twitter instagram YouTube

2015-06-24
Bezpiecznie tu i tam

Polska Spółka Gazownictwa zaprasza do udziału w konkursie „Bezpiecznie tu i tam” na temat szerokorozumianego bezpieczeństwa. Granty w wysokości 10 000 złotych otrzymają organizacje które opracują najciekawsze projekty społeczne przyczyniające się do wzrostu poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania oraz do integracji i aktywizacji mieszkańców na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnych. Wnioski należy składać do 30 czerwca br.

Głównym celem konkursu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.

Szczegółowe cele:

1. Podniesienie poziomu świadomości społeczności lokalnej w zakresie bezpieczeństwa,

ochrony życia i zdrowia

2. Wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania

3. Aktywizacja społeczności do podejmowania działań rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa

4. Integracja społeczności lokalnej wokół projektu

W konkursie mogą wziąć udział organizacje pozarządowe oraz podmioty niedziałające w celu osiągnięcia zysku, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, za wyjątkiem partii politycznych i fundacji utworzonych przez partie polityczne, które są zarejestrowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu zawiera regulamin konkursowy.

Składanie wniosków:

Wnioski konkursowe przyjmowane są elektronicznie. Aby wziąć udział w konkursie należy:

- wypełnić i podpisać formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.psgaz.pl/bezpiecznietuitam w formacie Word oraz przesłać jego skan na adres bezpiecznie@psgaz.pl. Szablon formularza w formacie Word dostępny jest tutaj

- wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy online

Do udziału w konkursie wymagana jest akceptacja regulaminu oraz zgody związane z przetwarzaniem danych osobowych (na końcu wniosku online).

Kwota dofinansowania:

Na koordynację i obsługę projektu można przeznaczyć maksymalnie 20% kwoty grantu (2000 PLN). Na realizację projektu należy przeznaczyć co najmniej 80% kwoty grantu (8000 PLN), z czego:

- co najmniej 2000 PLN na lokalną promocję projektu,

- maksymalnie 1500 PLN na łączne koszty osobowe merytoryczne.

Wnioski należy składać do  30 czerwca 2015 r.

Więcej informacji na stronie Organizatora konkursu: http://www.psgaz.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas