twitter instagram YouTube

2014-10-08
Dotacje na remont budynków wpisanych do rejestru zabytków

Jest szansa na dofinansowanie remontu budynków wpisanych do rejestru zabytków. Do 31 października można składać projekty w ramach środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet I Ochrona zabytków. Pula środków 80 mln zł.

CEL KONKURSU:

- zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

W ramach priorytetu można ubiegać się o dofinansowanie następujących rodzajów zadań:

-prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków planowanych do przeprowadzenia w roku udzielenia dofinansowania;

- prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków przeprowadzonych w okresie trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku (po wykonaniu wszystkich prac lub robót określonych w pozwoleniu wydanym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków).

KTO MOŻE SIĘ UBIEGAĆ O DOFINANSOWANIE:

- osoby fizyczne,

- jednostki samorządu terytorialnego,

- lub inne jednostki organizacyjne, będące właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadające taki zabytek w trwałym zarządzie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Prognozowany budżet priorytetu 80 000 000 zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 25 000 zł.

Dofinansowanie, zgodnie z art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może być udzielone w wysokości do 50% nakładów koniecznych.

W przypadkach określonych w art. 78 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, dofinansowanie może być udzielone w kwocie do 100% nakładów koniecznych.

Art.78 ust.2

2. Jeżeli zabytek, o którym mowa w ust. 1, posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną lub naukową albo wymaga przeprowadzenia złożonych pod względem technologicznym prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych, dotacja może być udzielona w wysokości do 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robot.

Art. 78 ust.3

3. W przypadku, jeżeli stan zachowania zabytku, o którym mowa w ust. 1, wymaga niezwłocznego podjęcia prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku, dotacja może być również udzielona do wysokości 100 % nakładów koniecznych na wykonanie tych prac lub robot.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

- do 31 października 2014r.

WYKAZ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:

Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami

Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane może obejmować nakłady konieczne na:

1. sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich

2. przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych;

3. wykonanie dokumentacji konserwatorskiej;

4. opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich;

5. wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego;

6. sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz;

7. zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku;

8. stabilizację konstrukcyjną części składowych zabytku lub ich odtworzenie w zakresie niezbędnym dla zachowania tego zabytku;

9. odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki;

10. odtworzenie zniszczonej przynależności zabytku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 50% oryginalnej substancji tej przynależności;

11. odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, zewnętrznych odrzwi i drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych;

12. modernizację instalacji elektrycznej w zabytkach drewnianych lub w zabytkach, które posiadają oryginalne, wykonane z drewna części składowe i przynależności;

13. wykonanie izolacji przeciwwilgociowej;

14. uzupełnianie narysów ziemnych dzieł architektury obronnej oraz zabytków archeologicznych nieruchomych o własnych formach krajobrazowych;

15. działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu;

16. zakup materiałów konserwatorskich i budowlanych, niezbędnych do wykonania prac i robót przy zabytku wpisanym do rejestru, o których mowa w pkt. 7-15;

17. zakup i montaż instalacji przeciwwłamaniowej oraz przeciwpożarowej i odgromowej.

UWAGA – sporządzenie ekspertyz, badań, dokumentacji, programów lub projektów stanowi koszty kwalifikowane jedynie w przypadku, gdy są częścią prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych, bądź wynikają z prowadzonych prac i są wykonywane po dacie podpisania umowy o dotację.  

DODATKOWE INFORMACJE:

-Szczegóły dostępne są na stronie: http://www.mkidn.gov.pl/pages/strona-glowna/finanse/programy-ministra/programy-mkidn-2015/dziedzictwo-kulturowe/ochrona-zabytkow.php

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
Departament Ochrony Zabytków
ul. Kopernika 36/40
00-328 Warszawa

Informacje telefoniczne dotyczące regulaminu Priorytetu 1 Ochrona zabytków Programu Dziedzictwo Kulturowe udzielane są w godzinach 10.00 - 14.00 pod nr telefonów:

  • Katarzyna Stasiak - 22 551-57-54, kstasiak@mkidn.gov.pl
  • Bartosz Dudek - 22 551-57-58, bdudek@mkidn.gov.pl
  • Monika Skomorowska - 22 551-57-57, mskomorowska@mkidn.gov.pl
  • Małgorzata Chojnacka - 22 551-57-53, mchojnacka@mkidn.gov.pl
  • Joanna Narkiewicz-Siwek - 22 551-57-55, jsiwek@mkidn.gov.pl
  • Michalina Romańska - 22 551-57-56, mromanska@mkidn.gov.pl

W przypadku problemów technicznych z funkcjonowaniem EBOI uprzejmie prosimy o kontakt z pomocą techniczną:
tel. 061 624 00 88 w godzinach 8-16  pomoc@nowoczesnyurzad(dot)pl

Poniżej do pobrania:

 

 Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas