twitter instagram YouTube

2014-10-13
Dotacje na Kluby sportowe Orange

Jesteś trenerem, nauczycielem, rodzicem lub po prostu pasjonatem sportu? Zależy Ci na tym, aby dzieci i młodzież wszechstronnie się rozwijały? Chcesz pomóc w realizacji ich sportowych pasji? Zainspiruj innych i wspólnie zgłoście pomysł na lokalną inicjatywę sportową! Koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna czy lekkoatletyka? Możesz zdobyć wsparcie w rozwoju każdej z tych dyscyplin dla swojej społeczności. Zgłoś się do programu Orange Polska. Wnioski uczestnictwa w programie można składać od 31 października br.

MISJA PROGRAMU:

Misją Programu jest zachęcenie dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów do aktywności fizycznej poprzez umożliwienie im rozwijania się w różnorodnych dyscyplinach sportowych. Inicjatywa przejawiająca się w założeniach Programu ma zwrócić uwagę społeczeństwa, w tym zwłaszcza społeczności lokalnych, na konieczność inwestycji i promowania zróżnicowanych dziedzin sportu oraz zainspirować działające już ugrupowania sportowe, jak i społeczności lokalne do popularyzacji aktywności fizycznej wśród najmłodszych. O znak (status) Klubu Sportowego Orange mogą ubiegać się zarówno już istniejące ośrodki sportowe, jak również ugrupowania specjalnie powstałe w związku z Programem.

CEL PROGRAMU:

Celem Programu jest:

 • promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia,
 • promocja wiedzy w zakresie aktywności fizycznych i zdrowego trybu życia za pomocą nowoczesnych technologii,
 • walka z wykluczeniami społecznymi zarówno ze względu na niepełnosprawności, jak i np. na pochodzenie społeczne,
 • wsparcie i rozwój klubów sportowych już działających w ramach szkół lub innych ośrodków (np. Szkolne Kluby Sportowe, Uczniowskie Kluby Sportowe, Międzyszkolne Uczniowskie Kluby Sportowe, Parafialne Kluby Sportowe) wykorzystywanych w związku z aktywnościami fizycznymi przez dzieci i młodzież oraz mieszkańców lokalnej społeczności,
 • zaangażowanie lokalnej społeczności przede wszystkim trenerów/ nauczycieli/rodziców w stworzenie wyjątkowego miejsca integrującego dzieci i młodzież w duchu aktywnego i zdrowego trybu życia,
 • budowaniu integracji społecznej poprzez aktywności sportowe, a także umiejętności współpracy zespołowej w oparciu
  o wskazane dyscypliny tj.: koszykówka, siatkówka, piłka nożna, piłka ręczna, lekkoatletyka.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:          

Uczestnikami Programu mogą być:

 1. posiadające osobowość prawną stowarzyszenia, w tym utworzone w formie stowarzyszenia kluby sportowe w rozumieniu art. 3 Ustawy o Sporcie (dalej jako „Stowarzyszenia”),
 2. fundacje,
 3. uczniowskie kluby sportowe (UKS) w rozumieniu art. 4 Ustawy o Sporcie lub kluby działające w formie stowarzyszeń, których statuty nie przewidują prowadzenia działalności gospodarczej, wpisane do ewidencji uczniowskich klubów sportowych prowadzonej na podstawie art. 4 ust. 4 Ustawy o Sporcie, w tym również międzyszkolne uczniowskie kluby sportowe (MUKS),
 4. kluby sportowe, w rozumieniu art. 3 Ustawy o Sporcie, utworzone w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 5. kluby sportowe, w rozumieniu art. 3 Ustawy o Sporcie, utworzone w formie spółki akcyjnej,
 6. kluby sportowe, w rozumieniu art. 3 Ustawy o Sporcie, utworzone w formie spółdzielni,
 7. nieformalne (nieposiadające osobowości prawnej) szkole kluby sportowe działające przy szkołach podstawowych lub gimnazjach (SKS),
 8. nieformalne (nieposiadające osobowości prawnej) kluby sportowe działające przy jednostkach organizacyjnych kościołów lub innych związków wyznaniowych posiadających osobowość prawną, w tym m.in. kluby działające przy parafiach kościoła katolickiego, o ile prowadzą zajęcia sportowe dedykowane
  dla dzieci i młodzieży uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjalnych,
 9. nieformalne grupy inicjatywne składające się z minimum 7 członków (w tym co najmniej 2 pełnoletnich członków posiadających pełną zdolność do czynności prawnych) zawiązane na potrzeby udziału w Programie i na jego potrzeby tworzące nieformalne (nieposiadające osobowości prawnej) kluby sportowe, występujące łącznie z jednym z następujących podmiotów
  i ten podmiot reprezentujące:
  a) gmina, na terenie której działać ma grupa inicjatywna,
  b) organizacje pożytku publicznego,
  c) fundacja,
  d) stowarzyszenie posiadające osobowość prawną,
  e) jednostki organizacyjne kościołów lub innych związków wyznaniowych posiadające osobowość prawną (np. parafie kościoła katolickiego),zwane dalej „Inicjatywnymi Klubami Sportowymi”.

Uczestnikami Programu mogą być jedynie podmioty wskazane w podpunktach 1) – 9) powyżej, które we własnym zakresie posiadają lub zapewnią warunki lokalowe niezbędne do realizacji założeń Programu

REALIZACJA PROGRAMU:

Uczestnicy Programu otrzymają od Organizatora, na cele związane z działalnością klubu i udziałem w Programie, stroje sportowe i sprzęt sportowy oraz sprzęt ogólnorozwojowy i dedykowany dla dyscyplin prowadzonych w danym klubie.

Każdy Uczestnik Programu otrzyma również od Organizatora tablet oraz zapewniony i opłacony przez Organizatora w Czasie trwania Programu dostęp do Internetu, dzięki czemu każdy Uczestnik Programu będzie miał możliwość swobodnego korzystania z platformy szkoleniowo-integracyjnej dostępnej na stronie internetowej www.klubysportoweorange.pl.

Organizator może przyznać Uczestnikom Programu, według własnego uznania, środki finansowe na podstawową modernizację Nieruchomości na potrzeby udziału w Programie, w tym m.in. na niezbędne materiały (farba, tapeta, pędzle, gips, folia malarska itp.) lub przekazać Uczestnikom Programu takie materiały, mając na względzie zapotrzebowanie zgłoszone w Formularzu Zgłoszeniowym. 

W ramach Programu Organizator zapewni Uczestnikom Programu szkolenia dla trenerów/osób prowadzących zajęcia sportowe. Szkolenia będą organizowane w klubie Uczestnika Programu lub na platformie dostępnej na stronie internetowej www.klubysportoweorange.pl.

W ramach Programu Organizator zapewni Uczestnikom Programu swobodny dostęp do strony internetowej www.klubysportoweorange.pl. Platforma spełniać będzie rolę źródła informacji i wiedzy o metodach treningowych, zasadach funkcjonujących w ramach poszczególnych dyscyplin sportowych, diecie odpowiedniej dla zawodników sportowych, itd.

Na platformie dla Uczestników Programu dostępne będą programy trenerskie przygotowane przez profesjonalnych sportowców lub trenerów z danych dyscyplin sportowych. Platforma będzie również spełniać rolę miejsca integracji, wymiany doświadczeń poszczególnych Uczestników Programu oraz wzajemnych konsultacji i inspiracji.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zgłaszać się do udziału w programie można do
do dnia 31 października 2014 r. do godziny 23:59:59 =

DODATKOWE INFORMACJE:

Zgłoszeń dokonuje się wypełniając wniosek dostępny na stronie www.klubysportoweorange.pl

Informacje na temat programu można znaleźć na www.klubysportoweorange.pl oraz pod numerem telefonu  510 555 666 dostępnym w dni robocze w godz. od 9.00 do 17.00. Można również napisać maila na adres info@klubysportoweorange.pl

Źródło: http://www.klubysportoweorange.pl/

Program organizowany jest przez Orange Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02-326), przy  Al. Jerozolimskich 160,

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas