twitter instagram YouTube

2014-06-27
Dotacje na staże i praktyki studenckie

Do 15 lipca br. można składać wnioski i ubiegać się o dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.1, Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, Programu Kapitał Ludzki. Dofinansowanie przeznaczone jest na projekty mające na celu wsparcie współpracy uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększania zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia. Projekty konkursowe obejmować będą zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy (w oparciu o najnowsze badania rynku).

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

- współpraca uczelni z pracodawcami w zakresie wzmocnienia praktycznych elementów kształcenia (staże i praktyki studenckie) oraz zwiększanie zaangażowania pracodawców w realizację programów kształcenia,oraz ewentualnie, w uzupełnieniu do ww. działania - lepsze przygotowanie absolwentów do wejścia na rynek pracy m. in. poprzez wsparcie akademickich biur karier działających przy uczelni.

Projekty konkursowe muszą obejmować zakresem merytorycznym wyłącznie działania dotyczące kształtowania u studentów kompetencji oczekiwanych przez pracodawców od kandydatów do pracy. 

- dostosowywanie programów na istniejących kierunkach studiów do potrzeb rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy, we współpracy z pracodawcami

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty, które spełnią kryteria określone w dokumentacji konkursowej, z wyłączeniem podmiotów określonych w art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.).

Wnioskodawca projektu może być :

-wyższa szkoła publiczna lub niepubliczna, kształcąca co najmniej 100 studentów na kierunkach stacjonarnych,

MAKSYMALNA KWOTA DOFINANSOWANIA PROJEKTU:

  • dla uczelni kształcących do 4000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 1 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących 4001-12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 2 000 000 PLN,
  • dla uczelni kształcących powyżej 12000 studentów (stan na dzień złożenia projektu) – 3 000 000 PLN

OGÓLNA PULA ŚRODKÓW PRZEZNACZONA NA DOFINANSOWANIE PROJEKTÓW: 

50 000 000 PLN – ostateczna kwota konkursu zależy od dostępności alokacji

DODATKOWE INFORMACJE:

Wzór wniosku o dofinansowanie stanowi Załącznik nr 1 i dostępny jest na stronie dokumentacji konkursowej 

Więcej informacji na stronie: www.ncbir.pl 

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas