twitter instagram YouTube

2014-07-21
Dotacje dla lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu

Konkurs Lider Animator ma na celu zwiększenie aktywności fizycznej Polaków poprzez wyszukiwanie i propagowanie liderów aktywności fizycznej oraz finansowe wsparcie realizacji ich projektów. Konkurs skierowany jest do lokalnych animatorów aktywności fizycznej i sportu realizujących różnego rodzaju programy zajęć rekreacyjnych, programy szkolne i imprezy sportowe. Najlepsze projekty zostaną uhonorowane grantami pieniężnymi w wysokości od 5 000PLN do 15 000PLN przeznaczonymi na rozpoczęcie, rozszerzenie lub kontynuowanie działalności. Organizatorem konkursu Lider Animator jest SPORT SUPPORT - Fundacja Aktywności Fizycznej i Zdrowia. Projekty rejestrować można do 31 lipca 2014r.

CELE KONKURSU

 1. Promowanie aktywności fizycznej, jako najlepszego sposobu kształtowania zdrowia i spędzania wolnego czasu.
 2. Wyszukiwanie, propagowanie i finansowe wsparcie projektów opartych na aktywności fizycznej nakierowanej na kształtowanie i utrzymanie zdrowia.
 3. Stworzenie bazy dobrych praktyk w zakresie projektów aktywności fizycznej.
 4. Aktywizowanie i zwiększenie efektywności działań liderów aktywności fizycznej.
 5. Promowanie na forum ogólnopolskim wyróżniających się liderów aktywności fizycznej.
 6. Skłanianie do osobistego wysiłku oraz rozwijanie umiejętności pracy zespołowej na polu organizowania aktywności fizycznej i sportu.
 7. Inspirowanie do opracowywania i realizowania projektów dostosowanych do potrzeb środowiskowych i tradycji lokalnych.
 8. Realizowanie edukacji zdrowotnej wśród uczestników projektu nagrodzonych w programie Lider Animator ze szczególnym uwzględnieniem:

a)   edukacji żywieniowej dotyczącej zbilansowanej diety;
b)  edukacji dotyczącej kształtowania sprawności funkcjonalnej (czym jest, jaką rolę odgrywa dla ogólnej sprawności fizycznej, jak ją kształtować; uświadamianie jak ważną stanowi podstawę do bezpiecznego angażowania się w sport i aktywność fizyczną).

PRIORYTETY KONKURSU I KRYTERIA OCENY PROJEKTÓW:

Komisja konkursowa wyłoni najlepsze projekty posługując się następującymi kryteriami:

 1. Uwzględnienie zdrowotnych i wychowawczych wartości aktywności fizycznej.
 2. Integrowanie społeczności lokalnej.
 3. Oparcie na mniej znanych, nietypowych lub nowatorskich formach aktywności fizycznej, szczególnie na świeżym powietrzu.
 4. Włączenie różnych podmiotów do współpracy na rzecz aktywności fizycznej.
 5. Zaangażowanie dużej ilości uczestników.
 6. Zaangażowanie w projekt uczestników mniej sprawnych fizycznie lub z ograniczonymi możliwościami uczestniczenia w aktywności fizycznej.
 7. Bogata historia wcześniejszych realizacji projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Warunkiem uczestniczenia w konkursie jest:

a) ukończenie 18-tego roku życia;
b) napisanie projektu aktywności fizycznej oraz wykonanie prezentacji projektu;
c) zarejestrowanie projektu na stronie internetowej konkursu poprzez poprawne wypełnienie pól formularza zgłoszeniowego.

Projekty mogą być zgłaszane przez:

a) osoby realizujące je na rzecz placówek oświatowych, wychowawczych, jednostek samorządu terytorialnego, fundacji oraz stowarzyszeń;
b)   osoby będące członkami stowarzyszeń, fundacji;
c) osoby pracujące albo współpracujące z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, jednostkami samorządu terytorialnego, jak też innymi podmiotami gospodarczymi, w tym także prowadzące własną działalność gospodarczą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Komisja Konkursowa przyzna autorom wybranych spośród 20 najlepszych projektów nagrody pieniężne.

Komisja Konkursowa przyzna zwycięskim projektom nagrody pieniężne w wysokości łącznej nieprzekraczającej 250.000 złotych (słownie dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), przy czym minimalna nagroda wynosi 5 000 zł a najwyższa 15 000 zł. 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Projekty rejestrować można do 31 lipca 2014r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Aby wziąć udział w konkursie należy zarejestrować swój projekt na stronie www.lideranimator.pl
wypełniając formularz internetowy.

Źródło: http://www.lideranimator.pl/p    

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas