twitter instagram YouTube

2015-04-13
Dotacje na „Wolontariat harcerski”

Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło konkurs ofert na realizację zadania publicznego pt: Wolontariat harcerski. Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w terminie do 29 kwietnia br.

Celem konkursu jest: wybór najkorzystniejszych ofert wnioskodawców, którzy przeprowadzą szkolenia dla instruktorów harcerskich – wolontariuszy zaangażowanych w pracę z drużynami i gromadami zuchowymi zgodnie z założeniami metody harcerskiej, w tym szkolenia uwzględniające pracę z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Szczegółowy opis zadania:

1) organizacja szkoleń opisana w ofercie musi spełniać następujące warunki:

a) rekrutacja uczestników do szkoleń ma mieć charakter ogólnopolski,

b) szkolenia powinny obejmować grupy młodzieży ze wszystkich województw,

c) szkolenia mają mieć charakter edukacyjny, w szczególności rozpowszechniać treści promujące działania prozdrowotne, ekologiczne, rozwijające w duchu wychowania patriotycznego i obywatelskiego a także działania umożliwiające nabycie umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnym oraz ukierunkowane na aktywne włączanie dzieci i młodzieży ze specjalnym potrzebami edukacyjnymi w życie społeczne,

d) szkolenia mają upowszechniać wiedzę o różnych formach krajoznawstwa i turystyki, w szczególności wiedzę na temat bezpiecznego wypoczynku,

e) szkolenia mają uwzględniać program kursów kształcących i doskonalących wiedzę i umiejętności wolontariuszy, w szczególności z zakresu udzielania pierwszej pomocy, oraz uzupełniać różnice programowe w zakresie obowiązkowych treści realizowanych podczas kursów na kierownika i wychowawcę wypoczynku wprowadzonych w 2015 r.1 do załączników nr 4 i 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. Nr 12, poz. 67, z późn. zm.),

f) szkolenia mają być realizowane przez doświadczonych trenerów i specjalistów,

g) szkolenia mają wspomagać młodzież w pełnym rozwoju jej możliwości –zgodnie z zasadą rozwoju własnej osobowości,

h) wykonawca jest obowiązany upowszechniać rezultaty projektu w formie publikacji i materiałów, z wykorzystaniem nowoczesnych metod komunikacji;

2) preferowane będą oferty:

a) składane przez podmioty posiadające udokumentowane doświadczenie w realizacji zadań na rzecz kształcenia wolontariuszy,

b) uwzględniające równy dostęp młodzieży ze wszystkich województw, z zachowaniem w szczególności zasady równości płci i miejsca zamieszkania,

c) przewidujące włączenie do udziału w programie uczniów niepełnosprawnych,

d) zakładające współpracę z zagranicznymi organizacjami, w tym skautowymi, działającymi na rzecz rozwoju ruchu wychowawczego dla młodzieży;

3) oferta musi:

a) zawierać opis sposobu rekrutacji uczestników projektu,

b) zakładać nieodpłatne uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach,

c) zakładać nieodpłatne otrzymanie przez uczestników materiałów szkoleniowych,

d) w przypadku zastosowania nowoczesnych metod komunikacji, zapewnić bezpieczeństwo korzystania z sieci internetowej (co najmniej hasło i login),

e) zawierać opis ewaluacji projektu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

1. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

2. Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1 500 000 zł.

3. Maksymalna kwota dofinansowania zadania wynosi 1 500 000 zł.

4. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

5. Oferent zobowiązany jest zapewnić wkład własny w wysokości minimum 10% całkowitej wartości zadania.

6. Koszty zarządzania (w tym m.in. koszty administracyjne, wyposażenia i promocji zadania) nie mogą przekroczyć 10 % całkowitej wartości zadania.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania ofert: 29 kwietnia 2015 r.

Formularz oferty należy wypełnić elektronicznie. Formularz oferty zamieszczony jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem www.bip.men.gov.pl.

Formularz oferty należy wysłać za pośrednictwem łącza internetowego do bazy danych Ministerstwa Edukacji Narodowej, a następnie wydrukować.

Wydrukowany i podpisany formularz oferty należy przesłać wraz z wymaganymi załącznikami.

Wersja elektroniczna i papierowa muszą być identyczne.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.bip.men.gov.pl/images/stories/DE/DE.WZP.262.1.3.2015.pdf

Termin realizacji zadania upływa w dniu 15 grudnia 2015 r.

Kontakt: (Bartłomiej Radecki bartlomiej.radecki@men.gov.pl tel. 22 34 74 843).

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas