twitter instagram YouTube

2018-05-22
Dotacje na zadania w obszarze rewitalizacji

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w 2018 r. dotyczących działań w zakresie rewitalizacji aktywizujących mieszkańców, integrujących i budujących relacje międzysąsiedzkie oraz wzmacniających więzi z miejscem zamieszkania. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych.

Działania powinny wpisywać się w kierunek działań wskazany w Gminnym Programie Rewitalizacji Miasta Leszna na lata 2017/2027 polegający na:


a)      wspieraniu rozwoju osobistego mieszkańców obszaru rewitalizacji i budowaniu lub odbudowaniu poczucia własnej wartości

b)      wzmacnianiu poczucia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz identyfikacji z miejscem zamieszkania

c)      kontynuacji realizacji działań wynikających z ekspertyzy w ramach komercjalizacji pustych lokali użytkowych w obszarze rewitalizacji


Realizacja zadania może rozpocząć się najwcześniej dnia 12.07.2018r, a wysokość środków przeznaczonych na jego realizację w 2018 roku wynosi 25 000 zł.

Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 12.06.2018 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno lub przesłać pocztą lub przesyłką kurierską na adres Urząd Miasta Leszna ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno.

Szczegółowe informacje dot. konkursu dostępne są TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas