twitter instagram YouTube

2015-01-26
Dotacje na programy profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację, w formie wspierania, następujących zadań publicznych z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) w roku 2015 pn.„Realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom alkoholowym i narkotykowym z elementami zajęć, np.: sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych, obejmujących organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin z grup ryzyka. Termin składania wniosków upływa 15 marca 2015r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 Ustawy, realizacji programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży z grup ryzyka, w miejscu ich zamieszkania, mających na celu m.in.:

• zdobycie wiedzy na temat negatywnych skutków działania alkoholu i narkotyków,

• nabycie podstaw umiejętności zachowań asertywnych,

• zmiany postaw wobec alkoholu i narkotyków,

• przekazanie informacji dotyczących prawnych aspektów i konsekwencji nadużywania alkoholu lub narkotyków,

• wskazanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu (sport, rekreacja, kultura itp.).

Koszty kwalifikowalne (koszty, które mogą zostać poniesione):

− koszty zatrudnienia realizatorów programów profilaktycznych,

− materiały papiernicze i edukacyjne do prowadzenia zajęć profilaktycznych,

− zakup usług sportowo-rekreacyjnych, kulturalnych (z uwzględnieniem usług przewodnika) u podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej,

 − zakup biletów wstępu dla uczestników do kina, teatru, zoo, na basen itp.

− wypożyczenie sprzętu rekreacyjnego, sportowego,

 − transport do kina, teatru, zoo, na basen itp.,

− wyżywienie uczestników,

− zakup usługi związany z wynajmem sali szkoleniowej

− nagrody rzeczowe dla uczestników,

− koszt związany z zakupem rekomendowanego programu profilaktycznego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert są prowadzące statutową działalność w dziedzinie objętej konkursem:

1.  Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 Ustawy., tj.

1)  niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych,

2)  niedziałające w celu osiągnięcia zysku

- osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, w tym fundacje i stowarzyszenia,

2.  Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy tj.

1) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego;

2) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

3) spółdzielnie socjalne;

4)  spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.), które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników.

KRYTERIA, JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY SKŁADAJĄCE OFERTĘ.

 1. Prowadzić działalność na terenie Województwa Wielkopolskiego.
 2. Nie posiadać zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.
 3. Posiadać własne konto bankowe.
 4. Działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisana w statucie organizacji.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Planowane wydatki: 300.000,00 zł

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty dotyczące wspierania realizacji publicznych zadań województwa w zakresie przedmiotowym należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Sekretariacie (pokój nr 901) Departamentu Zdrowia przy ul. Piekary 17 w Poznaniu (kod pocztowy 61-823), w zaklejonej i opieczętowane kopercie z dopiskiem: „Uzależnienia – Konkurs: dokładna nazwa konkursu” w terminie:  do 15 marca 2015 roku do godziny 15.30 włącznie (nie decyduje data stempla pocztowego). O przyjęciu oferty decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Departamentu Zdrowia.

Termin realizacji zadania:

od 4 maja do 31 grudnia 2015 r. (z wyłączeniem okresu wakacji letnich

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: (61) 626 63 59; (61) 626 63 60; (61) 626 63 71, (61) 626 63 74. 10 3. Formularz oferty i druki oświadczeń do pobrania na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.umww.pl oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu: www.bip.umww.pl

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA:

 1. Uchwała ws. ogłoszenia otwartych konkursów ofert
 2. Ogłoszenie otwartych konkursów ofert (załącznik do uchwały) 
 3. Oferta
 4. Sprawozdanie
 5. Oświadczenie o zapewnieniu 10% środków finansowych własnych
 6. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno-prawnych 
 7. Oświadczenie organizacji o rekrutacji uczestników
 8. Aktualizacja opisu poszczególnych działań - korekta oferty
 9. Zaktualizowany harmonogram realizacji zadania

Źródło: www.bip.umww.pl

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas