twitter instagram YouTube

2015-08-12
Dotacje na inkubację innowacji społecznych

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju ogłasza konkurs na inkubację innowacji społecznych. Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 września 2015.

CEL KONKURSU:

Celem Konkursu jest wsparcie procesu inkubacji nowych pomysłów, które pozwolą na szybsze, tańsze i bardziej wydajne rozwiązywanie problemów będących przedmiotem interwencji EFS w czterech wybranych tematach:

- przejście z systemu edukacji do aktywności zawodowej,

- integracja zawodowa osób oddalonych od rynku pracy,

- kształcenie ustawiczne osób dorosłych,

- usługi opiekuńcze dla osób zależnych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami,

- administracja publiczna,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego,

- instytucje rynku pracy,

- instytucje pomocy i integracji społecznej,

- szkoły i placówki systemu oświaty,

- uczelnie,

- przedsiębiorstwa,

- partnerzy społeczni zgodnie z definicją przyjętą w PO WER,

- podmioty ekonomii społecznej,

- organizacje pozarządowe,

- federacje lub związki organizacji pozarządowych i podmiotów ekonomii społecznej.

Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez jednego wnioskodawcę lub w partnerstwie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 24 000 000 zł (po 6 000 000 zł na każdy z czterech tematów). Minimalna wartość projektu określona w budżecie wniosku o dofinansowanie to 3 000 000 zł. Maksymalna wartość projektu 6 000 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków - wnioski w ramach niniejszego konkursu przyjmowane będą od 1 do 10 września 2015 r. od poniedziałku do piątku. W dniach od 1 do 9 września w godzinach od 8:15 do 16:15, a ostatniego dnia tylko do godz. 16:00.

DODATKOWE INFORMACJE:

- Źródło wiadomości i dodatkowe informacje: http://www.power.gov.pl/nabory/41-konkurs-na-inkubacje-innowacji-spolecznych

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas