twitter instagram YouTube

2019-11-14
Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Dotacje dla młodzieżowych klubów sportowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2020 r., Programu „KLUB” w ramach rozwijania sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży. Termin składania wniosków do 15 marca 2020r.

O PROGRAMIE:

Program jest finansowany ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF). Zajęcia oraz obozy sportowe mogą być skierowane wyłącznie do dzieci lub młodzieży poniżej 18 roku życia. Jedna sekcja sportowa: wszyscy zawodnicy klubu uprawiający dany sport, bez względu na wiek lub płeć.
Obozy sportowe muszą trwać dłużej niż 5 dni. Dofinansowanie można przeznaczyć na organizację tylko jednego obozu sportowego.
Uczestnicy zajęć sportowych realizowanych w ramach programu muszą przejść testy sprawnościowe (co najmniej raz w trakcie realizacji zadania), których wyniki zostaną wprowadzone przez wnioskodawcę do elektronicznej bazy danych – Narodowej Bazy Talentów.
W ramach programu nie przewidziano dofinansowania w formie kosztów pośrednich.
Realizacja programu nie może zakładać osiągnięcia dochodu.

CEL KONKURSU:

1. Upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży.
2. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej.
3. Wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży.
4. Inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży.
5. Optymalizacja wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:
– wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy);
– organizację obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).


KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Jednosekcyjne i wielosekcyjne kluby sportowe (działające w formie stowarzyszenia), których podstawowym celem działalności statutowej jest upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz uczniowskie kluby sportowe.
Wymagane jest, aby wnioskodawca (klub) prowadził formalnie zarejestrowaną działalność sportową co najmniej 3 lata przed datą złożenia wniosku (rejestracja  w KRS bądź w ewidencji prowadzonej przez starostę właściwego ze względu na siedzibę klubu).
Dofinansowanie mogą uzyskać tylko kluby, które w roku bieżącym i poprzednim uzyskały dotacje publiczne mniejsze niż 200.000 zł.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

maks. 90%:
– do 10.000 zł (wsparcie jednej sekcji);
– do 15.000 zł (wsparcie więcej niż jednej sekcji).
– stawka dofinansowania wynagrodzenia szkoleniowca/szkoleniowców (trenera, instruktora, nauczyciela wf) prowadzących zajęcia sportowe = 6.000 zł  (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 9.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego).
Wynagrodzenie może zostać podzielone pomiędzy kilku szkoleniowców w dowolnych proporcjach;
– kwota dofinansowania sprzętu sportowego i/lub organizacji obozu sportowego = 4.000 zł (w przypadku klubu jednosekcyjnego) oraz 6.000 zł (w przypadku klubu wielosekcyjnego). Wnioskodawca może wykorzystać te środki na zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozu sportowego) w dowolnej proporcji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

15 marca 2020r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

02.01.2020r- 15.11.2020r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu , kliknij tutaj

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas