twitter instagram YouTube

2014-03-20
Dotacje na Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych

Ministerstwo Sportu i Turystyki przyznaje dotacje na „Upowszechnianie sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” (dodatkowy nabór wniosków). Dofinansowanie przyznawane jest w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych”.

Dodatkowy nabór dotyczy dwóch obszarów:

1. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku akademickim.


Priorytetowo traktowane będą oferty dotyczące:

1. Przedsięwzięć sportowych o zasięgu ogólnopolskim, realizowanych w formie programów, kampanii oraz imprez o szerokim zasięgu i znaczeniu społecznym,
które mają na celu:
a) wspieranie inicjatyw służących solidarności międzypokoleniowej i włączeniu społecznemu, pobudzających aktywność fizyczną rodzin, osób starszych, osób defaworyzowanych, osób nieaktywnych sportowo, społecznie i zawodowo, z uwzględnieniem rodzin wielodzietnych;
b) wspieranie prozdrowotnych programów aktywności fizycznej przeciwdziałających nadwadze i otyłości;
c) inicjowanie i realizowanie kampanii społecznych na rzecz kształtowania poprzez sport potrzeby systematycznej aktywności fizycznej oraz świadomości zachowań
i nawyków prozdrowotnych w społeczeństwie;
d) promowanie wolontariatu sportowego oraz rozwijanie poprzez sport aktywnej postawy obywatelskiej;
e) realizację przedsięwzięć na kompleksach sportowych „Moje Boisko - „Orlik 2012”;
f) angażowanie i integrowanie środków finansowych jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE i środków innych podmiotów;
g) realizację projektów, których przygotowanie organizacyjne i zaplanowany budżet, pozwolą na przeprowadzenie zamierzeń także w przypadku nie otrzymania w wyniku postępowania konkursowego dotacji ze środków MSiT.

Budżet programu:
W dodatkowym naborze przewidziano 745 000 złotych.

Kto może ubiegać się o fundusze:
organizacje spoza sektora finansów publicznych, powołane dla prowadzenia działalności w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zapis w statucie, a w szczególności stowarzyszenia o zasięgu ogólnopolskim.

Termin składania wniosków: 31 marca 2014 r.

Więcej informacji o kryteriach, wymaganych dokumentach oraz trybie składania i rozpatrywania ofert na stronie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Ministerstwo Sportu i Turystyki
ul. Senatorska 14
00-082 Warszawa
Tel.: (022) 2443 142
Fax: (022) 2443 255
Email: kontakt@msport.gov.pl
Strona www
Adam Giersz

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas