursu jest Podsekretarz Stanu Ministerstwa Sportu i Turystki Katarzyna Sobierajska. Zgłoszenia przyjmowane są do 20 marca 2014r.

więcej
2014-03-19

Maluch 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na działania na rzecz rozwoju i utrzymania infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków, klubów dziecięcych i miejsc u dziennych opiekunów w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”. O środki z programu Maluch 2014 mogą starać się gminy, przedsiębiorcy i organizacje pozarządowe. Dofinansowanie może wynieść nawet 80 proc. kosztów projektu.

więcej
2014-03-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 marca br.

więcej
2014-03-15

Granty z Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza

Zarząd Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza ogłosił konkurs na promocje i wspieranie działań w zakresie m.in: kultury dziedzictwa narodowego, ochrony zabytków, sportu, ochrony zdrowia. Termin nadsyłania wniosków do 15 marca br.

więcej
2014-03-14

Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w otwartym konkursie na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach projektu: „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” Wnioski należy nadsyłać do dnia 14 marca 2014 roku.

więcej
2014-03-14

Przemiany w Regionie

Trwa nabór wniosków do konkursy grantowego Programu "Przemiany w Regionie" - RITA. Termin składania wniosków do 14 marca (godz. 16.00). Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem konkursu i generatorem wniosków.

więcej
2014-03-10

Seniorzy znowu w akcji! Ruszył nabór do siódmej edycji konkursu

„Seniorzy w akcji” -konkurs wspierający działania osób starszych na rzecz otoczenia i promujący współpracę międzypokoleniową. Jeżeli jesteś osobą 60+? Masz pomysł na projekt społeczny i chęć do działania? Masz pasję i doświadczenie, którymi chcesz się podzielić? Masz 18-35 lat i razem z osobą 60+ chcesz rozkręcić międzypokoleniową akcję? Zgłoś się do konkursu „Seniorzy w akcji” organizowanego przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Listy intencyjne należy złożyć do 10 marca 2014.

więcej
2014-03-07

Ruszył konkurs FIO 2014

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze, wspólnoty mieszkaniowe do składania wniosków w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (FIO). Realizacja programu ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych. Ofert należy składać do 7 marca 2014 r.

więcej
2014-03-05

Dofinansowywania posiłków w szkołach "Dobry jak chleb"

O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się szkoły podstawowe i gimnazja. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki. Termin składania wniosków upływa dnia 5.03.2014 r

więcej
2014-03-04

Aktywna Biblioteka

Głównym celem Konkursu Grantowego realizowanego w ramach Programu Rozwoju Bibliotek jest umożliwienie bibliotekom przygotowania i wcielenia w życie projektów skierowanych do społeczności lokalnych, przy wykorzystaniu nowych technologii. Organizatorem Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” jest Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce. Wnioski będzie można składać w Wirtualnym Segregatorze od 20 stycznia do 4 marca 2014 r.

więcej
2014-03-03

Programy stypendialne skierowane do studentów.

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie programów stypendialnych w ramach programu- Agrafka Agory- zgłoszenia przyjmowane są do 3 marca 2014 r. „Agrafka Agory” to partnerski Program Fundacji Agory i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, w którym lokalne organizacje pozarządowe mogą uzyskać dofinansowanie programów stypendialnych skierowanych do studentów.

więcej
2014-02-28

Polsko – Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014

Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłosiło konkurs na dofinansowanie przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich „Polsko-Rosyjska Wymiana Młodzieży 2014”. Finansowanie otrzymają projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Wnioski można składać do 28 lutego 2014 r.

więcej
2014-02-28

Granty na zadania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Urząd Marszałkowski województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków na zadania publiczne pn.„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka”. Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014r.

więcej
2014-02-28

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych

Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza samorządy gmin oraz organizacje pozarządowe do składania wniosków o wsparcie finansowe projektów z zakresu aktywizacji społeczno-zawodowej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Wnioski należy składać w terminie do dnia 28 lutego 2014 r.

więcej
2014-02-28

Z Kujawskim pomagamy pszczołom

Fundacja Nasza Ziemia ogłosiła konkurs grantowy w ramach programu „Z Kujawskim pomagamy pszczołom”. Przygotuj i zgłoś do konkursu grantowego działanie na rzecz pomocy pszczołom i edukacji o roli pszczół. Pozyskaj nawet 8.000 złotych dofinansowania dla swojego projektu! Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2014 r

więcej
2014-02-27

Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs na realizację zadania publicznego: „Współpraca w dziedzinie dyplomacji publicznej 2014”. Oferty należy składać do 27 lutego 2014r.

więcej
2014-02-27

Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi

Trwa konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Wnioski należy składać w terminie do dnia 27 lutego 2014r.

więcej
2014-02-21

Wsparcie dla osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs, w którym można otrzymać dofinansowanie na wsparcie finansowe projektów z zakresu pomocy społecznej skierowanej do osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością. Wnioski należy składać w terminie do dnia 21 lutego 2014 r.

więcej
2014-02-19

Aktywność Społeczna Osób Starszych

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłosił konkurs dla organizacji pozarządowych na działania w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020. Termin składania wniosków upływa dnia 19 lutego 2014r.

więcej
2014-02-18

1000 pierwszych dni dla zdrowia

Trwa nabór wniosków do konkursu grantowego pn.„1000 pierwszych dni dla zdrowia”, który organizuje Fundacja NUTRICIA wspólnie z Federacją Polskich Banków Żywności. Do zdobycia są środki na realizację działań edukacyjnych i promocyjnych związanych z żywieniem najmłodszych – 20 grantów po 5000 zł każdy. Wnioski można składać do 18 lutego 2014 r.

więcej
2014-02-14

Razem możemy więcej

Fundacja "Dbam o Zdrowie" zaprasza organizacje pozarządowe z całej Polski do udziału w III edycji Konkursu Grantowego pn. „RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ!” Celem ogólnym Konkursu jest uświadomienie problemu społecznego, jakim są bariery w dostępie do leków oraz wspieranie organizacji działających w sektorze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej. Łączna pula środków pieniężnych przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 1 milion złotych! Wnioski należy składać do 14 lutego 2014r.

więcej
2014-02-10

Zapraszamy do Banku Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK ogłasza konkurs dla instytucji wychowawczych i organizacji młodzieżowych, które skupiają ambitnych, twórczych i odpowiedzialnych młodych ludzi wokół inicjatyw edukacyjnych, obywatelskich i społecznych. Program Bank Ambitnej Młodzieży (BAM) ma na celu uświadomienie młodym ludziom, że od wykształcenia, inicjatywy, aktywności i działalności społecznej zależy nie tylko ich własna przyszłość, ale także przyszłość lokalnego środowiska, narodu i państwa polskiego. Wnioski można składać do 10 lutego br.

więcej
2014-02-04

Granty na projekty z zakresu edukacji, kultury, sztuki i polityki społecznej.

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga ogłosiła kolejne nabory wniosków na działania na rzecz dobra publicznego w zakresie edukacji i rozwoju lokalnego, w tym opieki zdrowotnej i polityki społecznej.

więcej
2014-01-31

Muzeum Historii Polski: Patriotyzm Jutra

Muzeum Historii Polski ogłosiło kolejną edycję ogólnopolskiego programu „Patriotyzm Jutra” realizowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiającego na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreującego postawy patriotyczne i obywatelskie. Termin składania wniosków: 31 stycznia 2014r.

więcej
2014-01-30

Dofinansowania do wydań z Funduszu Promocji Twórczości

Dofinansowania do wydań - na pokrycie w całości lub w części kosztów wydań utworów o szczególnym znaczeniu dla kultury i nauki polskiej oraz wydań dla niewidomych. Nabór wniosków trwa do 30 stycznia 2014 r.

więcej
Napisz do nas