twitter instagram YouTube

2016-10-18
Dofinansowanie zadań związanych z organizacją i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego

Program dofinansowania zadań związanych z organizowaniem i prowadzeniem działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego ze środków funduszy rozwoju kultury fizycznej w 2016 r.

Celem Programu jest:

 • zapewnienie optymalnych warunków szkolenia i współzawodnictwa sportowego młodzieży uzdolnionej, ukierunkowanych na systematyczne podnoszenie poziomu sportowego,
 • monitorowanie, organizowanie i prowadzenie działalności wspierającej i kontrolnej sportu młodzieżowego,
 • opiniowanie, ocenianie i przygotowywanie propozycji nowych koncepcji szkolenia do ewentualnego wdrożenia przez podmioty uczestniczące w programie szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
 • prowadzenie badań diagnostycznych młodzieży uzdolnionej sportowo, wytypowanej przez polskie związki sportowe (pzs).

Rodzaje zadań przewidzianych do realizacji w 2016 r.:

 • projektowanie, monitorowanie, analizowanie i ewaluacja procesów organizacyjnych i szkoleniowych w sporcie młodzieżowym,
 • projektowanie i monitorowanie Systemu Sportu Młodzieżowego (SSM),
 • opiniowanie założeń organizacyjno-finansowych i szkoleniowych, przygotowywanie analiz i opinii w zakresie sportu młodzieżowego,
 • ocena stopnia realizacji programów szkolenia zawodników objętych programem szkolenia sportowego młodzieży uzdolnionej,
 • współpraca w zakresie organizacji szkolenia dzieci i młodzieży, z pzs, ośrodkami naukowymi i innymi podmiotami, uczestniczącymi w sporcie młodzieżowym,
 • organizacja i udział w szkoleniach, spotkaniach (w tym w Gali Sportu Młodzieżowego – uroczystym podsumowaniu SSM) i konferencjach, w tym naukowych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
 • gromadzenie, analizowanie i opiniowanie danych, dot. procesu szkolenia i badań diagnostycznych związanych ze sportem dzieci i młodzieży, realizowanych w jednostkach badawczych i naukowo-badawczych, we współpracy z pzs i innymi podmiotami,
 • monitorowanie rozwoju sportowego oraz kontrola poziomu sprawności fizycznej zawodników objętych SSM,
 • prowadzenie badań diagnostycznych w zakresie sportu dzieci i młodzieży,
 • gromadzenie danych i informacji służących do bieżącej analizy szkolenia oraz systemu współzawodnictwa dzieci i młodzieży, tworzenie baz danych oraz publikacji i opracowań dot. sportu młodzieżowego,
 • zakup i/lub wytworzenie urządzeń pomiarowych i aparatury badawczej niezbędnej do realizacji zadań.

Wnioski mogą składać:

 • organizacje spoza sektora finansów publicznych o zasięgu ogólnopolskim, powołane dla prowadzenia działalności metodyczno-szkoleniowej, badawczej i analitycznej w zakresie sportu,
 • ogólnokrajowe stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej,
 • instytuty badawcze działające w obszarze kultury fizycznej.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 1 700 000 zł.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2016 r. Wnioski należy składać osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego, na adres siedziby Ministerstwa Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje znajdują się na stronach BIP Ministerstwa.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas