twitter instagram YouTube

2021-06-17
Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021

Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021

Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych „Działamy Razem” realizując na terenie Miasta Poznania projekt „Centrum Inicjatyw Lokalnych - Regrantingowe 2021” finansowany z budżetu Urzędu Miasta Poznania ogłasza Konkurs na projekty w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Dofinansowanie mogą uzyskać projekty, które zakładają wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy). Dzięki czemu możliwe będzie osiągnięcie celów o charakterze dobra wspólnego. Wspierane będą działania wynikające z potrzeby danej społeczności i realizowana z nią, a nie tylko dla niej, mieszczące się w sferze pożytku publicznego. - 30 listopada 2021 r.

FUNDATOR: Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych "Działamy Razem"

CEL KONKURSU: Celem otwartego konkursu ofert jest realizacja zadania w obszarze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, mających na celu aktywizowanie lokalnych społeczności wokół różnych celów o charakterze dobra wspólnego poprzez wsparcie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (zgodnie z zakresem przewidzianym przez ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie) na terenie Miasta Poznania, które w terminie do 31.12.2021 r. pragną podjąć wspólne działania wzmacniające i pobudzające aktywność społeczną w tym działania na rzecz wspólnej przestrzeni mieszkańców (ulicy, osiedla, dzielnicy czy miasta).

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Realizatorem Mikrograntu w ramach Konkursu Mikrograntów, może być:

a. grupa nieformalna tj. grupa co najmniej trzech pełnoletnich osób fizycznych realizujących inicjatywę oddolną na podstawie umowy o utworzeniu grupy nieformalnej pod obligatoryjnym patronatem organizacji pozarządowej. W skład grupy nieformalnej nie mogą wchodzić członkowie zarządu organizacji pozarządowej, która jest Patronem grupy nieformalnej ubiegającej się o dofinansowanie realizacji Mikrograntu,

b. organizacje pozarządowe - organizacja pozarządowa i inne podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

c. z ubiegania się o Mikrogrant są wykluczone organizacje, które prowadzą CIL - Lokalny.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: do 3 tys. PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: do 30.11.2021

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:  Realizacja Mikrograntów musi zakończyć się najpóźniej do dnia 30.11.2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE: Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu http://dzialamyrazem.pl/konkurs-cil-regrantingowe-2021/

KONTAKT:

- pod nr infolinii 666 739 981 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 15.00.
- w trakcie konsultacji projektów oraz doradztwa dla oferentów -  telefonicznie pod nr tel. 696-565-116 w środy w godzinach 16.00-20.00
- w trakcie konsultacji i doradztwa drogą e-mailową pod adresem ngo@dzialamyrazem.pl
- w biurze projektu we wtorki i czwartki w godz. 12.00 – 15.00.

Biuro projektu mieści się w  Poznańskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu "Centrum Bukowska", ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas