twitter instagram YouTube

2020-07-31
Bezzwrotne pożyczki dla NGO

Bezzwrotne pożyczki dla NGO

W ostatnim czasie, często pytaliście nas „Czy organizacja pozarządowa prowadząca działalność gospodarczą może skorzystać jednocześnie ze wsparcia z art. 15zzda [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego] i art. 15zzd [Pożyczka bezzwrotna ze środków Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy]?

Odpowiadając na pytanie:

Podmiot będący jednocześnie mikroprzedsiębiorcą, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców oraz organizacją pozarządową w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest uprawniony do korzystania ze wsparcia przewidzianego w art. 15zzd oraz 15zzda ustawy COVID-19. Skorzystanie z jednego z ww. instrumentów nie wyklucza możliwości ubiegania się wsparcie w ramach drugiego instrumentu. Jednakże, przedmiotowe uprawnienia przysługują organizacji z zastrzeżeniem, że nie może ona otrzymać dofinansowania w części, w której te same koszty zostały albo zostaną sfinansowane z innych środków publicznych.

Reasumując organizacje, które prowadzą działalność statutową oraz działalność gospodarczą mogą skorzystać jednocześnie z obu instrumentów wsparcia udzielanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie.

Kto jest uprawniony?

Organizacje pozarządowe  m.in.:  fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie socjalne, koła gospodyń wiejskich, ochotnicze straże pożarne, Stowarzyszenia pszczelarzy, Stowarzyszenia Ułanów, stowarzyszenia zwykłe, koła myśliwskie, koła wędkarskie i kluby sportowe (kluby sportowe mogą funkcjonować w różnych formach prawnych np. jako stowarzyszenie, uczniowski klub sportowy, spółka akcyjna, spółka z o.o.)  posiadające stosowny wpis w ewidencji/rejestrze, jako organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, są podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o bezzwrotną pożyczkę z Powiatowego Urzędu Pracy.

O jaką kwotę mogą się ubiegać organizacje pozarządowe prowadzące działalność statutową?

Kwota o jaką można wnioskować to, zgodnie z potrzebami organizacji pozarządowej, maksymalnie  5 000 zł, przy czym:

  • przychód podmiotu w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000 zł,
  • wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów podmiotu w poprzednim roku bilansowym,
  • działalność musi być prowadzona przed dniem 1 kwietnia 2020 roku,
  • pożyczka udzielana jest w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.

Przykład:
Stowarzyszenie osiągnęło w 2019 roku przychód w wysokości 32 000 zł. Maksymalna kwota pożyczki, o jaką może się starać  to stowarzyszenie wynosi 10% z 32 000 zł, czyli 3200 zł.

*Za przychód należy przyjąć wszystkie korzyści materialne wpływające do organizacji. Darowizna rzeczowa, odpowiednio wyceniona, stanowi przychód organizacji, który powinien zostać odzwierciedlony w składanym na koniec roku bilansowego sprawozdaniu finansowym. Należy zaznaczyć, iż odmienne podejście ustawa przyjęła w zakresie wsparcia określonego w art. 15zze ustawy (dot. dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne). W przypadku tego wsparcia do przychodów z działalności statutowej nie wlicza się darowizn rzeczowych i finansowych otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.

 

O jaką kwotę mogą ubiegać się organizacje prowadzące działalność gospodarczą?

Do 5 000  zł, nie ma kryterium przychodów , jak w przypadku prowadzenia działalności statutowej.

UWAGA!

Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. Za datę udzielenia pożyczki uznaje się dzień wypłaty środków przez urząd pracy na konto organizacji pozarządowej. Po spełnieniu tego warunku, pożyczka będzie umorzona automatycznie, bez jakichkolwiek dodatkowych wniosków.


Gdzie należy złożyć wniosek?

Wnioski należy składać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie.

  • elektronicznie, przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisem zaufanym e-puap w serwisie www.praca.gov.pl bez konieczności wizyty w urzędzie co znacznie przyspieszy otrzymanie pożyczki,
  • składając w zaadresowanej i szczelnie zamkniętej kopercie do urny na dokumenty znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie (w godzinach pracy urzędu),
  • przesyłając tradycyjną pocztą na adres Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, ul. Śniadeckich 5, 64-100 Leszno.

Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia.

Pożyczka udzielana jest w drodze umowy zawieranej pomiędzy  Dyrektorem PUP w Lesznie działającym z upoważnienia Prezydenta Miasta Leszna,  a wnioskodawcą.

Szczegółowe informacje o możliwości ubiegania się o wsparcie oraz wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie leszno.praca.gov.pl oraz poprzez platformę:  praca.gov.pl.


Pełne zapisy dotyczące opisywanego mechanizmu zawarte są w art. 77 pkt 40 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (taka jest oficjalna nazwa aktu prawnego nazywanego potocznie Tarczą 4.0). Zapisy te wprowadzają art. 15zzda do ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (zwaną dalej ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o COVID-19).

Nasze biuro prowadzi również doradztwo i pomaga prawidłowo wypełnić wnioski. Zgłaszać się można dzwoniąc pod numer 65 547 68 40 lub pisząc na adres: op@leszno.pl.

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas