twitter instagram YouTube

2020-03-19
Dotacje na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dotacje na działania z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym

Dyrektor Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii ogłosił konkurs na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych w latach 2020-2021.

Konkurs obejmuje następujące zadania:

  • Zadanie 5.2.1 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja szkoleń w zakresie uzależnień behawioralnych ze szczególnym uwzględnieniem metod o udokumentowanej skuteczności w profilaktyce i leczeniu uzależnień.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

1

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki i terapii w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do terapeutów uzależnień, lekarzy.

158 400

nie dotyczy

2

Przeprowadzenie projektów szkoleniowych dotyczących wykorzystania skutecznych metod profilaktyki w odniesieniu do uzależnień behawioralnych, adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych

100 000

nie dotyczy

 

  • Zadanie 5.2.1 pkt 4 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie innych działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości programów profilaktycznych i terapeutycznych w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym m.in. wydanie publikacji, seminariów przeprowadzenie konferencji.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

3

Opracowanie i wydanie materiałów zawierających podstawowe informacje na temat uzależnień behawioralnych, adresowanych do nauczycieli i pedagogów, uwzgledniających wnioski i rekomendacje wynikające z badań zrealizowanych ze środków FRPH.

50 000

nie dotyczy

4

Wydanie publikacji dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych adresowanych do realizatorów programów profilaktycznych, terapeutów uzależnień, lekarzy.

100 000

200 000

5

Ogólnopolski zjazd realizatorów zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnych.

70 000

nie dotyczy

 

  • Zadanie 5.2.2 pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej problematyki uzależnień behawioralnych, w tym m.in. prowadzenie kampanii społecznych, wydawanie materiałów informacyjno-edukacyjnych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

6

Realizacja działań służących upowszechnianiu wiedzy z zakresu uzależnień behawioralnych, w tym opracowanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących problematyki uzależnień behawioralnych.

116 300

nie dotyczy

7

Organizacja regionalnych konferencji na temat zagrożeń związanych z hazardem i innymi uzależnieniami behawioralnymi.

60 000

nie dotyczy

8

Ogólnopolska kampania społeczna na temat zagrożeń związanych z e-uzależnieniami adresowana do rodziców dzieci w wieku przedszkolnym.

650 000

850 000

9

Aktualizacja, wydanie oraz promocja informatora o placówkach udzielających pomocy w zakresie uzależnień od hazardu i innych uzależnień behawioralnych.

50 000

nie dotyczy

 

  • Zadanie 5.3.1.pkt 1 Narodowego Programu Zdrowia: Realizacja działań służących podniesieniu poziomu wiedzy społeczeństwa i zwiększeniu świadomości ryzyka związanego z uzależnieniami behawioralnymi, kształtowanie postaw prozdrowotnych, wzmacnianie czynników chroniących i ograniczanie czynników ryzyka.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

10

Opracowanie programu dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym dotyczącego kształtowania prawidłowych nawyków i zachowań ich dzieci w kontakcie z mediami elektronicznymi.

50 000

100 000

 

  • Zadanie 5.3.1.pkt 2 Narodowego Programu Zdrowia: Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

11

Wspieranie realizacji programów profilaktycznych w miejscu pracy.

50 000

nie dotyczy

 

  • Zadanie 5.3.2. Narodowego Programu Zdrowia: Poszerzanie i udoskonalanie oferty programów wczesnej interwencji, profilaktyki selektywnej skierowanych do jednostek lub grup narażonych na czynniki ryzyka.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

12

Opracowanie, realizacja i ewaluacja programów w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

100 000

200 000

13

Realizacja działań w zakresie profilaktyki selektywnej skierowanej do osób zagrożonych hazardem lub innymi uzależnieniami behawioralnymi.

84 100

nie dotyczy

 

  • Zadanie 5.4. Narodowego Programu Zdrowia: Rehabilitacja, ograniczanie szkód zdrowotnych, reintegracja społeczna - rozwiązywanie problemów wynikających z uzależnień behawioralnych poprzez zapewnienie m.in. dostępu do zróżnicowanej oferty oddziaływań pomocowych dla problemowych i patologicznych hazardzistów oraz osób z innymi uzależnieniami behawioralnymi, ich bliskim i rodzinom.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

14

Program wzmacniania motywacji do ograniczenia zachowań ryzykownych wśród osób uzależnionych od hazardu lub innych uzależnień behawioralnych oraz wsparcia ich bliskich i rodzin.

334 310

nie dotyczy

 

 

  • Zadanie 5.5. Narodowego Programu Zdrowia: Badania naukowe, epidemiologiczne, monitoring, ewaluacja - wspieranie badań naukowych dotyczących uzależnień behawioralnych a także rozwiązywania problemów z tym związanych.

Nr zadania

Nazwa zadania konkursowego

Kwota w zł.

2020

2021

15

Przeprowadzenie badań naukowych służących pogłębieniu wiedzy w zakresie uzależnień behawioralnych, w tym hazardu problemowego i patologicznego.

150 000

500 000

16

Przygotowanie zestawu narzędzi diagnostycznych identyfikujących problem nadużywania mediów elektronicznych przez dzieci i młodzież.

80 000

70 000

17

Opracowanie metody wczesnej interwencji ukierunkowanej na rozpoznanie skali problemu e-uzależnień u nastolatków oraz przeprowadzenie procedury wczesnej interwencji ukierunkowanej na zmianę zachowania.

100 000

100 000

 

Łączna kwota środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie realizacji zadań w ramach przedmiotowego ogłoszenia w roku 2020 wynosi: 2 303 110 zł.

Od wnioskodawcy wymaga się wkładu własnego wynoszącego minimum 5% całkowitych kosztów projektu.

Wnioskodawcami w konkursie mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1916 z późn. zm.), to jest podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. 2003 nr 96 poz. 873, z późn. zm.), które spełniają dodatkowo wymagania dla wnioskodawców określone przy poszczególnych zadaniach.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://www.kbpn.gov.pl/portal?id=9880852

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas