twitter instagram YouTube

2020-10-30
Czasopisma

Czasopisma

Celem programu jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych, zarówno tych o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

CEL PROGRAMU:

·          Strategicznym celem programu Czasopisma jest wspieranie najbardziej znaczących ogólnopolskich czasopism kulturalnych i naukowych (w zakresie nauk humanistycznych).

·         Przez czasopisma naukowe (w zakresie nauk humanistycznych) rozumie się czasopismo znajdujące się na ministerialnej liście (MNiSW) czasopism punktowanych.

·         Podstawowe znaczenie dla realizacji tego celu ma wsparcie dla tytułów o profilu artystycznym, literackim i naukowym, prezentujących różne dziedziny twórczości oraz rozwijających wokół nich dyskurs krytyczny. Celem programu jest zarówno wspieranie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji, jak i tych, które uzyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach. Tytuły istotne dla realizacji celów programu, prócz wysokiego poziomu merytorycznego, powinny wyróżniać się oryginalną, spójną koncepcją, której wyznacznikiem jest bądź koncentracja redakcji na wybranym zagadnieniu i przedstawienie go w możliwe dogłębny sposób, bądź też realizacja formuły opartej na dużej komunikatywności przekazu oraz różnorodności tematycznej.

·         Biorąc pod uwagę fakt, że istotnym czynnikiem umożliwiającym wydawanie czasopism na wysokim poziomie merytorycznym jest stabilność finansowa i organizacyjna, w ramach programu rozszerzony zostaje zakres finansowania zadań w trybie wieloletnim. Suma dofinansowań udzielanych w tym trybie może wynieść do 60% budżetu programu.

·         Wsparcie finansowe udzielane jednak będzie przy założeniu, że wydawcy gwarantują stabilność działania i realizację podjętych celów merytorycznych, a także wysoką dostępność publikowanych treści osiąganą poprzez takie elementy jak - skuteczna dystrybucja czasopisma czy udostępnianie treści w nim zawartych w Internecie. Należy podkreślić, że program nie służy finansowaniu portali internetowych, lecz wspieraniu czasopism, których treść będzie dostępna w wersji elektronicznej.

·         Z uwagi na konieczność realizacji zadań z uwzględnieniem uwarunkowań związanych z ograniczeniami, zakazami i nakazami, o których mowa w art. 46 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz. 1239), w roku 2021 w celu zwiększenia możliwości prowadzenia działań w dobie pandemii, procedury programu znacząco ograniczają wymagania odnośnie wkładu własnego wnioskodawców oraz rozszerzają koszty kwalifikowane. Ponadto kontynuowane w roku bieżącym umowy na realizację zadań wieloletnich, zawarte w ramach programu w latach ubiegłych, w razie potrzeby mogą być aneksowane z uwzględnieniem zakresu programu określonego w niniejszej specyfikacji.

ZAKRES FINANSOWANIA ZADAŃ:

·         Koszty bieżące w z zakresu programu.

·         Koszty tworzenia, redagowania, produkcji, dystrybucji, digitalizacji i publikacji utworów literackich, w tym przekładów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

• samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);

• organizacje pozarządowe;

• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego. Wszystkich beneficjentów dotyczy obowiązek prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej środków finansowych ministra oraz wydatków dokonywanych z tych środków.

WYSOKOŚC DOTACJI: 

Od 10 000 zł do 150 000zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Rozpatrywane są wyłącznie wnioski złożone w formie elektronicznej w systemie EBOI w terminie do 30 listopada 2020 r. Wnioskodawcy, którzy złożą wniosek w terminie do 16 listopada 2020 roku są informowani przez instytucję zarządzającą o stwierdzeniu we wniosku ewentualnych błędów i uchybień formalnych.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

zadania 1-roczne (01.01.2021. - 31.12.2021.)

zadania 2-letnie (01.01.2021. - 31.12.2022.)

zadania 3-letnie (01.01.2021. - 31.12.2023.) 

KONTAKT:

Instytut Książki
ul. Z. Wróblewskiego 6
31-148 Kraków

Informacje telefoniczne dotyczące programu są udzielane w godzinach 10:00 – 14:00 przez następujące osoby:

Karolina Nowak – tel. 12 61-71-908 k.nowak@instytutksiazki.pl 

adres portalu EBOI: https://esp.mkidn.gov.pl/

W przypadku problemów z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną: tel. (61) 624 00 88 w godzinach 8-16

wnioski@eboi.sputnik.pl

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas