twitter instagram YouTube

2019-02-28
Dotacje na działania z zakresu turystyki i rekreacji

Dotacje na działania z zakresu turystyki i rekreacji

Ruszył kolejny otwarty konkurs na realizację w 2019 zadań publicznych Miasta Leszna. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Dofinansowanie mozna otrzymać na zadania związane ze wspieraniem inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno-rekreacyjnej  Miasta Leszna

Cele zadania:

Realizacja zadań w powyższym zakresie przyczyni się do rozwoju infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej  w mieście Lesznie, promocji turystyki wśród jego mieszkańców oraz w konsekwencji zwiększenia atrakcyjności turystycznej miasta Leszna, a także wzbogaci ofertę turystyczną dla osób odwiedzających Miasto i Region.


Przedmiot konkursu:

1. Określa się priorytetowe zadania w sferze pożytku publicznego w zakresie wspierania inicjatyw służących tworzeniu zróżnicowanej oferty turystyczno – rekreacyjnej:

  •  odnawianie, znakowanie szlaków i obiektów turystycznych w mieście,
  • organizacja imprez rekreacyjnych i turystycznych dla mieszkańców miasta na terenie Leszna oraz powiatu leszczyńskiego,
  • działania mające na celu rozwój infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej,
  • kreowanie nowych form turystyki i produktów turystycznych,
  • działania na rzecz rozwoju turystyki wśród dzieci i młodzieży.

2.Jedno z działań zakładanych w projekcie to udział w Festynie Organizacji Pozarządowych oraz leszczyńskich Instytucji w ramach Aktywne Obywatelskie Leszno dnia  14.09.2019 roku.

3. Termin realizacji zadania: od 15 maja umowy do 15.12.2019 roku.

4.Konkurs nie obejmuje projektów inwestycyjnych.

5.Dopuszczalne jest organizowanie imprez poza granicami administracyjnymi Leszna pod warunkiem udziału w nich mieszkańców Leszna.

6. Jedna organizacja może złożyć tylko jedną ofertę konkursową.

7. Wysokość środków na realizację zadania w w 2019 roku: 15 000 zł.

 

TERMIN SKŁADANIA OFERT:

1. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 roku do godz. 15:00  w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (liczy się data wpływu do urzędu).

2. Oferty, które wpłyną po ww. terminie, nie będą rozpatrywane.

 

KRYTERIA WYBORU OFERT:

Kryteria brane pod uwagę przy rozpatrywaniu ofert:

1) OGÓLNE KRYTERIA MERYTORYCZNE

Kryterium nr 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta zgodnie z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym oraz profilem działalności oferenta

Kryterium nr 2. Atrakcyjność zadania dla mieszkańców.
Kryterium nr 3. Liczba beneficjentów zadania.
Kryterium nr 4. Dostosowanie programu zadania do potrzeb i charakteru grupy docelowej.
Kryterium nr 5. Przewidziane działania promujące Miasto Leszno w trakcie realizacji zadania.

2) OGÓLNE KRYTERIA OCENY JAKOŚCIOWEJ
Kryterium nr 1. Ocena zakładanej jakości wykonania  zadania (w tym doświadczenie organizacji i kadra przewidziana do realizacji zadania).
Kryterium nr 2. Ocena adekwatności zakładanych działań do potrzeb lokalnych – zapotrzebowanie na realizację zadania
Kryterium nr 3. Ocena zakładanej efektywności wykorzystanej dotacji

3) BUDŻET

Kryterium 1. Ocena przedstawionej kalkulacji kosztów realizacji zadania publicznego  (w tym przejrzysta konstrukcja kosztorysu, adekwatność kosztów do złożonych działań, ocena wysokości wydatków)
Kryterium nr 2. Ocena planowanego udziału wkładu własnego osobowego oferenta w całkowitym koszcie realizacji zadania:
Od 5 do10%  - 1 punkt
Powyżej 10 do15%  -  2 punkty
Powyżej 15 do 20% - 3 punkty
powyżej 20% - 4 punkty
Kryterium nr 3. Ocena planowanego udziału środków finansowych własnych oferenta w całkowitym koszcie realizacji zadania:
Od 5 do10% - 1 punkt
Powyżej 10  do15% - 2 punkty
Powyżej 15 do 20% - 3 punkty
powyżej 20% -  4 punkty

4) KRYTERIA OCENY STRATEGICZNEJ

Kryterium 1. Partnerstwo projektowe

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Centrum Informacji Turystycznej konrad Andrzejewski tel. 65 529 82 34,  e-mail: kandrzejewski@leszno.pl.

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją dostepne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5203/cit-434-1-2019

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas