twitter instagram YouTube

2020-08-18
Co to jest spółdzielnia socjalna?

Co to jest spółdzielnia socjalna?

Spółdzielnia socjalna - Jest to forma podmiotowości prawnej łączącej cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej.

Spółdzielnie socjalne, prowadząc równolegle działalność gospodarczą oraz reintegrację społeczną i zawodową, stały się jednym z kluczowych podmiotów ekonomii społecznej oraz istotnym instrumentem polityki społecznej w zakresie aktywnej integracji i zwiększania spójności społecznej.

Cele spółdzielni socjalnej

 • prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków;
 • spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,

zawodowej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy – a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Zadania, którymi szczególnie mogą być zainteresowane spółdzielnie socjalne, to działania na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych lub zagrożonych zwolnieniem, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działania edukacyjne i kulturalne.

W spółdzielniach socjalnych nie ma możliwości dystrybucji zysku między członków spółdzielni. Ustawa w sposób wyraźny określa cele, na jakie może zostać przeznaczona nadwyżka bilansowa.

Jest ona przeznaczana na:

 • zwiększenie funduszu zasobowego – co najmniej 40 proc.,
 • cele społecznej i zawodowej reintegracji członków spółdzielni – nie mniej niż 40 proc.,
 • fundusz inwestycyjny.

Kto może założyć spółdzielnię socjalną?

Liczba założycieli spółdzielni nie może być mniejsza od dziesięciu, jeżeli założycielami są osoby fizyczne, i trzech, jeżeli założycielami są osoby prawne. W spółdzielniach produkcji rolnej liczba założycieli – osób fizycznych nie może być mniejsza od pięciu.

 • osoby bezrobotne,
 • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności,
 • uzależnieni od alkoholu po zakończeniu leczenia odwykowego,
 • uzależnieni od narkotyków po zakończeniu terapii,
 • niepełnosprawni,
 • osoby zwalniane z zakładów karnych,
 • uchodźcy.

Podstawa prawna - Ustawa o spółdzielniach socjalnych. 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas