twitter instagram YouTube

2016-02-09
Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014 - 2020 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Przedmiotem konkursu są projekty określone dla Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych, Osi Priorytetowej 6 Rynek pracy , przyczyniające się do wzrostu szans na rynku pracy osób zagrożonych utratą zatrudnienia lub zwolnionych z przyczyn zakładu pracy. Termin składania wniosków upływa 15 kwietnia 2016 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.   

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu  

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów: 16 764 706,00 zł 

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Minimalny wkład własny: 5%

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski o dofinansowanie projektu należy złożyć  w formie elektronicznej poprzez Lokalny System Informatyczny do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+) na  stronie internetowej lsi.wielkopolskie.pl od dnia 04.04.2016 r. od godziny 0.00 do dnia 15.04.2016 r. do godziny 15.30.

Wersję papierową wniosku z wymaganą dokumentacją należy złożyć (w ciągu 5 dni roboczych od dnia złożenia wersji elektronicznej) w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Sekretariacie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego al. Niepodległości 18, 61-713 Poznań (bud. „C”, 1 piętro, pok. 142) od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30 do 15.30 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską.

Decyduje data wpływu dokumentacji do Departamentu.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.wrpo.wielkopolskie.pl/nabory/84

Regulamin konkursu 6 5 (627.9 KB)

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas