twitter instagram YouTube

2016-02-09
Dotacje na edukację

Otwarty konkurs ofert na realizację w formie wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji w roku 2016. Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 r.

Celem Konkursu jest wyłonienie ofert i dofinansowanie projektów na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie edukacji, określonych w Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- Wspieranie projektów edukacyjnych z zakresu wychowania obywatelskiego służących kształtowaniu szacunku do własnego państwa, jego historii, kultury i tradycji oraz rozwijaniu umiejętności świadomego korzystania z procedur demokratycznych, z uwzględnieniem aktywnego uczestnictwa dzieci i młodzieży w życiu publicznym,

- Wspieranie przedsięwzięć mających na celu upowszechnianie wiedzy na temat Wielkopolski poprzez edukację regionalną dzieci i młodzieży,

- Realizacja projektów edukacyjnych z zakresu kultury języka, ortografii polskiej i literatury służących rozwijaniu kompetencji językowych dzieci i młodzieży,

- Wspieranie działań z zakresu upowszechniania wzorca aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym, kształtowania kompetencji społecznych w duchu tolerancji i poszanowania różnych wartości, zwiększenia aktywności wolontariackiej wśród dzieci i młodzieży, z uwzględnieniem roli lidera grupy,

- Wspieranie inicjatyw promujących szkolnictwo zawodowe w szkołach gimnazjalnych.

Ww. zadania adresowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i mogą być realizowane w formie:

- konkursu wiedzy,

- zajęć edukacyjnych, warsztatów,

- imprezy popularnonaukowej,

- projektu edukacyjnego wykorzystującego różne formy przekazu.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

- organizacje pozarządowe w rozumieniu Ustawy,

- podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi odpowiednio dla zadnia:

- 40 000 zł,

- 10 000 zł,

- 30 000 zł,

- 20 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 29 lutego 2016 r. do godziny 15:30. Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w sekretariacie Departamentu Edukacji i Nauki w pokoju 534 (V p. część A) przy al. Niepodległości 34 w Poznaniu/kod pocztowy 61-714., w zaklejonej i opieczętowanej kopercie z dopiskiem „Konkurs: dokładny tytuł zadania” (nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Departamentu. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną oraz faksem.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje w trakcie trwania konkursu można uzyskać pod numerem  telefonu (61) 626 65 78.

- w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.bip.umww.pl.

Ścieżka dostępu: Menu przedmiotowe: Otwarte Konkursy Ofert/ Edukacja i Nauka/ Ogłoszenie (…)w roku 2016,

- na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu pod adresem: www.umww.pl,

Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego - pobierz
Ogłoszenie konkursowe - pobierz
Formularz oferty - pobierz

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.bip.umww.pl/292---489---kategoria_domyslna---ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-na-realizacje-w-formie-wspierania-zadan-publicznych-wojewodztwa-wielkopolskiego-w-dziedzinie-105090353

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas