twitter instagram YouTube

2017-01-02
Dotacje na zadania Opiekuńcze Wykonywane Na Rzecz Środowiska Kombatanckiego

Otwarty Konkurs Ofert na 2017 rok na Finansowanie lub Dofinansowanie Kosztów Zadań Opiekuńczych Wykonywanych Na Rzecz Środowiska Kombatanckiego

Cel konkursu :
Powierzenie lub wsparcie wykonywania kosztów zadań opiekuńczych wykonywanych na rzecz środowiska kombatanckiego.

Na co można otrzymać dofinansowanie :
Rodzaje zadań objętych konkursem ofert

ZADANIE NR 1: Wykonywanie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych na rzecz środowiska kombatanckiego,

ZADANIE NR 2: Zakup sprzętów, akcesoriów i materiałów niezbędnych do sprawowania opieki nad kombatantami. 

Kto może składać wnioski :
organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Wysokość dotacji :
Wysokość środków publicznych na realizację wymienionych zadań wynosi: 150 000 zł.

Termin składania wniosków :
Wyznacza się następujące terminy składania ofert:
1. do 15 marca 2017 r.;
2. do 1 września 2017 r.
Dotacja może być wykorzystana wyłącznie na realizację zadania w roku 2017.

Dodatkowe informacje :

1. Szef Urzędu rozpatruje ofertę w ciągu 30 dni od upływu terminu składania ofert.

2. W odniesieniu do ofert, które wpłyną do Urzędu co najmniej na 15 dni przed upływem terminu składania ofert, Urząd może wezwać oferenta do uzupełnienia w wyznaczonym terminie oferty niespełniającej wymogów formalnych, tj. oferty, na której brakuje wymaganych podpisów, lub: zawierającej oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, wypełnionej nieczytelnie lub z pustymi rubrykami, oferty, do której nie dołączono wymaganych lub właściwie podpisanych załączników, właściwie poświadczonych kopii wymaganych dokumentów.

3. Szef Urzędu dokona wyboru oferty po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej, kierując się: oceną zgodności zadania z odpowiednim zakresem określonym w ogłoszeniu, oceną stopnia realizacji celu zadania; oceną możliwości realizacji zadania oraz kalkulacji kosztów jego realizacji przez podmiot wnioskujący o dotację; ogólną wysokością pozostających w jego dyspozycji środków publicznych objętych konkursem, a także innymi kryteriami wymienionymi w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

4. Od podjętych decyzji związanych z rozstrzygnięciem konkursu nie przysługuje odwołanie.

5. Otwarty konkurs ofert kończy się po upływie ostatniego terminu składania ofert przewidzianego w niniejszym ogłoszeniu. 

6. Odrzuceniu podlega:

a) pismo niestanowiące oferty w rozumieniu przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności złożone bez zachowania formy określonej przepisami rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300);

b) oferta niespełniająca wymogów formalnych, w tym określonych w niniejszym ogłoszeniu,  i nie uzupełniona w wymaganym terminie lub niepodlegająca uzupełnieniu;

c) oferta złożona po terminie składania ofert;

d) oferta dotycząca zadania przewidzianego do realizacji przed upływem terminu rozpoznania oferty przez Szefa Urzędu przewidzianego w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert;

e) oferta złożona przez nieuprawniony podmiot;

f) oferta obejmująca zadanie spoza działalności statutowej oferenta lub realizowane w zakresie działalności gospodarczej;

g) oferta obejmująca więcej niż jedno przedsięwzięcie z zakresu zadań wymienionych w punkcie I niniejszego ogłoszeniu.

7. Urząd może wezwać oferenta do aktualizacji kosztorysu, jeżeli przyznana dotacja będzie niższa od kwoty wnioskowanej.

8. Nieprzedłożenie zaktualizowanego kosztorysu lub przedłożenie kosztorysu nie gwarantującego pełnego sfinansowania zadania skutkuje nieprzekazaniem przyznanych środków dotacji.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje : http://www.kombatanci.gov.pl/pl/urz%C4%85d/dotacje/rok-bie%C5%BC%C4%85cy/639-otwarty-konkurs-ofert-na-2017-rok-na-finansowanie-lub-dofinansowanie-koszt%C3%B3w-zada%C5%84-opieku%C5%84czych-wykonywanych-na-rzecz-%C5%9Brodowiska-kombatanckiego.html

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas