twitter instagram YouTube

2014-04-16
Bezpieczeństwo drogowe

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego ogłasza konkurs na realizację projektów: „Fundusz Małych Grantów 2014". Celem konkursu jest promowanie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez pomoc organizacjom non-profit w realizacji projektów podnoszących bezpieczeństwo ruchu drogowego.

W edycji 2014 promowane będą projekty skierowane do niechronionych użytkowników dróg.

Kto może składać wnioski?

O przyznanie grantów w ramach konkursu mogą się ubiegać zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku, oraz placówki edukacyjne, w szczególności:

  • stowarzyszenia,
  • fundacje i inne jednostki typu non profit,
  • placówki oświatowe.

Wysokość dotacji

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na fundusz wynosi: 20 000 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

Termin składania wniosków

Aby wziąć udział w konkursie należy nie później niż do 1 czerwca 2014 r:

  • dostarczyć wydrukowany i podpisany wniosek do Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego pocztą lub kurierem w formie wydruku oraz w formie elektronicznej,
  • dołączyć do wniosku projektowego jego kopię wraz z kopią załączników.

Prawidłowo przygotowany i wypełniony wniosek projektowy należy przesłać na adres:

Stowarzyszenie Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
ul. Pańska 85
00-834 Warszawa
z dopiskiem na kopercie:
„Fundusz Małych Grantów 2014"

Wnioski, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data wpływu wniosku do siedziby Partnerstwa.

Dodatkowe informacje

Regulamin zawierający szczegółowy zakres, termin i warunki realizacji projektów, sposób przygotowania i termin składania wniosku projektowego, tryb i kryteria stosowane przy wyborze wniosków projektowych, termin wyboru  wniosków projektowych, warunki, jakie musi spełnić podmiot przystępujący do konkursu oraz sposób udostępnienia wzoru wniosku projektowego i niezbędnych załączników zamieszczono na stronie internetowej Partnerstwa http://www.pbd.org.pl/wydarzenia/single/id/859

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas