twitter instagram YouTube

2020-01-09
Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Dotacje Polskiej Fundacji Narodowej

Wsparcie finansowe Polskiej Fundacji Narodowej w szczególności adresowane jest do organizacji pozarządowych, których aktywność i cele działalności są zgodne z obszarami działalności oraz statutem Polskiej Fundacji Narodowej. Nabór ciągły.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Realizowane projekty muszą dotyczyć działalności naukowej, naukowo-technicznej, oświatowej lub kulturalnej w zakresie:
1. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej:

  • upowszechniania w kraju i za granicą wiedzy o historii Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem historii najnowszej, a także upowszechniania martyrologii i bohaterskich czynów Narodu Polskiego,
  • kształtowania i promowania postaw patriotycznych,
  • promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą w tym ochrony jej wizerunku, a także przeciwdziałania rozpowszechnianiu w kraju i za granica informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolitą Polską lub Naród Polski,
  • ochrony a także promocji dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
  • promocji Polonii i Polaków za granicą;

2. Rozwoju gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej i polskiej przedsiębiorczości.
3. Wspierania działalności z dziedziny kultury, edukacji, szkolnictwa oraz sportu i ochrony zdrowia.
4. Wspierania działalności na rzecz rozwoju nauki, techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechniania i wdrażania nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej.
5. Wspierania działalności z zakresu ochrony środowiska, ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Wsparcie finansowe mogą uzyskać podmioty posiadające osobowość prawną a w szczególności organizacje pozarządowe (w rozumieniu ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 Nabór ciągły

DODATKOWE INFORMACJE:

Wniosek o dofinansowanie powinien zostać złożony co najmniej 8 tygodni przed planowanym rozpoczęciem realizacji projektu. Koszty administracyjne mogą wynosić maks. 15 % całkowitego kosztu projektu. Wysokość wsparcia: max 95 %.

Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie www.pfn.org.pl/zloz-wniosek

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas