twitter instagram YouTube

2014-10-24
Dotacje na naukę pływania

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2015 roku prowadzenia i organizacji zajęć sportowych dla uczniów, realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach działania „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” Wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2014r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: 

Środki przeznacza się w 2015 roku wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów organizowanych w ramach - zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki 23 października 2014 r. - projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”.

Projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” jest adresowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych w całej Polsce. Zakłada systematyczny i powszechny udział dzieci w pozalekcyjnych i pozaszkolnych zajęciach sportowych, których głównym celem jest upowszechnianie aktywności fizycznej oraz nabycie podstawowych umiejętności pływania.

Przy realizacji projektu, nie przewiduje się pobierania jakichkolwiek opłat, od uczestniczących w zajęciach powszechnej nauki pływania, uczniów

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:  

- zaplanowano prowadzenie działań związanych z realizacją niniejszego projektu na obszarze całego województwa oraz wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny, kadrowy i rzeczowy, gwarantujący prawidłową realizację zadania;

- wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla wojewódzkiego;

- wykazany będzie udział środków samorządowych szczebla lokalnego;

- w szczególności uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni;

- w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;

- przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;

- uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;

- zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;

- wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań podobnego rodzaju i o podobnym zasięgu, z udziałem środków publicznych.

WARUNKI REALIZACJI ZADANIA:

Zajęcia sportowe dla uczniów w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, mogą być realizowane w terminie od 19 stycznia do 20 grudnia 2015 roku. Rekomenduje się organizowanie i prowadzenie zajęć na krytych pływalniach, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, w wymiarze nie mniej niż 20 godzin lekcyjnych dla każdego uczestnika, z częstotliwością 1-2 razy w tygodniu, w grupach liczących nie więcej niż 15 osób. Przy większej liczbie uczestników, zajęcia mogą być realizowane w kilku grupach jednocześnie, bądź w różnych terminach oddzielnie dla każdej grupy. Dopuszcza się organizację zajęć w okresie wakacji letnich z wykorzystaniem basenów i akwenów odkrytych, z zachowaniem wyżej określonych zasad. Końcowym elementem zajęć, m.in. w celu dokonania oceny osiągniętych efektów, powinien być sprawdzian poziomu opanowania podstawowych umiejętności pływackich, przeprowadzony na podstawie opracowanego przez specjalistów z zakresu metodyki nauczania pływania testu, stanowiącego załącznik do niniejszego ogłoszenia konkursowego. Zaleca się również, aby uczestnicy zajęć, w trakcie realizacji nauki pływania, zostali zapoznani z podstawowymi zasadami bezpiecznego przebywania w wodzie i w pobliżu akwenów. 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Środki Funduszu przeznacza się wyłącznie na dofinansowanie zajęć sportowych dla uczniów, prowadzonych przez:

- kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia,

- inne organizacje pozarządowe, które w ramach swojej statutowej działalności realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

a także organizowanych przez

- jednostki samorządu terytorialnego.

Podmioty wnioskujące o dofinansowanie zadania, muszą przedstawić szczegółowe informacje dotyczące zapewnienia dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej, niezbędnej do prowadzenia zajęć z zakresu powszechnej nauki pływania.

 WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Dofinansowanie może być przyznane do wysokości:

-80% planowanych kosztów realizacji zajęć – w przypadku zajęć prowadzonych przez kluby sportowe działające w formie stowarzyszenia oraz inne organizacje pozarządowe,

- 50% planowanych kosztów realizacji zajęć - w przypadku zajęć organizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, ustala się, że:

- wysokość przyznanej dotacji może być niższa niż wnioskowana,

- przyznanie dotacji mniejszej od wnioskowanej, nie powinno skutkować zmniejszeniem planowanego we wniosku wkładu z innych źródeł wnioskującej jednostki,

- zakres realizacji planowanego zadania powinien być adekwatny do możliwości organizacyjnych i finansowych wnioskodawcy.

Zaleca się, aby przystępujący do konkursu wnioskodawcy, uwzględniali w kalkulacji kosztów realizacji zadania dwa zaproponowane przez MSiT warianty dofinansowania:

1. Jeżeli realizacja zajęć nie generuje kosztów transportu lub dojazdu uczestników na pływalnię, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika projektu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć łącznej kwoty 100,00 złotych, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

2. W przypadku konieczności pokrycia kosztów transportu lub dojazdu uczestników zajęć, zakładany całkowity wkład Ministerstwa Sportu i Turystyki w realizację zajęć przypadający na jednego uczestnika projektu, przy realizacji 20 godz. lekcyjnych zajęć, nie powinien przekroczyć kwoty 170,00 złotych, w ramach kosztów bezpośrednich zadania.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania ewentualnych zmian lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania projektu ze środków FZSdU.

We wniosku należy podać szczegółowe informacje dotyczące liczby osób, dla których przewidziano dofinansowanie z uwzględnieniem wariantu 1 lub 2. Proponowana liczba uczestników zajęć powinna być proporcjonalna do wnioskowanej kwoty dofinansowania, z uwzględnieniem podanych powyżej kwot określonych jako dofinansowanie dla jednego uczestnika całego cyklu zajęć nauki pływania (20 godz.).

Przyznane w ramach dofinansowania mogą być przeznaczone w szczególności na:

- wynajem pływalni lub zakup biletów wstępu na pływalnię,

- pokrycie kosztów obsługi instruktorskiej i wychowawczej,

- ubezpieczenie uczestników zajęć,

- pokrycie kosztów transportu / dojazdu uczestników zajęć,

- inne koszty bezpośrednie (do akceptacji Ministra Sportu i Turystyki).

Dopuszczalne jest ujęcie w kalkulacji kosztów nieodpłatnego udostępnienia obiektu sportowego (pływalnia) lub transportu/dojazdu uczestników zajęć jako udział środków własnych lub pokrywanych z innych źródeł, pod warunkiem sporządzenia stosownej umowy użyczenia/udostępnienia dla celów zadania objętego konkursem, z określeniem stawki opłat, na podstawie aktualnie obowiązujących cen ww. usług.

Ze środków można pokryć koszty obsługi zadania, w łącznej wysokości nie większej niż 5% sumy kosztów bezpośrednich z przeznaczeniem na:

- koszty związane z wynajmem lokalu biurowego,

- zakup niezbędnych materiałów biurowych,

- koszty związane z prowadzeniem korespondencji i utrzymaniem łączności,

- opłaty za nośniki energii,

- koszty niezbędnych podróży służbowych, związanych bezpośrednio z realizacją zadania,

- wynagrodzenia osób obsługujących zadanie, np. obsługi księgowej.

Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w zawartych, pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki, a wyłonionymi w ramach niniejszego konkursu Zleceniobiorcami, umowach.

Środki finansowe, przeznaczone na realizację w 2015 r. zajęć w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, w wysokości 12,996 mln złotych, będą rozdzielone na poszczególne województwa, proporcjonalnie do liczby uczniów klas I - III szkół podstawowych w danym województwie, z uwzględnieniem liczby uczniów zgłoszonych do udziału w projekcie. Podana kwota może ulec zmianie, w przypadku dokonania zmian w planie rzeczowo-finansowym na rok 2015. Algorytm podziału środków został ustalony na podstawie aktualnych danych Głównego Urzędu Statystycznego. W przypadku województw, w których zainteresowanie realizacją projektu będzie mniejsze od zakładanego, niewykorzystane środki finansowe mogą zostać skierowane do beneficjentów w innych województwach.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski i załączniki należy przygotować w oparciu o założenia projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”, zatwierdzonego do realizacji przez Ministra Sportu i Turystyki 23 października 2014 r.,

- wnioski należy składać do dnia 15 listopada 2014 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

- o terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

- wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,

ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:

- projekt powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” ’2015

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-powszechny/2014-rok/1401,otwarty-konkurs-na-dofinansowanie-w-2015-roku-prowadzenia-i-organizacji-zajec-sp.html

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami tel.: 022); 24 43 281; 24 43 113; 24 43 271;

Dokumenty do pobrania:

 

Leszno. Rozwiń skrzydłaOpublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas