twitter instagram YouTube

2020-05-19
Dla kogo mikropożyczki?

Dla kogo mikropożyczki?

Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie nadal przyjmuje wnioski w ramach Tarczy Antykryzysowej dla mikroprzedsiębiorców o mikropożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Kto może skorzystać

  • Mikroprzedsiębiorca (w tym mikroprzedsiębiorca niezatrudniający pracowników).

Co oznacza, że organizacje prowadzące działalność gospodarczą mogą również skorzystać z niskooprocentowanej mikropożyczki do  kwoty 5 000 zł. Pożyczka wraz z odsetkami może zostać umorzona, jeśli przedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Gdzie należy złożyć wniosek o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców z Funduszu Pracy?

Wniosek o pożyczkę mikroprzedsiębiorca składa do powiatowego urzędu pracy. Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie prowadzi ciągły nabór wniosków o pożyczkę.

Dokumenty w sprawie udzielenia pożyczki można:

  • przesłać elektronicznie;
    nadanie korespondencji możliwe jest za pośrednictwem: portalu praca.gov.pl W serwisie znajduje się specjalny kreator  wniosku, należy go wypełnić  (załączyć umowę o udzielenie pożyczki oraz zał. nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19) i wysłać po opatrzeniu  kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. Składając dokumenty elektronicznie (i podpisując paczkę w ww. sposób) podpisywany jest cały komplet dokumentacji.

 

  • złożyć  w formie papierowej: /wniosek, dwa egzemplarze podpisanej umowy oraz zał. nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19/
    • składając je w zaadresowanej i zamkniętej kopercie  do urny znajdującej się przy wejściu do siedziby PUP w Lesznie 
    • przesyłając je tradycyjną pocztą na adres PUP w Lesznie ul. Śniadeckich 5. Liczy się data wpływu wniosku do urzędu.

 

Jaka jest maksymalna kwota pożyczki i jakie jest jej oprocentowanie?

Pożyczka jest udzielana ze środków Funduszu Pracy do wysokości 5 tys. zł, zaś jej oprocentowanie jest stałe i wynosi w skali roku 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.

Ile wynosi okres spłaty pożyczki?

Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 12 miesięcy, z karencją w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy można przedłużyć okres spłaty pożyczki?

Rada Ministrów może, w celu przeciwdziałania COVID-19, w drodze rozporządzenia, przedłużyć okres spłaty pożyczki, ponad przewidziane 12 miesięcy, mając na względzie okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane.

Czy pożyczka może być umorzona?

Pożyczka wraz z odsetkami na wniosek mikroprzedsiębiorcy podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki. We wniosku o umorzenie mikroprzedsiębiorca oświadcza, że prowadził działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.

Czy są konsekwencje za złożenie fałszywego oświadczenia we wniosku o umorzenie pożyczki?

Oświadczenie we wniosku o umorzenie pożyczki jest składane przez mikroprzedsiębiorcę pod rygorem odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych oświadczeń, w brzmieniu: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Czy wsparcie - niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców - stanowi pomoc publiczną?

Wsparcie polegające na udzieleniu niskooprocentowanej pożyczki z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców (wartość pożyczki bez odsetek) stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Sekcji 3.1 Komunikatu Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91 I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1).
Do wniosku o udzielenie pożyczki Wnioskodawca dołącza wypełniony Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod poniższymi numerami telefonów:

Powiatowy Urząd Pracy – 65 529 94 33, 65 529 50 67

Szczegółowych informacji przedstawicielom organizacji pozarządowych udziela Pani Agnieszka Golec tel. 65 529 50 67, e-mail: agolec@leszno.praca.gov.pl

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa – 65 529 56 56

Urząd Miasta Leszna, Referat Rozwoju Gospodarczego – 65 529 54 02

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas