twitter instagram YouTube

2017-01-24
Dotację na muzykę z Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosił „Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu twórczości artystycznej i edukacji kulturalnej”. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie na działalność związaną z muzyką. Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze

Celem Konkursu jest zarówno wspieranie przedsięwzięć kultywujących tradycję i najwybitniejsze osiągnięcia wielowiekowego dziedzictwa polskiej i światowej kultury muzycznej, jak i projektów skoncentrowanych na kreowaniu nowych wartości i poszukiwaniu oryginalnych środków ekspresji artystycznej.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie zadań o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym prezentujących różnorodne aspekty polskiej i światowej kultury muzycznej:

 • festiwali, przeglądów i konkursów,
 • koncertów,
 • spektakli muzycznych, w tym operowych, operetkowych i musicalowych,
 • wystaw wraz z katalogami o tematyce muzycznej,
 • nagrań audio-video o tematyce muzycznej,
 • publikacji książkowych o tematyce muzycznej,
 • filmów dokumentalnych o tematyce muzycznej,
 • zadań interdyscyplinarnych, w przypadku których tematyka muzyczna stanowi istotny element koncepcji programowej,
 • innych zadań dokumentujących oraz popularyzujących kulturę muzyczną.

 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Pragramu:

 • Wnioski mogą składać następujące podmioty prawa polskiego
 • samorządowe instytucje kultury - z wyjątkiem instytucji współprowadzonych przez ministra i jednostki samorządu terytorialnego,
 • organizacje pozarządowe,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne,
 • podmioty prowadzące działalność gospodarczą.

 

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 25 000 000 zł, w tym:

 • kwota zarezerwowana na finasowanie zadań wieloletnich z lat 2015-2016 - 3 760 000 zł,
 • przewidywana kwota wydatków w etapie konkursowym - 18 240 000 zł,
 • kwota zarezerwowana dla zadań rozpatrywanych w etapie odwoławczym - 3 000 000 zł

 

Termin składania wniosków (Nabór wniosków odbędzie się o ile środki finansowe w danym programie nie zostały wyczerpanie w I naborze).

Wnioski należy składać do dnia 31 marca 2017 r. Dla prawidłowego złożenia wniosku obowiązkowe jest posiadanie konta w Elektronicznym Biurze Obsługi Interesanta (EBOI), dostępnym pod adresem https://esp.mkidn.gov.pl/.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku jest dostarczenie w 1 egzemplarzu podpisanego przez osoby upoważnione Potwierdzenia złożenia wniosku w terminie określonym w § 4 ust.1. na adres: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

ul. Krakowskie Przedmieście 15/17,

00-071 Warszawa

z dopiskiem na kopercie: wniosek do programu „Muzyka”.

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas