twitter instagram YouTube

2018-10-12
Cyfrowa dostępnpność i użyteczność informacji sektora publicznego

Polska cyfrowa ogłasza konkurs dotyczący cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki. Termin składania wniosków upływa 26 października 2018 r.

O PROGRAMIE:

CEL KONKURSU:

Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu dopuszcza się następujący typ projektu: Typ II: Cyfrowe udostępnienie zasobów nauki. W ramach Poddziałania 2.3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, dzięki którym zostaną udostępnione do ponownego wykorzystania zasoby nauki.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie są:

-centralne jednostki administracji rządowej/organy administracji rządowej,

-jednostki podległe lub nadzorowane przez centralne jednostki administracji rządowej (z wyłączeniem jednostek administracji niezespolonej),

-jednostki naukowe w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki,

-uczelnie w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym,

-urzędy wojewódzkie, o ile występują w partnerstwie z podmiotami, wśród których są inne urzędy wojewódzkie.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

-podmioty wskazane powyżej jako wnioskodawcy,

-urzędy wojewódzkie,

-jednostki administracji niezespolonej, o ile wnioskodawcą jest pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej,

-przedsiębiorstwa,

-organizacje pozarządowe.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 66 900 000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów dziewięćset tysięcy 00/100 PLN) i stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (56 617 470,00 PLN) oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa (10 282 530,00 PLN).

Maksymalne dofinansowanie wynosi 100% kosztów kwalifikowanych Projektu.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 26 października 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

http://www.polskacyfrowa.gov.pl/nabory/23-cyfrowa-dostepnosc-i-uzytecznosc-informacji-sektora-publicznego-231-cyfrowe-udostepnienie-informacji-sektora-publicznego-isp-ze-zrodel-administracyjnych-i-zasobow-nauki/

KONTAKT:

konkurs2.3nauka@cppc.gov.pl.

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas