twitter instagram YouTube

2019-07-15
Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury - granty

Centrum Projektów Polska Cyfrowa, jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 2.3 „Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury”.

W ramach Poddziałania 2.3.2 dofinansowanie udzielane jest projektom dzięki którym zostaną zdigitalizowane zasoby kultury, w tym materiały archiwalne, nastąpi zwiększenie dostępności oraz poprawa jakości cyfrowo udostępnianych zasobów kultury, w tym materiałów archiwalnych w rozumieniu ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a także polepszenie możliwości ich ponownego wykorzystania.

Do ubiegania się o wsparcie uprawnione są następujące podmioty:

  • państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury,
  • Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe,
  • ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni,
  • jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane,
  • biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

Jako partnerzy ww. wnioskodawców mogą występować:

  • wyżej wymienione podmioty,
  • przedsiębiorcy,
  • organizacje pozarządowe.

Kwota środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na dofinansowanie projektów wynosi 80 000 000 zł.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 84,63% kosztów kwalifikowanych projektu w całości finansowanych ze środków UE.

Nabór wniosków jest prowadzony w dwóch rundach. 

Wnioski należy składać w terminach:

Runda pierwsza - od 12 sierpnia do 30 września 2019 r.;
Runda druga – od 1 października do 30 listopada 2019 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.funduszeeuropejskie.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas