twitter instagram YouTube

2019-01-23
Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 28.12.2018 r. ogłasza konkurs nr RPWP.06.05.00-IZ.00-30-002/18 w ramach Działania 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych. Ogłoszenie zostało opublikowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.

CEL KONKURSU:

Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach konkursu można realizować wsparcie rozwojowe w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania na rzecz:

MŚP, pozwalające na adaptację do zmian w gospodarce, w szczególności usługi doradcze i szkoleniowe, w tym w zakresie poprawy jakości zarządzania, rozwoju MŚP w obszarach regionalnych inteligentnych specjalizacji, wykorzystania nowych technologii czy zarządzania kapitałem ludzkim;
rozwoju kompetencji i kwalifikacji osób pracujących w MŚP, w tym w wieku 50 lat i więcej oraz o niskich kwalifikacjach, w szczególności usługi szkoleniowe dostosowujące do potrzeb pracodawcy.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Maksymalny poziom dofinansowania w podregionie leszczyńskim wynosi 12 702 000,00 PLN

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 28 lutego 2019 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

KONTAKT:

Pytania prosimy kierować do Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Poznaniu mailowo na adres info.wrpo@wielkopolskie.pl lub info.fe@wielkopolskie.pl, telefonicznie pod numerem tel. 61 626 61 92, 61 626 61 93 lub bezpośrednio - al. Niepodległości 34, 61‑714 Poznań lub do pozostałych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich w województwie wielkopolskim.

ŹRÓDŁO:

https://wrpo.wielkopolskie.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas