twitter instagram YouTube

2023-01-25
Dotacje na działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

Dotacje na działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+

Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2023 r. na "Działania aktywizujące i wspierające osoby w wieku senioralnym 60+".

Celem zadania jest:

 1. Poprawa jakości życia osób starszych poprzez wzmocnienie aktywności psychofizycznej i psychospołecznej.
 2. Zwiększenie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym, w tym kreowania i wzmacniania pozytywnego wizerunku osób starszych oraz integracji międzypokoleniowej.
 3. Pomoc osobom starszym w nabywaniu umiejętności organizacji i spędzania czasu wolnego.

Odkrywanie i rozwijanie zainteresowań, poszerzenie i zdobywanie wiedzy oraz zaspokajanie potrzeb kulturalnych i towarzyskich.

Opis zadania

Zadanie polega na organizowaniu i prowadzeniu aktywizacji i wspierania osób w wieku senioralnym poprzez:

 1. Realizację działań i przedsięwzięć w klubach, świetlicach oraz innych miejscach.
 2. Organizowanie warsztatów/zajęć rozwijających zdolności, pasje i zainteresowania.
 3. Organizowanie spotkań z przedstawicielami z różnych dziedzin np. kultury, sztuki, służby zdrowia, policji.
 4. Integrację społeczną i międzypokoleniową.
 5. Pogłębianie wiedzy dotyczącej codziennego funkcjonowania osób starszych (np. sprawy administracyjne, konsumenckie, zdrowotne).
 6. Działalność prozdrowotną, kulturalną, edukacyjną.
 7. Budowanie świadomości prawnej seniorów.

Odbiorcami działań będą Seniorzy 60+ zamieszkali na terenie Miasta Leszna.

W ofercie należy określić średnią tygodniową ilość godzin proponowanych/dostępnych działań aktywizujących i wspierających.

Działania powinny być prowadzone przez co najmniej niż 8 miesięcy w roku.

Dokumentację z realizacji zadania stanowią:

 1. Listy obecności uczestników z poszczególnych zajęć./warsztatów/spotkań.
 2. Dziennik/ewidencja zajęć (zawierający tytuł/temat, opis poszczególnych zajęć oraz konspekt – informacje o podejmowanych w ramach zajęć działaniach, uwagi z przebiegu spotkania/warsztatu, efekty, termin realizacji – daty i godziny, liczbę godzin zajęć, nazwiska i podpisy osób prowadzących zajęcia, liczbę uczestników).
 3. Wykaz działań informacyjnych na temat zadania oraz upublicznianie informacji o planowanych wydarzeniach w ramach klubu.
 4. Umowy z realizatorami zadania, porozumienia z wolontariuszami, faktury/rachunki, potwierdzenia dokonanych płatności oraz wykonania pracy przez wolontariuszy.
 5. Dokumentacja fotograficzna.
 6. Inne potwierdzające realizację zadania.

Oczekiwane rezultaty zadania

 1. Liczba uczestników objętych wsparciem w ramach zadania.
 2. Zróżnicowana tematyka zajęć/warsztatów/spotkań.
 3. Liczba godzin dostępnych i możliwych dla beneficjentów zajęć/warsztatów/spotkań.
 4. Liczba uczestników każdorazowo biorących udział w zorganizowanym wydarzeniu.
 5. Podjęcie działań wzmacniających integrację społeczna i międzypokoleniową.
 6. Wzrost i poprawa umiejętności i wiedzy beneficjentów niezbędnych do lepszego funkcjonowania psychospołecznego.
 7. Podniesienie świadomości prawnej Seniorów.
 8. Inne wskazane przez Oferenta.

Obowiązkowo w ofercie w pkt. III. 6 należy wypełnić dodatkową informację dotyczącą rezultatów realizacji zadania publicznego pn. Sposób mierzenia osiągniętych rezultatów.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może maksymalnie 1 ofertę.

Kwota konkursu: 95 000.00 PLN

Tryb i terminy składania ofert.
1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy https://leszno.engo.org.pl w terminie do dnia 14 lutego 2023r. do godziny 23:55.
2. Wygenerowaną w systemie ofertę należy wydrukować, podpisać i złożyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty lub kuriera) w Kancelarii Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Lesznie (64-100), przy ulicy Janusza Korczaka 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 lutego 2023r. do godziny 14.30.
3. O przyjęciu oferty w wersji papierowej decyduje data i godzina wpływu do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku przesłania oferty pocztą lub kurierem.
4. Oferty, które wpłyną po w/w terminie, nie będą rozpatrywane.

Więcej informacji dot. konkursu można znaleźć TUTAJ

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas