twitter instagram YouTube

2016-02-11
Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na dofinansowanie - ze środków pochodzących z budżetu państwa - zadań z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych realizowanych w okresie od 1 lutego do 31 grudnia 2016 roku

Zadania na które można ubiegać się o dofinansowanie to:

1) Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;

2) Wspieranie projektów sportu dla wszystkich realizowanych przez fundacje

działające w obszarze kultury fizycznej.

Główne cele do zrealizowania:

• zwiększenie aktywności fizycznej społeczeństwa, w różnych grupach społecznych i środowiskowych;

• tworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego, kształtowanie zdrowego stylu życia;

• wspieranie inicjatyw i działań na rzecz rozwoju sportu dla wszystkich, pobudzania aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie dobrych praktyk na terenie całego kraju;

• promowanie rozwoju sportu dla wszystkich i aktywności fizycznej wszystkich środowisk i grup społecznych;

• promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu;

• przeciwdziałanie chorobom cywilizacyjnym (w tym nadwadze i otyłości), wykluczeniu społecznemu oraz zjawiskom patologii społecznej;

• niwelowanie różnic dotyczących poziomu aktywności fizycznej w różnych środowiskach i grupach społecznych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie? O przyznanie dofinansowania na zadania realizowane w ramach konkursu mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. W szczególności są to podmioty o zasięgu ogólnopolskim, posiadające odpowiednie (ponadregionalne i wojewódzkie) struktury organizacyjne tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje.

Do rozdysponowania pozostała kwota w łącznej wysokości 3 457 500 zł.

Oferty konkursowe można składać osobiście lub drogą pocztową na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14, w terminie do 19 lutego 2016r.

Pytania i wątpliwości można zgłaszać pod numerami telefonu 022 2447 303, 2447 323, 2443 113 lub 2447 352.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Biuletynu Ministerstwa Sportu i Turystyki.

źródło: www.bip.msit.gov.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas