twitter instagram YouTube

2015-01-14
Dotacje na sport

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia i wspierania zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury fizycznej w roku 2015 i w latach 2015 – 2017. Celem przeprowadzenia otwartego konkursu ofert jest zlecenie organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego do realizacji zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego określonych w „Programie współpracy Samorządu Województwa Wielkopolskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015” w dziedzinie kultury fizycznej.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

 W konkursie zostaną wybrane zadania publiczne zmierzające do pełniejszego zaspokajania potrzeb i podniesienia poziomu życia mieszkańców województwa wielkopolskiego, a w szczególności do:

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży (szkolnej i akademickiej), w tym poprawy stanu ich zdrowia i sprawności fizycznej, zagospodarowania czasu wolnego oraz zaspokojenia potrzeb ruchowych poprzez aktywny wypoczynek, jak również zmierzające do efektywnego wykorzystania infrastruktury sportowej,

- upowszechniania kultury fizycznej i aktywnego stylu życia wśród osób dorosłych,

- przeciwdziałania patologiom społecznym,

- wyrównywania szans życiowych osób niepełnosprawnych

 Ponadto szczególnym celem konkursu:

1) jest współdziałanie i dofinansowanie:

1.   Projektu poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej „Mały Mistrz” realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

2.  Projektu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” realizowanego ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

3.  Projektu „MultiSport” realizowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej opracowanego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki,

2) na organizację „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2015” jest:

1.  promocja obiektów sportowych wybudowanych w ramach programu rządowo-samorządowego „Moje Boisko – Orlik 2012

2. zwiększenie aktywności sportowej dzieci i młodzieży na obiektach wybudowanych w Województwie Wielkopolskim w ramach programu „Moje Boisko - Orlik 2012”:

a. wyłonienie najlepszych w województwie wielkopolskim:

b. drużyn chłopięcych - w dziedzinie piłki nożnej,

c. drużyn dziewczęcych lub mieszanych - w jednej z dziedzin: piłki nożnej, koszykówki (także koszykówki ulicznej „streetball”) lub piłki siatkowej.

Celem Konkursu jest realizacja działań:

1) w formie powierzenia:

  1. Organizacja VI edycji „Wielkopolskiego Turnieju Orlika 2015” na boiskach wybudowanych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”. Planowane wydatki 115 000,00.
  2. Organizacja cyklu imprez biegowych pn. „Grand Prix Wielkopolski w Półmaratonie 2015”. Planowane wydatki 50 000,00.
  3. Organizacja cyklu imprez pływackich pn. „Grand Prix Wielkopolski w Pływaniu Długodystansowym 2015”. Planowane wydatki 30 000,00.

2) w formie wspierania:

1. Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej „Mały Mistrz”. Planowane wydatki 220 000,00

2. Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać”. Planowane wydatki 20 000,00

3. Program poprawy stanu zdrowia i sprawności fizycznej „MultiSport”. Planowane wydatki 200 000,00

4. Organizacja cyklu imprez koszykówki ulicznej pn. „Grand Prix Wielkopolski w Koszykówce Ulicznej 2015”. Planowane wydatki 20 000,00.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3ust. 3 ww. ustawy.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia do 23 stycznia 2015 roku.

O przyjęciu oferty decyduje data* i godzina** wpływu oferty do siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.

*W przypadku ofert przesyłanych za pośrednictwem poczty bądź kuriera nie decyduje data stempla pocztowego.

**W przypadku ofert składanych osobiście: oferty należy składać do 23 stycznia 2015 roku do godziny 15:30.

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty bądź kuriera w godzinach pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu od 7:30 – do 15:30 w sekretariacie Departamentu Sportu i Turystyki w pokoju 607 (VI p.) przy ul. Piekary 17 w Poznaniu /kod pocztowy 61-823/.

Nie będą przyjmowane oferty przesyłane drogą elektroniczną oraz faksem.

Oferty złożone po terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.bip.umww.pl/artykuly/2820165/pliki/20150102171057_zalaczniknr1douchwaynr682014konkurskulturafizyczna20152017.pdf

Szczegółowe informacje w trakcie trwania otwartego konkursu ofert można uzyskać w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerami telefonów: (0-61) 626-68-45, (0-61) 626-68-46, (0-61) 626-68-43.

Dokumenty:
Uchwała - pobierz
Uzasadnienie do uchwały - pobierz
Załącznik– kultura fizyczna 2015 - pobierz

Pliki do pobrania:

  1. Oferta 2015 – w formacie Word - pobierz
  2. Oświadczenie o braku zobowiązań publiczno – prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym 2015 - pobierz

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas