twitter instagram YouTube

2019-01-08
Dotacje na turystykę

Dotacje na turystykę

Ministerstwo Sportu i Turystyki ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2019 roku. Termin składania wniosków upływa z dniem 20 stycznia 2019r.

W ramach programu można uzyskać dotacje na działania związane z renowacją i wytyczaniem szlaków turystycznych, tworzeniem i rozwojem terytorialnych marek turystycznych oraz działania na rzecz zwiększenia dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Priorytety objęte dofinansowaniem oraz terminy realizacji:

Zadanie 1. Renowacja i wytyczanie szlaków turystycznych:

1) zadanie obejmuje konserwację (w tym uzupełnienie znakowania) istniejących szlaków oraz wytyczanie i/lub oznakowanie nowych szlaków turystycznych; zadanie obejmuje zarówno szlaki wytyczone w terenie, jak i drogowe (samochodowe) szlaki turystyczne;

2) dofinansowaniu nie podlegają prace koncepcyjne czy dokumentacyjne mające na celu wytyczenie nowego szlaku turystycznego; zadanie nie obejmuje działań promocyjnych prowadzonych w związku z wytyczeniem lub renowacją szlaku (np. wydanie map, przewodników, broszur; wydarzenia promocyjne; strony internetowe itp.);

 

Zadanie 2. Działania wspierające tworzenie i rozwój terytorialnych marek turystycznych.

1) zadanie ma na celu wsparcie i rozwój terytorialnych marek turystycznych, w tym w szczególności wzakresie:

a) wypracowania systemu zarządzania terytorialną marką turystyczną (np. przez sąsiadujące gminy/powiaty),

b) ewaluacji usług świadczonych pod szyldem terytorialnej marki turystycznej,

c) wypracowania spójnego systemu działań promocyjnych w zakresie terytorialnej marki turystycznej,

2) zadanie może być realizowane poprzez:

a) organizację seminariów, konferencji, warsztatów, wizyt studyjnych itp.,

b) przygotowanie dokumentów strategicznych rozwoju terytorialnej marki turystycznej, (strategia rozwoju, strategia marketingowa itp.),

c) prowadzenie badań i analiz dotyczących terytorialnej marki turystycznej, (badania statystyczne ruchu turystycznego, badania wizerunku marki turystycznej, ewaluacja świadczonych usług, badania o charakterze audytu);

3) zadanie dotyczy marek turystycznych o przynajmniej ponadregionalnym potencjale turystycznym;

4) realizacja zadania może obejmować więcej niż jedno wydarzenie/badanie/analizę;

5) z każdego zadania powinien zostać przygotowany raport zawierający:

a) przebieg działania (cyklu spotkań/badania/analizy),

b) kluczowe wnioski i wytyczne;

Marka Turystyczna to, w kontekście niniejszego programu kompleksowy, produkt turystyczny obszaru recepcji turystycznej o wysokim poziomie jakości, łatwo identyfikowalny i wyróżniający się z oferty obszarów konkurencyjnych, np. region turystyczny lub szlak turystyczny.

 

Zadanie 3. Działania na rzecz zwiększania dostępności turystyki dla osób niepełnosprawnych.

1) Zadanie obejmuje:

a) przygotowanie kadry do obsługi w turystyce osób niepełnosprawnych,

b) dostosowanie informacji turystycznej do potrzeb osób niepełnosprawnych;

 

TERMIN REALIZACJI ZADAŃ: od 01.03.2019 r. do 31.12.2019 r.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSEK?

  1. Organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje).
    2. Instytucje kościelne.
    3. Stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.
    4. Spółdzielnie socjalne.
    5. Kluby sportowe.których działalność w sferze turystyki (w tym m.in. ekoturystyki, agroturystyki, przewodnictwa i pilotażu, rekreacji, wypoczynku, hotelarstwa) lub krajoznawstwa jest jednym z celów lub zadań statutowych, działające dłużej niż 2 lata. Okres działania organizacji liczy się od daty wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać do 20.01.2019 roku.

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty nie złożone w terminie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

 

WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROJEKTU:

Wysokość środków publicznych na dofinansowanie zadań z zakresu turystyki w 2019 r. 2 600 000 zł (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych). Wysokość środków finansowych może ulec zmianie.

Wzór oferty oraz szczegóły dotyczące zasad przyznawania dotacji i warunków składania ofert znajdują się pod poniższym linkiem: www.bip.msit.gov.pl.

 

KONTAKT:

Ministerstwo Sportu i Turystyki
Departament Turystyki
ul. Senatorska 12, Warszawa
T: (22) 244 3194

Źródło: www.msit.gov.pl

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas