twitter instagram YouTube

2018-07-25
Bomba Inicjatyw 2

Bomba Inicjatyw 2

Prezydent Miasta Leszna i Fundacja Centrum Aktywności Twórczej ogłaszają drugi nabór ofert na otwarty konkurs z zakresu wspierania realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w dziedzinie pomocy społecznej.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy. Oddziały terenowe nie posiadające osobowości prawnej nie mogą samodzielnie ubiegać się o dotację. W takiej sytuacji mogą złożyć ofertę za pośrednictwem zarządu głównego lub oddziału posiadającego osobowość prawną, natomiast w ofercie powinien być wskazany oddział upoważniony do bezpośredniego wykonania zadania.

 

Cel zadania: wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i działań związanych z włączaniem obywateli oraz organizacji pozarządowych w prace na rzecz Miasta Leszna poprzez realizację zadań zleconych w formie wspierania z zakresu pomocy społecznej.

 

Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2018: 16 000,00zł. - pozostało do rozdysponowania 4200,00zł.

Wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w roku 2017: 15 000,00zł.

 

Kwota dofinansowania:  zakłada się realizację minimum 2 Projektów (Mikrodotacji) o łącznej wartości 4200,00 zł., a wysokość dofinansowania jednego Projektu może wynieść maksymalnie 3200,00 zł. Wysokość przyznanej Mikrodotacji może być niższa niż wnioskowana w Ofercie. W takim przypadku Oferent może wycofać swoją Ofertę lub zaakceptować składając odpowiednio zaktualizowany kosztorys wydatków i harmonogram działań.

 

Zasady i warunki przyznania Mikrodotacji:

Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert i ubiegające się o Mikrodotację na realizacje  zadań powinny spełniać warunki ogólne:

1) złożyć w terminie wypełnioną Ofertę na obowiązującym formularzu MRPiPS (zał. nr 2 do ogłoszenia),  zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy, osobiście lub za pomocą poczty do 03.08.2018r. do godz. 14.00, na adres: ul. Więzienna 3, Leszno (64-100), decyduje data wpływu dokumentów.

2) wykazać posiadanie: niezbędnej wiedzy, kwalifikacji, doświadczeń, kadry i odpowiedniego zaplecza do realizacji konkretnego zadania.

3) zadeklarować wkład własny w wysokości nie mniej niż 10% kosztów zadania. W ramach Mikrodotacji dopuszczalny jest każdy rodzaj wkładu własnego (finansowy oraz niefinansowy w postaci wkładu osobowego, w tym pracy społecznej członków i świadczeń wolontariuszy).

4) środki w ramach Mikrodotacji nie mogą stanowić wkładu własnego w ramach innych zadań zleconych do realizacji przez Miasto Leszno

5) Zadania powinny być adresowane na rzecz mieszkańców Miasta Leszna

6) przynajmniej 2 zadania spośród złożonych Ofert powinny zakładać realizację działań na obszarze rewitalizacji Miasta Leszna i powinny być adresowane do mieszkańców tego obszaru

7) wszyscy Oferenci powinni w swoich Ofertach uwzględnić realizację działań adresowanych do mieszkańców Miasta Leszna w ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno np. udział w Festynie Organizacji Pozarządowych, leszczyńskich Instytucji oraz firm zaangażowanych społecznie we wrześniu 2018r.

8) zadeklarować zastosowanie się, w razie realizacji swojej inicjatywy, do dokumentu stanowiącego Załącznik nr 1 do Zarządzenia Prezydenta Miasta Leszna nr 583/2015 (Wytyczne dla beneficjentów wsparcia ze strony Miasta Leszna oraz organizatorów wydarzeń objętych honorowym patronatem Prezydenta Miasta Leszna w zakresie informacji i promocji), czyli do stosowania logo Miasta Leszna oraz Herbu miasta Leszna, a także do stosowania logo konkursu „Bomba Inicjatyw 2 - Mikrogranty Prezydenta Miasta Leszna” podczas publikacji jakichkolwiek treści promocyjnych lub też/ i produktów Projektu.

10) za koszty kwalifikowane uznaje się koszty poniesione przez Oferenta od dnia zawarcia umowy do dnia jej zakończenia.

11) wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych znajduje się w Regulaminie Konkursu (zał. nr 1 do ogłoszenia)

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

- usługi poligraficzne i internetowe

- transport, koszty przejazdu

 - wyżywienie, noclegi

- honoraria

- materiały

- nagłośnienie, scenografia

- wynajęcie obiektów

- sprzęt niezbędny do realizacji zadania

- inne szczegółowo określone koszty i usługi przy realizacji wyżej wymienionych przedsięwzięć

 

Termin i warunki  realizacji zadania:

Oferent przyjmując zlecenie realizacji zadania zobowiązuje się do wykonania zadania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie .

Zadanie publiczne nie może być zrealizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.

Od Oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej Mikrodotacji ze środków budżetu Miasta Leszna, a po zakończeniu zadania – złożenia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania.

Termin realizacji zadania: 20/08/2018- 31/10/2018

Wyniki konkursu zostaną podane do publicznej wiadomości w formie wykazu umieszczonego
w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na oficjalnej stronie internetowej Miasta Leszna i Fundacji CAT do 8 sierpnia 2018r

 

Termin i sposób składania ofert:

 1. Oferty wraz z załącznikami należy składać osobiście w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 sierpnia 2018r. do godz.14:00 w biurze Fundacji Centrum Aktywności Twórczej w Lesznie, ul. Więzienna 3 lub przesłać pocztą na w/w adres (liczy się data i godzina wpływu do Fundacji CAT).
 2.  Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Oferta powinna zostać przygotowana według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umowy dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Wzór stanowiący zał. Ne 2 do ogłoszenia dostępny jest na stronie Operatora http://fundacja-cat.pl/mikrogranty
 4. Należy udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania . Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta czy zgłaszanego przez niego projektu należy wpisać „nie dotyczy”.
 5.  Jeden uprawniony podmiot może złożyć w konkursie maksymalnie jedną ofertę.
 6. Oferta musi spełniać wszystkie wymogi formalne, ustalone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 7. Załączniki wymagane do oferty:
 1.  kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji, poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione

(UWAGA: zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego https://ems.ms.gov.pl/start)

Odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany

 1. umowy partnerskie, jeśli występują, podpisane przez uprawnione osoby
 2. kopia statutu organizacji poświadczona za zgodność z oryginałem przez osoby do tego uprawnione
 3. podpisana klauzula informacyjna (zał. nr 9 do ogłoszenia) przez przedstawicieli Oferenta uprawnionych do złożenia Oferty i podpisania umowy w imieniu Oferenta.

Warunki realizacji zadania publicznego

 1. W terminie do 3 dni roboczych od daty przekazania informacji o opublikowaniu wyników oferent zobowiązany jest do przesłania w formie elektronicznej na adres fundacja.cat@gmail.com lub papierowej na adres Fundacja Centrum Aktywności Twórczej, ul. Więzienna 3, 64-100 Leszno, oświadczenia stanowiącego załącznik nr 12 o przyjęciu lub nieprzyjęciu dotacji. Od daty oświadczenia w ciągu 7 dni kalendarzowych należy przesłać dokumenty niezbędne do przygotowania projektu umowy o wsparcie realizacji zadania publicznego, w tym:
 1. zaktualizowany harmonogram i kosztorys realizacji zadania – jeżeli dotyczy, stanowiące załączniki do umowy (załączniki 10 i 11)
 2. informację zawierającą numer konta bankowego stowarzyszenia
 3. potwierdzenie aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy.
 1. Nieprzesłanie oświadczenia oraz dokumentów, o których mowa w ust. 1 tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta.

Postanowienia końcowe

Dotacji nie można wykorzystywać na:

1) prowadzenie działalności gospodarczej,

2) realizację zadań już zleconych danej jednostce przez Prezydenta Miasta Leszna

3) Kwota wnioskowanej dotacji może wynosić maksymalnie 3200,00zł.

4) Zastrzega się możliwość nierozstrzygnięcia konkursu w poszczególnych zadaniach, bez prawa do odwołania.

Szczegóły i dokumenty do pobrania na stronie http://fundacja-cat.pl/news/w-1146/bomba-inicjatyw-2-drugi-nabor

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas